Distributionsskript för MIM2016 SP1 PAMMIM2016 SP1 PAM deployment scripts

Detta Service Pack innehåller en uppsättning distributionsskript som gör det lättare att distribuera PAM.In this service pack we are introducing a set of deployment scripts to make it easier to deploy PAM. Dessa skript är tillgänglig på Download Center.These scripts are available at the download center . Innan du försöker använda skripten är det viktigt att du ser till att antagandena nedan gäller för din miljö.Before you attempt to use the scripts it is important that you make sure that the assumptions below apply to your environment.

Viktiga antaganden:Important Assumptions:

  1. Operativsystemet på alla datorer är minst Windows Server 2012 R2.The operating system on all machines is at least Windows Server 2012 R2. Om du provar Windows Server 2016 Technical Preview 5 måste PRIV-domänkontrollanten vara installerad med TP5-versionen.If you are trying out Windows Server 2016 Technical Preview 5, the PRIV domain controller must be installed with the TP5 build.
  2. DNS måste vara konfigurerat så att namnmatchningen mellan dina domänkontrollanter och komponentservrar är automatisk.DNS must be configured so that name resolution between your Domain Controllers and component servers is automatic.
  3. Binärfilerna för installationerna måste vara tillgängliga lokalt på de avsedda servrarna för installation av SQL, SharePoint och MIM.Installation binaries must be available locally on the designated servers for installation of SQL, SharePoint, and MIM.
  4. Miljön har tre dedikerade (fysiska eller virtuella) datorer som kör CORPDC, PRIVDC och PAMSERVER oberoende av varandra.The environment has three dedicated (physical or virtual) machines independently running CORPDC, PRIVDC, and PAMSERVER.
  5. För verifieringsalternativet förutsätts det att det finns en dedikerad klientdator som kan användas för att köra det här steget.For the validation option, it is assumed a dedicated client machine exists to execute this step.
Anteckning

Om du får problem med skriptkörningen kan du behöva granska loggarna.If you run into any problem with script execution you may need to take a look at the logs. Alla skriptloggar sparas i %AppData%\MIMPAMInstall.All script logs are saved in %AppData%\MIMPAMInstall. Komprimera mappen till en ZIP-fil och ta med den och information om åtgärden och felet i supportärendet.Please compress the folder into a Zip file and include this, along with details of the operation and the error, in your support case.

Redo att sätta igång med PAM-distributionsskript?Ready to get started with the PAM deployment scripts? Börja med att konfigurera PAM med skript.Start at Configure PAM using scripts.