Godkänn eller avvisa väntande PAM-förfråganApprove or Reject a Pending PAM Request

Används av ett konto med privilegier för att godkänna, stänga eller avvisa en begäran om att upphöja till en PAM-roll.Used by a privileged account to approve, close, or reject a request to elevate to a PAM role.

Obs: URL: er som visas i det här avsnittet är i förhållande till värdnamnet valt under distributionen av API, till exempel: http://api.contoso.com.Note: URLs shown in this topic are relative to the hostname chosen during API deployment; for example: http://api.contoso.com. ##BegäranRequest

MetodMethod URL-begäranRequest URL
POSTPOST /API/pamresources/pamrequeststoapprove({approvalId)/Approve/api/pamresources/pamrequeststoapprove({approvalId)/Approve
/API/pamresources/pamrequeststoapprove({approvalId)/Reject/api/pamresources/pamrequeststoapprove({approvalId)/Reject

###URL-parametrarURL Parameters ParameterParameter | BeskrivningDescription ----------|----------- approvalIdapprovalId | Identifierare (GUID) för godkännande objektet i PAM anges enligt följandeguid'xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx'The identifier (GUID) of the approval object in PAM specified as follows guid'xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx'

###FrågeparametrarQuery Parameters ParameterParameter | BeskrivningDescription ----------|-------------- vv | Valfritt.Optional. API-versionen.The API version. Om inte ingår, används den aktuella (mest nyligen utgivna) versionen av API: et.If not included, the current (most recently released) version of the API will be used. Mer information finns i versionshantering i information om PAM REST API-tjänstenFor more information, see Versioning in PAM REST API Service Details

###Huvuden för begäranRequest Headers Vanliga begärandehuvuden finns HTTP-begäran och svarshuvuden i information om PAM REST API-tjänsten.For common request headers, see HTTP Request and Response Headers in PAM REST API Service Details. ###BegärandetextenRequest Body Ingen.none.

##SvarResponse ###SvarskoderResponse Codes KodCode |BeskrivningDescription
---------|--------- 200200 | OKOK 401401 | ObehörigUnauthorized 403403 | Tillåts inteForbidden 408408 | Tidsgräns för förfråganRequest Timeout
500500 | Internt serverfelInternal Server Error 503503 | Tjänsten är inte tillgängligService Unavailable

###SvarsrubrikerResponse Headers Vanliga svarshuvuden finns HTTP-begäran och svarshuvuden i information om PAM REST API-tjänsten.For common response headers, see HTTP Request and Response Headers in PAM REST API Service Details. ###SvarstextenResponse Body ingetnone ##ExempelExample

###BegäranRequest

POST /api/pamresources/pamrequeststoapprove(guid'5dbd9d0c-0a9d-4f75-8cbd-ff6ffdc00143')/Approve HTTP/1.1


###SvarResponse

HTTP/1.1 200 OK