Hämta certifikatGet User Certificates

Hämtar listan över certifikat som är associerade med den angivna användaren (återkallade certifikat är filtrerade).Gets the list of certificates associated with the specified user (retired certificates are filtered).

Obs: URL: er som visas i det här avsnittet är i förhållande till värdnamnet valt under distributionen av API, till exempel: https://api.contoso.com.Note: URLs shown in this topic are relative to the hostname chosen during API deployment; for example: https://api.contoso.com. ##BegäranRequest

MetodMethod URL-begäranRequest URL
GETGET /CertificateManagement/API/v1.0/Certificates/CertificateManagement/api/v1.0/certificates

###URL-parametrarURL Parameters ingetnone

###Huvuden för begäranRequest Headers Vanliga begärandehuvuden finns HTTP-begäran och svarshuvuden i CM REST API-tjänsteinformation.For common request headers, see HTTP Request and Response Headers in CM REST API Service Details. ###BegärandetextenRequest Body ingetnone

##SvarResponse ###SvarskoderResponse Codes KodCode |BeskrivningDescription
---------|--------- 200200 | OKOK 204204 | Inget innehållNo content 403403 | Tillåts inteForbidden 500500 | Internt felInternal Error

###SvarsrubrikerResponse Headers Vanliga svarshuvuden finns HTTP-begäran och svarshuvuden i CM REST API-tjänsteinformation.For common response headers, see HTTP Request and Response Headers in CM REST API Service Details. ###SvarstextenResponse Body På lyckas, returneras en lista med JSON-serialiserad Microsoft.Clm.Shared.Certificates.X509ClmCertificate objekt med följande egenskaper:On success, returns a list of JSON-serialized Microsoft.Clm.Shared.Certificates.X509ClmCertificate objects with the following properties:

NamnName BeskrivningDescription
ArchivedOnCaArchivedOnCa Ett booleskt värde som anger om certifikatet arkiveras på certifikatutfärdaren (CA).A Boolean value that indicates if the certificate is archived on the certification authority (CA).
CertificateTypeCertificateType Typ av certifikatet.The type of the certificate.
isKeyHistoryIsKeyHistory Ett booleskt värde som anger om certifikatet är ett certifikat för viktiga historik.A Boolean value that indicates if the certificate is a key history certificate.
UtfärdareIssuer Utfärdaren.The issuer.
NotAfterNotAfter Datum och tid då certifikatet inte längre är giltigtThe date and time after which the certificate is no longer valid
NotBeforeNotBefore Datum och tid då certifikatet blir giltigtThe date and time at which the certificate becomes valid
RequesterNameRequesterName Det konto som du begärde certifikatet.The account that requested the certificate.
SerienummerSerialNumber Certifikatets serienummer.The certificate's serial number.
StatusStatus Status för certifikatet.The status of the certificate.
TemplateCommonNameTemplateCommonName Certifikatmallens vanliga namn för certifikatet.The certificate template common name for the certificate.
TumavtryckThumbprint Certifikatets tumavtryck.The certificate's thumbprint.

##ExempelExample

###BegäranRequest

GET /certificatemanagement/api/v1.0/certificates HTTP/1.1

###SvarResponse

HTTP/1.1 200 OK

[
  {
    "IsKeyHistory":false,
    "ArchivedOnCa":false,
    "CertificateType":1,
    "TemplateCommonName":"KSPusercertificate",
    "SerialNumber":"270000013C3A98764EC3233BE400000000013C",
    "Thumbprint":"09B41AC106F0C40168940DF4AB74D6DB39DE55EE",
    "NotAfter":"2016-07-13T09:10:31",
    "NotBefore":"2015-07-14T09:10:31",
    "Issuer":"WIN-TRUR24L4CFS.corp.cmteam.com\\corp-WIN-TRUR24L4CFS-CA",
    "RequesterName":"CORP\\Administrator",
    "Status":0
  },
  {
    "IsKeyHistory":false,
    "ArchivedOnCa":false,
    "CertificateType":1,
    "TemplateCommonName":"KSPusercertificate",
    "SerialNumber":"270000013B957A5513AF6CE2B200000000013B",
    "Thumbprint":"7F0248836E7B93FE2B0357F19269C7134B449376",
    "NotAfter":"2016-07-13T08:59:51",
    "NotBefore":"2015-07-14T08:59:51",
    "Issuer":"WIN-TRUR24L4CFS.corp.cmteam.com\\corp-WIN-TRUR24L4CFS-CA",
    "RequesterName":"CORP\\Administrator",
    "Status":0
  },
  {
    "IsKeyHistory":false,
    "ArchivedOnCa":false,
    "CertificateType":1,
    "TemplateCommonName":"KSPusercertificate",
    "SerialNumber":"270000013A68D58660B37FA7BB00000000013A",
    "Thumbprint":"67DDEE9CF2C417832305714FF4F64175CC2F8963",
    "NotAfter":"2016-07-13T08:56:31",
    "NotBefore":"2015-07-14T08:56:31",
    "Issuer":"WIN-TRUR24L4CFS.corp.cmteam.com\\corp-WIN-TRUR24L4CFS-CA",
    "RequesterName":"CORP\\Administrator",
    "Status":0
  },
  {
    "IsKeyHistory":false,
    "ArchivedOnCa":true,
    "CertificateType":1,
    "TemplateCommonName":"ArchivedCertificateTemplate",
    "SerialNumber":"27000001392838861E9DA725C9000000000139",
    "Thumbprint":"352650D413262E53389908E73BDF5DBAAEEA0D81",
    "NotAfter":"2016-07-13T08:08:50",
    "NotBefore":"2015-07-14T08:08:50",
    "Issuer":"WIN-TRUR24L4CFS.corp.cmteam.com\\corp-WIN-TRUR24L4CFS-CA",
    "RequesterName":"CORP\\Administrator",
    "Status":0
  },
  {
    "IsKeyHistory":false,
    "ArchivedOnCa":false,
    "CertificateType":1,
    "TemplateCommonName":"KSPusercertificate",
    "SerialNumber":"2700000137D1C6649BE84FAC2B000000000137",
    "Thumbprint":"9170C7E38126C6B87C5B4F8A50FC3CE261B59BBF",
    "NotAfter":"2016-07-13T07:14:43",
    "NotBefore":"2015-07-14T07:14:43",
    "Issuer":"WIN-TRUR24L4CFS.corp.cmteam.com\\corp-WIN-TRUR24L4CFS-CA",
    "RequesterName":"CORP\\Administrator",
    "Status":0
  },
  {
    "IsKeyHistory":false,
    "ArchivedOnCa":true,
    "CertificateType":1,
    "TemplateCommonName":"ArchivedCertificateTemplate",
    "SerialNumber":"270000012D12ED47DEF778AE5200000000012D",
    "Thumbprint":"E5CDBFA02072E0A19EFACAA5C009E2DBD4DA8CEC",
    "NotAfter":"2016-07-12T11:48:02",
    "NotBefore":"2015-07-13T11:48:02",
    "Issuer":"WIN-TRUR24L4CFS.corp.cmteam.com\\corp-WIN-TRUR24L4CFS-CA",
    "RequesterName":"CORP\\Administrator",
    "Status":0
  },
  {
    "IsKeyHistory":false,
    "ArchivedOnCa":false,
    "CertificateType":1,
    "TemplateCommonName":"CopyofUser",
    "SerialNumber":"270000012B1EFE271640C75D5800000000012B",
    "Thumbprint":"88C815E8A5FB40EE71907327061491B7F402EBA3",
    "NotAfter":"2016-07-12T11:47:09",
    "NotBefore":"2015-07-13T11:47:09",
    "Issuer":"WIN-TRUR24L4CFS.corp.cmteam.com\\corp-WIN-TRUR24L4CFS-CA",
    "RequesterName":"CORP\\Administrator",
    "Status":0
  },
  {
    "IsKeyHistory":false,
    "ArchivedOnCa":false,
    "CertificateType":1,
    "TemplateCommonName":"KSPusercertificate",
    "SerialNumber":"270000011D0E1C76C5EA0FA94500000000011D",
    "Thumbprint":"CCFC28DB6E5A48149ACD0E2D787F5E239E686809",
    "NotAfter":"2016-05-03T08:04:31",
    "NotBefore":"2015-05-04T08:04:31",
    "Issuer":"WIN-TRUR24L4CFS.corp.cmteam.com\\corp-WIN-TRUR24L4CFS-CA",
    "RequesterName":"CORP\\Administrator",
    "Status":0
  },
  {
    "IsKeyHistory":false,
    "ArchivedOnCa":false,
    "CertificateType":1,
    "TemplateCommonName":"KSPusercertificate",
    "SerialNumber":"270000011A5CC01932CACC661F00000000011A",
    "Thumbprint":"1190AFFBDA94333C5659BAAD63B566C10EC24620",
    "NotAfter":"2016-05-03T06:31:04",
    "NotBefore":"2015-05-04T06:31:04",
    "Issuer":"WIN-TRUR24L4CFS.corp.cmteam.com\\corp-WIN-TRUR24L4CFS-CA",
    "RequesterName":"CORP\\Administrator",
    "Status":0
  },
  {
    "IsKeyHistory":false,
    "ArchivedOnCa":false,
    "CertificateType":1,
    "TemplateCommonName":"KSPusercertificate",
    "SerialNumber":"2700000118E402E672C46BBD5C000000000118",
    "Thumbprint":"3D04D0F4FF932A7888A331A762BA46E51DAAE415",
    "NotAfter":"2016-04-27T16:35:03",
    "NotBefore":"2015-04-28T16:35:03",
    "Issuer":"WIN-TRUR24L4CFS.corp.cmteam.com\\corp-WIN-TRUR24L4CFS-CA",
    "RequesterName":"CORP\\Administrator",
    "Status":0
  },
  {
    "IsKeyHistory":false,
    "ArchivedOnCa":false,
    "CertificateType":1,
    "TemplateCommonName":"KSPusercertificate",
    "SerialNumber":"270000011685A0CE1F819B1917000000000116",
    "Thumbprint":"FF5FE72A35E9C17AB060805CC9BF84C0799BFBCA",
    "NotAfter":"2016-04-27T11:53:53",
    "NotBefore":"2015-04-28T11:53:53",
    "Issuer":"WIN-TRUR24L4CFS.corp.cmteam.com\\corp-WIN-TRUR24L4CFS-CA",
    "RequesterName":"CORP\\Administrator",
    "Status":0
  },
  {
    "IsKeyHistory":false,
    "ArchivedOnCa":false,
    "CertificateType":1,
    "TemplateCommonName":"KSPusercertificate",
    "SerialNumber":"2700000112A2339B46DC1E8B0C000000000112",
    "Thumbprint":"A3A4E733FE7CB19FC213C15378115101A752855F",
    "NotAfter":"2016-04-27T07:35:47",
    "NotBefore":"2015-04-28T07:35:47",
    "Issuer":"WIN-TRUR24L4CFS.corp.cmteam.com\\corp-WIN-TRUR24L4CFS-CA",
    "RequesterName":"CORP\\Administrator",
    "Status":0
  },
  {
    "IsKeyHistory":false,
    "ArchivedOnCa":false,
    "CertificateType":1,
    "TemplateCommonName":"KSPusercertificate",
    "SerialNumber":"270000011149EFD78B17F120CF000000000111",
    "Thumbprint":"4EFB6E9AB584186054005F0514B6D692F263629C",
    "NotAfter":"2016-04-27T07:34:26",
    "NotBefore":"2015-04-28T07:34:26",
    "Issuer":"WIN-TRUR24L4CFS.corp.cmteam.com\\corp-WIN-TRUR24L4CFS-CA",
    "RequesterName":"CORP\\Administrator",
    "Status":0
  },
  {
    "IsKeyHistory":false,
    "ArchivedOnCa":false,
    "CertificateType":1,
    "TemplateCommonName":"KSPusercertificate",
    "SerialNumber":"270000011070FD397CBEC70535000000000110",
    "Thumbprint":"5A584340294C88157F901366FF7E887FD7B05F1E",
    "NotAfter":"2016-04-27T07:32:48",
    "NotBefore":"2015-04-28T07:32:48",
    "Issuer":"WIN-TRUR24L4CFS.corp.cmteam.com\\corp-WIN-TRUR24L4CFS-CA",
    "RequesterName":"CORP\\Administrator",
    "Status":0
  },
  {
    "IsKeyHistory":false,
    "ArchivedOnCa":false,
    "CertificateType":1,
    "TemplateCommonName":"KSPusercertificate",
    "SerialNumber":"270000010F87F9FEE060CC024A00000000010F",
    "Thumbprint":"7E7E74AACF0581DD9C374E85C7A74BEFCF6608EF",
    "NotAfter":"2016-04-26T14:50:15",
    "NotBefore":"2015-04-27T14:50:15",
    "Issuer":"WIN-TRUR24L4CFS.corp.cmteam.com\\corp-WIN-TRUR24L4CFS-CA",
    "RequesterName":"CORP\\Administrator",
    "Status":0
  },
  {
    "IsKeyHistory":false,
    "ArchivedOnCa":false,
    "CertificateType":1,
    "TemplateCommonName":"KSPusercertificate",
    "SerialNumber":"27000000D9AABE8619E368DC760000000000D9",
    "Thumbprint":"4809C9291679527E1A943387144E1E7CC2863AA3",
    "NotAfter":"2016-01-20T09:21:13",
    "NotBefore":"2015-01-20T09:21:13",
    "Issuer":"WIN-TRUR24L4CFS.corp.cmteam.com\\corp-WIN-TRUR24L4CFS-CA",
    "RequesterName":"CORP\\Administrator",
    "Status":0
  }
]