Kontrollen visas konfigurationen XML-ResursreferensenResource Control Display Configuration XML Reference

Resursen är kontrollen visas konfigurationen (RCDC) användardefinierade resurser som du kan använda för att styra hur andra resurser i datalagret Microsoft Identity Manager 2016 SP1 (MIM) visas i användargränssnittet (UI) för slutanvändaren.Resource control display configuration (RCDC) resources are user-defined resources that you can use to control how other resources in the Microsoft Identity Manager 2016 SP1 (MIM) data store appear in the user interface (UI) to the end user. Alla RCDC-resurser innehåller en XML-konfigurationsfil som du kan ändra om du vill lägga till, ändra eller ta bort UI text och UI-kontroller.Each RCDC resource contains an XML configuration file that you can change to add, modify, or remove UI text and UI controls. Medan MIM 2016 SP1 innehåller flera standard RCDC-resurser, kan du också skapa anpassade RCDC-resurser för anpassade resurser.While MIM 2016 SP1 provides several default RCDC resources, you can also create custom RCDC resources for custom resources. Mer information om hur du använder RCDC UI i FIM-portalen finns introduktion till konfigurera och anpassa FIM-portalen i FIM-dokumentationen.For more information about using the RCDC UI in the FIM Portal, see Introduction to Configuring and Customizing the FIM Portal in the FIM documentation.

Kända problemKnown Issues

Standardvärdet i många Resource Control Display Configuration-kontroller stöds inteDefault value in many Resource Control Display Configuration controls is not supported

I den här versionen stöds inte inställningen standardvärden i kontroller i en resurskontroll förutom alternativknapp.In this release, setting default values in controls in a Resource Control is not supported except for the option button control. Du kan undvika det här problemet för en listruta genom att ange ett standardvärde som inte är associerad med ett värde och tvinga användaren att ändra valet.You can work around this problem for a drop-down box by specifying a default value that is not associated with any value to force the user to change the selection. Du kan lösa problemet med andra kontroller, måste du använder ett godkännande arbetsflöde för att tillhandahålla ett standardvärde under överföringen av begäran.To work around this problem with other controls, you need to use an authorization workflow to supply a default value during submission of the request.

Grundläggande strukturBasic Structure

XML-data för en resurs i RCDC består av det XML-elementet ObjectControlConfiguration.The XML data for an RCDC resource consists of the single XML element ObjectControlConfiguration.

Anteckning

Fullständig XSD-schemat finns i bilaga A: standard XSD-Schema senare i det här dokumentet.For the full XSD schema, see Appendix A: Default XSD Schema later in this document.

Följande är XSD-schemat för ObjectControlConfiguration-elementet:The following is the XSD schema for the ObjectControlConfiguration element:

<xsd:element name="ObjectControlConfiguration"\>
 <xsd:complexType\>
  <xsd:sequence\>
   <xsd:element ref="my:ObjectDataSource" minOccurs="0" maxOccurs="32"/>
   <xsd:element ref="my:XmlDataSource" minOccurs="0" maxOccurs="32"/>
   <xsd:element ref="my:Panel"/>
   <xsd:element ref="my:Events" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute ref="my:TypeName"/>
  <xsd:anyAttribute processContents="lax" namespace="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"/>
 </xsd:complexType>
</xsd:element>

Den ObjectControlConfiguration elementet innehåller följande:The ObjectControlConfiguration element contains the following:

 1. ObjectDataSource: det här elementet anger TypeName i en datakällsklass som använder RC (Resource Control).ObjectDataSource: This element specifies the TypeName of a data source class that the Resource Control (RC) uses. En beskrivning och schemadefinitionen finns i det följande avsnittet för Data i det här dokumentet.For a description and the schema definition, see the following Data sources section in this document. En ObjectControlConfiguration -element kan innehålla upp till 32 noder i den ObjectDataSource element.An ObjectControlConfiguration element can contain up to 32 nodes of the ObjectDataSource element.

 2. XmlDataSource: Detta är en enkel datakälla som oftast används för att ange en sammanfattningssida design.XmlDataSource: This is a simple data source that is most commonly used to specify the design of a summary page. En beskrivning och schemadefinitionen finns i det följande avsnittet för Data i det här dokumentet.For a description and the schema definition, see the following Data sources section in this document. En ObjectControlConfiguration: elementet kan innehålla upp till 32 noder i den XmlDataSource element.An ObjectControlConfiguration: element can contain up to 32 nodes of the XmlDataSource element.

 3. Panelen: administratören kan anpassa layouten till sidan RCDC genom att ändra elementen i panelen-element.Panel: Administrator can customize the layout of the RCDC page by modifying elements inside the Panel elements. Mer information finns i avsnittet panelen senare i det här dokumentet.For more information, see the Panel section later in this document. En ObjectControlConfiguration -elementet måste ha endast ett element i Kontrollpanelen.An ObjectControlConfiguration element must have only one Panel element.

 4. Händelser: Administratörer kan inte tillhandahålla anpassade koden bakom, den här funktionen är begränsad.Events: Administrators cannot provide customized code behind, this feature is limited. Detta är den händelse som kan generera en panel eller en kontroll, baserat på en tillståndsändring.This is the Event that a panel or a control can emit, based on a state change. Mer information finns i avsnittet händelser senare i det här dokumentet.For more information, see the Events section later in this document. En ObjectControlConfiguration element kan innehålla eventuellt en händelse element.An ObjectControlConfiguration element can contain optionally one Event element. I allmänhet användningen av anpassade händelser stöds inte om inte specifikt har utvecklats i senare förbättringar.In general, the use of custom Events is not supported unless specifically developed in later enhancements.

DatakällorData sources

Microsoft Identity Manager använder datakällor som ett sätt att binda data till UI-komponenter.Microsoft Identity Manager uses data sources as a way to bind data to UI components. På så sätt kan du underlätta uppdelning av data från presentation lagret.This helps facilitate separation of the data from the presentation layer. Det finns två typer av datakällor i RCDC resurskonfigurationsdata: ObjectDataSource och XmlDataSource.There are two kinds of data sources in the RCDC resource configuration data: ObjectDataSource and XmlDataSource.

 • ObjectDataSources ange en Microsoft .NET-klass som skickar data till RC.ObjectDataSources specify a Microsoft .NET class that provides the data to the RC. Det finns en fast uppsättning tillgängliga typer av ObjectDataSources förutsatt att administratören kan välja att använda vid redigering av RCDCs.There is a fixed set of available types of ObjectDataSources provided that the administrator can choose to consume when authoring RCDCs.

 • XMLDataSources ger ett enkelt sätt att struktur XML-baserade data och de kan användas av administratörer för att ange anpassade data.XMLDataSources provide a simple way to structure XML-based data, and they can be used by administrators to provide customized data. XML-data måste anges direkt i RCDC, såvida du inte använda den inbyggda fördefinierade XML-strukturen.The XML data must be specified directly in the RCDC, unless you use the built-in, predefined XML structure. Den inbyggda XML-strukturen används för att generera sammanfattas i RC.The built-in XML structure is used for generating summary pages in the RC.

Du kan binda dessa datakällor attribut av UI-kontroller som anges i RCDC att generera Användargränssnittet i RCDC.In the RCDC, you can bind these data sources to attributes of the UI controls that are specified in the RCDC to generate the UI.

ObjectDataSourceObjectDataSource

Microsoft Identity manager innehåller vanliga källa datatyperna i följande tabell som är tillgängliga för alla typer av resurser (förutom där annat anges).Microsoft Identity manager provides the common data source types in the following table that are available for all resource types (except where noted).

TypeNameTypeName BeskrivningDescription Stöder dubbelriktad bindningSupports two-way binding Stöd för bindning syntaxSupported binding syntax
PrimaryResourceObjectDataSourcePrimaryResourceObjectDataSource Detta representerar FIM 2010-resurs som skapas, redigeras eller visades.This represents the FIM 2010 resource that is being created, edited, or viewed. Sökvägen i bindningen strängen är attributets namn.The path in the binding string is the attribute name. Observera att resurstypen anges av attributet TargetObjectType i RCDC i stället för i RCDC. Attributet ConfigurationData.Note that the resource type is specified by the TargetObjectType attribute of the RCDC rather than in the RCDC.ConfigurationData attribute. JaYes [AttributeName] Värdet för objektattributet som angetts av dess namn.[AttributeName] Value of the object attribute given by its name.
PrimaryResourceDeltaDataSourcePrimaryResourceDeltaDataSource Den här datakällan skapar delta XML som jämför det ursprungliga tillståndet och FIM 2010 resursens aktuella tillstånd.This data source builds the delta XML that compares the original state and the current state of the FIM 2010 resource. Genererade delta XML förbrukas av kontrollen för RC sammanfattning för att återge Användargränssnittet för begäran som användaren skickar.The generated delta XML is consumed by the RC summary control to render the UI for request that the user is submitting. NejNo DeltaXml:DeltaXml:
Detta används med sammanfattning kontrollen för att visa delta.This is used with the summary control to display the delta.
PrimaryResourceRightsDataSourcePrimaryResourceRightsDataSource Den här datakällan innehåller infogade rättigheter för varje resurs för FIM 2010-attribut.This data source provides the inline rights for each attribute of the FIM 2010 resource. Detta gör att RC för att bestämma innan skicka vilka behörigheter användaren har för attributet och sedan återge Användargränssnittet för attributet på lämpligt sätt.This enables the RC to determine in advance of submission which permissions that user has on that attribute and then render the UI for that attribute appropriately. NejNo [AttributeName][AttributeName]
SchemaDataSourceSchemaDataSource Den här datakällan kan användas för att komma åt schema-relaterad information, till exempel namn, beskrivning, huruvida attributet är obligatoriskt, samt information om resurser.This data source can be used to access schema-related information, such as display name, description, whether or not the attribute is required, as well as resource type information. NejNo [AttributeName]. Krävs booleskt värde som anger om attributet måste ha ett värde ska vara giltigt.[AttributeName].Required Boolean value indicating whether the attribute must have a value to be valid.
[AttributeName]. DisplayNameString värde som anger bindningens visningsnamn[AttributeName].DisplayNameString value indicating the binding’s Display Name
[AttributeName]. DescriptionString värde som anger bindningens beskrivning[AttributeName].DescriptionString value indicating the binding’s Description
[AttributeName]. StringRegexString-värde som anger strängen Regex av en bindning.[AttributeName].StringRegexString value that indicates String Regex of a binding.
[AttributeName]. DisplayName[AttributeName].DisplayName
[AttributeName]. Beskrivning[AttributeName].Description
[AttributeName].[AttributeName]. [AttributeName]. IntergerValueMinimum[AttributeName].IntergerValueMinimum
[AttributeName]. IntergerValueMaximum[AttributeName].IntergerValueMaximum
[AttributeName]. LocalizedAllowedValues[AttributeName].LocalizedAllowedValues
DomainDataSourceDomainDataSource Den här datakällan innehåller en uppräkning av domäner, baserat på konfigurationen resurser i domänen.This data source provides an enumeration of domains, based on the domain configuration resources. Observera att den här datakällan kan användas i RCDCs som gäller gruppresurser och resurser för användare.Note that this data source can be used only in RCDCs that are for group resources and user resources. JaYes DomainDomain

Följande är ett exempel RCDC fragment som binder tre datakällor till UocTextBox kontrollen att redigera attributet beskrivning för en grupp:The following is an example RCDC snippet that binds three data sources to the UocTextBox control to edit the Description attribute of a group:

<my:ObjectDataSource my:TypeName="PrimaryResourceObjectDataSource" my:Name="object" my:Parameters=""/>
<my:ObjectDataSource my:TypeName="SchemaDataSource" my:Name="schema"/>
<my:ObjectDataSource my:TypeName="PrimaryResourceRightsDataSource" my:Name="rights"/>

   <my:Control my:Name="Description" my:TypeName="UocTextBox" my:Caption="{Binding Source=schema, Path=Description.DisplayName}" my:RightsLevel="{Binding Source=rights, Path=Description}">
     <my:Properties>
        <my:Property my:Name="Required" my:Value="{Binding Source=schema, Path=DisplayName.Required}"/>
        <my:Property my:Name="Rows" my:Value="3"/>
        <my:Property my:Name="Columns" my:Value="60"/>
        <my:Property my:Name="MaxLength" my:Value="450"/>
        <my:Property my:Name="Text" my:Value="{Binding Source=object, Path=Description, Mode=TwoWay}"/>
     </my:Properties>
   </my:Control>

XMLDataSourceXMLDataSource

Med hjälp av en XMLDataSource, du kan ange anpassade data i RCDC kan använda för en viss resurs.By using an XMLDataSource, you can specify custom data that the RCDC can consume for a given resource. I det här fallet måste du ange XML-data i RCDC.In this case, the XML data must be specified in the RCDC. Alternativt kan användas den här datakällan för att referera till en inbyggda XML-datastruktur för att återge Användargränssnittet för sammanfattning sidor.As an alternative, this data source can be used to reference a built-in XML data structure to render the UI for summary pages. Du kan styra vilken typ av XMLDataSource ska användas när du definierar i RCDC.You control what type of XMLDataSource to use when you define it in the RCDC.

TypeNameTypeName BeskrivningDescription
XMLDataSourceXMLDataSource Datakällan representerar XML-data.The data source represents XML data. Det kan vara i XSL- eller inbäddade XSL-format:It can be in either XSL or embedded XSL formats:
XSL-format:XSL format:
Microsoft.IdentityManagement.WebUI.Controls.dll < min: XmlDataSource min: Name = ”Microsoft.IdentityManagement.WebUI.Controls.dll<my:XmlDataSource my:Name="
summaryTransformXsl"my:Parameters="Microsoft.IdentityManagement.WebUI.Controls.Resources.DefaultSummary.xsl ”>< / min: XmlDataSource >
Inbäddade XSL-format:
< min: XmlDataSource min: Name = ”RequestStatusTransformXsl” >
< xsl: stylesheet version = ”1.0” xmlns: XSL = http://www.w3.org/1999/XSL/Transform
xmlns:msxsl = ”urn: schemas-microsoft-com:xslt” >
< / xsl: stylesheet >< / min: XmlDataSource >
Nej Xpath[;namespaces]
Var: Xpath som en giltig XML-xpath Välj noteringen krävs oftast ”/” (rot)
Namnområden är en valfri lista med prefix = URI strängar, avgränsade med semikolon, om det behövs för xpath arbeta mot namespaced XML.Namespaces is an optional list of prefix=URI strings, delimited by semicolons, if required for the xpath to work against namespaced XML.
ReferenceDeltaDataSourceReferenceDeltaDataSource Datakällan representerar går flervärdesattribut referensattribut.The data source represents deltas of multivalued reference attributes. Den används endast på RCDC för gruppen och ange.It is used only on RCDC for Group and Set.
Även om datakällan inte är begränsad till grupper eller uppsättningar kräver kodändringar i RCDC värden att skicka sådana går.Although the data source is not limited to Groups or Sets, it requires code changes in the RCDC host to submit such deltas. Grupp- och Set för närvarande endast värdarna som identifierar den här datakällan.Currently, Group and Set are the only hosts that recognize this datasource.
JaYes [AttributeName]. Lägg till där [AttributeName] representerar ett referensattribut och de data som returnerades är delta-tillägg.[AttributeName].Add where [AttributeName] represents a reference attribute and the data returned is the delta additions.
Exempel: [ReferenceAttribute]. Lägg tillExample: [ReferenceAttribute].Add
Exempel: <my:Property my:Name="Value" my:Value="{Binding Source=delta, Path=ExplicitMember.Add, Mode=TwoWay}" />Example: <my:Property my:Name="Value" my:Value="{Binding Source=delta, Path=ExplicitMember.Add, Mode=TwoWay}" />
[AttributeName]. Ta bort där [AttributeName] representerar ett referensattribut och de data som returnerades är delta borttagningar.[AttributeName].Remove where [AttributeName] represents a reference attribute and the data returned is the delta removals.
DeltaXmlDeltaXml
RequestDetailsDataSourceRequestDetailsDataSource Datakällan representerar attributet RequestParameter för begäran-objekt.The data source represents the RequestParameter attribute of Request objects. Parametern anger det maximala antalet attributvärden som ska visas per flervärdesattribut den används endast i RCDC för begäran.The parameter sets the maximum number of attribute values to be displayed per multivalued attribute It is used only in RCDC for Request. <my:ObjectDataSource my:TypeName="RequestDetailsDataSource" my:Name="requestDetails" my:Parameters="1000" /> NejNo DeltaXmlDeltaXml
RequestStatusDataSourceRequestStatusDataSource Datakällan representerar den RequestStatusDetails attribut för begäran-objekt.The data source represents the RequestStatusDetails attribute of Request objects.
Den används endast i RCDC för begäran.It is used only in RCDC for Request.
NejNo DeltaXmlDeltaXml
 • Definiera en anpassad XML-datakälla:To define a custom XML data source:
 <my:XmlDataSource my:Name="MyCustomData" >
 %Insert custom, properly formatted XML data here%
 </my:XmlDataSource>
 • Definiera datakällan på följande sätt om du vill använda den inbyggda sammanfattning kontrollen XSL:To use the built-in summary control XSL, define the data source as follows:
<my:XmlDataSource my:Name="summaryTransformXsl" my:Parameters="Microsoft.IdentityManagement.WebUI.Controls.Resources.DefaultSummary.xsl" />

Om du skapar en RCDC för en anpassad resurstyp kan du använda den här metoden för att återge automatiskt sammanfattningen för den anpassa resursen.If you are creating an RCDC for a custom resource type, you can use this method to automatically render a summary page for that custom resource.

Följande är ett exempel på hur du skapar en sammanfattning flik i RCDC, med PrimaryResourceDeltaDataSource med XMLDataSource med hjälp av inbyggda XSL:The following is an example of how to create a summary tab in the RCDC, using the PrimaryResourceDeltaDataSource with the XMLDataSource by using the built-in XSL:

<my:ObjectDataSource my:TypeName="PrimaryResourceDeltaDataSource" my:Name="delta" />
<my:XmlDataSource my:Name="summaryTransformXsl" my:Parameters="Microsoft.IdentityManagement.WebUI.Controls.Resources.DefaultSummary.xsl" />

<my:Grouping my:Name="summaryGroup" my:Caption="Summary” my:IsSummary="true">
   <my:Control my:Name="summaryControl" my:TypeName="UocHtmlSummary" my:ExpandArea="true">
     <my:Properties>
        <my:Property my:Name="ModificationsXml" my:Value="{Binding Source=delta, Path=DeltaXml}" />
       <my:Property my:Name="TransformXsl" my:Value="{Binding Source=summaryTransformXsl, Path=/}" />
     </my:Properties>
   </my:Control>
</my:Grouping>

Alternativt kan kan användaren ersätta elementet XmlDataSource angetts tidigare med följande format för att definiera en anpassad layout för en sammanfattningssida.As an alternative, the user can replace the XmlDataSource element specified previously with the following format to define a customized layout of a summary page. Som en referens, standard FIM 2010 sammanfattning XSL ingår i bilaga B: standard sammanfattning XSL senare i det här dokumentet.As a reference, the default FIM 2010 Summary XSL is included in Appendix B: Default Summary XSL, later in this document.

<my:XmlDataSource my:Name="summaryTransformXsl">
   Insert valid XSL code here
</my:XmlDataSource>

Schemat för datakällorSchema for data sources

Följande är XSD-schemat för två typer av datakällor:The following is the XSD schema for the two types of data sources:

<xsd:element name="ObjectDataSource">
   <xsd:complexType>
     <xsd:sequence/>
     <xsd:attribute ref="my:TypeName"/>
     <xsd:attribute ref="my:Name"/>
     <xsd:attribute ref="my:Parameters"/>
   </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="XmlDataSource">
   <xsd:complexType mixed="true">
     <xsd:sequence>
       <xsd:any minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" processContents="lax"/>
     </xsd:sequence>
     <xsd:attribute ref="my:Name"/>
     <xsd:attribute ref="my:Parameters"/>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

händelserEvents

En händelse definierar status för en kontroll.An Event defines the changing state of a Control. Utökning av den här funktionen är begränsad eftersom du inte kan skriva en anpassad funktion (hanterare) definierar beteendet när en händelse utlöses.The extensibility of this feature is limited because you cannot write a customized function (Handler) to define what the behavior is after an event is triggered. Samma händelse element kan användas i elementet panelen.The same Event element can be used in the Panel element. Mer information finns i avsnittet panelen senare i det här dokumentet.For more information, see the Panel section later in this document. Följande är XSD-schemat för elementet händelse:The following is the XSD schema for the Event element:

<xsd:element name="Events">
   <xsd:complexType>
     <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="my:Event" minOccurs="1" maxOccurs="16"/>
     </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Event">
   xsd:complexType>
     <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="xsd:string">
          xsd:attribute ref="my:Name"/>
          <xsd:attribute ref="my:Handler"/>
        </xsd:extension>
     </xsd:simpleContent>
   </xsd:complexType>
   </xsd:element>

En händelse är ett tomt element och den har två attribut.An Event is an empty element, and it has two attributes.

Attribut:Attributes:

 1. Namnet: Detta är det unika namnet för en händelse.Name: This is the unique name of an event. Det går endast att händelsen i den ObjectControlConfiguration är händelsen.The only supported event in the ObjectControlConfiguration is the Load event. Den här händelsen utlöses när sidan läses in först.This event is triggered when the page is first loaded.

 2. Hanteraren: Detta är det unika namnet för en hanterare.Handler: This is the unique name of a handler. När händelsen utlöses kallas vanligtvis en metod för programmet för att hantera ändring av status för kontrollen.When the event is triggered, usually a program method is called to handle the change of the state of the control. stöds inte i följande fall: Om du tar bort en befintlig hanterare från en befintlig kontroll, skapa en ny hanterare och kopplas till en befintlig eller ny kontroll.the following cases are not supported: removing an existing handler from an existing control, creating a new handler, and attaching to an existing or new control.

Exempel:Sample:

Följande är ett exempel på ett element för händelser.The following is an example of an Events element.

<my:Events>
  <my:Event my:Name="Load" my:Handler="OnLoad"/>
</my:Events>

PanelenPanel

Panelen elementet är core-element i en RCDC layout.The Panel element is the core element in an RCDC layout. Följande är XSD-schemat för elementet panelen:The following is the XSD schema for the Panel element:

<xsd:element name="Panel">
   <xsd:complexType>
     <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="my:Grouping" minOccurs="1" maxOccurs="16"/>
     </xsd:sequence>
     <xsd:attribute ref="my:Name"/>
     <xsd:attribute ref="my:DisplayAsWizard"/>
     <xsd:attribute ref="my:Caption"/>
     <xsd:attribute ref="my:AutoValidate"/>
   </xsd:complexType>
</xsd:element>

Det här elementet innehåller ett återkommande element gruppering.This element contains a recurring element, Grouping. Mer information finns i avsnittet gruppering i det här dokumentet.For more information, see the Grouping section in this document.

Panelen-elementet innehåller fyra attribut:The Panel element contains four attributes:

 1. Namnet: namnet på panelen.Name: The name of the Panel. Detta är ett obligatoriskt, typen string-attribut.This is a required, string-type attribute.

 2. DisplayAsWizard: det här attributet för närvarande är föråldrad.DisplayAsWizard: This attribute is currently deprecated. Motsvarande VerbContext attribut för RCDC styr om resursen layouten är i guiden eller på fliken läge.The corresponding VerbContext attribute on the RCDC governs if the resource layout is in Wizard mode or Tab mode. Om anges till 0 (skapa-läge), är det också i guideläge.If it is set to 0 (Create mode), it is also in Wizard mode. Annars är det i fliken läge.Otherwise, it is in Tab mode. Mer information finns i introduktion till konfigurera och anpassa FIM-portalen i dokumentationen.For more information, see Introduction to Configuring and Customizing the FIM Portal in the documentation.

 3. Bildtexten: det här attributet för närvarande är föråldrad.Caption: This attribute is currently deprecated. Användaren kan ange beskrivningar för en sida genom att lägga till en grupp som innehåller endast huvudinformation.The user can specify captions for a page by including a Group that contains only header information. Mer information finns i avsnittet gruppering i det här dokumentet.For more information, see the Grouping section in this document.

 4. AutoValidate: Detta är ett valfritt booleskt attribut.AutoValidate: This is an optional Boolean attribute. Utlöses när den är inställd på true, verifiering mot varje kontroll på den aktuella fliken.When it is set to true, validation is triggered against each control on the current tab. Som standard om attributet saknas, är den inställd på true.By default, if the attribute is missing, it is set to true. Det kan användas tillsammans med egenskapen reguljärt uttryck.It can be used in combination with the RegularExpression property. Mer information finns i ”reguljärt uttryck” i ett senare avsnitt av det här dokumentet.For more information, see “RegularExpression” in a later section of this document.

GrupperingGrouping

Gruppering-elementet definierar utseendet för en Panel.The Grouping element defines the overall layout of a Panel. Det fungerar som en behållare som grupperar ihop enskilda kontroller i olika avsnitt och flikar.It acts as a container that groups together individual controls into different sections and tabs. Följande är XSD-schemat för gruppering-element:The following is the XSD schema for the Grouping element:

<xsd:element name="Grouping">
   <xsd:complexType>
     <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="my:Help" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
        <xsd:element ref="my:Control" minOccurs="1" maxOccurs="256"/>
        <xsd:element ref="my:Events" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
     </xsd:sequence>
     <xsd:attribute ref="my:Name"/>
     <xsd:attribute ref="my:Caption"/>
     <xsd:attribute ref="my:Description"/>
     <xsd:attribute ref="my:Enabled"/>
     <xsd:attribute ref="my:Visible"/>
     <xsd:attribute ref="my:IsHeader"/>
     <xsd:attribute ref="my:IsSummary"/>
   </xsd:complexType>
</xsd:element>

Det finns tre typer av grupperingar:There are three types of Groupings:

 1. Huvudet gruppering: A sidhuvud gruppering är valfritt.Header Grouping: A Header Grouping is optional. Det kan bara finnas en rubrik gruppering i en panelen.There can only be one Header Grouping in a Panel. En rubrik gruppering visas ovanpå en panel som beskrivning.A Header Grouping appears on top of a panel as caption. Endast en UocCaptionControl får användas i den här grupperingen.Only one UocCaptionControl is allowed to be used in this grouping. Ett exempel på en rubrik gruppering finns i avsnittet exempel.For an example of a Header Grouping, see the Sample section.

 2. Innehåll grupperingar: minst en innehållsgrupperna krävs.Content Groupings: At least one Content Grouping is required. Det kan finnas flera grupperingar som innehåll i en Panel.There can be multiple Content Groupings in a Panel. En gruppering av innehåll visas som innehållet i en RCDC-sida.A Content Grouping appears as the main content of an RCDC page. Varje innehåll gruppering visas som en flik på samma panel och kan innehålla från 1 till 256 kontroller.Each Content Grouping appears as a tab in the same Panel and can hold from 1 to 256 controls. Se avsnittet exemplet nedan ett exempel på en innehållsgrupperna.See the Sample section below for an example of a Content Grouping.

 3. Översikt över grupperingar: A sammanfattning gruppering är valfritt.Summary Groupings: A Summary Grouping is optional. Det kan bara finnas en sammanfattning av gruppering på en Panel.There can only be one Summary Grouping in a Panel. En sammanfattning av gruppering visas som sista fliken för en Panel.A Summary Grouping appears as the last tab of a Panel. Endast en UocHtmlSummary kontrollen kan användas i en sammanfattning av gruppering för att visa ändringarna som användaren har gjort innan du skickar en begäran.Only one UocHtmlSummary control can be used in a Summary Grouping to display the changes that the user has made before submitting a request. Se avsnittet exemplet nedan ett exempel på en sammanfattning av gruppering.See the Sample section below for an example of a Summary Grouping.

Varje typ av gruppering innehåller följande element:Each Grouping type contains the following elements:

 1. Hjälpa: det här elementet innehåller hjälptext som visas på en flik.Help: This element provides Help text in a tab. Du kan också använda den för att lägga till en länk till en hjälpfil för fliken.You can also use it to add a link to a Help file for the tab.

 2. Kontroller: information om det här elementet finns i avsnittet i det här dokumentet.Controls: For information about this element, see the Control section in this document. Varje gruppering måste ha 1 och 256 kontroller portintervallet, beroende på vilken typ av grupperingen.Each grouping must have 1 to 256 controls inclusively, depending on the type of the grouping.

 3. Händelser: information om det här elementet finns i avsnittet händelser i det här dokumentet.Events: For information about this element, see the Events section in this document. Varje gruppering kan också ha en händelse.Each grouping can, as an option, have one Event. De händelser som stöds i elementet gruppering är följande:The Events that are supported in a Grouping element are as follows:

  • BeforeLeave: den här händelsen utlöses när användaren är redo att lämna en flik i en innehåll gruppering.BeforeLeave: This Event is triggered when the user is ready to leave a tab in a content grouping.
  • AfterEnter: den här händelsen utlöses när användaren är redo att ange en flik i en innehåll gruppering.AfterEnter: This Event is triggered when the user is ready to enter a tab in a content grouping.

Attribut:Attributes:

 1. Namnet: Detta är det obligatoriska namnet på grupperingen.Name: This is the required name of the Grouping. Den namn måste vara unika inom det panelen.The Name must be unique within the Panel.

 2. Bildtexten: den beskrivning visas som rubrik beskrivning i ett sidhuvud gruppering.Caption: The Caption appears as the header caption in a Header Grouping. Det verkar som fliken titel på ett innehåll eller sammanfattning gruppering.It appears as the tab caption of a Content or Summary grouping.

 3. Beskrivning: attributet valfri sträng beskrivning fungerar endast när den används i en innehåll gruppering.Description: An optional string attribute, Description is functional only when it is used in a Content Grouping. Använd det här elementet för att ge användaren vissa detaljer om information inom samma flik.Use this element to give the end user some detail about the information within the same tab.

Anteckning

Om det här attributet används i en sammanfattning av gruppering ska XML-filen anses vara ogiltig.If this attribute is used in a Summary Grouping, the XML is considered to be invalid. Om det här attributet används i en rubrik gruppering anses XML vara giltiga men ignoreras.If this attribute is used in a Header Grouping, the XML is considered to be valid but ignored.

 1. Aktiverad: ett valfritt booleskt attribut aktiverad har angetts till true om den saknas.Enabled: An optional Boolean attribute, Enabled is set to true when it is missing. Om aktiverad är inställd på false, ser användaren en inaktiverad flik.If Enabled is set to false, the end user sees a Disabled tab. Det här attributet fungerar bara i en innehåll gruppering.This attribute is functional only in a Content grouping.

Anteckning

Om det här attributet används i en sammanfattning av gruppering ska XML-filen anses vara ogiltig.If this attribute is used in a Summary Grouping, the XML is considered to be invalid. Om det här attributet används i en rubrik gruppering anses XML vara giltiga men ignoreras.If this attribute is used in a Header Grouping, the XML is considered to be valid but ignored.

 1. Synliga: du kan dölja en RCDC fliken eller dess rubrik genom att ange det här attributet till false.Visible: You can hide an RCDC page tab or its heading by setting this attribute to false. Standardvärdet är valfria, boolesk typ är attributet till true.By default, this optional, Boolean-type attribute is set to true. Det här attributet fungerar bara på en innehåll gruppering.This attribute is functional only on a Content Grouping.

Anteckning

När det finns endast en innehållsgrupperna i en Panel, fungerar inte den här funktionen.When there is only one Content Grouping in a Panel, this feature does not work. När det finns mer än en gruppering av innehåll på en Panel, fungerar den enligt beskrivningen ovan.When there is more than one Content Grouping in a Panel, it behaves as described above.

 1. IsHeader: det här attributet är ett valfritt, booleskt attribut som definierar om grupperingen är en gruppering i huvudet.IsHeader: This attribute is an optional, Boolean attribute that defines whether the Grouping is a Header Grouping. Om det här attributet inte anges är den inställd på false.If this attribute is not specified, it is set to false.

 2. IsSummary: Detta är ett valfritt, booleskt attribut som definierar om gruppen är en översikt över gruppering.IsSummary: This is an optional, Boolean attribute that defines whether the Grouping is a Summary grouping. Om det här attributet inte anges är den inställd på false.If this attribute is not specified, it is set to false.

BEL konfigurations-XML

Följande exempelkod för XML-genererar tidigare sidhuvud grupperingen.The following XML sample code generates the previous Header Grouping. Gruppering för huvudet är området med texten exempel sidhuvud gruppering.The Header Grouping is the area with the text Sample Header Grouping.

<!--Sample for a Header Grouping-->
<my:Grouping my:Name="HeaderGroupingSample" my:IsHeader="true">
   <my:Control my:Name="SampleHeaderCaption" my:TypeName="UocCaptionControl" my:ExpandArea="true" my:Caption="Sample Header Grouping">
     <my:Properties>
        <my:Property my:Name="MaxHeight" my:Value="32"/>
        <my:Property my:Name="MaxWidth" my:Value="32"/>
     </my:Properties>
   </my:Control>
</my:Grouping>
<!--End of Header Grouping Sample-->

BEL konfigurations-XML

Följande exempelkod för XML-genererar tidigare innehållsgrupperna.The following XML sample code generates the previous Content Grouping. Innehållsgrupperna är fliken längst till vänster med texten exempel innehåll gruppering.The content Grouping is the leftmost tab with the text Sample Content Grouping.

<!--Sample for a Content Grouping-->
<my:Grouping my:Name="ContentGroupingSample" my:Caption="Sample Content Grouping" my:Description="Some description for content grouping">
   <my:Control my:Name="DisplayName" my:TypeName="UocTextBox" my:Caption="Display name" my:Description="This is the display name of the set.">
     <my:Properties>
        <my:Property my:Name="Required" my:Value="True"/>
        <my:Property my:Name="MaxLength" my:Value="128"/>
        <my:Property my:Name="Text" my:Value="{Binding Source=object, Path=DisplayName, Mode=TwoWay}"/>
     </my:Properties>
   </my:Control>
</my:Grouping>
<!--End of Content Grouping Sample-->

BEL konfigurations-XML

Följande exempelkod för XML-genererar tidigare sammanfattning grupperingen.The following XML sample code generates the previous Summary Grouping. Sammanfattning-grupperingen är fliken längst till höger med texten sammanfattning.The Summary Grouping is the rightmost tab with the text Summary.

<!--Sample for a Summary Grouping-->
<my:Grouping my:Name="Summary" my:Caption="Sample Summary Grouping" my:IsSummary="true">
   <my:Control my:Name="SummaryControl" my:TypeName="UocHtmlSummary" my:ExpandArea="true">
     <my:Properties>
        <my:Property my:Name="ModificationsXml" my:Value="{Binding Source=delta, Path=DeltaXml}"/>
        <my:Property my:Name="TransformXsl" my:Value="{Binding Source=summaryTransformXsl, Path=/}"/>
     </my:Properties>
   </my:Control>
</my:Grouping>
<!--End of Summary Grouping Sample-->

HjälpHelp

Hjälp-element kan som ett alternativ ingå i en grupp eller ett element i kontrollen.The Help element, as an option, can be included in a Grouping or a Control element. Om den används i en grupp, måste det vara det första elementet som används.If it is used in a Grouping, it must be the first element used. Det ger textrepresentation hjälper till att slutanvändarna hjälper dem att ge korrekt information.It provides textual Help to the end users to help them provide accurate information. Följande är XSD-schemat för hjälp-element:The following is the XSD schema for the Help element:

<xsd:element name="Help">
   <xsd:complexType>
     <xsd:sequence/>
     <xsd:attribute ref="my:HelpText"/>
     <xsd:attribute ref="my:Link"/>
   </xsd:complexType>
</xsd:element>

Följande är ett exempel på Hjälp-elementet:The following is an example of the Help element:

<my:Help my:HelpText="Some Help Text for Group Basic Info" my:Link="03e258a0-609b-44f4-8417-4defdb6cb5e9.htm#bkmk_grouping_GroupingBasicInfo" />

KontrollControl

En gruppering-elementet innehåller ett eller flera element i kontrollen.A Grouping element contains one or more Control elements. Kontroller är uppgifterna i en RCDC.Controls are the main elements in an RCDC. Du kan anpassa elementet gruppering genom att definiera de olika elementen i kontrollen som den innehåller.You can customize the Grouping element by defining the different Control elements that it contains. Följande är XSD-schemat för kontroll-element:The following is the XSD schema for the Control element:

<xsd:element name="Control">
   <xsd:complexType>
     <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="my:Help" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
        <xsd:element ref="my:CustomProperties" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
        <xsd:element ref="my:Options" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
        <xsd:element ref="my:Buttons" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
        <xsd:element ref="my:Properties" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
        <xsd:element ref="my:Events" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
     </xsd:sequence>
     <xsd:attribute ref="my:Name"/>
     <xsd:attribute ref="my:TypeName"/>
     <xsd:attribute ref="my:Caption"/>
     <xsd:attribute ref="my:Enabled"/>
     <xsd:attribute ref="my:Visible"/>
     <xsd:attribute ref="my:Description"/>
     <xsd:attribute ref="my:ExpandArea"/>
     <xsd:attribute ref="my:Hint"/>
     <xsd:attribute ref="my:AutoPostback"/>
     <xsd:attribute ref="my:RightsLevel"/>
   </xsd:complexType>
</xsd:element>

En kontroll innehåller följande element:A Control contains following elements:

 1. Hjälpa: det här elementet ignoreras.Help: This element is ignored. Den fungerar bara i gruppering.It functions only in Grouping.

 2. Anpassade egenskaper: det här elementet stöds inte.CustomProperties: This element is not supported.

 3. Alternativ: det här elementet används bara i kombination med den UocDropDownList eller UocRadioButtonList kontroller.Options: This element is used only in combination with the UocDropDownList or UocRadioButtonList Controls. Det fungerar inte med andra kontroller.It is not functional with any other Controls. Se avsnittet alternativ i det här dokumentet för strukturen på det här elementet.See the Options section in this document for the structure of this element. Se enskilda kontrollen för att se hur den används i kontexten för en kontroll.See the individual Control to see how it is used in the context of a Control.

 4. Knapparna: det här elementet används bara i kombination med den UocListView kontroll.Buttons: This element is used only in combination with the UocListView Control. Det fungerar inte för andra kontroller.It is not functional for any other controls. Mer information finns i avsnittet UocListView i det här dokumentet.For more information, see the UocListView section in this document.

 5. Egenskaper: Det här elementet används i alla kontroller för att ange ytterligare beteenden för en kontroll.Properties: This element is used in all Controls to specify additional behaviors of a Control. Information om det här elementet finns i avsnittet Egenskaper i det här dokumentet.For information about this element, see the Properties section in this document.

 6. Händelser: strukturen för det här elementet finns i avsnittet händelser tidigare i det här dokumentet.Events: For the structure of this element, see the Events section earlier in this document. Se enskilda kontrolldefinition att bestämma vilken händelse som ska användas i kontrollen.See the individual Control definition to determine which event is used in that control.

En kontroll innehåller följande attribut:A Control contains the following attributes:

 1. Namnet: Detta är namnet på kontrollen.Name: This is the Name of the control. Namnet på en kontroll måste vara unika inom varje panel.The name of a Control must be unique within each panel. Detta är ett obligatoriskt, typen string-attribut.This is a required, string-type attribute.

 2. TypeName: det här attributet anger vilken typ av kontroll.TypeName: This attribute specifies what type of Control it is. Detta är ett obligatoriskt, typen string-attribut.This is a required, string-type attribute. Se avsnittet enskilda kontroller i det här dokumentet för varje kontrollnamn.See the Individual Controls section in this document for each control name.

 3. Bildtexten: du kan använda det här attributet för att inkludera en beskrivning för kontrollen.Caption: You can use this attribute to include a caption for the control. Beskrivningen är vanligtvis visningsnamnet för de data som kontrollen visar eller mata in.The caption is usually the display name of the data that the control is displaying or inputting. Du kan uttryckligen ange ett värde för etiketten eller bindning med namnet schemainformation attribut visas.You can explicitly specify a value for the caption or bind it with schema attribute display name information. Beskrivningen visas till vänster i en normal storlek kontroll.The caption appears on the leftmost side of a normal-sized control. Om en kontroll utsträckning hela skärmen beskrivningen visas på kontrollen.If a control is spanning the full screen, the caption appears over the control. Det här är ett valfritt, attribut av typen string.This is an optional, string-type attribute. Information om hur du binder en datakälla med ett attribut eller ett värde för egenskapen finns i avsnittet Egenskaper.For information about how to bind a data source with an attribute or a property value, see the Properties section.

I följande exempel visas hur en beskrivning kan användas explicit:The following example shows how a caption can be used explicitly:

  <my:Control my:Name="ExplicitAlias" my:TypeName="UocTextBox" my:Caption="Explicit Alias">…<my:Control/>
 <span data-ttu-id="3e4af-373">I följande exempel visar hur du kan använda en rubrik med en datakälla.</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="3e4af-373">The following example show how a caption can be used with a data source.</span></span> <span data-ttu-id="3e4af-374">Om du använder mallen för en datakälla som du såg tidigare i det här dokumentet är datakällan schema.</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="3e4af-374">If you have used the template for a data source shown earlier in this document, your data source is schema.</span></span> <span data-ttu-id="3e4af-375">Vi rekommenderar att du binda attributets visningsnamn med attributet Beskrivning.</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="3e4af-375">We recommend that you bind the attribute’s DisplayName with a Caption attribute.</span></span>

```XML
<my:Control my:Name="DynamicAlias" my:TypeName="UocTextBox" my:Caption="{Binding Source=schema, Path=Alias.DisplayName, Mode=OneWay}">…<my:Control/>
```
 1. Aktiverad: Detta är ett valfritt, Boolean-type-attribut.Enabled: This is an optional, Boolean-type attribute. Användaren kan inaktivera kontrollen genom att ange det här attributvärdet false.By setting this attribute value to false, the user can disable a Control. Standardvärdet är inställd på true.The default value is set to true.

 2. Synliga: Detta är ett valfritt, boolesk typ-attribut.Visible: This is an optional, Boolean-type attribute. Du kan använda det här attributet för att dölja hela kontrollen.You can use this attribute to hide the whole control. Standardvärdet är inställd på true.The default value is set to true.

 3. Beskrivning: Med det här valfria, typen string-attributet innehåller en beskrivning som hjälper slutanvändaren att förstå vad de ska skriva i kontrollen eller vad kontrollen gör.Description: Use this optional, string-type attribute to include a description to help the end user understand what they should put in the control or what the control does. Du kan uttryckligen ange ett värde för beskrivningen eller binda med schemainformation för attributet Beskrivning.You can explicitly specify a value for the description or bind it with the schema attribute description information.
  Beskrivningen visas på till vänster i en normal storlek kontroll under rubriken.The Description appears on the leftmost side of a normal-sized control underneath the caption. Om en kontroll utsträckning hela skärmen, visas beskrivningen överst kontrollen under rubriken.If a control is spanning the full screen, the description appears on the top of the control underneath the caption. Information om hur du binder en datakälla med ett attribut eller ett värde för egenskapen finns i avsnittet Egenskaper i det här dokumentet.For information about how to bind a data source with an attribute or a property value, see the Properties section in this document.

 4. I följande exempel visas hur en beskrivning kan användas explicit:The following example shows how a Description can be used explicitly:

<my:Control my:Name="ExplicitAlias" my:TypeName="UocTextBox" my:Caption="Explicit Alias" my:Description="This is explicit description.">…<my:Control/>

Det här exemplet visas hur en beskrivning kan användas med en datakälla.This example shows how a Description can be used with a data source. Om du använder mallen för en datakälla som du såg tidigare i det här dokumentet är datakällan schemat.If you have used the template for a data source shown earlier in this document, your data source is schema. Vi rekommenderar att du binda attributets beskrivning med attributet Beskrivning.We recommend that you bind the attribute’s Description with a Description attribute.

<my:Control my:Name="DynamicAlias" my:TypeName="UocTextBox" my:Caption="{Binding Source=schema, Path=Alias.DisplayName, Mode=OneWay}" my:Description="{Binding Source=schema, Path=Alias.Description, Mode=OneWay}">…<my:Control/>
 1. ExpandArea: Det här attributet anger om kontrollen sträcker sig över hela skärmen.ExpandArea: This attribute indicates whether the control spans the full screen. Detta är ett valfritt, Boolean-type-attribut.This is an optional, Boolean-type attribute. Standardvärdet anges till false.The default value is set to false.

  Anteckning

  Attributen rubrik och beskrivning inaktiveras när det här attributet har angetts till true.The Caption and Description attributes are disabled when this attribute is set to true. Du måste använda UocLabel-kontroll för att ge en beskrivning för en utökad kontroll.You must use the UocLabel control to provide a caption for an expanded control.

 2. Tipset: Detta är ett valfritt, attribut av typen string.Hint: This is an optional, string-type attribute. Texten i attributet tipset hjälper slutanvändaren bestämma vad som är en giltig inmatning för kontrollen.The text in the Hint attribute helps the end user decide what is a valid input for the control. Tipset visas under kontrollen.The Hint appears underneath the control.

 3. AutoPostback: Detta är ett valfritt, Boolean-type-attribut.AutoPostback: This is an optional, Boolean-type attribute. Standardvärdet är false.The default value is false. Om värdet false, uppdatera sidan inte kan uppdatera kontrollen.If set to false, refreshing the page may not refresh the control. För information om AutoPostback, leta efter Microsoft ASP.NET UI-egenskapen för kontrollen med samma namn.For information about AutoPostback, look for the Microsoft ASP.NET UI control property of the same name.

 4. RightsLevel: Detta är ett valfritt, attribut av typen string.RightsLevel: This is an optional, string-type attribute. Du kan binda det här attributet endast med infogad behörighet till en datakälla.You can bind this attribute only with inline rights with a data source. Kontrollen är dynamiskt aktiverad eller inaktiverad, baserat på användarens rättigheter.The control is dynamically turned on or disabled, based on the user’s rights. Information om hur du binda datakällor med ett attribut eller ett värde för egenskapen finns i avsnittet Egenskaper i det här dokumentet.For information about how to bind data sources with an attribute or a property value, see the Properties section in this document.

  Det här exemplet visas hur en RightsLevel attributet kan användas med en datakälla.This example shows how a RightsLevel attribute can be used with a data source. Om du använder mallen för en datakälla som du såg tidigare i det här dokumentet är datakällan rättigheter.If you have used the template for a data source shown earlier in this document, your data source is rights. Använd attributnamnet som sökväg.Use the attribute name as the Path.

EnheterProperties

Du kan använda en egenskap för att ytterligare anpassa beteendet för varje kontroll.You can use a Property to further customize the behavior of each control. En egenskap är ett tomt element.A Property is an empty element. Följande är XSD-schemat för egenskapen-element:The following is the XSD schema for the Property element:

<xsd:element name="Properties">
   <xsd:complexType>
     <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="my:Property" minOccurs="1" maxOccurs="32"/>
     </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Property">
   <xsd:complexType>
     <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="xsd:string">
          <xsd:attribute ref="my:Name"/>
          <xsd:attribute ref="my:Value"/>
        </xsd:extension>
     </xsd:simpleContent>
   </xsd:complexType>
</xsd:element>

Varje egenskap har två attribut:Every property has two required attributes:

 1. Namnet: den här typen string-attributet är det unika namnet på egenskapen.Name: This string-type attribute is the unique name of the Property. Olika kontroller har olika egenskaper.Different controls have different properties. Det finns vissa vanliga egenskaper som kan användas av alla kontroller.There are some common properties that can be used by all controls. Mer information om vilka namn som är tillgängliga för en viss kontroll finns i avsnittet gemensamma egenskaper och enskilda kontroller.For more information about what names are available for a given control, see the Common properties and Individual Controls section.

 2. Värdet: Detta är värdet för egenskapen.Value: This is the value of the Property. Datatypen för värdet underordnade på vilken egenskap som den är tilldelad till.The data type of the value dependents on which property it is assigned to. Se avsnittet följande format för tillåtna värde för specifika egenskaper.See the following section for the allowed value format for specific properties.

Vissa egenskaper kan bindas med information från en datakälla.Some Properties can be bound with information from a data source. Om du vill göra det, som du behöver använda följande strängformat.To do so, you need to use the following string format. Se enskilda egenskaper under enskilda kontroller för att ta reda på hur du binda dem till en datakälla.See individual properties in the Individual Controls section to find out how to bind them with a data source.

<my:Property my:Name="Required" my:Value="[Formatted String]"/>

Formatted String := “{Binding “ + [SourceExpression] + “,” + [PathExpression] + “,” + [ModeExpression]? + “}”

SourceExpression:= “Source=” + [ObjectDataSourceName]

PathExpression:= “Path=” + [AttributeName]|[AttributePropertyName]

ModeExpression:= “Mode=” + [ModeChoice]

ModeChoice:= “OneWay”|”TwoWay”

ObjectDataSourceName:= The value of any string assign to node /ObjectControlConfiguration/ObjectDataSource/Name.

AttributeName:= valid schema attribute name from the data source.

AttributePropertyName:= valid property name of a schema attribute from the data source.

EXEMPEL:EXAMPLE:

<my:Property my:Name="Text" my:Value="{Binding Source=object, Path=DisplayName, Mode=TwoWay}"/>
<my:Property my:Name="Required" my:Value="{Binding Source=schema, Path=DisplayName.Required}"/>

Gemensamma egenskaperCommon properties

Alla RCDC-kontroller som anges i det här dokumentet kan ha följande gemensamma egenskaper.All RCDC controls that are specified in this document can have the following common properties. Du kan använda dessa egenskaper tillsammans med andra egenskaper som är specifika för olika kontroller.You can use these Properties along with other Properties that are specific to different controls.

 1. Obligatoriskt: Den här egenskapen anger att fältet är ett obligatoriskt fält eller ett valfritt fält.Required: This property indicates that the field is either a required field or an optional field. Ett obligatoriskt fält måste fyllas i med ett värde.A required field must be filled with a value. Ett tomt värde stöds inte när det gäller sträng indata.An empty value is not supported in the case of string input. Ett valfritt fält kan lämnas tomt.An optional field can be left empty. Om det här fältet är ett obligatoriskt fält utan värde som fylls i, visas ett felmeddelande på inkommande kontrollen.If this field is a required field with no value filled in, an error message appears on top of the input control. Du kan uttryckligen ange om ett fält är obligatoriska eller valfria.You can explicitly specify whether a field is required or optional. Du kan också binda fältet med schemainformation för en given bindning mellan ett attribut och resurstypen.You can also bind the field with the schema information of a given binding between an attribute and a resource type. Som standard om den här egenskapen saknas, betyder det att kontrollen är en valfri inmatad kontroll.By default, if this property is missing, it means that the control is an optional input control.

Följande är ett exempel som använder ett explicit värde för den här egenskapen:The following is an example that uses an explicit value for this property:

```XML
<my:Property my:Name="Required" my:Value="True"/>
```

Detta är ett exempel som använder en dynamisk datakälla för den här egenskapen.This is an example that uses a dynamic data source for this property. Om du använder mallen för en datakälla som visas i föregående avsnitt i det här dokumentet är datakällan schema.If you have used the template for a data source shown in the previous section of this document, your data source is schema. Använd <attributnamn>. Krävs som sökväg.Use <attribute name>.Required as the Path.

```XML
<my:Property my:Name="Required" my:Value="{Binding Source=schema, Path=DisplayName.Required}"/>
```
 1. ReadOnly: genom att den här egenskapen till true slutanvändaren inträffar kontrollen i skrivskyddat läge.ReadOnly: By setting this property to true, the end user experiences the control in a read-only mode. Detta är ett valfritt, Boolean-type-attribut.This is an optional, Boolean-type attribute. Standardvärdet anges till false.The default value is set to false. Men skrivs ibland beteendet för den här egenskapen över av typ av rättigheter som en person har på data-bind med kontrollen.However, sometimes the behavior of this property is overwritten by the type of rights a person has on the data bind with the control. Om en användare inte har behörighet att uppdatera ett fält och fältet är bundet med infogad behörighet, ser användaren data i en skrivskyddad även den här egenskapen är inställd på false.For example, if a user does not have rights to update a field and the field is bound with inline rights, the user sees the data in a read-only mode even this property is set to false.

 2. Reguljärt uttryck: den här egenskapen anger begränsningar som införs på värdet i kontrollen.RegularExpression: This property specifies restrictions that are imposed on the value in the control. Format för det här egenskapsvärdet är de format som stöds i den .NET StringRegex som standard.The formats of this property value are the formats that are supported in the .NET StringRegex standard. Mer information finns i reguljära uttryck för .NET Framework.For more information, see .NET Framework Regular Expressions. Om kontrollen används för att ange ett värde, värdet kontrolleras mot den begränsning som anges i den här egenskapen när användaren atempts att lämna den aktuella sidan.If the control is used to input a value, the value is checked against the restriction that is specified in this property when the user atempts to leave the current page. Ett felmeddelande visas på kontrollen som är ogiltiga indata.The error message appears on top of the control that has invalid input. Användaren kan uttryckligen ange ett reguljärt uttryck.The user can explicitly specify a string regular expression. Användaren kan också binda den med schemainformation för ett angivet attribut.The user can also bind it with schema information of a given attribute. Som standard om den här egenskapen saknas, innebär det att kontrollen inte kontrollerar om eventuella begränsningar för indatasträng.By default, if this property is missing, it means that the control does not check for any restrictions on input strings. Följande är ett exempel som använder ett explicit värde för den här egenskapen:The following is an example that uses an explicit value for this property:

  <my:Property my:Name="RegularExpression" my:Value="[A-Z]*"/>
  

  Detta är ett exempel som använder en dynamisk datakälla för den här egenskapen.This is an example that uses a dynamic data source for this property. Om du använder mallen för en datakälla som visas tidigare i det här dokumentet är datakällan schema.If you have used the template for a data source shown previously in this document, your data source is schema. Använd den . StringRegex som sökväg.Use the .StringRegex as the Path.

  <my:Property my:Name="RegularExpression" my:Value="{Binding Source=schema, Path=Alias.StringRegex, Mode=OneWay}"/>
  
 3. Synliga: Detta är ett valfritt, boolesk typ-attribut.Visible: This is an optional, Boolean-type attribute. Du kan använda det här attributet för att dölja hela kontrollen.You can use this attribute to hide the whole control. Standardvärdet är inställd på true.The default value is set to true.

OptionsOptions

Alternativ-elementet innehåller ett eller flera alternativet underordnade noder.The Options element includes one or more Option subnodes. Elementet alternativ används bara med UocRadioButtonList och UocDropDownList kontroller.The Options element is used only with the UocRadioButtonList and UocDropDownList controls. Mer information om hur du använder finns dem, i avsnittet enstaka kontroller.For details about how to use them, see the individual control section. Följande är XSD-schemat för elementet alternativ:The following is the XSD schema for the Options element:

<xsd:element name="Options">
   <xsd:complexType>
     <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="my:Option" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
     </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Option">
   <xsd:complexType>
     <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="xsd:string">
          <xsd:attribute ref="my:Value"/>
          <xsd:attribute ref="my:Caption"/>
          <xsd:attribute ref="my:Hint"/>
        </xsd:extension>
     </xsd:simpleContent>
   </xsd:complexType>
</xsd:element>

Attribut:Attributes:

 1. Värde: Detta är ett obligatoriskt attribut av typen string.Value: This is a required attribute of string type. Attributet value måste vara unika inom samma kontroll.The value attribute must be unique within the same control. Endast A till Z, kan du använda skiftlägeskänsliga tecken.Only A through Z, case-insensitive characters can be used.

 2. Beskrivning: Det krävs för attributet är visningsnamnet för varje alternativ.Caption: This required attribute is the display name of each Option.

 3. Tips: Detta är ett valfritt attribut.Hint: This is an optional attribute. Använd det här attributet för att ge mer information och tips för slutanvändaren.Use this attribute to provide more information and hints to the end user.

MiljövariablerEnvironment variables

Miljövariabler i följande tabell kan användas i RCDC konfiguration.The environment variables in the following table can be used in any RCDC configuration.

variabelnvariable Beskrivningdescription
<LoginID> Visar ID för den användare som för närvarande är inloggad.Displays the ID of the user who is currently logged in.
<LoginDomain> Visar domänen för den användare som för närvarande är inloggad.Displays the domain of the user who is currently logged in.
<Today> Visar aktuellt datum och tidDisplays the current date and time
<FromToday_nnn> Visar aktuellt datum plus nnn och tid.Displays the current date, plus nnn and time. nnn är ett heltal.nnn is an integer.
<ObjectID> RCDC primära resurs-ID.The RCDC primary resource ID.
<Attribute_xxx> Returnerar ett specificerat attribut xxx av RCDC primära resursen.Returns a specified attribute, xxx, of the RCDC primary resource.

Konfigurationsfiler för XML-felsökningDebugging XML configuration files

När du utvecklar eller ändra XML-konfigurationsfiler för en RCDC kan du minska risken för fel vid verifiering av XML-filen mot XSD-filer med hjälp av en textredigerare, till exempel Microsoft Visual Studio®.When you are developing or modifying XML configuration files for an RCDC, you can help reduce errors by validating the XML against XSD files, using an editor such as Microsoft Visual Studio®. Mer information finns i en introduktion till XML-verktyg i Visual Studio 2005.For more information, see An Introduction to the XML Tools in Visual Studio 2005.

Anpassa en hjälpfilCustomizing a Help file

Om du skapar nya resurser och attribut, kanske du vill uppdatera befintliga hjälpfilerna i FIM-portalen med innehåll för dina anpassade resurser.If you create new resources and attributes, you may want to update the existing Help files in the FIM Portal with content for your customized resources. Hjälpfilerna i FIM-portalen är i HTML-format och de kan redigeras manuellt.Help files in the FIM Portal are in .htm format, and they can be edited manually.

Viktigt

Mer information om hur du skapar anpassade attribut finns i introduktion till anpassade resursen och attributhantering i FIM 2010-dokumentationen.For more information about creating custom attributes, see Introduction to Custom Resource and Attribute Management in the FIM 2010 documentation.

Viktigt

Det här avsnittet innehåller inte information om grunderna för att formatera eller redigera HTML.This section does not provide information about the basics of formatting or editing HTML. Om du vill ändra hjälpfiler är du redan bekant med redigering HTMLTo modify Help files you should already be familiar with editing HTML

Platsen för hjälpfilerna: alla filer som hjälp för Microsoft Identity Management 2016 SP1-portalen finns i följande mapp på servern för MIM-tjänsten:Location of the Help files: All the Help files for the Microsoft Identity Management 2016 SP1 Portal are located in the following folder on the MIM service server:

<ProgramFiles>\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\Template\Layouts\MSILM2\Help\1033\html

Hur du hittar rätt hjälpfilen: alla hjälpfiler för FIM-portalen namnges med en globalt unik identifierare (GUID).How to locate the appropriate Help file: All the Help files for the FIM Portal are named with a globally unique identifier (GUID). Att hitta rätt fil för din anpassade resurs:To locate the correct file for your custom resource:

 1. Öppna hjälpfilen på portalen som du vill anpassa i FIM-portalen.In the FIM Portal, open the Help file on the Portal page that you want to customize.

 2. Högerklicka på hjälpfilen och klickar sedan på egenskaper.Right-click the Help file, and then click Properties.

 3. Markera och kopiera den <GUID\>.htm filen i fältet URL-adress.Highlight and copy the <GUID\>.htm file in the 'URL Address' field.

 4. Navigera till mappen där hjälpfilerna lagras, och Sök efter filen.Navigate to the folder where the Help files are stored, and search for the file.

Lägga till innehåll för ett nytt attribut: att lägga till beskrivande innehåll för ett nytt attribut i ett befintligt gruppering element (fliken):Adding content for a new attribute: To add descriptive content for a new attribute within an existing Grouping element (tab):

 1. Identifiera och hitta lämpliga hjälpfilen.Identify and locate the appropriate Help file.

 2. Använd en HTML-redigerare, öppna filen.Using an HTML editor, open the file.

 3. Leta upp där du vill lägga till innehåll.Locate where you want to add the content. Detta är vanligtvis en ytterligare punkt, till exempel:Typically, this is in an additional paragraph, for example:

<p xmlns="">A new paragraph with customized information.</p>

Det kan också vara ett objekt som infogas i en befintlig lista, till exempel:It may also be an item inserted into an existing list, for example:

<li class="unordered"><b>First Name</b> – The first name of the User.<br>

<li class="unordered"><b>Last Name</b> - The last name of the User.<br>

<li class="unordered"><b>Added a new line</b><br>

Lägga till innehåll för ett nytt element gruppering: majoriteten av FIM-Portal-sidorna som har flera gruppering element (eller flikar) och tillhörande hjälp filer har bokmärken avsnitten som relaterar till varje element i grupp.Adding content for a new Grouping element: The majority of FIM Portal pages have multiple Grouping elements (or tabs), and the accompanying Help files have bookmarked sections that relate to each Grouping element. Bokmärken i HTML anges i avsnitt.The bookmarks in the HTML are specified in the sections. Detta är till exempel HTML för fliken arbete Info från hjälpfilen för sidan Skapa användare i FIM-portalen:For example, this is the HTML for the Work Info tab from the Help file for the Create User page in the FIM Portal:

<a name="bkmk_grouping_WorkInfo" xmlns=""></a><h3 class="subHeading" xmlns="">Work Info</h3><p class="subHeading" xmlns=""></p><div class="subSection" xmlns="">

Det refereras av elementet gruppering WorkInfo i XML-konfigurationsfilen Data-filen för den konfiguration för skapande av användaren RCDC.It is referenced by the Grouping element WorkInfo in the Configuration Data XML file for the Configuration for User Creation RCDC. Observera att den \<GUID\>.htm filnamn och bokmärket har angetts i den min: länk parameter:Note that the \<GUID\>.htm file name and the bookmark are specified in the my:Link parameter:

<my:Grouping my:Name="WorkInfo" my:Caption="%SYMBOL_WorkInfoTabCaption_END%" my:Enabled="true" my:Visible="true"> <my:Help my:HelpText="%SYMBOL_WorkInfoTabHelpText_END%" my:Link="5e18a08b-4b20-48b8-90c6-c20f6cbeeb44.htm#bkmk_grouping_WorkInfo"/>

Enkelt exempelSimple control samples

Följande bild visar ett exempel på olika enkel Textruta kontroller i olika lägen.The following figure shows a sample of different simple text-box controls in different modes.

Exempel:Example:

Följande kodsegmentet skapar den första textruta kontrollen som använder explicit text för alla egenskaper och attribut:The following code segment creates the first text-box control, which uses explicit text for all attributes and properties:

<!-- Sample for a simple control to use explicit information. (with hints)-->
<my:Control my:Name="ExplicitControl" my:TypeName="UocTextBox" my:Caption="Explicit Control" my:Description="This is explicit description." my:Hint="This is a Hint (enter any text).">
   <my:Properties>
     <my:Property my:Name="Required" my:Value="True"/>
     <my:Property my:Name="RegularExpression" my:Value="[A-Z]*"/>
     <my:Property my:Name="Text" my:Value="Enter Information Here"/>
   </my:Properties>
</my:Control>
<!-- End of Sample for a simple control to use explicit information.-->

Följande kodsegmentet skapar den andra textruta kontrollen som använder dynamisk bindning tekniken för att länka kontrollen med en annan typ av datakälla:The following code segment creates the second text-box control, which uses dynamic binding technique to link the control with a different data source:

<!-- Sample for a simple control to use stored data information.-->
<my:Control my:Name="DynamicControl" my:TypeName="UocTextBox" my:Caption="{Binding Source=schema, Path=DisplayName.DisplayName, Mode=OneWay}" my:Description="{Binding Source=schema, Path=DisplayName.Description, Mode=OneWay}" my:RightsLevel="{Binding Source=rights, Path=DisplayName, Mode=OneWay}">
   <my:Properties>
     <my:Property my:Name="Required" my:Value="{Binding Source=schema, Path=DisplayName.Required, Mode=OneWay}"/>
     <my:Property my:Name="RegularExpression" my:Value="{Binding Source=schema, Path=DisplayName.StringRegex, Mode=OneWay}"/>
     <my:Property my:Name="Text" my:Value="{Binding Source=object, Path=DisplayName, Mode=TwoWay}"/>
   </my:Properties>
</my:Control>
<!-- End of Sample for a simple control to use stored data information.-->

Följande kodsegmentet skapar den tredje expanderade etiketten och textrutan kontrollen:The following code segment creates the third expanded label and text-box control:

<!-- Sample for a simple expanded control with caption control.-->
<my:Control my:Name="SampleExpandLabel" my:TypeName="UocLabel" my:ExpandArea="true">
   <my:Properties>
     <my:Property my:Name="Text" my:Value="This is an expanded control."/>
   </my:Properties>
</my:Control>
<my:Control my:Name="ExpandedControl" my:TypeName="UocTextBox"
     my:ExpandArea="true">
   <my:Properties>
     <my:Property my:Name="Required" my:Value="false"/>
     <my:Property my:Name="Columns" my:Value="40"/>
     <my:Property my:Name="Text" my:Value="Expanded control (enter text)"/>
   </my:Properties>
</my:Control>
<!-- End of Sample for a simple expanded control.-->

Följande kodsegmentet skapas fjärde inaktiverad textrutan kontrollen.The following code segment creates the fourth disabled text-box control. Även om den här kontrollen inte visar en visas skillnaden mellan inaktiverat tillstånd och det aktiverade läget, kan användaren inte längre ange data i textrutan.Although this control does not display a visible difference between the disabled state and the enabled state, the user can no longer enter data in the text box.

<!-- Sample for a simple disabled control.-->
<my:Control my:Name="DisabledControl" my:TypeName="UocTextBox" my:Caption="Disabled Control" my:Description="This is disabled simple control." my:Enabled="false">
   <my:Properties>
     <my:Property my:Name="Required" my:Value="false"/>
     <my:Property my:Name="MaxLength" my:Value="128"/>
     <my:Property my:Name="Text" my:Value="Disabled control"/>
   </my:Properties>
</my:Control>
<!-- End of Sample for a simple disabled control.-->

Enskilda kontrollerIndividual Controls

UocButtonUocButton

Namn på: UocButtonName: UocButton

Beskrivning: Detta är en enkel kontroll som du kan använda för att aktivera vissa åtgärder.Description: This is a simple button control that you can use to trigger certain actions. Men eftersom du inte kan ange egna hanterare är användning av den här kontrollen begränsad.However, because you cannot specify your own handler the use of this control is limited.

Egenskaper för:Properties:

 1. Alla gemensamma egenskaper: information om den här egenskapen finns i egenskapsavsnittet med vanliga i det här dokumentet.All Common Properties: For information about this property, see the Common properties section of this document.

 2. Text: den här egenskapen anger den text som visas på knappen.Text: This property specifies the text that appears on the button. Det här är ett valfritt, attribut av typen string.This is an optional, string-type attribute. Texten som tar ett explicit värde.The text takes an explicit string value.

Händelse:Event:

OnButtonClicked: händelsen genereras när användaren klickar på knappen.OnButtonClicked: The event is emitted when the button is clicked.

Exempel:Example:

Följande XML-segmentet ger enkel knappen:The following XML segment produces the simple button:

<!--Sample enabled simple button control-->
<my:Control my:Name="ButtonControl" my:TypeName="UocButton" my:Caption="SampleButton" my:Description="This is a simple button."
my:Hint="Click the button">
   <my:Properties>
     <my:Property my:Name="Required" my:Value="True"/>
     <my:Property my:Name="Text" my:Value="Click Me"/>
   </my:Properties>
</my:Control>
<!--End of sample enabled simple button control -->

UocCaptionControlUocCaptionControl

Namn på: UocCaptionControlName: UocCaptionControl

Beskrivning: den här kontrollen används för att visa beskrivningen av en RCDC-sida.Description: This control is used to display the caption of an RCDC page. Den här kontrollen är utformad för att endast användas som en enskild kontroll i en rubrik gruppering.This control is designed to be used only as a single control in a header grouping. Den används i andra sammanhang kan orsaka problem vid rendering eller portal fel.Using it in any other context may cause rendering issues or portal errors.

Läget: Läs endast (OneWay)Mode: Read only (OneWay)

Egenskaper:Properties:

 1. Alla gemensamma egenskaper: mer information finns i avsnittet med vanliga egenskaper i det här dokumentet.All Common Properties: For more information, see the Common properties section of this document.

 2. MaxHeight: den här egenskapen anger maximal höjd på ikonen i beskrivningsavsnittet.MaxHeight: This property specifies the maximum height of the icon in the caption section. Den här egenskapen är valfri.This property is optional. Den här egenskapen tar ett heltalsvärde i bildpunkter.This property takes an integer value in pixels. Standardvärdet är 32 bildpunkter.The default value is 32 pixels.

Exempel:Example:

Följande kodsegmentet genererar den huvud beskrivning:The following code segment generates the Header Caption:

<!--Sample header caption control-->
<my:Control my:Name="SampleHeaderCaption" my:TypeName="UocCaptionControl" my:ExpandArea="true" my:Caption="Header Caption" my:Description="Description Starts here.">
   <my:Properties>
     <my:Property my:Name="MaxHeight" my:Value="32"/>
     <my:Property my:Name="MaxWidth" my:Value="32"/>
   </my:Properties>
</my:Control>
<!--End of sample header caption control-->

Den här kodsegmentet genererar den Explicit innehåll beskrivning:This code segment generates the Explicit Content Caption:

<my:Control my:Name="SampleContentCaption" my:TypeName="UocCaptionControl" my:ExpandArea="true" my:Caption="Sample Explicit Content Caption" my:Description="Explicit content caption with smaller icon">
   <my:Properties>
     <my:Property my:Name="MaxHeight" my:Value="20"/>
     <my:Property my:Name="MaxWidth" my:Value="20"/>
   </my:Properties>
</my:Control>
<!--End of sample caption-->

Följande kodsegmentet genererar den visningsnamn dynamiska beskrivning:The following code segment generates the Display Name dynamic caption:

<!--Sample content dynamic caption-->
<my:Control my:Name="Caption3" my:TypeName="UocCaptionControl" my:Caption="{Binding Source=schema, Path=DisplayName.DisplayName, Mode=OneWay}" my:Description="{Binding Source=schema, Path=DisplayName.Description, Mode=OneWay}"/>
<!--End of sample caption -->

UocCheckBoxUocCheckBox

Namn på: UocCheckBoxName: UocCheckBox

Beskrivning: Det här är en enkel kryssruta.Description: This is a simple check-box control. Vi rekommenderar att användaren binda den här kontrollen med typen Boolean-data.We recommend that the user bind this control with Boolean-type data. Den här kontrollen kan användas som en skrivskyddad kontrollen eller en uppdateringsbar, baserat på de data som den Binder till.This control can be used as a read-only control or an updatable control, based on the data that it binds to.

Anteckning

I den här versionen när med hjälp av kryssrutan Kontrollera i redigeringsläge för att visa ett booleskt attribut, om attributet saknar ett värde som tidigare tilldelats Resource Control lägger till ett värde av FALSKT till attributet när OK klickas i redigeringsläge.In this release, when using the check box control in the edit mode to display a Boolean attribute, if the attribute does not have a value previously assigned to it, the Resource Control adds a value of false to the attribute when OK is clicked in edit mode. Runt är att alltid skapa ett booleskt attribut som förutsätter att icke-är samma som FALSKT, eller Använd andra kontroller, till exempel en alternativknapp för booleska attribut.The work around is to always create a Boolean attribute that assumes that non-existence is the same as false, or use other controls such as a radio button for Boolean attributes.

Egenskaper för:Properties:

 1. Alla gemensamma egenskaper: Mer information finns i avsnittet med vanliga egenskaper i det här dokumentet.All Common Properties: For more information, see the Common properties section of this document.

 2. DefaultValue: Detta är en valfri, Boolean-type-egenskap.DefaultValue: This is an optional, Boolean-type property. Standardvärdet anges till false.The default value is set to false. Det här fältet anger standardinställningen för en kryssruta.This field specifies the default behavior of a check box. Det kan anges explicit.This can be specified explicitly.

 3. Alternativet är markerat: Detta är en valfri, Boolean-type-egenskap.Checked: This is an optional, Boolean-type property. Standardvärdet anges till false.The default value is set to false. Det här värdet skriver över egenskapen standardvärde när det finns en sådan tillsammans med standardvärde.This value overwrites the DefaultValue property when it is present along with DefaultValue. Det här fältet anger beteendet för en kryssruta.This field specifies the behavior of a check box. Precis som standardvärde, kan detta anges explicit eller bundna till data från servern.Like DefaultValue, this can be specified explicitly or bound with data from the server.

 4. Text: Detta är ett valfritt, attribut av typen string.Text: This is an optional, string-type attribute. Texten som visas till höger om kryssrutan.The text is shown on the right of the check box. Du kan använda den här egenskapen anger text som innehåller mer information till slutanvändaren.You can use this property to specify text that provides more information to the end user.

Händelser:Events:

• CheckedChanged: den här händelsen släpps när dess status ändras i den här kryssrutan.• CheckedChanged: When the check box changes its state, this event is emitted.

I följande exempel skapas en anpassad bindning mellan den anpassade resursen och attributet IsConfigurationType.In the following example, a custom binding is created between the custom resource type and the attribute IsConfigurationType. XML-filen används i RCDC för en anpassad resurstyp.The XML is used in the RCDC of a custom resource type.

Exempel:Example:

I följande kod segment ger en dynamiska kryssrutan, som visas som dynamiska kryssrutan i föregående bild.The following code segment produces a dynamic check box, as shown as Dynamic Check Box in the previous figure. Den här typen av bindning är vanligtvis mer flexibel och användbar än en explicit kryssruta.This type of binding is generally more versatile and useful than an explicit check box. Attributet måste tillhöra aktuellt resurstypen.The attribute must belong to the current resource type.

<!--Sample dynamic check box-->
<my:Control my:Name="SampleDynamicCheckBox" my:TypeName="UocCheckBox" my:Caption="Dynamic Check Box" my:Description="This is a dynamic check box. It saves to data source." my:RightsLevel="{Binding Source=rights, Path=IsConfigurationType}">
   <my:Properties>
     <my:Property my:Name="Text" my:Value="{Binding Source=schema, Path=IsConfigurationType.DisplayName, Mode=OneWay}"/>
     <my:Property my:Name="Checked" my:Value="{Binding Source=object, Path=IsConfigurationType, Mode=TwoWay}"/>
   </my:Properties>
</my:Control>
<!--End of sample dynamic check box -->

UocCommonMultiValueControlUocCommonMultiValueControl

Beskrivning: Detta är en flerradig textruta-kontroll som har stöd för särskilda strängformatering.Description: This is a multiline text-box control that supports special string formatting. Varje värde mellan flera värden posterna är avgränsade från varandra med semikolon. eller en radbrytning i textrutan.Each value among the multivalued entries is separated from each other by a semicolon ; or a line break in the text box. Vi rekommenderar att den här kontrollen vara bundna till data för flera värden, korta sträng och heltal-typer.We recommend that this control be bound with data of multivalued, short string and integer types. Den här kontrollen stöder både skrivskyddad och uppdateras läge.This control supports both read-only mode and updatable mode.

Egenskaper för:Properties:

 1. Alla gemensamma egenskaper: Mer information finns i avsnittet med vanliga egenskaper i det här dokumentet.All Common Properties: For more information, see the Common properties section of this document.

 2. DataType: Detta är ett obligatoriskt, typen string-attribut.DataType: This is a required, string-type attribute. Du kan ange detta som en sträng, heltal, eller DateTime skriver explicit.You can specify this as a String, Integer, or DateTime type explicitly. Du kan också binda attribut med attributet schemat DataType egenskapen.You can also bind attribute with the schema attribute’s DataType property. Ett flervärdesattribut referenstyp ska hanteras av UOCListView eller UOCIdentityPicker.A Multivalued Reference type should be handled by UOCListView or UOCIdentityPicker. Booleska flervärdesattribut är inte en datatyp som stöds.Multivalued Boolean is not a supported data type.

 3. Rader: Detta är ett valfritt, typen integer-attribut.Rows: This is an optional, integer-type attribute. Du kan definiera höjden på rutan i antal tecken.You can define the height of the box in number of characters. Standardvärdet anges till 1.The default value is set to 1.

 4. Kolumner: Detta är ett valfritt, typen integer-attribut.Columns: This is an optional, integer-type attribute. Du kan ange hur många bred rutan finns i antal tecken.You can define how many wide the box is in number of characters. Standardvärdet anges tillThe default value is set to 20.

 5. Värdet: Detta är ett valfritt, attribut av typen string.Value: This is an optional, string-type attribute. Du kan binda det här attributet endast med datakällan.You can bind this attribute only with data source.

Händelser:Events:

ValueListChanged: den här händelsen utlöses när det aktuella värdet i kontrollen ändras.ValueListChanged: This event is triggered when the current value in the control changes.

I följande exempel visas ett flervärdesattribut strängattribut med namnet AMultiValueString skapas och bunden till anpassade resurstypen.In the following example, a multivalued string attribute named AMultiValueString is created and bound to the custom resource type. Det här exemplet fungerar endast när den här bindningen har skapats.This example works only after this binding is created.

Exempel:Example:

Följande kodsegmentet genererar bilden ovan:The following code segment generates the previous figure:

<!--Sample multivalue control-->
<my:Control my:Name="SampleDynamicMultiValueControl" my:TypeName="UocCommonMultiValueControl" my:Caption="{Binding Source=schema, Path=AMultiValueString.DisplayName, Mode=OneWay}" my:Description="{Binding Source=schema, Path=AMultiValueString.Description, Mode=OneWay}" my:RightsLevel="{Binding Source=rights, Path=AMultiValueString}">
   <my:Properties>
     <my:Property my:Name="Rows" my:Value="6"/>
     <my:Property my:Name="Columns" my:Value="60"/>
     <my:Property my:Name="DataType" my:Value="String"/>
     <!--not supported for above property my:Value={Binding Source=schema, Path=AMultiValueString.DataType, Mode=OneWay}"/>-->
     <my:Property my:Name="Value" my:Value="{Binding Source=object, Path=AMultiValueString, Mode=TwoWay}"/>
   </my:Properties>
</my:Control>
<!--End of sample multivalue control -->

UocDateTimeControlUocDateTimeControl

Namn på: UocDateTimeControlName: UocDateTimeControl

Beskrivning: Detta liknar en textruta kontroll, men beskrivning accepterar bara ett visst format.Description: This is similar to a text-box control, but Description accepts only a certain format. I skrivskyddat läge visas den som en etikett.In read-only mode, it appears like a label. Formatet på den inmatade strängen som stöds finns i DateTimeFormat egenskap i det här avsnittet.For the format of the input string that is supported, see the DateTimeFormat property in this section.

Egenskaper för:Properties:

 1. Alla gemensamma egenskaper: Mer information finns i avsnittet med vanliga egenskaper i det här dokumentet.All Common Properties: For more information, see the Common properties section of this document.

 2. DateTimeFormat: Detta är ett valfritt, attribut av typen string.DateTimeFormat: This is an optional, string-type attribute. Format som stöds är DateTime eller DateOnly.The supported formats are DateTime or DateOnly. Standardvärdet anges till DateTime-format.The default value is set to the DateTime format. a.a. DateTime-format: det här attributet är formaterad som mm/dd/åååå hh: mm: ss AM.DateTime format: This attribute is formatted as mm/dd/yyyy hh:mm:ss AM.

  <[!NOTE] Båda DateTime och DateOnly format som stöds, oavsett användaren som anger skillnaden.Both DateTime and DateOnly format are supported, regardless of the user that is specifying the difference.

 3. Värdet: Detta är ett valfritt, attribut av typen string.Value: This is an optional, string-type attribute. Du binda det här attributet med en datakälla för resursen.You bind this attribute with a resource data source. Värdet för det här attributet måste överensstämma med rätt datetime-format.The value of this attribute has to conform to the correct datetime format.

Händelser:Events:

DateTimeChanged: när ändringarna för datetime-värde, händelsen inträffar.DateTimeChanged: When the datetime value changes, the event occurs.

Exempel:Example:

Följande kodsegmentet ger först DateTime kontroll.The following code segment produces the first DateTime control.

<!--Sample explicit DateTime control-->
<my:Control my:Name="SampleExplicitDateTimeControl" my:TypeName="UocDateTimeControl" my:Caption="Explicit Date Time Control" my:Description="The data shown here is explicit and in date time format.">
   <my:Properties>
     <my:Property my:Name="DateTimeFormat" my:Value="DateTime"/>
     <my:Property my:Name="Value" my:Value="11/11/2008 00:00:00"/>
   </my:Properties>
</my:Control>
<!--End of sample explicit DateTime control -->

Följande kodsegmentet ger andra DateTime kontroll.The following code segment produces the second DateTime control. Om du har använt exempelkoden i avsnittet datakällor i ExpirationTime attributet är bundet till alla typer av resurser.If you have used the sample code in the Data sources section, the ExpirationTime attribute is bound to all resource types. Därför kan du använda den med följande kod:Therefore, you can use it with following code:

<!--Sample dynamic DateTime control-->
<my:Control my:Name="SampleDynamicDateTimeControl" my:TypeName="UocDateTimeControl" my:Caption="{Binding Source=schema, Path=ExpirationTime.DisplayName, Mode=OneWay}" my:Description="{Binding Source=schema, Path=ExpirationTime.Description, Mode=OneWay}" my:RightsLevel="{Binding Source=rights, Path=ExpirationTime}">
   <my:Properties>
     <my:Property my:Name="DateTimeFormat" my:Value="DateOnly"/>
     <my:Property my:Name="Value" my:Value="{Binding Source=object, Path=ExpirationTime, Mode=TwoWay}"/>
   </my:Properties>
</my:Control>
<!--End of dynamic explicit DateTime control -->

UocDropDownListUocDropDownList

Namn på: UocDropDownListName: UocDropDownList

Beskrivning: Det här är en enkel nedrullningsbar-kontroll.Description: This is a simple drop-down box control. Den här kontrollen används vanligtvis när du vill välja alternativ från en definierad uppsättning alternativ.This control is usually used when you want to select options from a defined set of choices. Datatyperna för sträng, integer, datetime och booleskt värde är bra kandidater för den här kontrollen.Data types of string, integer, datetime, and Boolean are good candidates for this control.

Egenskaper för:Properties:

 1. Alla gemensamma egenskaper: Mer information finns i avsnittet med vanliga egenskaper i det här dokumentet.All Common Properties: For more information, see the Common properties section of this document.

 2. ValuePath: egenskapen att hämta attributet Value från ItemSource.ValuePath: The property to get the Value attribute from ItemSource. När ItemSource anges som eget anges värdet sökvägen till värde.When ItemSource is specified as Custom, the value path is set to Value. Det har bindningar med fältet värde från det alternativelement definieras senare i det här dokumentet.It binds with the Value field from the Option element that is defined later in this document.

 3. CaptionPath: egenskapen att hämta attributet Value från ItemSource.CaptionPath: The property to get the Value attribute from ItemSource. När ItemSource anges som eget anges värdet sökvägen till rubriken.When ItemSource is specified as Custom, the value path is set to Caption. Det har bindningar med fältet rubrik från alternativet-element som har definierats senare i det här dokumentet.It binds with the Caption field from the Option element that is defined later in this document.

 4. HintPath: egenskapen att hämta attributet Value från ItemSource.HintPath: The property to get the Value attribute from ItemSource. När ItemSource anges som eget anges värdet sökvägen till tipset.When ItemSource is specified as Custom, the value path is set to Hint. Det har bindningar med fältet tipset från alternativet-element som har definierats senare i det här dokumentet.It binds with the Hint field from the Option element that is defined later in this document.

 5. ItemSource: en samling ListControlItems som definierar val i listan.ItemSource: A collection of ListControlItems that defines the choices in the list. Användaren kan uttryckligen ange anpassat och Använd alternativet-elementet för att ange strängvärdet.The user can explicitly set this to Custom and use the Option element to specify the string value.

 6. SelectedValue: det värde som är markerad.SelectedValue: The value that is currently selected. Det här är en obligatorisk, egenskap av typen string.This is a required, string-type property. Den här egenskapen är bunden med strängdata från datakällan.This property is bound with string data from the data source.

Händelser:Events:

• SelectedIndexChanged: händelsen inträffar när markeringen i den nedrullningsbara listrutan ändras.• SelectedIndexChanged: The event occurs when the selection in the drop-down box changes.

Alternativ:Options:

Struktur för ett alternativelement finns i avsnittet ”alternativet” i det här dokumentet.For the structure of an Option element, see the “Option” section in this document.

 1. Värdet: det värdet för ett enstaka alternativelement kan anges till en sträng som är giltiga indata för den datakälla som kontrollen binds till.Value: The Value of a single Option element can be set to any string that is the valid input of the data source that the control binds to.

 2. Bildtexten: beskrivning kan vara ett värde.Caption: Caption can be any string value.

 3. Tipset: tips kan vara ett värde.Hint: Hint can be any string value.

Exempel:Example:

Anteckning

Om du vill att provet fungerar, måste du binda ett befintligt, attribut av typen string omfång med den anpassa resurstyp som RCDC gäller för.To make the sample work, you must bind an existing, string-type attribute Scope with the custom resource type that the RCDC applies to.

Den här kodsegmentet genererar den nedrullningsbara listan:This code segment generates the drop-down list:

<!--Sample for drop-down list control-->
<my:Control my:Name="Scope" my:TypeName="UocDropDownList" my:Caption="{Binding Source=schema, Path=Scope.DisplayName}" my:RightsLevel="{Binding Source=rights, Path=Scope}">
   <my:Options>
     <my:Option my:Value="DomainLocal" my:Caption="Domain Local" my:Hint="to secure a local resource (i.e. a file share on your computer)" />
     <my:Option my:Value="Global" my:Caption="Global" my:Hint="to secure resources across your team or division" />
     <my:Option my:Value="Universal" my:Caption="Universal" my:Hint="to use this group across your organization" />
   </my:Options>
   <my:Properties>
     <my:Property my:Name="Required" my:Value="{Binding Source=schema, Path=Scope.Required" />
     <my:Property my:Name="ValuePath" my:Value="Value" />
     <my:Property my:Name="CaptionPath" my:Value="Caption" />
     <my:Property my:Name="HintPath" my:Value="Hint" />
     <my:Property my:Name="ItemSource" my:Value="Custom" />
     <my:Property my:Name="SelectedValue" my:Value="{Binding Source=object, Path=Scope, Mode=TwoWay}" />
   </my:Properties>
</my:Control>
<!--End of Sample for drop-down list control-->

UocFileDownloadUocFileDownload

Namn: UocFileDownloadName: UocFileDownload

Beskrivning: Den här kontrollen innehåller en hyperlänk.Description: This control contains a hyperlink. När du klickar på hyperlänken visas en sida för Windows-spara filen.When the hyperlink is clicked, a Windows Save File page appears. Användaren kan spara filen på sin lokala enhet.The user can save the file to their local drive. Öppna alternativet stöds även om filformatet kan återges i Internet Explorer.The Open option is also supported if Internet Explorer can render the file format. Rekommenderade datatyperna som ska använda den här kontrollen med är formaterad sträng (XML) och binära typer.The recommended data types to use this control with are formatted string (XML) and binary types.

Anteckning

I den här versionen av Microsoft Identity Manager 2016 SP1 Stäng användaren Internet Explorer-fönstret som han eller hon har öppnat filen och sedan uppdatera sidan.In this release of Microsoft Identity Manager 2016 SP1, the user must close the Internet Explorer window in which he or she opened the file and then refresh the page. Användaren kan sedan starta nedladdningen om du vill spara eller öppna samma fil igen i det ursprungliga fönstret när du har uppdaterat Internet Explorer-fönstret.After refreshing the Internet Explorer window, the user can then start the download to save or open the same file again in the original window.

Egenskaper:Properties:

 1. Alla gemensamma egenskaper: Mer information finns i avsnittet med vanliga egenskaper i det här dokumentet.All Common Properties: For more information, see the Common properties section of this document.

 2. Text: Detta är ett valfritt, typen string-attribut som definierar text för hyperlänken.Text: This is an optional, string-type attribute that defines the hyperlink text. Användaren kan ange en explicit sträng för den här egenskapen.The user can specify an explicit string for this property.

 3. Värdet: Detta är ett obligatoriskt attribut.Value: This is a required attribute. Bindningen för attributet anger på den server vars innehåll ska hämtas.It specifies the attribute binding on the server whose content is to be downloaded.

 4. PromptedFileName: Detta är ett valfritt, attribut av typen string.PromptedFileName: This is an optional, string-type attribute. Detta är det filnamn som föreslås för användaren när de spara den hämta filen.This is the file name that is suggested to the user when they save the downloaded file.

 5. ContentType: Detta är ett obligatoriskt, typen string-attribut.ContentType: This is a required, string-type attribute. Det här är den filtyp som data sparas i.This is the file type that the data is saved in. Text eller binär är de två alternativen för strängen.Text or binary are the two supported string options. Om den är text, anses det returnera värdet som en lång sträng.If it is text, the return value is considered as a long string. För binära, annars betraktas returvärdet som byte [].Otherwise, for binary, the return value is considered as byte[]. Om texten är markerad användaren kan som ett alternativ, lägga till ett suffix för att ange vilken typ av format texten finns i.If text is selected, the user can, as an option, add a suffix to specify the type of format the text is in. Till exempel är text/xml giltig.For example, text/xml is valid.

Anteckning

Om det värde som är bundet till den här kontrollen är tom används saknar kontrollen hyperlänken ska användas för att utlösa download åtgärd.When the value that is bound to this control is empty, the control is missing the hyperlink to be used to trigger download action. Det beror på att det finns inget att hämta.This is because there is nothing to download.

Händelser:Events:

Det finns inga händelser för den här kontrollen.There are no events for this control.

Exempel:Example:

Anteckning

Innan du laddar upp exempelfilen skapa användaren en bindning mellan en egen resurstyp och det befintliga attributet ConfigurationData.Before uploading this sample file, the user must create a binding between a custom resource type and the existing ConfigurationData attribute.

Följande kodsegmentet genererar download filkontroll i föregående bild:The following code segment generates the file download control in the previous figure:

<!--Sample dynamic download control-->
<my:Control my:Name="SampleDynamicFileDownloadControl" my:TypeName="UocFileDownload" my:Caption="{Binding Source=schema, Path=ConfigurationData.DisplayName, Mode=OneWay}" my:Description="{Binding Source=schema, Path=ConfigurationData.Description, Mode=OneWay}" my:RightsLevel="{Binding Source=rights, Path=ConfigurationData}">
   <my:Properties>
     <my:Property my:Name="Text" my:Value="Download Dummy xml"/>
     <my:Property my:Name="PromptedFileName" my:Value="DummyXML.xml"/>
     <my:Property my:Name="ContentType" my:Value="text/xml"/>
     <my:Property my:Name="Value" my:Value="{Binding Source=object, Path=ConfigurationData}"/>
   </my:Properties>
</my:Control>
<!--End of dynamic download control -->

UocFileUploadUocFileUpload

Namn på: UocFileUploadName: UocFileUpload

Beskrivning: den här kontrollen innehåller en textruta som visar platsen för den lokala filen ska överföras, knappen Bläddra fil och en knappen Skicka.Description: This control contains a text box that displays the location of the local file to be uploaded, a browse file button, and an upload button. När användaren klickar på bläddringsknappen, visas en öppen fil för Windows-fönstret.When the end user clicks a Browse button, a Windows Open File window appears. Slutanvändaren kan välja en fil på sin lokala enhet att överföra.The end user can select one file on their local drive to upload. När filen har valts visas filens plats i textrutan.When the file is selected, the file’s location is shown in the text box. När du klickar på knappen Skicka överföra filen till klientens lokala datakällan.When the Upload button is clicked, the file is uploaded to the client-side local data source. Filinnehållet ännu inte har skickats till servern.The file content is not yet submitted to the server. Rekommenderade datatyperna som ska använda den här kontrollen med är följande: formaterad sträng (XML) eller binära typer.The recommended data types to use this control with are as follows: formatted string (XML) or binary types.

Anteckning

Det finns inga tecken överföringen pågår eller status.There is no indication of the upload progress or status. När filen har överförts till den lokala datakällan, är rutan avmarkerad.When the file is uploaded to the local data source, the text box is cleared.

Egenskaper:Properties:

 1. Alla gemensamma egenskaper: Information finns i avsnittet med vanliga egenskaper i det här dokumentet.All Common Properties: For information, see the Common properties section of this document.

 2. Värde: Detta är ett obligatoriskt attribut.Value: This is a required attribute. Det anger attributet schemabindning på servern där data överförs.It specifies the schema attribute binding on the server to which the data is uploaded.

 3. ContentType: Detta är ett valfritt, attribut av typen string.ContentType: This is an optional, string-type attribute. Det här är den datatyp som är spara filen på servern.This is the data type that the file is saved to on the server. Detta kan ställas in till Text eller Binary.This can be set to Text or Binary. När egenskapen saknas, är standardvärdet Binary.When the property is missing, the default value is Binary.

 4. MaxFileSize: Detta är ett valfritt, attribut av typen string.MaxFileSize: This is an optional, string-type attribute. MaxFileSize definierar hur stor överförda filen kan vara.MaxFileSize defines how big the uploaded file size can be. Som standard är den maximala storleken 1 megabyte (MB) om egenskapen saknas.By default, if the property is missing, the maximum size is 1 megabyte (MB).

 5. PromptedForNoValue: Detta är ett valfritt, attribut av typen string.PromptedForNoValue: This is an optional, string-type attribute. Den definierar den text som visas för användaren när en fil inte överförs.It defines the text that appears to the user when a file is not being uploaded.

Händelser:Events:

• FileUploaded: den här händelsen har genererats när filen har överförts.• FileUploaded: This event is emitted when the file is successfully uploaded.

Exempel:Example:

Anteckning

För att göra följande exempelkod fungerar kan du skapa ett nytt binary-type-attribut med namnet ABinaryAttribute och sedan skapa en ny bindning mellan en egen resurstyp och det här attributet.To make the following sample code work, you must create a new binary-type attribute named ABinaryAttribute and then create a new binding between a custom resource type and this attribute.

Följande kodsegmentet genererar kontrollen i föregående bild:The following code segment generates the upload control in the previous figure:

<!--Sample dynamic upload control-->
<my:Control my:Name="SampleDynamicFileUploadControl" my:TypeName="UocFileUpload" my:Caption="{Binding Source=schema, Path=ABinaryAttribute.DisplayName, Mode=OneWay}" my:Description="{Binding Source=schema, Path=ABinaryAttribute.Description, Mode=OneWay}” my:RightsLevel="{Binding Source=rights, Path=ABinaryAttribute}">
   <my:Properties>
     <my:Property my:Name="Required" my:Value="{Binding Source=schema, Path=ABinaryAttribute.Required}"/>
     <my:Property my:Name="ContentType" my:Value="Binary"/>
     <my:Property my:Name="Value" my:Value="{Binding Source=object, Path=ABinaryAttribute, Mode=TwoWay}"/>
   </my:Properties>
</my:Control>
<!--End of dynamic upload control -->

UocFilterBuilderUocFilterBuilder

Namn: UocFilterBuilderName: UocFilterBuilder

Beskrivning: Detta är en komplex kontroll som används att rendera en MIM 2016 XPath-uttryck.Description: This is a complex control that allows the user to render a MIM 2016 XPath expression. Vissa XPath-uttryck stöds inte.Some XPath expressions are not supported. Information om hur du använder filterverktyget finns i hjälpen för filterverktyget.For information about how to use the filter builder, see the Help for the filter builder.

Egenskaper:Properties:

 1. Alla gemensamma egenskaper: Mer information finns i avsnittet med vanliga egenskaper i det här dokumentet.All Common Properties: For more information, see the Common properties section of this document.

 2. PermittedObjectTypes: Detta definierar en lista över resurstyper som ska visas i select-instruktionen i en filterverktyget.PermittedObjectTypes: This defines a list of resource types to be shown in the select statement of a filter builder. Information om hur du använder filterverktyget finns filterverktyget hjälp.For information about how to use the filter builder, see the filter builder Help. Strängen är i formatet ResourceTypeA ResourceTypeB, där varje resurstypen avgränsas med kommatecken (,).The string is in the format of ResourceTypeA, ResourceTypeB, where each resource type is separated by a comma (,).

 3. Värde: Detta är det värde som filterverktyget återges.Value: This is the value with which the filter builder is rendered. Endast en bindning med data av typen string som innehåller ett XPath-uttryck stöds.Only a binding with string-type data that contains an XPath expression is supported. Filterattributet är en rekommenderad attribut för att binda den här kontrollen.The Filter attribute is a recommended attribute for binding this control.

 4. PreviewButtonVisible: Detta är en valfri, Boolean-type-egenskap.PreviewButtonVisible: This is an optional, Boolean-type property. När den här egenskapen är inställd på false, en Preview-knappen i användaren inte visas.When this property is set to false, the user does not see a Preview button. Standardvärdet är inställd på true.The default value is set to true. Den här knappen kan användas i kombination med en listvy kontroll för förhandsgranskning av resultatet av ett XPath-uttryck.This button can be used in combination with a list-view control to preview the results of an XPath expression.

 5. ExcludeGroupMembership: Detta är en boolesk egenskap.ExcludeGroupMembership: This is a Boolean property. När den här egenskapen har angetts true, du kan inte skapa ett filter som använder <referensattribut> (till exempel ResourceID) är medlem av <gruppobjekt>.When this property is set to true, you cannot create a filter that uses <Reference Attribute> (for example, ResourceID) is member of <Group object>. Med andra ord, när den här egenskapen har angetts true, du kan inte skapa ett filter som använder katalogen medlemskap i gruppen.In other words, when this property is set to true, you cannot create a filter that uses the group membership directory.

 6. PreviewButtonCaption: Detta är en valfri sträng.PreviewButtonCaption: This is an optional string. När PreviewButtonVisible har angetts till true, du kan använda den här egenskapen för att ger du en anpassad text.When PreviewButtonVisible is set to true, you can use this property to give the button a customized text. Texten som visas på knappen förhandsgranskning.The text appears on the Preview button.

Händelser:Events:

• OnFilterChanged: den här händelsen utlöses när filter builder innehållet ändras.• OnFilterChanged: This event is triggered when the filter builder content changes.

Exempel:Example:

Anteckning

Innan du använder den här exempelkoden måste du skapa en ny bindning mellan ett befintligt filterattribut och en egen resurstyp.Before you use this sample code, create a new binding between an existing Filter attribute and a custom resource type.

Följande är exempelkod som innehåller en UOCLabel-kontroll, en enkel filterverktyget med PermittedObjectTypes och en listvy för förhandsgranskning.The following is the sample code that includes a UOCLabel control, a simple filter builder with PermittedObjectTypes, and a Preview list view. Du måste peka på samma attribut för datakälla att koppla de två listvyn ListFilter egenskapen och filterverktyget Value-egenskap.You must point the list view ListFilter property and the filter builder Value property to the same data source attribute to link the two.

<!--Sample filter builder with preview list-->
<my:Control my:Name="ComplexFilterBuilderLabel" my:TypeName="UocLabel" my:ExpandArea="true">
   <my:Properties>
     <my:Property my:Name="Text" my:Value="This is a Filter Builder with preview."/>
   </my:Properties>
</my:Control>
<my:Control my:Name="ComplexFilterBuilder" my:TypeName="UocFilterBuilder" my:RightsLevel="{Binding Source=rights, Path=Filter}" my:ExpandArea="true">
   <my:Properties>
     <my:Property my:Name="PermittedObjectTypes" my:Value="Person,Group" />
     <my:Property my:Name="Value" my:Value="{Binding Source=object, Path=Filter, Mode=TwoWay}" />
     <my:Property my:Name="Required" my:Value="{Binding Source=schema, Path=Filter.Required, Mode=OneWay}" />
   </my:Properties>
</my:Control>
<my:Control my:Name="FilterBuilderwithpreview" my:TypeName="UocListView" my:ExpandArea="true">
   <my:Properties>
     <my:Property my:Name="ColumnsToDisplay" my:Value="DisplayName,ObjectType,AccountName" />
     <my:Property my:Name="EmptyResultText" my:Value="There is no members according to the filter definition." />
    <my:Property my:Name="PageSize" my:Value="10" />
    <my:Property my:Name="ShowTitleBar" my:Value="false" />
    <my:Property my:Name="ShowActionBar" my:Value="false" />
    <my:Property my:Name="ShowPreview" my:Value="false" />
    <my:Property my:Name="ShowSearchControl" my:Value="false" />
    <my:Property my:Name="EnableSelection" my:Value="false" />
    <my:Property my:Name="SingleSelection" my:Value="false" />
    <my:Property my:Name="ItemClickBehavior" my:Value=" ModelessDialog "/>
    <my:Property my:Name="ListFilter" my:Value="{Binding Source=object, Path=Filter}" />
   </my:Properties>
</my:Control>
<!--end of sample filter builder with preview-->

UocHtmlSummaryUocHtmlSummary

Namn: UocHtmlSummaryName: UocHtmlSummary

Beskrivning: Du kan använda den här kontrollen för att definiera en sammanfattningssida i en RCDC-sida.Description: You can use this control to define a summary page in an RCDC page. Översikt över sidan visas när användaren skickar en begäran.This summary page appears after the end user submits a request. Den här kontrollen kan endast användas i en sammanfattning av gruppering och det måste vara den enda kontrollen.This control can only be used in a Summary Grouping, and it must be the only control. Vi rekommenderar starkt att du använder exempelkoden som har angetts.We strongly recommended that you use the sample code that is provided.

Anteckning

Den här kontrollen har inte testats stor utsträckning.This control has not been tested extensively.

Egenskaper:Properties:

 1. Alla gemensamma egenskaper: Information om den här egenskapen finns i egenskapsavsnittet med vanliga i det här dokumentet.All Common Properties: For information about this property, see the Common properties section of this document.

 2. ModificationsXml: Den här egenskapen måste formateras som {bindning källa = delta, sökväg = DeltaXml}, där delta har definierats i rubriken configuration ObjectDataSource.ModificationsXml: This property must be formatted as {Binding Source=delta, Path=DeltaXml}, where delta is defined in the configuration header ObjectDataSource.

 3. TransformXsl: Den här egenskapen är vanligtvis formaterad som {bindning källa = summaryTransformXsl, sökväg = /}, där summaryTransformXsl har definierats i rubriken configuration XmlDataSource.TransformXsl: This property is usually formatted as {Binding Source=summaryTransformXsl, Path=/}, where summaryTransformXsl is defined in the configuration header XmlDataSource.

En befintlig exempel på den här kontrollen finns i ”sammanfattning gruppering” i avsnittet gruppering tidigare i det här dokumentet.For an existing sample of this control, see “Summary Grouping” in the Grouping section earlier in this document.

Namn: UocHyperLinkName: UocHyperLink

Beskrivning: Det här är en enkel hyperlänkkontroll.Description: This is a simple hyperlink control. Du kan använda den här kontrollen för att visa information som en hyperlänk.You can use this control to display information as a hyperlink.

Egenskaper:Properties:

 1. Alla gemensamma egenskaper: Information finns i avsnittet med vanliga egenskaper i det här dokumentet.All Common Properties: For information, see the Common properties section of this document.

 2. ObjectReference: Detta är en valfri, referenstyp egenskap.ObjectReference: This is an optional, reference-type property. Om det GUID som definieras i den här egenskapen refererar till en giltig resurs, kan hyperlänken användaren åtkomst till resursen.If a valid resource is referenced by the GUID that is defined in this property, the hyperlink provides the end user a way to access the resource. Detta är ömsesidigt uteslutande med NavigateUrl-egenskap (nedan).This is mutually exclusive with the NavigateUrl property (below).

 3. Text: Det här är en valfri, egenskap av typen string.Text: This is an optional, string-type property. Den här egenskapen används för att definiera den text som visas som hyperlänk.You use this property to define the text that appears as the hyperlink.

 4. NavigateUrl: Det här är en valfri, egenskap av typen string.NavigateUrl: This is an optional, string-type property. Den här egenskapen används för att ange den fullständiga sökväg URL som hyperlänken länkar till.You use this property to define the full-path URL that the hyperlink links to. Detta är ömsesidigt uteslutande med egenskapen ObjectReference (ovan).This is mutually exclusive with ObjectReference property (above).

Exempel:Example:

Anteckning

Du behöver ett giltigt GUID för en resurs för att länka den till.You need a valid GUID of a resource to link this to. I det här fallet genereras andra hyperlänken med ett giltigt GUID.In this case, the second hyperlink is generated with a valid GUID. Den första som kan vara en webbplats.The first one can be any Web site.

Följande kodsegmentet genererar en omdirigerar hyperlänk:The following code segment generates a redirecting hyperlink:

<!--Sample for a hyperlink that redirects page.-->
<my:Control my:Name="RedirectHyperlink" my:TypeName="UocHyperLink" my:Caption="Redirect Hyperlink" my:Description="This is a hyperlink that takes you to other pages.">
   <my:Properties>
     <my:Property my:Name="NavigateUrl" my:Value="http://www.microsoft.com"/>
     <my:Property my:Name="Text" my:Value="Microsoft Home Page"/>
   </my:Properties>
</my:Control>
<!--End of Sample for a hyperlink that redirect page-->

Följande kodsegmentet genererar en hyperlänk som refererar till en resurs.The following code segment generates a hyperlink that references a resource. Explicit referens kan ersättas av uttrycket {bindning källa = objekt, sökväg = Creator} att binda det till en datakälla.The explicit reference can be replaced by the expression {Binding Source=object, Path=Creator} to bind this with a data source. Detta kan vara giltigt endast när den resource manager finns och är av referenstyp värdet.This can be valid only when the resource’s manager exists and it is of reference-type value.

<!--Sample for a hyperlink that reference object-->
<my:Control my:Name="ReferenceHyperlink" my:TypeName="UocHyperLink" my:Caption="Reference Hyperlink" my:Description="This is a hyperlink gives you an object view of the reference object">
   <my:Properties>
     <my:Property my:Name="ObjectReference" my:Value="e4e048b1-9e43-415e-806c-cf44c429c34c"/>
     <my:Property my:Name="Text" my:Value="View a group in FIM 2010."/>
   </my:Properties>
</my:Control>
<!--End of Sample for a hyperlink that reference object-->

UocIdentityPickerUocIdentityPicker

Namn: UocIdentityPickerName: UocIdentityPicker

Beskrivning: Den här kontrollen består av en valfri Resolve-ruta och ett fönster.Description: This control consists of an optional Resolve box and a Browse window. Rutan valfritt Lös består av ett valfritt textruta för att ange identitet och en Resolve-knapp för att matcha identiteten Bläddra-knappen för att begära ett popup-fönster.The optional Resolve box consists of an optional text box to enter the identity, a Resolve button to resolve the identity, and a Browse button to prompt a pop-up Browse window. Fönstret Bläddra gör det möjligt för användaren att välja identiteter via en listvy kontroll.The Browse window makes it possible for the user to select identities through a list-view control. Den markerade identiteten från fönstret Bläddra visas i rutan Lös.The selected identity from the Browse window is reflected in the Resolve box.

Egenskaper:Properties:

 1. Alla gemensamma egenskaper: Information om den här egenskapen finns i egenskapsavsnittet med vanliga i det här dokumentet.All Common Properties: For information about this property, see the Common properties section of this document.

 2. UsageKeywords: Detta är en valfri sträng-egenskap.UsageKeywords: This is an optional string property. Du kan definiera en lista med sökomfång som ska användas i Väljaren resursen genom att tillhandahålla en lista över nyckelord för användning som stöds av SearchScopeConfiguration struktur, där varje nyckelord avgränsas med (').You can define a list of search scopes to be used in the Resource Picker by providing a list of the usage keywords that are supported by the SearchScopeConfiguration structure, where each keyword is separated by a (‘).

 3. Filter: Det här är en valfri sträng-egenskap.Filter: This is an optional string property. Användaren anger ett XPath-uttryck omfång Väljaren resurs om du vill visa de objekt som får plats inom en definierad omfång.The user provides an XPath expression to scope the resource picker to display only the items that fit within a defined scope. Den här egenskapen är ömsesidigt uteslutande med egenskapen UsageKeywords (ovan).This property is mutually exclusive with the UsageKeywords property (above). När sökomfånget används har den här egenskapen ingen effekt.When the search scope is applied, this property has no effect.

 4. ResultObjectType: Detta är en valfri sträng-egenskap.ResultObjectType: This is an optional string property. Resurstypen används för att återge resurser i listan över popup-dialogrutan.The resource type is used to render resources in the pop-up dialog-box list. Detta används med filtret för att väljaren identitet identifiera vilken resurstyp som returneras av filtret och därefter återge data.This is used with the Filter to help the Identity Picker identify what resource type is returned by the Filter, and render the data accordingly. Den här egenskapen är ömsesidigt uteslutande med egenskapen UsageKeywords (se ovan).This property is mutually exclusive with the UsageKeywords property (see above). När sökomfånget används har inställningen ingen effekt.When the search scope is applied, this has no effect. Den sträng som accepteras för den här egenskapen är en enskild, giltig resurstyp namn, till exempel Person.The string that is accepted for this property is any single, valid, resource-type name, for example, Person. När filtret förväntas returnera flera resurstyper, används resurs.When the filter is expected to return multiple resource types, Resource is used.

 5. PreviewTitle: Detta är preview titeln används på en listvy.PreviewTitle: This is the preview title used on a list view. Information om den här egenskapen finns i avsnittet UocListView.For information about this property, see the UocListView section.

 6. ListViewTitle: Detta är en valfri sträng-egenskap.ListViewTitle: This is an optional string property. Du kan använda den här egenskapen för att definiera den text som visas ovanpå listvyn som en rubrik.You can use this property to define the text shown on top of the list view as a title.

 7. Värde: Det här är en valfri sträng-egenskap.Value: This is an optional string property. Vi rekommenderar att du binda detta med ett schemaattribut ansluta värdet till en datakälla.It is recommended that you bind this with a schema attribute to connect the value with a data source.

 8. Läge: Det här är en valfri sträng-egenskap.Mode: This is an optional string property. Den här egenskapen används för att ange om identitet Väljaren kan välja ett värde eller flera identiteter kan väljas.You use this property to define whether one value can be selected by the Identity Picker or multiple identities can be selected. SingleResult och MultipleResult är de tillåtna värdena.SingleResult and MultipleResult are the allowed values. Som standard anges till SingleResult.By default, it is set to SingleResult.

 9. ObjectTypes: Detta är en valfri, egenskap av typen string.ObjectTypes: This is an optional, string-type property. Du kan definiera en lista över resurstyper som användaren kan lösa transaktioner mot i rutan identitet Väljaren lösa.You can define a list of resource types that the end user can resolve entries against in the Identity Picker Resolve box. Listan består av en lista över resurstypen namn, avgränsade med kommatecken (,).The list consists of a list of resource-type names separated by a comma (,).

 10. AttributesToSearch: Detta är en valfri sträng typeproperty.AttributesToSearch: This is an optional, string-typeproperty. Du kan definiera en lista över attribut som används för att matcha objektet i Väljaren identitet om listan är en lista över schemaattribut, avgränsade med kommatecken (,).You can define a list of attributes to be used to resolve the item in the Identity Picker, where the list is a list of schema attributes, separated by a comma (,). Till exempel om AttributesToSearch anges till DisplayName, Alias, innebär det att användaren kan söka i objekt med DisplayName = <söka värdet> eller Alias =<söka värdet>.For example, if AttributesToSearch is set to DisplayName, Alias, it means that user is able to search the items with DisplayName = <search value> or Alias=<search value>. Vi rekommenderar att attributnamn som anges här är giltiga attribut i mål resurstyper i datakällan som är belägna i värde.We recommend that the attribute names that are entered here be valid attributes on target resource types of the data source that is sited in Value. Resurstyper målet kan hittas i fältet ObjectTypes.The target resource types can be found in the ObjectTypes field. Alla attribut måste vara giltig om alla angivna resurstyper som anges i fältet ObjectTypes.All of the attributes must be valid on any given resource types that are cited in the ObjectTypes field.

 11. ColumnsToDisplay: Detta är en valfri, egenskap av typen string.ColumnsToDisplay: This is an optional, string-type property. Användaren anger en lista över schemat attributnamn, avgränsade med kommatecken (,).The user provides a list of schema attribute names, separated by a comma (,). De attribut som definieras här utgör kolumnen i listvyn i Väljaren identitet.The attributes that are defined here make up the column of the list view in the Identity Picker.

 12. Rader: Det här är en valfri, heltalsegenskap.Rows: This is an optional, integer property. Det fungerar endast när läget är inställt på MultipleResult.It works only when the Mode is set to MultipleResult. Använd den här egenskapen om du vill ange höjden på textrutan Lös till en given storlek i tecken.Use this property to set the height of the Resolve text box to a given size in character units.

 13. MainSearchScreenText: Detta är en valfri, egenskap av typen string.MainSearchScreenText: This is an optional, string-type property. Detta är den anpassade texten som visas när sökningen körs i fönstret Bläddra.This is the customized text that appears while the search is running in the Browse window.

Händelser:Events:

• SelectedObjectChanged: den här händelsen genereras när användaren ändrar de valda resurserna.• SelectedObjectChanged: This event is emitted when the user changes the selected resources.

Exempel:Example:

Anteckning

Du måste skapa en ny bindning mellan Manager-attribut och eventuella anpassade resurstyp som den här XML gäller för det här exemplet ska fungera.For this sample to work, you must create a new binding between the Manager attribute and any custom resource type that this XML applies to.

Följande kodsegmentet genererar en Identity-väljare i ett enda läge med hjälp av egenskaperna Filter och ResultObjectType som en del av RCDC:The following code segment generates an Identity Picker in single mode by using the Filter and ResultObjectType properties as part of the RCDC:

<!--Sample for a single-selection identity picker using Filter and Result Object Type-->
<my:Control my:Name="SingleSelectionIdentityPicker" my:TypeName="UocIdentityPicker" my:Caption="A Single Selection Identity Picker" my:Description="The user is allowed to select only one entry here." my:RightsLevel="{Binding Source=rights, Path=Manager}">
   <my:Properties>
     <my:Property my:Name="Required" my:Value="{Binding Source=schema, Path=Manager.Required}"/>
     <my:Property my:Name="Mode" my:Value="SingleResult" />
     <!--Columns displayed in list view in pop-up window-->
     <my:Property my:Name="ColumnsToDisplay" my:Value="DisplayName, ObjectType" />
     <!--Identities will be resolved against following attribute in the resolve textbox when resolve button is clicked.-->
     <my:Property my:Name="AttributesToSearch" my:Value="DisplayName, AccountName" />
     <!--single valued reference type attribute is used to bind the control-->
     <my:Property my:Name="Value" my:Value="{Binding Source=object, Path=Manager , Mode=TwoWay}" />
     <!--Scoping the list explicitly to All Persons name contains letter "e"-->
     <my:Property my:Name="Filter" my:Value="/Person[contains(JobTitle, 'Manager')]"/>
     <!--Result object type specify the type is Person-->
     <my:Property my:Name="ResultObjectType" my:Value="Person"/>
     <my:Property my:Name="ListViewTitle" my:Value="Select only one entry" />
     <my:Property my:Name="PreviewTitle" my:Value="Entry selected:" />
   </my:Properties>
</my:Control>
<!--End of sample for a single-selection identity picker.-->

Exempel:Example:

Anteckning

Om du vill göra den här exempelkoden fungera, måste du binda attributet ExplicitMember (ett flervärdesattribut referensattribut) till den anpassa resurstypen.To make this sample code work, you must bind the ExplicitMember attribute (a multivalued reference attribute) to the custom resource type. Du måste också skapa sökomfattningar med egenskapen UsageKeyword Person och gruppen.You must also create search scopes with the UsageKeyword property set to Person and Group.

Följande kodsegmentet skapar kontrollen i bilden ovan:The following code segment creates the control in the previous figure:

<!--Sample for a multiselection Identity Picker uses Search Scope-->
<my:Control my:Name="multiSelectionIdentityPicker" my:TypeName="UocIdentityPicker" my:Caption="A multi Selection Identity Picker" my:Description="The user is allowed to select more than one entry here" my:RightsLevel="{Binding Source=rights, Path=ExplicitMember}">
   <my:Properties>
     <my:Property my:Name="Required" my:Value="{Binding Source=schema, Path=ExplicitMember.Required}"/>
     <my:Property my:Name="Mode" my:Value="MultipleResult" />
     <my:Property my:Name="Rows" my:Value="10" />
     <!--There are existing search scopes that has key word "Person" and "Group" use both sets of search scopes here.-->
     <my:Property my:Name="UsageKeywords" my:Value="Person,Group"/>
     <!--Columns displayed in list view in pop-up window-->
     <my:Property my:Name="ColumnsToDisplay" my:Value="DisplayName, ObjectType" />
     <!--Identities will be resolved against following attribute in the resolve textbox when resolve button is clicked.-->
     <my:Property my:Name="AttributesToSearch" my:Value="DisplayName, AccountName" />
     <!--multi valued reference type attribute is used to bind the control-->
     <my:Property my:Name="Value" my:Value="{Binding Source=object, Path=ExplicitMember , Mode=TwoWay}" />
     <my:Property my:Name="ResultObjectType" my:Value="Resource"/>
     <my:Property my:Name="ListViewTitle" my:Value="Select multiple entries" />
     <my:Property my:Name="PreviewTitle" my:Value="Entries selected" />
   </my:Properties>
</my:Control>
<!--End of sample for a multiselection Identity Picker.-->

UocLabelUocLabel

Namn: UocLabelName: UocLabel

Beskrivning: Det här är en enkel, skrivskyddad, text etikett.Description: This is a simple, read-only, text label control. Vi rekommenderar att den här kontrollen för att visa skrivskyddade data.We recommend that this control be used to display read-only data.

Egenskaper:Properties:

 1. Alla gemensamma egenskaper: Information om den här egenskapen finns i egenskapsavsnittet med vanliga i det här dokumentet.All Common Properties: For information about this property, see the Common properties section of this document.

 2. Text: Detta är ett attribut av typen string.Text: This is a string-type attribute. Du kan definiera den här egenskapen genom att tillhandahålla ett explicit värde eller genom att binda till en datakälla.You define this property by providing an explicit string value or by binding it with a data source. En exempel-bindning som tilldelar walue för den här egenskapen är {bindningen källa = objekt, sökväg =<ogiltigt attributnamn>.A sample binding that assigns the walue of this property is {Binding Source=object, Path=<valid attribute name>.

Ett exempel på UocLabel kontrollen finns i enkla kontrollen i avsnittet enkla exempel.For a sample of the UocLabel control, see simple control in the Simple control samples section.

UocListViewUocListView

Namn: UocListViewName: UocListView

Beskrivning: Det här är en avancerad listvyn kontroll.Description: This is an advanced list-view control. Det består av en enkel listvy, ett valfritt enkel sökning, en valfri avancerad sökning-kontroll, ett valfritt alternativrutan för förhandsgranskning och en knapp Åtgärdsfältet.It consists of a simple list view, an optional simple search, an optional advanced search control, an optional selection preview box, and an action button bar. Valfria enkel sökning består av ett sökomfång och en textruta för enkel sökning.The optional simple search consists of a search scope and a simple search text box. Avancerad sökning-kontrollen är en filterverktyget.The advanced search control is a filter builder. I listan visas en prerendered lista över resurser.The list view shows a prerendered list of resources. Det kan också visa sökresultat som kommer från sökkontrollerna i den här kontrollen.It can also show search results coming from the search controls in this control. Fältet åtgärdsknappen definierar vad som kan göras baserat på valet i listvyn.The Action Button bar defines what action can be taken based on the selection in the list view. Rutan Förhandsgranska markering visar vilka objekt som väljs från listan.The Selection Preview box shows what items are selected from the list view.

Viktigt

UocListView fungerar inte med enstaka referensattribut.UocListView does not work with single-valued reference attributes. Den kan användas med flervärdesattribut referensattribut.It can be used only with multivalued reference attributes. Enstaka referensattribut finns UocIdentityPicker i det här dokumentet.For single-valued reference attributes, see UocIdentityPicker in this document.

Egenskaper:Properties:

 1. Alla gemensamma egenskaper: Information om den här egenskapen finns i egenskapsavsnittet med vanliga i det här dokumentet.All Common Properties: For information about this property, see the Common properties section of this document.

 2. SelectedValue: Det här är en valfri, typen string-egenskap som vanligtvis är bunden till ett flervärdesattribut referensattribut som accepterar en lista med strängar som GUID-format.SelectedValue: This is an optional, string-type property that is usually bound to a multivalued reference attribute accepting a list of GUID-formatted strings.

 3. PageSize: Detta är ett valfritt heltalsegenskap.PageSize: This is an optional integer property. Användaren kan ange hur många poster som får plats i en sida i en Listvykontroll.The user can specify how many entries will fit in one page in a list view control. Standardvärdet är 10 poster.The default value is 10 entries. Ett positivt heltal är giltig.Any positive integer is valid.

 4. UsageKeyword: Detta är en valfri, egenskap av typen string.UsageKeyword: This is an optional, string-type property. Användaren kan ange en lista över nyckelord som definierar vilka sökomfånget används i listvyn sökkontrollen.The user can specify a list of keywords that define what search scope is used in the list-view search control. Sök efter scope resurser finns i FIM 2010-server.There are search scope resources in FIM 2010 server. Attributet på en SearchScopeConfiguration struktur som kallas UsageKeyword, används för att gruppera en uppsättning sökomfattningar.The attribute on a SearchScopeConfiguration structure, called UsageKeyword, is used to group a set of search scopes. Listvyn förbrukar listan över nyckelord.The list view consumes that list of keywords. Varje nyckelord avgränsade med kommatecken (,).Each keyword is separated by a comma (,). Det här usagekeyword används på motsvarande sökomfånget som du vill visa i den här listvyn.This the usagekeyword used on the corresponding search scope that you want to show in this list view. Detta är endast aktiverad när ShowSearchControl-egenskapen har angetts till true.This is only in effect when ShowSearchControl property is set to true.

 5. SearchControlAutoPostback: Detta är en valfri boolesk egenskap.SearchControlAutoPostback: This is an optional Boolean property. Ange värdet för den här egenskapen till true för att utföra autopostback när en sökning initieras.Set the value of this property to true to perform autopostback when a search is triggered. Som standard är SearchControlAutoPostback inställd på false.By default, SearchControlAutoPostback is set to false.

 6. EmptyResultText: Detta är en valfri, egenskap av typen string.EmptyResultText: This is an optional, string-type property. Som standard anges till några objekt, men den kan anges till ett värde.By default, it is set to No items, but it can be set to any string value. Den här texten visas när ett sökresultat är tom.This text appears when a search result is empty.

 7. ButtonHeight: Detta är en valfri, egenskap av typen integer.ButtonHeight: This is an optional, integer-type property. Ange värdet för den här egenskapen till valfritt positivt heltal.Set the value of this property to any positive integer value. Den här egenskapen anger höjden på knapparna i Åtgärdsfältet i bildpunkter.This property defines the height of buttons in the action bar in pixels. Standardvärdet är 32 bildpunkter.The default value is 32 pixels.

 8. ButtonWidth: Det här är en valfri, egenskap av typen integer.ButtonWidth: This is an optional, integer-type property. Ange värdet för den här egenskapen till valfritt positivt heltal.Set the value of this property to any positive integer value. Den här egenskapen anger bredden på knapparna i Åtgärdsfältet i bildpunkter.This property defines the width of buttons in the action bar in pixels. Standardvärdet är 32 bildpunkter.The default value is 32 pixels.

 9. CaptionImageMaxHeight: Detta är en valfri, egenskap av typen integer.CaptionImageMaxHeight: This is an optional, integer-type property. Ange värdet för den här egenskapen till ett positivt heltal.Set the value of this property to any positive integer. Den här egenskapen anger en alternativ rubrik ikon för maximal höjd.This property defines an optional caption’s maximum icon height. Standardvärdet är 32 bildpunkter.The default value is 32 pixels.

 10. CaptionImageMaxWidth: Detta är en valfri, egenskap av typen integer.CaptionImageMaxWidth: This is an optional, integer-type property. Ange värdet för den här egenskapen till ett positivt heltal.Set the value of this property to any positive integer. Den här egenskapen anger en alternativ rubrik ikon för maximal bredd.This property defines an optional caption’s maximum icon width. Standardvärdet är 32 bildpunkter.The default value is 32 pixels.

 11. CaptionImageUrl: Detta är en valfri, egenskap av typen string.CaptionImageUrl: This is an optional, string-type property. Den här egenskapen definierar en URL som länkar till en bild som visas som rubrik avbildningen.This property defines a URL that links to an image that appears as the caption image.

 12. PreviewTitle: Detta är en valfri, egenskap av typen string.PreviewTitle: This is an optional, string-type property. Den här egenskapen används för att definiera den text som visas ovanpå förhandsgranskningsrutan.You use this property to define the text that appears on top of the selection preview box.

 13. EnableSelection: Det här är en valfri, Boolean-type-egenskap.EnableSelection: This is an optional, Boolean-type property. Du kan använda den här egenskapen för att bestämma om en listvy är i läget.You use this property to define whether a list view is in selection mode. Om det finns en listvy i markeringsläget, en kolumn av kryssrutorna som visas i kolumnen längst till vänster i listvyn och en markering preview visas längst ned i listan.If a list view is in selection mode, a column of check boxes appears on the leftmost column of the list view and a selection preview box appears on the bottom of the list view. Standardvärdet för den här egenskapen anges till true.The default value of this property is set to true.

 14. SingleSelection: Detta är en valfri, Boolean-type-egenskap.SingleSelection: This is an optional, Boolean-type property. Om markeringsläget är aktiverat för listvyn, begränsar om det här värdet anges till true användaren att välja endast ett objekt i listan.If the selection mode is turned on for the list view, setting this value to true limits the end user to selecting only one item from the list. Som standard anges värdet för den här egenskapen till false.By default, the value of this property is set to false. Det innebär att som standard slutanvändaren kan välja flera objekt i listan.This means that, by default, the end user can select multiple items from the list.

 15. RedirectUrl anges: Det här är en valfri, egenskap av typen string.RedirectUrl: This is an optional, string-type property. Använd den här egenskapen för att ange en sida som ska användas när användaren klickar på ett länkade objekt i listan.Use this property to specify a page to redirect to when a hyperlinked item is clicked in the list. URL: en kan innehålla platshållare som ersätts med det faktiska värdet under körningen.This URL can contain placeholders that are replaced with the actual value during runtime. Platshållarna är följande:The placeholders are as follows:

  ◦ {0} - objectType◦ {0} - objectType

  ◦ {1} - objekt-ID◦ {1} - objectID

  ◦ {2} - displayName◦ {2} - displayName

 16. ShowTitleBar: Detta är en valfri, Boolean-type-egenskap.ShowTitleBar: This is an optional, Boolean-type property. Använd den här egenskapen för att ange om namnlisten ska visas.Use this property to specify whether the title bar should be visible. Standardvärdet för den här egenskapen är false.The default value of this property is false.

 17. ShowActionBar: Detta är en valfri, Boolean-type-egenskap.ShowActionBar: This is an optional, Boolean-type property. Använd den här egenskapen för att ange om det åtgärden området ska visas.Use this property to specify whether the action bar area should be visible. Standardvärdet för den här egenskapen är true.The default value of this property is true.

 18. ShowPreview: Detta är en valfri, Boolean-type-egenskap.ShowPreview: This is an optional, Boolean-type property. Använd den här egenskapen för att ange om förhandsgranskningen ska visas.Use this property to specify whether the preview area should be visible. Standardvärdet för den här egenskapen är true.The default value of this property is true.

 19. ShowSearchControl: Detta är en valfri, Boolean-type-egenskap.ShowSearchControl: This is an optional, Boolean-type property. Använd den här egenskapen för att ange om sökkontrollen ska visas.Use this property to specify whether the search control should be visible. Standardvärdet för den här egenskapen är true.The default value of this property is true.

 20. ResultObjectType: Detta är en valfri, egenskap av typen string.ResultObjectType: This is an optional, string-type property. Använd den här egenskapen för att ange förväntade objekttypen i sökresultaten.Use this property to specify the expected object type of the search results. Standardvärdet för den här egenskapen är resurs.The default value of this property is Resource. Om sökresultatet innehåller flera resurstyper, bör det här värdet anges som resurs.If the search result contains multiple resource types, this value should be specified as Resource.

 21. ColumnsToDisplay: Detta är en valfri egenskap.ColumnsToDisplay: This is an optional property. Använd den här egenskapen om du vill ange vilka attribut listvyn ska visas som kolumner.Use this property to specify which attributes you want the list view to display as columns. Standardvärdet för den här egenskapen är DisplayName, ResourceType.The default value of this property is DisplayName, ResourceType. Varje kolumn representeras av systemnamnet på ett attribut.Each column is represented by the system name of an attribute. Varje kolumn är avgränsade med kommatecken (,).Each column is separated by a comma (,). Du behöver inte ange ett värde för den här egenskapen när listvyn används i markeringsläget.You do not have to specify a value for this property when the list view is used in selection mode. Markeringsläget kommer inställningen kolumnen från attributet SearchScopeColumn för sökomfånget som är markerade.In selection mode, the column setting comes from the SearchScopeColumn attribute of the search scope that is currently selected.

 22. ListFilter: Det här är en valfri, egenskap av typen string.ListFilter: This is an optional, string-type property. Det här är den xpath som används för att återge listvyn och är endast aktiverad när ShowSearchControl-egenskap är inställd på false.This is the xpath that is used to render the list view, and is only in effect when ShowSearchControl property is set to false. När det här värdet anges listvyn använder det här egenskapsvärdet för frågor och listvyn är inte i läget.When this value is specified, the list view uses this property value for queries and the list view is not in selection mode. Filtret kan antingen vara kopplat till ett strängattribut för resursen, enligt följande:The filter can either be bound to a string attribute of the resource, as follows:

  <my:Property my:Name="ListFilter" my:Value="{Binding Source=object, Path=Filter}"/>

  eller vara en sträng som innehåller vissa fördefinierade miljövariabeln enligt följande:or be a string that contains some predefined environment variable, as follows:

  <my:Property my:Name="ListFilter" my:Value="/Approval[Request=''%ObjectID%'']"/>

 23. TargetAttribute: Detta är en föråldrad egenskap.TargetAttribute: This is an obsolete property. Värdet ska vara systemnamnet för ett refererade flervärdesattribut.Its value should be the system name of a multivalued referenced attribute. Vi rekommenderar att den här egenskapen inte användas längre.We recommend that this property not be used any more. Till exempel i grupphantering kommer i stället för följande:For example, in group management, instead of the following:

<my:Property my:Name="TargetAttribute" my:Value="ExplicitMember"/>

Det bör vara:<my:Property my:Name=”ListFilter” my:Value=”/Group[ObjectID=’%ObjectID%’]/ExplicitMember”/>It should be: <my:Property my:Name=”ListFilter” my:Value=”/Group[ObjectID=’%ObjectID%’]/ExplicitMember”/>

24. ItemClickBehavior: Detta är en valfri, egenskap av typen string.ItemClickBehavior: This is an optional, string-type property. Använd den här egenskapen för att ange om du vill att klicka på en Listvyobjekt som utlöser ett återanslående server eller för att visa en detaljerad vy av artikeln.Use this property to specify whether you want the click a list view item to trigger a server postback or to display a detail view of the item. Två värden för alternativ som stöds: ModelessDialog och Server.Two option values are supported: ModelessDialog and Server. Standardvärdet är ModelessDialog.The default value is ModelessDialog.

 1. SearchOnLoad: Detta är en valfri, boolesk typ-egenskap som anger om listvyn kontrollen ska fråga inläsning.SearchOnLoad: This is an optional, Boolean-type property that specifies whether the list-view control should query on load. Den här egenskapen gäller endast när listvyn är i läget.This property is applicable only when the list view is in selection mode. Standardvärdet för den här egenskapen är true.The default value for this property is true. Du kan inaktivera den om du tror att användaren vanligtvis in text-sökning för att få ett meningsfullt resultat.You can turn it off if you expect the user to usually type text into search to get a meaningful result. I det här fallet visar listvyn ett meddelande som talar om hur du utför en sökning användaren först.In this case, the list view initially shows a message to tell the user how to perform a search. Texten som kan anpassas med följande egenskaper:The text can be customized by the following properties:

 2. MainSearchScreenText: Det här valfria strängtyp egenskapen gäller bara när SearchOnload har angetts till true.MainSearchScreenText: This optional, string-type property is applicable only when SearchOnload is set to true. Den här egenskapen kan användas för att anpassa text som visas i mitten listvyn när listvyn inte Sök automatiskt.This property can be used to customize text that appears in the middle of the list view when the list view does not search automatically. Standardvärdet för den här egenskapen är hitta resurserna du vill med hjälp av sökfunktionen ovan.The default value for this property is Find the resources you want using the search above. Du kan ange ett värde så att texten mer relevant för ditt scenario.You can specify a value to make the text more relevant to your scenario.

 3. SubSearchScreenText: Det här valfria egenskapen av typen string används för att anpassa den text som visas under MainSearchScreenText.SubSearchScreenText: This optional, string-type property is used to customize the text that appears below MainSearchScreenText. Vanligtvis behöver du inte ange ett värde för den här egenskapen om du vill lägga till vissa ytterligare instruktioner om hur du använder listvyn.Usually, you do not have to specify a value for this property unless you want to add some additional instruction about how to use the list view.

Exempel på hur du använder listvyn tillsammans med UocFilterBuilder kontrollen som en förhandsgranskning lista finns exempel UocFilterBuilder tidigare i det här dokumentet.For examples of how to use list view along with the UocFilterBuilder control as a preview list, see the UocFilterBuilder samples earlier in this document. UocListView kan även användas utan filterverktyget.The UocListView can also be used without the filter builder.

UocNumericBoxUocNumericBox

Namn: UocNumericBoxName: UocNumericBox

Beskrivning: Det här är en enkel textruta som tar endast heltalsvärden.Description: This is a simple text box that takes only integer values. Den här kontrollen stöder både skrivskyddad och uppdateras läge.This control supports both read-only mode and updatable mode.

Egenskaper:Properties:

 1. Alla gemensamma egenskaper: Information om den här egenskapen finns i egenskapsavsnittet med vanliga i det här dokumentet.All Common Properties: For information about this property, see the Common properties section of this document.

 2. MaxValue: Det här är en valfri, egenskap av typen integer.MaxValue: This is an optional, integer-type property. Använd den här egenskapen om du vill definiera en klientsidan verifiering för kontrollen.Use this property to define a client-side validation for the control. Det värde som användaren anger får inte överskrida det här värdet.The value that the end user enters cannot exceed this value. Du kan ange ett explicit heltal eller binda detta med heltalsdata från en datakälla med hjälp av {bindning källa = schema sökväg = IntegerMaximum}.You can enter an explicit integer or bind this with integer data from a data source by using {Binding Source=schema Path=IntegerMaximum}.

 3. MinValue: Det här är en valfri, egenskap av typen integer.MinValue: This is an optional, integer-type property. Använd den här egenskapen om du vill definiera en klientsidan verifiering för kontrollen.Use this property to define a client-side validation for the control. Det värde som användaren anger får inte vara lägre än detta värde.The value that the end user enters cannot be lower than this value. Du kan ange ett explicit heltal eller binda detta med heltalsdata från en datakälla med hjälp av bindning källa = schema, sökväg = IntegerMinimum}.You can enter an explicit integer or bind this with integer data from a data source by using Binding Source=schema, Path=IntegerMinimum}.

 4. Standardvärde: Det här är en valfri, egenskap av typen integer.DefaultValue: This is an optional, integer-type property. Använd den här egenskapen för att definiera ett standardvärde för kontrollen om kontrollen används för att skapa nya data.Use this property to define a default value for the control if the control is used to create new data. Det här värdet kan endast anges explicit till en statisk heltal.This value can only be explicitly set to a static integer.

 5. Värde: Det här är en valfri, egenskap av typen integer.Value: This is an optional, integer-type property. När du binder det med ett heltal typen data från en datakälla, visas värdet för attributet när sidan läses in och sparas sedan till datakällan efter.When you bind this with an integer type data from a data source, the value of that attribute appears when the page is loaded, and then it is saved to the data source after submission.

Hanterare:Handler:

• TextChanged: den här händelsen genereras när det aktuella värdet i kontrollen ändras.• TextChanged: This event is emitted when the current value inside the control changes.

Exempel:Example:

Anteckning

Följande exempelkod genererar den första numeriska rutan.The following sample code generates the first numeric box. Rutan numeriska är inte kopplad till en datakälla eller schemainformation.The numeric box is not connected with a data source or any schema information.

<!--Sample for an explicit Numeric Box-->
<my:Control my:Name="SampleExplicitNumericBox" my:TypeName="UocNumericBox" my:Caption="An Explicit NumericBox" my:Description="This is a dummy numeric box that is not linked with data source.">
   <my:Properties>
     <my:Property my:Name="MinValue" my:Value="1"/>
     <my:Property my:Name="MaxValue" my:Value="100"/>
     <my:Property my:Name="DefaultValue" my:Value="1"/>
   </my:Properties>
</my:Control>
<!--End of sample for an explicit Numeric Box.-->

Följande exempelkod genererar den andra numeriska rutan.The following sample code generates the second numeric box.

Anteckning

För det här exemplet fungerar, behöver du först skapa en ny, typen integer attributet kallas AnIntegerAttribute och binda med anpassade resurstypen.For this sample to work, you first must create a new, integer-type attribute called AnIntegerAttribute and bind it with the custom resource type.

<!--Sample for a dynamically rendered numeric box-->
<my:Control my:Name="SampleDynamicNumericBox" my:TypeName="UocNumericBox" my:Caption="{Binding Source=schema, Path=AnIntegerAttribute.DisplayName}" my:Description="{Binding Source=schema, Path=AnIntegerAttribute.Description}" my:RightsLevel="{Binding Source=rights, Path=AnIntegerAttribute}">
   <my:Properties>
     <my:Property my:Name="MaxValue" my:Value="{Binding Source=schema, Path=AnIntegerAttribute.IntegerMaximum}"/>
     <my:Property my:Name="MinValue" my:Value="{Binding Source=schema, Path=AnIntegerAttribute.IntegerMinimum}"/>
     <my:Property my:Name="DefaultValue" my:Value="1"/>
     <my:Property my:Name="Value" my:Value="{Binding Source=object, Path=AnIntegerAttribute, Mode=TwoWay}"/>
     <my:Property my:Name="Required" my:Value="{Binding Source=schema, Path=AnIntegerAttribute.Required}"/>
   </my:Properties>
</my:Control>
<!--End of sample for a dynamically numeric box.-->

UocPictureBoxUocPictureBox

Namn: UocPictureBoxName: UocPictureBox

Beskrivning: Den här kontrollen används för att återge bild, binär typ data.Description: This control is used to render picture, binary-type data. Vi rekommenderar att den här kontrollen kan användas med typen binary-data.We recommend that this control be used with binary-type data. Bilden kan återges genom en angivna bild-URL, binär typ data eller källan för attributet som innehåller bildtyp data.The picture can be rendered either by a provided image URL, binary-type data, or the attribute source that contains picture-type data.

Egenskaper:Properties:

 1. Alla gemensamma egenskaper: Information om den här egenskapen finns i egenskapsavsnittet med vanliga i det här dokumentet.All Common Properties: For information about this property, see the Common properties section of this document.

 2. ImageUrl: Det här är en valfri, egenskap av typen string.ImageUrl: This is an optional, string-type property. Ange på mål-URL.Enter the URL of the target picture.

 3. MaxHeight: Detta är en valfri sträng-egenskapen type.MaxHeight: This is an optional, string type-property. Den definierar maximal höjd för avbildningen som ska renderas i bildpunkter.It defines the maximum height of the image to be rendered in pixels.

 4. MaxWidth: Detta är en valfri, egenskap av typen string.MaxWidth: This is an optional, string-type property. Den definierar den maximala bredden för bilden som ska renderas i bildpunkter.It defines the maximum width of the image to be rendered in pixels.

 5. ImageData: Detta är en binary-type-egenskap.ImageData: This is a binary-type property. Använd den här egenskapen för att binda en datakälla med visad bild.Use this property to bind a data source with the displayed image. Bundna datakällan måste vara binära.The bound data source has to be of binary. Du kan också använda det här fältet för en bild genom att tillhandahålla data i format för byte [].You can also use this field to explicitly set a picture by providing data in byte[] format.

 6. ImageResource: Detta är en valfri, binary-type-egenskap.ImageResource: This is an optional, binary-type property.

 7. AlternativeText: Detta är en valfri, egenskap av typen string.AlternativeText: This is an optional, string-type property. Den här egenskapen visas som alternativ text när bilden inte kan visas.This property appears as alternative text when the picture cannot be displayed.

Exempel:Sample:

Anteckning

Om du vill använda det här exemplet måste du ha en befintlig bilddata binda med kontrollen.To use this sample, you must have an existing image data bind with the control.

Följande kodsegmentet genererar en bild-kontroll som binder en datakälla med kontrollen:The following code segment generates a picture box control that binds a data source with the control:

<!--Sample for a Picture Box control binding with a data source-->
<my:Control my:Name="SamplePictureBoxImageData" my:TypeName="UocPictureBox" my:RightsLevel="{Binding Source=rights, Path=Photo}">
   <my:Properties>
     <my:Property my:Name="MaxHeight" my:Value="100" />
     <my:Property my:Name="MaxWidth" my:Value="100" />
     <my:Property my:Name="ImageData" my:Value="{Binding Source=object, Path=Photo}" />
   </my:Properties>
</my:Control>
<!--End of Sample for a Picture Box control-->

Följande kodsegmentet genererar en bild-kontroll som binder en URL-bild med kontrollen:The following code segment generates a picture box control that binds a URL image with the control:

<!--Sample for a Picture Box control bind with explicit URL-->
<my:Control my:Name="SamplePictureBoxImageUrl" my:TypeName="UocPictureBox">
   <my:Properties>
     <my:Property my:Name="MaxHeight" my:Value="100" />
     <my:Property my:Name="MaxWidth" my:Value="100" />
     <my:Property my:Name="ImageUrl" my:Value="http://www.microsoft.com/dummypicture.jpg" />
   </my:Properties>
</my:Control>
<!--End of Sample for a Picture Box control-->

UocRadioButtonListUocRadioButtonList

Namn: UocRadioButtonListName: UocRadioButtonList

Beskrivning: Det här är en enkel, alternativknappen lista.Description: This is a simple, option-button list. Alternativen är ömsesidigt uteslutande i den här listan.The choices are mutually exclusive in this list. Den här kontrollen rekommenderas när användarna har fem eller färre alternativ att välja mellan.This control is recommended when users have five or less options to choose from. Annars rekommenderas UOCListView.Otherwise, UOCListView is recommended.

Egenskaper:Properties:

 1. Alla gemensamma egenskaper: Information om den här egenskapen finns i egenskapsavsnittet med vanliga i det här dokumentet.All Common Properties: For information about this property, see the Common properties section of this document.

 2. ValuePath: Värdet sökväg har angetts till värdet.ValuePath: The value path is set to Value. Det har bindningar med fältet värde från det alternativ-element som har definierats i det här dokumentet.It binds with the Value field from the Option element that is defined in this document.

 3. CaptionPath: Värdet sökväg har angetts till rubriken.CaptionPath: The value path is set to Caption. Det har bindningar med fältet rubrik från alternativet-element som har definierats i det här dokumentet.It binds with the Caption field from the Option element that is defined in this document.

 4. HintPath: Värdet sökväg har angetts till tipset.HintPath: The value path is set to Hint. Det har bindningar med fältet tipset från alternativet-element som har definierats i det här dokumentet.It binds with the Hint field from the Option element that is defined in this document.

 5. SelectedValue: Det värde som är markerad.SelectedValue: The value that is currently selected. Det här är en obligatorisk, egenskap av typen string.This is a required, string-type property. Denna egenskap Binder med strängdata från datakällan.This property binds with string data from the data source.

Händelser:Events:

 1. SelectedIndexChangedSelectedIndexChanged

 2. CheckedChangedCheckedChanged

Alternativ:Options:

Det kan bara finnas två alternativelement i alternativ för den här kontrollen.There can only be two Option elements in Options for this control.

 1. Värde: Fältet värde i ett enstaka alternativelement måste anges till True eller False.Value: The Value field in a single Option element has to be set to either True or False.

 2. Beskrivning: Det kan vara ett värde.Caption: This can be any string value.

 3. Tips: Detta kan vara ett värde.Hint: This can be any string value.

Exempel:Example:

Anteckning

Du måste skapa en ny booleska attributet ABooleanAttribute, och binda den med din egen resurstyp för det här exemplet ska fungera.For this sample to work, you must create a new Boolean attribute, ABooleanAttribute, and bind it with your custom resource type.

Följande kodsegmentet skapar alternativlistan-knapp i bilden ovan:The following code segment creates the option button list in the previous figure:

<!--Sample for option button list control-->
<my:Control my:Name="SampleRadioButtonList" my:TypeName="UocRadioButtonList" my:Caption="{Binding Source=schema, Path=ABooleanAttribute.DisplayName}" my:Description="{Binding Source=schema, Path=ABooleanAttribute.Description}" my:RightsLevel="{Binding Source=rights, Path=ABooleanAttribute}">
   <my:Options>
     <my:Option my:Value="False" my:Caption="Set Value To False" my:Hint="By selecting this option, you are setting the value of the attribute to false." />
     <my:Option my:Value="True" my:Caption="Set Value To True" my:Hint="By selecting this option, you are setting the value of the attribute to true." />
   </my:Options>
   <my:Properties>
     <my:Property my:Name="Required" my:Value="{Binding Source=schema, Path=ABooleanAttribute.Required}" />
     <my:Property my:Name="ValuePath" my:Value="Value" />
     <my:Property my:Name="CaptionPath" my:Value="Caption" />
     <my:Property my:Name="HintPath" my:Value="Hint" />
     <my:Property my:Name="SelectedValue" my:Value="{Binding Source=object, Path=ABooleanAttribute, Mode=TwoWay}" />
   </my:Properties>
</my:Control>
<!--End of Sample for option button list control-->

UocSimpleRadioButtonUocSimpleRadioButton

Namn: UocSimpleRadioButtonName: UocSimpleRadioButton

Beskrivning: Det här är en enkel, alternativknappen kontroll.Description: This is a simple, option-button control. Användning av den här kontrollen liknar en enkel kryssruta.The use of this control is similar to a simple check box. Det finns två, på alternativknappar visas bredvid texten etiketter.There are two option buttons, showing side by side with the text labeling. Du rekommenderas att binda kontrollen till boolesk typ data.Binding the control to Boolean-type data is recommended.

Egenskaper:Properties:

 1. Alla gemensamma egenskaper: Information om den här egenskapen finns i avsnittet med vanliga egenskaper i det här dokumentetAll Common Properties: For information about this property, see the Common properties section of this document

 2. Sanntext: Det här är en valfri, egenskap av typen string.TrueText: This is an optional, string-type property. Detta är den text som visas när knappen markeras.This is the text that appears when the option button is selected.

 3. Falsktext: Det här är en valfri, egenskap av typen string.FalseText: This is an optional, string-type property. Detta är den text som visas när användaren klickar på knappen inte är markerad.This is the text that appears when the option button is not selected.

 4. SelectedItem: Detta är en valfri, Boolean-type-egenskap.SelectedItem: This is an optional, Boolean-type property. Det här värdet anger att alternativknappen är markerad.This value indicates that the option button is selected. Detta kan binda med boolesk typ data från en datakälla.This can bind with Boolean-type data from a data source. Standardvärdet anges till false.The default value is set to false.

Händelser:Events:

• CheckedChanged: när alternativet knappen ändras tillstånd från valt för att omarkerade eller motsatsen signalen har genererats.• CheckedChanged: When the option button changes state from selected to unselected, or the opposite, this signal is emitted.

Exempel:Example:

Anteckning

Om du vill att provet fungerar, måste du skapa ett nytt booleskt attribut ABooleanAttribute och binda den till din egen resurstyp.To make the sample work, you must create a new Boolean attribute ABooleanAttribute and bind it to your custom resource type. RCDC-data används samma anpassade resurstypen.The RCDC data is applied to the same custom resource type.

Följande kodsegmentet genererar alternativknappen i föregående bild:The following code segment generates the option button in the previous figure:

<!--Sample for simple option button control-->
<my:Control my:Name="SampleSimpleRadioButton" my:TypeName="UocSimpleRadioButton" my:Caption="{Binding Source=schema, Path=ABooleanAttribute.DisplayName}" my:Description="{Binding Source=schema, Path=ABooleanAttribute.Description}" my:RightsLevel="{Binding Source=rights, Path=ABooleanAttribute}">
   <my:Properties>
     <my:Property my:Name="Required" my:Value="{Binding Source=schema, Path=ABooleanAttribute.Required}" />
     <my:Property my:Name="FalseText" my:Value="False"/>
     <my:Property my:Name="TrueText" my:Value="True"/>
     <my:Property my:Name="SelectedItem" my:Value="{Binding Source=object, Path=ABooleanAttribute, Mode=TwoWay}" />
   </my:Properties>
</my:Control>
<!--End of Sample for simple option button control-->

UocTextBoxUocTextBox

Namn: UocTextBoxName: UocTextBox

Beskrivning: Det här är en enkel textruta som stöder indata av typen string.Description: This is a simple text box that supports string-type input. Vi rekommenderar att du använder den här kontrollen för att binda data av typen string.We recommend that you use this control to bind with string-type data.

Egenskaper:Properties:

 1. Alla gemensamma egenskaper: Information om den här egenskapen finns i egenskapsavsnittet med vanliga i det här dokumentet.All Common Properties: For information about this property, see the Common properties section of this document.

 2. MaxLength: Detta är ett valfritt, typen integer-attribut.MaxLength: This is an optional, integer-type attribute. Den här egenskapen anger den maximala längden för en sträng som indata.This property specifies the maximum length for a string input. Standardvärdet för den här egenskapen är 128 tecken.The default value for this property is 128 characters.

 3. Text: Det här är en valfri, egenskap av typen string.Text: This is an optional, string-type property. Detta är den text som visas i textrutan.This is the text that appears in the text box. Du kan definiera en explicit sträng som visas i textrutan under första inläsningen av kontrollen eller binda den till ett schemaattribut av typen string.You can define an explicit string that appears in the text box during the initial loading of the control or bind it to a schema attribute of a string type.

 4. Rader: Det här är en valfri, egenskap av typen integer.Rows: This is an optional, integer-type property. Den här egenskapen anger textrutans höjd i tecken.This property defines the height of the text box in character units. Standardvärdet är 1 tecken.The default value is 1 character.

 5. Kolumner: Det här är en valfri, egenskap av typen integer.Columns: This is an optional, integer-type property. Den här egenskapen anger textrutans bredd i tecken.This property defines the width of the text box in character units. Standardvärdet är 20 tecken.The default value is 20 characters.

 6. Omslutning: Det här är en valfri, Boolean-type-egenskap.Wrap: This is an optional, Boolean-type property. Genom att ange värdet för den här egenskapen till true, kan användaren funktionen radbyte i textrutan.By setting the value of this property to true, the user enables the Word Wrap feature in the text box. Standardvärdet för den här egenskapen anges till true.The default value of this property is set to true.

 7. UniquenessValidationXPath: Detta är en valfri, egenskap av typen string.UniquenessValidationXPath: This is an optional, string-type property. Det tar ett giltigt uttryck för FIM-XPath-filtret och garanterar att värdet för indata av användaren är unika inom de resurser som ingår i omfattningen av filtret.It takes a valid FIM XPath filter expression and ensures that the value input by the user is unique within the resources which are in scope of the filter. För att säkerställa att användaren begärde namn är unikt inom alla e-post aktiverad säkerhetsgrupper i FIM-Tjänstdatabasen, skulle du till exempel använda XPath /Group[DisplayName=’%VALUE%’ and Type=’MailEnabledSecurity’.For example, to ensure that the user requested display name is unique within all mail enabled security groups in the FIM Service DB, you would use the XPath /Group[DisplayName=’%VALUE%’ and Type=’MailEnabledSecurity’. Åtgärden verifiering utförs när användaren lämnar sidan.The validation action is performed when the user leaves the page. Den här egenskapen stöds endast i RCDC för att skapa en resurs.This property is supported only in the RCDC for creation of a resource.

 8. UniquenessErrorMessage: Detta är en valfri, egenskap av typen string.UniquenessErrorMessage: This is an optional, string-type property. Den här strängen används för att visa ett felmeddelande om UniquenessValidationXPath valideringen misslyckas, och kan vara explicit text eller en sträng resurs variabeln.This string is used to display an error message if the UniquenessValidationXPath validation fails, and can be explicit text or a String Resource Variable. Om den här egenskapen inte anges är standardfelmeddelandet för en misslyckad validering ”%-värdet finns redan.If this property is not specified, the default error message for a failed validation is “%VALUE% already exists. Försök med en annan ”.Please try a different one.”

Händelser:Events:

• TextChanged: den här händelsen har genererats när texten i textrutan ändras.• TextChanged: This event is emitted when the text inside the text box is changed.

Avsnittet enkelt exempel som ett fullständigt exempel för den här kontrollen.See the Simple control samples section for a complete sample of this control.

Bilaga A: standard XSD-SchemaAppendix A: Default XSD Schema

Följande är klar XSD-schemat för alla standard RCDCs som tillhandahålls med Microsoft Identity Manager 2016 SP1:The following is the complete XSD schema for all default RCDCs that are provided with Microsoft Identity Manager 2016 SP1:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<xsd:schema targetNamespace="http://schemas.microsoft.com/2006/11/ResourceManagement" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:my="http://schemas.microsoft.com/2006/11/ResourceManagement" xmlns:xd="http://schemas.microsoft.com/office/infopath/2003" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:attribute name="TypeName" type="my:requiredString"/>
  <xsd:attribute name="Name" type="my:requiredAlphanumericString"/>
  <xsd:attribute name="Parameters" type="xsd:string"/>
  <xsd:attribute name="DisplayAsWizard" type="xsd:boolean"/>
  <xsd:attribute name="Caption" type="xsd:string"/>
  <xsd:attribute name="AutoValidate" type="xsd:boolean"/>
  <xsd:attribute name="Enabled" type="xsd:string"/>
  <xsd:attribute name="Visible" type="xsd:string"/>
  <xsd:attribute name="IsSummary" type="xsd:boolean"/>
  <xsd:attribute name="IsHeader" type="xsd:boolean"/>
  <xsd:attribute name="HelpText" type="xsd:string"/>
  <xsd:attribute name="Link" type="xsd:string"/>
  <xsd:attribute name="Description" type="xsd:string"/>
  <xsd:attribute name="ExpandArea" type="xsd:boolean"/>
  <xsd:attribute name="Hint" type="xsd:string"/>
  <xsd:attribute name="AutoPostback" type="xsd:string"/>
  <xsd:attribute name="RightsLevel" type="my:requiredString"/>
  <xsd:attribute name="Value" type="xsd:string"/>
  <xsd:attribute name="Handler" type="my:requiredString"/>
  <xsd:attribute name="ImageUrl" type="xsd:string"/>
  <xsd:attribute name="RedirectUrl" type="xsd:string"/>
  <xsd:attribute name="ClickBehavior" type="xsd:string"/>
  <xsd:attribute name="EnableMode" type="xsd:string"/>
  <xsd:attribute name="ValueType" type="xsd:string"/>
  <xsd:attribute name="Condition" type="xsd:string"/>
  <xsd:element name="ObjectControlConfiguration">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="my:ObjectDataSource" minOccurs="0" maxOccurs="32"/>
        <xsd:element ref="my:XmlDataSource" minOccurs="0" maxOccurs="32"/>
        <xsd:element ref="my:Panel"/>
        <xsd:element ref="my:Events" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      </xsd:sequence>
      <xsd:attribute ref="my:TypeName"/>
      <xsd:anyAttribute processContents="lax" namespace="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"/>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="ObjectDataSource">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence/>
      <xsd:attribute ref="my:TypeName"/>
      <xsd:attribute ref="my:Name"/>
      <xsd:attribute ref="my:Parameters"/>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="XmlDataSource">
    <xsd:complexType mixed="true">
   <xsd:sequence>
    <xsd:any minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" processContents="lax"/>
   </xsd:sequence>
   <xsd:attribute ref="my:Name"/>
   <xsd:attribute ref="my:Parameters"/>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Panel">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="my:Grouping" minOccurs="1" maxOccurs="16"/>
      </xsd:sequence>
      <xsd:attribute ref="my:Name"/>
      <xsd:attribute ref="my:DisplayAsWizard"/>
      <xsd:attribute ref="my:Caption"/>
      <xsd:attribute ref="my:AutoValidate"/>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Grouping">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="my:Help" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
        <xsd:element ref="my:Control" minOccurs="1" maxOccurs="256"/>
        <xsd:element ref="my:Events" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      </xsd:sequence>
      <xsd:attribute ref="my:Name"/>
      <xsd:attribute ref="my:Caption"/>
      <xsd:attribute ref="my:Description"/>
      <xsd:attribute ref="my:Enabled"/>
      <xsd:attribute ref="my:Visible"/>
      <xsd:attribute ref="my:IsHeader"/>
      <xsd:attribute ref="my:IsSummary"/>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Help">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence/>
      <xsd:attribute ref="my:HelpText"/>
      <xsd:attribute ref="my:Link"/>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Control">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="my:Help" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
        <xsd:element ref="my:CustomProperties" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
        <xsd:element ref="my:Options" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
        <xsd:element ref="my:Buttons" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
        <xsd:element ref="my:Properties" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
        <xsd:element ref="my:Events" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      </xsd:sequence>
      <xsd:attribute ref="my:Name"/>
      <xsd:attribute ref="my:TypeName"/>
      <xsd:attribute ref="my:Caption"/>
      <xsd:attribute ref="my:Enabled"/>
      <xsd:attribute ref="my:Visible"/>
      <xsd:attribute ref="my:Description"/>
      <xsd:attribute ref="my:ExpandArea"/>
      <xsd:attribute ref="my:Hint"/>
      <xsd:attribute ref="my:AutoPostback"/>
      <xsd:attribute ref="my:RightsLevel"/>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="CustomProperties">
    <xsd:complexType mixed="true">
      <xsd:sequence>
        <xsd:any minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" namespace="##targetNamespace" processContents="lax"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Options">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="my:Option" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
      <xsd:attribute ref="my:ValueType"/>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Option">
    <xsd:complexType>
      <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="xsd:string">
          <xsd:attribute ref="my:Value"/>
          <xsd:attribute ref="my:Caption"/>
          <xsd:attribute ref="my:Hint"/>
        </xsd:extension>
      </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Buttons">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="my:Button" minOccurs="1" maxOccurs="8"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Button">
    <xsd:complexType>
      <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="xsd:string">
          <xsd:attribute ref="my:Name"/>
          <xsd:attribute ref="my:Caption"/>
          <xsd:attribute ref="my:Hint"/>
          <xsd:attribute ref="my:ImageUrl"/>
          <xsd:attribute ref="my:ClickBehavior"/>
          <xsd:attribute ref="my:RedirectUrl"/>
          <xsd:attribute ref="my:Enabled"/>
          <xsd:attribute ref="my:Visible"/>
          <xsd:attribute ref="my:EnableMode"/>
        </xsd:extension>
      </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Properties">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="my:Property" minOccurs="1" maxOccurs="32"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Property">
    <xsd:complexType>
      <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="xsd:string">
          <xsd:attribute ref="my:Name"/>
          <xsd:attribute ref="my:Value"/>
          <xsd:attribute ref="my:Condition"/>         
        </xsd:extension>
      </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Events">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="my:Event" minOccurs="1" maxOccurs="16"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Event">
    <xsd:complexType>
      <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="xsd:string">
          <xsd:attribute ref="my:Name"/>
          <xsd:attribute ref="my:Handler"/>
     <xsd:attribute ref="my:Parameters"/>
    </xsd:extension>
      </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:simpleType name="requiredString">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:minLength value="1"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
 <xsd:simpleType name="requiredAlphanumericString">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
   <xsd:pattern value="[A-Za-z0-9_]{1,128}"/>
  </xsd:restriction>
 </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="requiredAnyURI">
    <xsd:restriction base="xsd:anyURI">
      <xsd:minLength value="1"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="requiredBase64Binary">
    <xsd:restriction base="xsd:base64Binary">
      <xsd:minLength value="1"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:schema>

Bilaga B: standard sammanfattning XSLAppendix B: Default Summary XSL

Följande är fullständig sammanfattning XSL som tillhandahålls med Microsoft Identity Manager 2016 SP1:The following is the complete Summary XSL that is provided with Microsoft Identity Manager 2016 SP1:

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt">
 <xsl:template name="output-attribute-value">
  <xsl:param name="attribute"/>
  <xsl:param name="type"/>
  <xsl:choose>
   <xsl:when test="$type='Binary'">
    <xsl:value-of select="$attribute" disable-output-escaping="yes"/>
   </xsl:when>
   <xsl:when test="$type='Text'">
    <xsl:text xml:space="preserve" disable-output-escaping="yes">(text data)</xsl:text>
   </xsl:when>
   <xsl:otherwise>
    <xsl:value-of select="translate($attribute,' ','&#160;')" disable-output-escaping="yes"/>
   </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
 </xsl:template>

 <xsl:template name="output-modified-value">
  <xsl:param name="name"/>
  <xsl:param name="attribute1"/>
  <xsl:param name="text1"/>
  <xsl:param name="attribute2"/>
  <xsl:param name="text2"/>
  <xsl:param name="type"/>
  <tr class="listViewRow" style="height:22px;">
   <xsl:if test="position() mod 2 != 0">
    <td class="commonSummaryListViewCellBR ms-vb">
     <xsl:value-of select="$name" disable-output-escaping="yes"/>
    </td>
    <xsl:choose>
     <xsl:when test="$attribute1 and $attribute1!=''">
      <td class="commonSummaryListViewCellBR ms-vb">
       <xsl:call-template name="output-attribute-value">
        <xsl:with-param name="attribute" select="$attribute1"/>
        <xsl:with-param name="type" select="$type"/>
       </xsl:call-template>
      </td>
     </xsl:when>
     <xsl:otherwise>
      <td class="commonSummaryListViewCellBR ms-vb">
       <xsl:copy-of select="$text1"/>
      </td>
     </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
    <xsl:choose>
     <xsl:when test="$attribute2 and $attribute2!=''">
      <td class="commonSummaryListViewCellBR ms-vb">
       <xsl:call-template name="output-attribute-value">
        <xsl:with-param name="attribute" select="$attribute2"/>
        <xsl:with-param name="type" select="$type"/>
       </xsl:call-template>
      </td>
     </xsl:when>
     <xsl:otherwise>
      <td class="commonSummaryListViewCellBR ms-vb">
       <xsl:copy-of select="$text2"/>
      </td>
     </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
   </xsl:if>
   <xsl:if test="position() mod 2 != 1">
    <td class="ms-alternating commonSummaryListViewCellBR ms-vb">
     <xsl:value-of select="$name" disable-output-escaping="yes"/>
    </td>
    <xsl:choose>
     <xsl:when test="$attribute1 and $attribute1!=''">
      <td class="ms-alternating commonSummaryListViewCellBR ms-vb">
       <xsl:call-template name="output-attribute-value">
        <xsl:with-param name="attribute" select="$attribute1"/>
        <xsl:with-param name="type" select="$type"/>
       </xsl:call-template>
      </td>
     </xsl:when>
     <xsl:otherwise>
      <td class="ms-alternating commonSummaryListViewCellBR ms-vb">
       <xsl:copy-of select="$text1"/>
      </td>
     </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
    <xsl:choose>
     <xsl:when test="$attribute2 and $attribute2!=''">
      <td class="ms-alternating commonSummaryListViewCellBR ms-vb">
       <xsl:call-template name="output-attribute-value">
        <xsl:with-param name="attribute" select="$attribute2"/>
        <xsl:with-param name="type" select="$type"/>
       </xsl:call-template>
      </td>
     </xsl:when>
     <xsl:otherwise>
      <td class="ms-alternating commonSummaryListViewCellBR ms-vb">
       <xsl:copy-of select="$text2"/>
      </td>
     </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
   </xsl:if>
  </tr>
 </xsl:template>

 <xsl:template name="output-localized-attribute-value">
  <xsl:param name="locale"/>
  <xsl:param name="attribute"/>
  <xsl:param name="type"/>
  <tr class="listViewRow" style="height:22px;">
   <xsl:if test="position() mod 2 != 0">
    <td class="commonSummaryListViewCellBR ms-vb">
     <xsl:value-of select="$locale" disable-output-escaping="yes"/>
    </td>
    <td class="commonSummaryListViewCellBR ms-vb">
     <xsl:call-template name="output-attribute-value">
      <xsl:with-param name="attribute" select="$attribute"/>
      <xsl:with-param name="type" select="$type"/>
     </xsl:call-template>
    </td>
   </xsl:if>
   <xsl:if test="position() mod 2 != 1">
    <td class="ms-alternating commonSummaryListViewCellBR ms-vb">
     <xsl:value-of select="$locale" disable-output-escaping="yes"/>
    </td>
    <td class="ms-alternating commonSummaryListViewCellBR ms-vb">
     <xsl:call-template name="output-attribute-value">
      <xsl:with-param name="attribute" select="$attribute"/>
      <xsl:with-param name="type" select="$type"/>
     </xsl:call-template>
    </td>
   </xsl:if>
  </tr>
 </xsl:template>

 <xsl:template match="/">
  <xsl:choose>
   <xsl:when test="ModifiedAttributes[@ActionType='Create']">
    <!-- expected XML
    <ModifiedAttributes ActionType="Create">
     <Attribute Name="[attribute's system name]" DisplayName="[attribute's display name]" DataType="[all kinds of ILM data type]" InitializedValue="[the value]"/>
     other <Attribute> elements
    </ModifiedAttributes>
    -->
    <table cellspacing="0" cellpadding="3" class="commonSummaryListViewGridBorder">
     <tr align="left" class="listViewHeader" style="height:22px;">
      <th class="commonSummaryListViewHeaderCellBR">Attribute</th>
      <th class="commonSummaryListViewHeaderCellBR">Value</th>
     </tr>
     <xsl:for-each select="ModifiedAttributes/Attribute">
      <xsl:sort select="@DisplayName" order="ascending"/>
      <tr class="listViewRow" style="height:22px;">
       <xsl:if test="position() mod 2 != 0">
        <td class="commonSummaryListViewCellBR ms-vb">
         <xsl:value-of select="@DisplayName" disable-output-escaping="yes"/>
        </td>
        <xsl:if test="count(LocalizedValue)!=0">
         <td class="commonSummaryListViewCellBR ms-vb">
          <table cellspacing="0" style="width:100%">
           <tr class="listViewHeader">
            <th align="left" class="commonSummaryListViewHeaderCellBR">Language</th>
            <th align="left" class="commonSummaryListViewHeaderCellBR">Status</th>
           </tr>
           <xsl:if test="@InitializedValue and @InitializedValue != ''">
            <xsl:call-template name="output-localized-attribute-value">
             <xsl:with-param name="locale" select="@Locale"/>
             <xsl:with-param name="attribute" select="@InitializedValue"/>
             <xsl:with-param name="type" select="@DataType"/>
            </xsl:call-template>
           </xsl:if>
           <xsl:for-each select="LocalizedValue">
            <xsl:call-template name="output-localized-attribute-value">
             <xsl:with-param name="locale" select="@Locale"/>
             <xsl:with-param name="attribute" select="@InitializedValue"/>
             <xsl:with-param name="type" select="../@DataType"/>
            </xsl:call-template>
           </xsl:for-each>
          </table>
         </td>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="count(LocalizedValue)=0">
         <td class="commonSummaryListViewCellBR ms-vb">
          <xsl:call-template name="output-attribute-value">
           <xsl:with-param name="attribute" select="@InitializedValue"/>
           <xsl:with-param name="type" select="@DataType"/>
          </xsl:call-template>
         </td>
        </xsl:if>
       </xsl:if>
       <xsl:if test="position() mod 2 != 1">
        <td class="ms-alternating commonSummaryListViewCellBR ms-vb">
         <xsl:value-of select="@DisplayName" disable-output-escaping="yes"/>
        </td>
        <xsl:if test="count(LocalizedValue)!=0">
         <td class="ms-alternating commonSummaryListViewCellBR ms-vb">
          <table cellspacing="0" style="width:100%">
           <tr class="listViewHeader">
            <th align="left" class="commonSummaryListViewHeaderCellBR">Language</th>
            <th align="left" class="commonSummaryListViewHeaderCellBR">Status</th>
           </tr>
           <xsl:if test="@InitializedValue and @InitializedValue != ''">
            <xsl:call-template name="output-localized-attribute-value">
             <xsl:with-param name="locale" select="@Locale"/>
             <xsl:with-param name="attribute" select="@InitializedValue"/>
             <xsl:with-param name="type" select="@DataType"/>
            </xsl:call-template>
           </xsl:if>
           <xsl:for-each select="LocalizedValue">
            <xsl:call-template name="output-localized-attribute-value">
             <xsl:with-param name="locale" select="@Locale"/>
             <xsl:with-param name="attribute" select="@InitializedValue"/>
             <xsl:with-param name="type" select="../@DataType"/>
            </xsl:call-template>
           </xsl:for-each>
          </table>
         </td>
        </xsl:if>
        <xsl:if test="count(LocalizedValue)=0">
         <td class="ms-alternating commonSummaryListViewCellBR ms-vb">
          <xsl:call-template name="output-attribute-value">
           <xsl:with-param name="attribute" select="@InitializedValue"/>
           <xsl:with-param name="type" select="@DataType"/>
          </xsl:call-template>
         </td>
        </xsl:if>
       </xsl:if>
      </tr>
     </xsl:for-each>
    </table>
   </xsl:when>
   <xsl:when test="ModifiedAttributes[@ActionType='Modify']">
    <!-- expected XML
    <ModifiedAttributes ActionType="Modify">
     <SingleAttribute Name="[attribute's system name]" DisplayName="[attribute's display name]" DataType="[all kinds of ILM data type]" InitializedValue="[the old value]" SetValue="[the new value]"/>
     other <SingleAttribute> elements
     <MultipleAttribute Name="[attribute's system name]" DisplayName="[attribute's display name]" DataType="[all kinds of ILM data type]" InsertedItem="[inserted items separated by ';']" RemovedItem="[removed items separated by ';']"/>
     other <MultipleAttribute> elements
    </ModifiedAttributes>
    -->
    <table class="commonSummaryListViewGridBorder" cellspacing="0" cellpadding="3">
     <xsl:if test="ModifiedAttributes[count(SingleAttribute)!=0]">
      <tr align="left" class="listViewHeader">
       <th class="commonSummaryListViewHeaderCellBR">Single-Value Attributes</th>
       <th class="commonSummaryListViewHeaderCellBR">Old Value</th>
       <th class="commonSummaryListViewHeaderCellBR">New Value</th>
      </tr>
      <xsl:for-each select="ModifiedAttributes/SingleAttribute">
       <xsl:sort select="@DisplayName" order="ascending"/>
       <xsl:if test="count(LocalizedValue)!=0">
        <tr class="listViewRow">
         <xsl:if test="position() mod 2 != 0">
          <td class="commonSummaryListViewCellBR ms-vb">
           <xsl:value-of select="@DisplayName" disable-output-escaping="yes"/>
          </td>
          <td colSpan="2">
           <table cellspacing="0" cellpadding="0" style="width:100%">
            <tr align="left" class="listViewHeader">
             <th class="commonSummaryListViewHeaderCellBR">Language</th>
             <th class="commonSummaryListViewHeaderCellBR">Old Value</th>
             <th class="commonSummaryListViewHeaderCellBR">New Value</th>
            </tr>
            <xsl:if test="(@InitializedValue and @InitializedValue !='') or (@SetValue and @SetValue != '')">
             <xsl:call-template name="output-modified-value">
              <xsl:with-param name="name" select="@Locale"/>
              <xsl:with-param name="attribute1" select="@InitializedValue"/>
              <xsl:with-param name="text1">(no initial value)</xsl:with-param>
              <xsl:with-param name="attribute2" select="@SetValue"/>
              <xsl:with-param name="text2">(value removed)</xsl:with-param>
              <xsl:with-param name="type" select="@DataType"/>
             </xsl:call-template>
            </xsl:if>
            <xsl:for-each select="LocalizedValue">
             <xsl:call-template name="output-modified-value">
              <xsl:with-param name="name" select="@Locale"/>
              <xsl:with-param name="attribute1" select="@InitializedValue"/>
              <xsl:with-param name="text1">(no initial value)</xsl:with-param>
              <xsl:with-param name="attribute2" select="@SetValue"/>
              <xsl:with-param name="text2">(value removed)</xsl:with-param>
              <xsl:with-param name="type" select="../@DataType"/>
             </xsl:call-template>
            </xsl:for-each>
           </table>
          </td>
         </xsl:if>
         <xsl:if test="position() mod 2 != 1">
          <td class="ms-alternating commonSummaryListViewCellBR ms-vb">
           <xsl:value-of select="@DisplayName" disable-output-escaping="yes"/>
          </td>
          <td colSpan="2">
           <table cellspacing="0" style="width:100%">
            <tr align="left" class="listViewHeader">
             <th class="commonSummaryListViewHeaderCellBR">Language</th>
             <th class="commonSummaryListViewHeaderCellBR">Old Value</th>
             <th class="commonSummaryListViewHeaderCellBR">New Value</th>
            </tr>
            <xsl:if test="(@InitializedValue and @InitializedValue !='') or (@SetValue and @SetValue != '')">
             <xsl:call-template name="output-modified-value">
              <xsl:with-param name="name" select="@Locale"/>
              <xsl:with-param name="attribute1" select="@InitializedValue"/>
              <xsl:with-param name="text1">(no initial value)</xsl:with-param>
              <xsl:with-param name="attribute2" select="@SetValue"/>
              <xsl:with-param name="text2">(value removed)</xsl:with-param>
              <xsl:with-param name="type" select="@DataType"/>
             </xsl:call-template>
            </xsl:if>
            <xsl:for-each select="LocalizedValue">
             <xsl:call-template name="output-modified-value">
              <xsl:with-param name="name" select="@Locale"/>
              <xsl:with-param name="attribute1" select="@InitializedValue"/>
              <xsl:with-param name="text1">(no initial value)</xsl:with-param>
              <xsl:with-param name="attribute2" select="@SetValue"/>
              <xsl:with-param name="text2">(value removed)</xsl:with-param>
              <xsl:with-param name="type" select="../@DataType"/>
             </xsl:call-template>
            </xsl:for-each>
           </table>
          </td>
         </xsl:if>
        </tr>
       </xsl:if>
       <xsl:if test="count(LocalizedValue)=0">
        <xsl:call-template name="output-modified-value">
         <xsl:with-param name="name" select="@DisplayName"/>
         <xsl:with-param name="attribute1" select="@InitializedValue"/>
         <xsl:with-param name="text1">(no initial value)</xsl:with-param>
         <xsl:with-param name="attribute2" select="@SetValue"/>
         <xsl:with-param name="text2">(value removed)</xsl:with-param>
         <xsl:with-param name="type" select="@DataType"/>
        </xsl:call-template>
       </xsl:if>
      </xsl:for-each>
     </xsl:if>
     <xsl:if test="ModifiedAttributes[count(MultipleAttribute)!=0]">
      <tr align="left" class="listViewHeader">
       <th class="commonSummaryListViewHeaderCellBR">Multiple-Value Attributes</th>
       <th class="commonSummaryListViewHeaderCellBR">Removed Items</th>
       <th class="commonSummaryListViewHeaderCellBR">Inserted Items</th>
      </tr>
      <xsl:for-each select="ModifiedAttributes/MultipleAttribute">
       <xsl:sort select="@DisplayName" order="ascending"/>
       <xsl:if test="count(LocalizedValue)!=0">
        <tr class="uocSummaryTitleTR">
         <xsl:if test="position() mod 2 != 0">
          <td class="commonSummaryListViewCellBR ms-vb">
           <xsl:value-of select="@DisplayName" disable-output-escaping="yes"/>
          </td>
          <td>
           <table cellspacing="0" style="width:100%">
            <tr align="left" class="listViewHeader">
             <th class="commonSummaryListViewHeaderCellBR">Language</th>
             <th class="commonSummaryListViewHeaderCellBR">Removed Items</th>
             <th class="commonSummaryListViewHeaderCellBR">Inserted Items</th>
            </tr>
            <xsl:if test="(@RemovedItem and @RemovedItem!='') or (@InsertedItem and @InsertedItem!='')">
             <xsl:call-template name="output-modified-value">
              <xsl:with-param name="name" select="@Locale"/>
              <xsl:with-param name="attribute1" select="@RemovedItem"/>
              <xsl:with-param name="text1">(no removed item)</xsl:with-param>
              <xsl:with-param name="attribute2" select="@InsertedItem"/>
              <xsl:with-param name="text2">(no inserted item)</xsl:with-param>
              <xsl:with-param name="type" select="@DataType"/>
             </xsl:call-template>
            </xsl:if>
            <xsl:for-each select="LocalizedValue">
             <xsl:call-template name="output-modified-value">
              <xsl:with-param name="name" select="@Locale"/>
              <xsl:with-param name="attribute1" select="@RemovedItem"/>
              <xsl:with-param name="text1">(no removed item)</xsl:with-param>
              <xsl:with-param name="attribute2" select="@InsertedItem"/>
              <xsl:with-param name="text2">(no inserted item)</xsl:with-param>
              <xsl:with-param name="type" select="@DataType"/>
             </xsl:call-template>
            </xsl:for-each>
           </table>
          </td>
         </xsl:if>
         <xsl:if test="position() mod 2 != 1">
          <td class="ms-alternating commonSummaryListViewCellBR ms-vb">
           <xsl:value-of select="@DisplayName" disable-output-escaping="yes"/>
          </td>
          <td>
           <table cellspacing="0" style="width:100%">
            <tr align="left" class="listViewHeader">
             <th class="commonSummaryListViewHeaderCellBR">Language</th>
             <th class="commonSummaryListViewHeaderCellBR">Removed Items</th>
             <th class="commonSummaryListViewHeaderCellBR">Inserted Items</th>
            </tr>
            <xsl:if test="(@RemovedItem and @RemovedItem!='') or (@InsertedItem and @InsertedItem!='')">
             <xsl:call-template name="output-modified-value">
              <xsl:with-param name="name" select="@Locale"/>
              <xsl:with-param name="attribute1" select="@RemovedItem"/>
              <xsl:with-param name="text1">(no removed item)</xsl:with-param>
              <xsl:with-param name="attribute2" select="@InsertedItem"/>
              <xsl:with-param name="text2">(no inserted item)</xsl:with-param>
              <xsl:with-param name="type" select="@DataType"/>
             </xsl:call-template>
            </xsl:if>
            <xsl:for-each select="LocalizedValue">
             <xsl:call-template name="output-modified-value">
              <xsl:with-param name="name" select="@Locale"/>
              <xsl:with-param name="attribute1" select="@RemovedItem"/>
              <xsl:with-param name="text1">(no removed item)</xsl:with-param>
              <xsl:with-param name="attribute2" select="@InsertedItem"/>
              <xsl:with-param name="text2">(no inserted item)</xsl:with-param>
              <xsl:with-param name="type" select="@DataType"/>
             </xsl:call-template>
            </xsl:for-each>
           </table>
          </td>
         </xsl:if>
        </tr>
       </xsl:if>
       <xsl:if test="count(LocalizedValue)=0">
        <xsl:call-template name="output-modified-value">
         <xsl:with-param name="name" select="@DisplayName"/>
         <xsl:with-param name="attribute1" select="@RemovedItem"/>
         <xsl:with-param name="text1">(no removed item)</xsl:with-param>
         <xsl:with-param name="attribute2" select="@InsertedItem"/>
         <xsl:with-param name="text2">(no inserted item)</xsl:with-param>
         <xsl:with-param name="type" select="@DataType"/>
        </xsl:call-template>
       </xsl:if>
      </xsl:for-each>
     </xsl:if>
    </table>
   </xsl:when>
  </xsl:choose>
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>