Stänga PAM-förfråganClose PAM Request

Används av ett konto med privilegier för att stänga en begäran har påbörjats för att höja till en PAM-roll.Used by a privileged account to close a request that it initiated to elevate to a PAM role.

Obs: URL: er som visas i det här avsnittet är i förhållande till värdnamnet valt under distributionen av API, till exempel: http://api.contoso.com.Note: URLs shown in this topic are relative to the hostname chosen during API deployment; for example: http://api.contoso.com.

BegäranRequest

MetodMethod URL-begäranRequest URL
POSTPOST /API/pamresources/pamrequests({RequestId)/Close/api/pamresources/pamrequests({requestId)/Close

URL-parametrarURL Parameters

ParameterParameter BeskrivningDescription
begärande-IDrequestId Identifierare (GUID) för PAM-förfrågan för att stänga anges enligt följande:guid'xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx'The identifier (GUID) of the PAM request to close, specified as follows: guid'xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx'

FrågeparametrarQuery Parameters

ParameterParameter BeskrivningDescription
vv Valfritt.Optional. API-versionen.The API version. Om inte ingår, används den aktuella (mest nyligen utgivna) versionen av API: et.If not included, the current (most recently released) version of the API will be used. Mer information finns i versionshantering i information om PAM REST API-tjänstenFor more information, see Versioning in PAM REST API Service Details

Huvuden för begäranRequest Headers

Vanliga begärandehuvuden finns HTTP-begäran och svarshuvuden i information om PAM REST API-tjänsten.For common request headers, see HTTP Request and Response Headers in PAM REST API Service Details.

BegärandetextenRequest Body

ingetnone

SvarResponse

SvarskoderResponse Codes

KodCode BeskrivningDescription
200200 OKOK
401401 ObehörigUnauthorized
403403 Tillåts inteForbidden
408408 Tidsgräns för förfråganRequest Timeout
500500 Internt serverfelInternal Server Error
503503 Tjänsten är inte tillgängligService Unavailable

SvarsrubrikerResponse Headers

Vanliga svarshuvuden finns HTTP-begäran och svarshuvuden i information om PAM REST API-tjänsten.For common response headers, see HTTP Request and Response Headers in PAM REST API Service Details.

SvarstextenResponse Body

ingetnone

ExempelExample

BegäranRequest

POST /api/pamresources/pamrequests(guid'5ec10e61-cdd1-404e-a18e-740467d87dbf')/Close HTTP/1.1

SvarResponse

HTTP/1.1 200 OK