Få information om PAM-SessionGet PAM Session Info

Används av ett privilegierat konto för att hämta användarnamnet för det konto som är inloggade i sessionen.Used by a privileged account to get the username of the account that is logged in to the session.

Obs: URL: er som visas i det här avsnittet är i förhållande till värdnamnet valt under distributionen av API, till exempel: http://api.contoso.com.Note: URLs shown in this topic are relative to the hostname chosen during API deployment; for example: http://api.contoso.com.

BegäranRequest

MetodMethod URL-begäranRequest URL
GETGET /API/session/sessioninfo/api/session/sessioninfo

FrågeparametrarQuery Parameters

ParameterParameter BeskrivningDescription
vv Valfritt.Optional. API-versionen.The API version. Om inte ingår, används den aktuella (mest nyligen utgivna) versionen av API: et.If not included, the current (most recently released) version of the API will be used. Mer information finns i versionshantering i information om PAM REST API-tjänstenFor more information, see Versioning in PAM REST API Service Details

Huvuden för begäranRequest Headers

Vanliga begärandehuvuden finns HTTP-begäran och svarshuvuden i information om PAM REST API-tjänsten.For common request headers, see HTTP Request and Response Headers in PAM REST API Service Details.

BegärandetextenRequest Body

ingetnone

SvarResponse

SvarskoderResponse Codes

KodCode BeskrivningDescription
200200 OKOK
401401 ObehörigUnauthorized
403403 Tillåts inteForbidden
408408 Tidsgräns för förfråganRequest Timeout
500500 Internt serverfelInternal Server Error
503503 Tjänsten är inte tillgängligService Unavailable

SvarsrubrikerResponse Headers

Vanliga svarshuvuden finns HTTP-begäran och svarshuvuden i information om PAM REST API-tjänsten.For common response headers, see HTTP Request and Response Headers in PAM REST API Service Details.

SvarstextenResponse Body

Ett lyckat svar returnerar ett PAM-objekt med följande egenskaper.A successful response returns a PAM session object with the following properties.

EgenskapProperty BeskrivningDescription
AnvändarnamnUsername Användarnamnet för det konto som är inloggad i den här sessionen.The username of the account that is logged into this session.

ExempelExample

BegäranRequest

GET /api/session/sessioninfo/ HTTP/1.1

SvarResponse

HTTP/1.1 200 OK

{
  "odata.metadata":"http://localhost:8086/api/pamresources/%24metadata#sessioninfo",
  "value":[
    {
      "Username":"FIMCITONEBOXAD\\Jen"
    }
  ]
}