Anslut till katalogernaConnect to your directories

Länk till anslutningsprogram för speciellt anslutna datakällor till Microsoft Identity Manager SP1 (MIM).Connectors link specific connected data sources to Microsoft Identity Manager SP1 (MIM). Ett anslutningsprogram flyttar data från en ansluten datakälla till MIM.A connector moves data from a connected data source to MIM. När data i MIM ändras kan anslutningsprogrammet även exportera data till den anslutna datakällan för att hålla den synkroniserad med MIM.When data in MIM is modified, the connector can also export the data to the connected data source to keep it synchronized with MIM. I allmänhet finns det mist ett anslutningsprogram för varje ansluten katalog.Generally, there is at least one connector for each connected directory.

I Forefront Identity Manager kallades anslutningsprogram för hanteringsagenter.In Forefront Identity Manager, connectors were known as management agents. Termen används fortfarande i vissa artiklar eller delar av produkten, men nu hänvisar båda termerna till samma begrepp.That term is still used in some articles or parts of the product, but know that both terms refer to the same concept.

Den här artikeln omfattar anslutningsprogrammen som ingår & stöds i MIM, men anslutningen för Extensible Connectivity 2.0 gör det möjligt att ansluta med ännu fler datakällor.This article covers the connectors that are included & supported in MIM, but the connector for Extensible Connectivity 2.0 makes it possible to connect with even more data sources. Vissa partner har skapat sina egna anslutningsprogram på det här sättet. En fullständig lista finns i wikin FIM 2010: Management Agents from Partners (FIM 2010: Hanteringsagenter från partner.)Some partners have created their own connectors in this way, and a full list is available in the wiki FIM 2010: Management Agents from Partners.

Anslutningsprogram som stöds i MIM 2016 SP1Supported connectors in MIM 2016 SP1

NamnName Versioner som stöds av den anslutna datakällan & tekniska länkarSupported versions of the connected data source & Technical links
Active Directory Domain ServicesActive Directory Domain Services Active Directory-2012, 2016Active Directory 2012, 2016
ADLDS (Active Directory Lightweight Directory Services)Active Directory Lightweight Directory Services (ADLDS) ADLDS (Active Directory Lightweight Directory Services)Active Directory Lightweight Directory Services (ADLDS)
Active Directory Global Address List (GAL)Active Directory Global Address List (GAL) Active Directory globala adresslistan (GAL) – Exchange 2013, 2016Active Directory Global Address List (GAL) – Exchange 2013 , 2016
Extensible Connectivity 2.0Extensible Connectivity 2.0 Alla anropsbaserade eller filbaserade datakällorAny call-based or file-based data source
FIM-tjänstFIM Service FIM-tjänstens hanteringsagent (synkroniseringstjänsten) måste finnas på samma version av ”Forefront Identity Manager tjänsten” installeradFIM Service Management Agent (Synchronization Service) must be at the same version of the "Forefront Identity Manager Service" installed
IBM DB2 Universal DatabaseIBM DB2 Universal Database IBM DB2 version 9.5 eller 9.7; IBM DB2 OLEDB v9.5 FP5 eller v9.7 FP1IBM DB2 version 9.5 or 9.7; IBM DB2 OLEDB v9.5 FP5 or v9.7 FP1
IBM Directory ServerIBM Directory Server IBM Tivoli Directory Server 6.xIBM Tivoli Directory Server 6.x
Novell eDirectoryNovell eDirectory Novell eDirectory version 8.7.3, 8.8.5 och 8.8.6Novell eDirectory version 8.7.3, 8.8.5 and 8.8.6
Oracle DatabaseOracle Database Oracle Database 10 g eller 11 g: 64-bitarsklientOracle Database 10g or 11g; 64-bit client
Microsoft SQL ServerMicrosoft SQL Server SQLServer 2012, 2014, 2016SQL Server 2012, 2014, 2016
Oracle (tidigare Sun och Netscape) Directory ServersOracle (previously Sun and Netscape) Directory Servers Sun Directory Server 6.x, 7.x och Oracle 11Sun Directory Server 6.x, 7.x and Oracle 11
Windows PowerShell Connector för FIM 2010 R2Windows PowerShell Connector for FIM 2010 R2 Windows PowerShell 2.0 eller bättreWindows PowerShell 2.0 or better
Microsoft Azure Active Directory Connector för FIM 2010 R2Microsoft Azure Active Directory Connector for FIM 2010 R2 Microsoft Azure Active DirectoryMicrosoft Azure Active Directory
Allmän LDAP Connector för FIM 2010 R2Generic LDAP Connector for FIM 2010 R2 LDAP v3-server (RFC 4510-kompatibel)LDAP v3 server (RFC 4510 compliant)
Allmän SQL Connector för FIM 2010 R2 / MIMGeneric SQL Connector for FIM 2010 R2 / MIM Anslutningen stöds med alla 64-bitars ODBC-drivrutinerThe Connector is supported with all 64-bit ODBC drivers
Connector för Lotus DominoConnector for Lotus Domino Lotus Notes-versionen v8.5.xLotus Notes Release v8.5.x
SharePoint Services Connector UPASharePoint Services Connector UPA SharePoint Server 2013 eller 2016 med UPA (User Profile Service Application)SharePoint server 2013 or 2016 with User Profile service application (UPA)
Connector för Web ServicesConnector for Web Services SAP ECC 5.0 eller 6.0; Oracle PeopleSoft 9.1; Oracle eBusiness 12.1SAP ECC 5.0 or 6.0; Oracle PeopleSoft 9.1; Oracle eBusiness 12.1
Textfil med AttributvärdesparAttribute-Value Pair text file Textfiler med attributvärdesparAttribute-value pair text files
Avgränsad textfilDelimited text file Avgränsade textfilerDelimited text files
Directory Services Mark-up Language DSML)Directory Services Mark-up Language (DSML) DSML 2.0 (Directory Services Markup Language)Directory Services Markup Language (DSML) 2.0
Textfil med fast breddFixed-Width text file Textfiler med fast breddFixed-width text files
LDAP Data Interchange Format (LDIF)LDAP Data Interchange Format (LDIF) LDAP Data Interchange Format (LDIF)LDAP Data Interchange Format (LDIF)

Hanteringsagenter i FIM 2010 R2Management agents in FIM 2010 R2