TopologiövervägandenTopology considerations

Du kan distribuera Microsoft Identity Manager (MIM)-komponenter på en och samma server eller på flera servrar i flera olika konfigurationer.You can deploy Microsoft Identity Manager (MIM) components on the same server or among multiple servers in multiple configurations. Vilken topologi du väljer för din distribution påverkar vilken prestanda du kan få ut från MIM.The topology that you select for your deployment affects the performance that you can achieve from MIM. Denna artikel presenterar flera olika topologier som du kan överväga att implementera.This article introduces multiple deployment topologies that you may consider implementing.

Anteckning

De här alternativen är tillämpliga för distributioner som endast använder MIM-synkronisering, MIM-tjänst och MIM-portal för identitetshantering.These options are applicable to deployments using solely MIM Sync, MIM Service and MIM Portal for identity management. För distributioner med MIM CM, MIM BHOLD-programsvit eller för privilegierad åtkomsthantering gäller andra distributionsalternativ.Deployments using MIM CM, MIM BHOLD Suite, or for privileged access management have different deployment options.

MIM-komponenterMIM components

När du utformar din distributionstopologi är det viktigt att känna till vad varje komponent gör och hur de alla samverkar.When designing your deployment topology, it's important to know what each component does and how they all interact.

  • MIM-portal – ett gränssnitt för lösenordsåterställning, grupphantering och administrativa åtgärder.MIM Portal - an interface for password resets, group management, and administrative operations. -
  • MIM-tjänst – en webbtjänst som implementerar funktionerna för identitetshantering i MIM 2016.MIM Service - a web service that implements MIM 2016 identity management functionality.
  • MIM-synkroniseringstjänst – synkroniserar data med andra system för identitetshantering.MIM Synchronization Service - Synchronizes data with other identity systems.
  • Microsoft SQL Server – MIM-tjänsten och MIM-synkroniseringstjänsten sparar båda data i SQL-databaser.Microsoft SQL Server - MIM Service and MIM Sync Service both store their data in SQL databases.

I nedanstående tabell visas värdalternativen för varje enskild MIM-komponent.The following table shows the options for hosting each of the MIM components. De kan ha samma dator som värd eller distribueras på flera servrar och kluster.They can be hosted on the same computer, or distributed among multiple servers and clusters.

MIM-portalMIM Portal MIM-tjänstMIM Service MIM-synkroniseringstjänstMIM Sync Service SQL ServerSQL Server
Samma datorSame computer JaYes JaYes JaYes JaYes
Enskild serverSeparate server JaYes JaYes JaYes JaYes
Kluster för utjämning av nätverksbelastningNetwork Load Balancing cluster JaYes JaYes
ServerklusterServer cluster JaYes

Topologi i flera skiktMultitier topology

Topologin i flera skikt är den mest tillämpade topologitypen.The multitier topology is the most commonly used topology. Den erbjuder störst flexibilitet.It offers the greatest flexibility. MIM-portalen, MIM-tjänsten och databaserna är indelade i separata skikt och distribueras på flera olika datorer.The MIM Portal, MIM Service, and databases are separated into tiers and deployed on multiple computers. Denna topologi gör skalningen av de olika MIM-komponenterna mer flexibel.This topology adds flexibility in scaling the different MIM components. Du kan exempelvis skala MIM-portalen horisontellt genom att lägga till ytterligare servrar i ett kluster för utjämning av nätverksbelastning (NLB).For example, you can scale the MIM Portal horizontally by adding additional servers in a Network Load Balancing (NLB) cluster. På liknande sätt kan du skala MIM-tjänsten genom att använda ett NLB-kluster och genom att öka antalet datorer (noder) i klustret efter behov.Similarly, you can scale the MIM service by using an NLB cluster and by increasing the number of computers (nodes) in the cluster as needed.

När topologi i flera skikt används utses en särskild dator som värd för varje SQL-databas (en för varje MIM-tjänst och en annan för MIM-synkroniseringstjänsten).In the multitier topology, a dedicated computer to host each SQL database (one for the MIM Service and another for the MIM Synchronization Service) is allocated. Skalbarheten för prestandan hos datorer som är värdar för SQL-databaser kan utökas genom att lägga till eller uppgradera hårdvara, t.ex. genom att uppgradera processorer, lägga till extra processorer, öka eller uppgradera RAM-minnet eller uppgradera hårddiskkonfigurationerna för att öka läs- och skrivbehörigheter samt minska svarstiden.The scalability of the performance of the computers that host the SQL databases can be increased by adding or upgrading hardware, for example, by upgrading the CPUs, adding additional CPUs, increasing random access memory (RAM) or upgrading the RAM, or upgrading the hard drive configurations to increase read and write access and decrease latency.

Diagram över MIM med topologi i flera skikt

I denna konfiguration är samma dator värd för MIM-synkroniseringstjänsten och dess databas.In this configuration, the MIM Synchronization Service and its database are hosted on the same computer. Samma prestanda ska dock vara möjlig att uppnå om det finns en dedikerad nätverksanslutning på 1 Gigabit mellan MIM-synkroniseringstjänsten och dess databas när olika datorer är värdar för dem.However, you should be able to achieve similar performance if there is a one-gigabit dedicated network connection between the MIM Synchronization Service and its database when they are hosted on separate computers.

Diagram över topologi i flera skikt med flera MIM-tjänsterMultitier topology with multiple MIM services

Det kan ta lång tid att synkronisera data med externa system och processen kan utgöra en stor belastning på systemet under tiden den pågår.Synchronizing data with external systems can take a long time and add a considerable load to the system during that period. Om synkroniseringskonfigurationen resulterar i utlösandet av principer med arbetsflöden, delar dessa principer resurser med slutanvändarens arbetsflöden.If the synchronization configuration results in triggering policies with workflows, these policies contend for resources with end-user workflows. Sådana problem förstärkas med arbetsflöden för autentisering, som lösenordsåterställningar, som genomförs i realtid och där slutanvändaren väntar på att processen ska slutföras.Such issues can be pronounced with authentication workflows, such as password resets, which are done in real time with an end user waiting for the process to complete. Genom att tillhandahålla en instans av MIM-tjänsten för slutanvändaråtgärder och en separat portal för synkronisering av administrationsinformation kan du erbjuda bättre svarstider för slutanvändaråtgärder.By providing one instance of the MIM Service for end user operations and a separate portal for administrative data synchronization, you can provide better responsiveness for end-user operations.

Diagram över topologi i flera skikt med flera MIM-tjänster

Precis som för standardversionen av topologi i flera skikt kan du höja MIM-portalens prestanda genom att använda ett NLB-kluster och öka antalet noder i klustret efter behov.As with the standard multitier topology, you can increase MIM Portal performance by using an NLB cluster and by increasing the number of nodes in the cluster as needed.

Datorerna som kör SQL Server och som är värdar för MIM-synkroniseringstjänsten och MIM-tjänstdatabasen påverkar avsevärt den övergripande prestandan för din MIM-distribution.The computers running SQL Server that host the MIM Synchronization Service and the MIM Service database will dramatically influence the overall performance of your MIM deployment. Därför ska du följa rekommendationerna i dokumentationen för SQL Server för att optimera databasprestandan.Therefore, follow the recommendations in SQL Server documentation for optimizing database performance. Mer information finns i följande dokument:See the following documents for more information:

Se ävenSee also