Hämta autentiseringssvar för smartkortGet Smartcard Authentication Response

Hämtar svaret på en grundläggande Kryptografiprovidern autentiseringsfråga.Gets the response to a Base CSP authentication challenge.

Obs: URL: er som visas i det här avsnittet är i förhållande till värdnamnet valt under distributionen av API, till exempel: https://api.contoso.com.Note: URLs shown in this topic are relative to the hostname chosen during API deployment; for example: https://api.contoso.com.

BegäranRequest

MetodMethod URL-begäranRequest URL
GETGET /CertificateManagement/API/v1.0/Requests/{reqid}/SmartCards/{scid}/authenticationresponse/CertificateManagement/api/v1.0/requests/{reqid}/smartcards/{scid}/authenticationresponse

URL-parametrarURL Parameters

ParameterParameter BeskrivningDescription
reqidreqid Obligatoriskt.Required. Begärande-ID (MIM CM-specifik).The Request identifier (MIM CM specific).
scidscid Obligatoriskt.Required. Smartkort identifierare (MIM CM-specifik).The smartcard identifier (MIM CM specific). Från den Microsoft.Clm.Shared.Smartcards.Smartcard objekt.Obtained from the Microsoft.Clm.Shared.Smartcards.Smartcard object.

FrågeparametrarQuery Parameters

ParameterParameter BeskrivningDescription
ATRatr Valfritt.Optional. Strängen som smartkort svar till återställning (ATR).The smart card answer-to-reset (ATR) string.
av CardIdcardid Obligatoriskt.Required. Kort-id.The card id.
utmaningchallenge Obligatoriskt.Required. En Base64-kodad sträng som representerar anrop utfärdat av smartkortet.A base-64 encoded string representing the challenge issued by the smartcard.
diversifieradediversified Obligatoriskt.Required. En boolesk flagga som anger väder smartkort admin-nyckel har diversifierade.A Boolean flag denoting weather the smartcard admin key was diversified.

Huvuden för begäranRequest Headers

Vanliga begärandehuvuden finns HTTP-begäran och svarshuvuden i CM REST API-tjänsteinformation.For common request headers, see HTTP Request and Response Headers in CM REST API Service Details.

BegärandetextenRequest Body

ingetnone

SvarResponse

SvarskoderResponse Codes

KodCode BeskrivningDescription
200200 OKOK
204204 Inget innehållNo content
403403 Tillåts inteForbidden
500500 Internt felInternal Error

SvarsrubrikerResponse Headers

Vanliga svarshuvuden finns HTTP-begäran och svarshuvuden i CM REST API-tjänsteinformation.For common response headers, see HTTP Request and Response Headers in CM REST API Service Details.

SvarstextenResponse Body

Returnerar en byte BLOB som representerar anrop svar på åtgärden lyckades.On success, returns a byte BLOB that represents the challenge response.

ExempelExample

BegäranRequest

GET /certificatemanagement/api/v1.0/requests/a9b4b42c-cc50-4c9b-89d1-bbc0bcd5a099/smartcards/17cf063d-e337-4aa9-a822-346554ddd3c9/authenticationresponse?cardid=bc88f13f-83ba-4037-8262-46eba1291c6e&challenge=1hFD%2Bcz%2F0so%3D&diversified=False HTTP/1.1

SvarResponse

HTTP/1.1 200 OK

"F0Zudm4wPLY="

Se ävenSee Also