Felet "Databasen är i ett oväntat tillstånd" när du öppnar en databas i Access

I den här artikeln åtgärdas ett problem som uppstår när du använder DAO-biblioteket för att konvertera en databas.

Anteckning

Office 365 ProPlus byter namn till Microsoft 365-appar för företag. Mer information om den här ändringen finns i det här blogginlägget.

Ursprungligt KB-nummer:   888634

Anteckning

Den här artikeln gäller en Microsoft Access-databasfil (.mdb) eller en Microsoft Access-databasfil (.accdb). Kräver grundläggande kunskaper i makro, kodning och interoperabilitet.

Symptom

När du försök försök försök försök att ör en databas i Microsoft Access 2000 eller en senare version visas fö1 ã¶tkomstmeddelandet:

Databasen är i ett oväntat tillstånd

Orsak

Det här problemet kan uppstÃ¥ när du använder DAO-biblioteket (Data Access Object) fÃ¥r fär konvertera en databas som du skapade i Microsoft Access 97 eller en tidigare version med CompactDatabase metoden. CompactDatabaseMetoden kan lämna den nya databasen i ett delvis konverterat tillstånd.

Lösning

Lös problemet genom att an㥠¥

Metod 1: Använd kommandot Konvertera databas när du har den ursprungliga databasen

Om du fortfarande har en kopia av den ursprungliga databasen i dess ursprungliga format använder du Convert Database kommandot. Gör så här:

Access 2000, Access 2002 eller Access 2003

 1. Gör en säkerhetskopia av den ursprungliga databasen.

 2. Starta Access 2000 eller en senare version.

 3. Klicka på DatabasverktygVerktyg-menyn, klicka på Konvertera databasoch klicka sedan på Till Access 2000-filformat.

  Anteckning

  Om du använder Access 2000 visas bara till aktuell access-databasversionmenyn Konvertera databas.

 4. Klicka på det databasfilnamn som du vill konvertera i dialogrutan Databas att konvertera från och klicka sedan på Konvertera.

 5. Skriv det nya namnet på databasfilen i dialogrutan Konvertera databas till och klicka sedan på Spara.

Tillgång 2007

 1. Gör en säkerhetskopia av den ursprungliga databasen.
 2. Försök att öppna databasen.
 3. När du öppnar en MDB-databas med Access 97- eller Access 95-filformat visas dialogrutan Databasförbättring. Du uppmanas att uppgradera databasen.
 4. Klicka på Ja om du vill uppgradera databasen till vilket filformat du har valt som standardfilformat i Access 2007. När du har konverterat databasen kan du göra designändringar i filen i Access 2007. Du kan dock inte längre öppna databasen med hjälp av en tidigare version av Access än den version som du konverterade databasen till.

Metod 2: Återställa databasdata och databasfrågor när du inte har den ursprungliga icke-citerade databasen

Om du inte har en kopia av den ursprungliga icke-ade databasen i sitt ursprungliga format och du har provat standardteknik för felsökning av korruption kan du försöka återställa databasdata och databasfrågor. Gör så här:

 1. Gör en säkerhetskopia av den ursprungliga databasen.

 2. Starta Access 2000 eller en senare version.

 3. Access 2000, Access 2002 eller Access 2003

  • Klicka på Tom Access-databas, skriv det nya databasnamnet i rutan Filnamn och klicka sedan på Skapa.

  Tillgång 2007

  • Klicka på Knappen Office, klicka på Ny, klicka på Tom databasoch sedan på Skapa för att skapa en ny tom databas.
 4. Access 2000, Access 2002 eller Access 2003

  • Klicka på ModulInfoga-menyn . Microsoft Visual Basic Editor startar och en ny modul skapas.

  Tillgång 2007

  • Klicka på nedpilen under Makropå fliken Skapa och klicka sedan på Modul. Microsoft Visual Basic Editor startar och en ny modul skapas.
 5. Klicka på ReferenserVerktyg-menyn .

 6. Leta reda på Microsoft DAO 3.6-objektbiblioteki listan Tillgängliga referenser och markera sedan kryssrutan Microsoft DAO 3.6-objektbibliotek.

  Anteckning

  DAO 3.6 finns också på Windows XP Home Edition.

 7. Om du vill stänga dialogrutan Referenser klickar du på OK.

 8. Klistra in följande kod i den nya modulen som du skapade.

  Sub RecoverCorruptDB()
   Dim dbCorrupt As DAO.Database
   Dim dbCurrent As DAO.Database
   Dim td As DAO.TableDef
   Dim tdNew As DAO.TableDef
   Dim fld As DAO.Field
   Dim fldNew As DAO.Field
   Dim ind As DAO.Index
   Dim indNew As DAO.Index
   Dim qd As DAO.QueryDef
   Dim qdNew As DAO.QueryDef
   Dim strDBPath As String
   Dim strQry As String
  
   ' Replace the following path with the path of the
   ' corrupted database.
   strDBPath = "C:\My Documents\yourDatabase.mdb"
  
   On Error Resume Next
   Set dbCurrent = CurrentDb
   Set dbCorrupt = OpenDatabase(strDBPath)
  
   For Each td In dbCorrupt.TableDefs
     If Left(td.Name, 4) <> "MSys" Then
       strQry = "SELECT * INTO [" & td.Name & "] FROM [" & td.Name & "] IN '" & dbCorrupt.Name & "'"
       dbCurrent.Execute strQry, dbFailOnError
       dbCurrent.TableDefs.Refresh
       Set tdNew = dbCurrent.TableDefs(td.Name)
  
   ' Re-create the indexes on the table.
       For Each ind In td.Indexes
         Set indNew = tdNew.CreateIndex(ind.Name)
         For Each fld In ind.Fields
           Set fldNew = indNew.CreateField(fld.Name)
           indNew.Fields.Append fldNew
         Next
         indNew.Primary = ind.Primary
         indNew.Unique = ind.Unique
         indNew.IgnoreNulls = ind.IgnoreNulls
         tdNew.Indexes.Append indNew
         tdNew.Indexes.Refresh
       Next
     End If
   Next
  
   ' Re-create the queries.
   For Each qd In dbCorrupt.QueryDefs
     If Left(qd.Name, 4) <> "~sq_" Then
       Set qdNew = dbCurrent.CreateQueryDef(qd.Name, qd.SQL)
     End If
   Next
  
   dbCorrupt.Close
   Application.RefreshDatabaseWindow
   MsgBox "Procedure Complete."
  End Sub
  

  Anteckning

  Koden försöker importera alla tabeller och alla frågor från den skadade databasen till den aktuella databasen. Ersätt C:\My Documents\yourDatabase.mdb med databasens rätta sökväg och filnamn.

 9. Om du vill köra koden klickar du på Kör under-/användarformulärKör-menyn.

Metod 3: Återställa databasdata när du inte har den ursprungliga skyddade databasen

Om du inte har en kopia av den ursprungliga skyddade databasen i sitt ursprungliga format och du har provat standardteknik för felsökning av korruption kan du försöka återställa databasdata. Gör så här:

 1. Gör en säkerhetskopia av den ursprungliga databasen.

 2. Starta Access 2000 eller en senare version.

 3. Access 2000, Access 2002 eller Access 2003

  • Klicka på Tom Access-databas, skriv det nya databasnamnet i rutan Filnamn och klicka sedan på Skapa.

  Tillgång 2007

  • Klicka på Microsoft Office-knappen, klicka på Ny, klicka på Tom databasoch sedan på Skapa för att skapa en ny tom databas.
 4. Access 2000, Access 2002 eller Access 2003

  • Klicka på ModulInfoga-menyn . Microsoft Visual Basic Editor startar och en ny modul skapas.

  Tillgång 2007

  • Klicka på nedpilen under Makropå fliken Skapa och klicka sedan på Modul. Microsoft Visual Basic Editor startar och en ny modul skapas.
 5. Klicka på ReferenserVerktyg-menyn .

 6. Leta reda på Microsoft DAO 3.6-objektbiblioteki listan Tillgängliga referenser och markera sedan kryssrutan Microsoft DAO 3.6-objektbibliotek.

 7. Om du vill stänga dialogrutan Referenser klickar du på OK.

 8. Klistra in följande kod i den nya modulen som du skapade.

  Option Compare Database
  
  Function BackupSecureDatabase()
  
   On Error GoTo Err_BackupSecureDatabase
   Dim wrkDefault As DAO.Workspace
   Dim dbsNew As DAO.Database
   Dim dbeSecure As DAO.PrivDBEngine
   Dim wrkSecure As DAO.Workspace
   Dim dbsSecure As DAO.Database
   Dim tdfSecure As DAO.TableDef
   Dim strSecureUser As String
   Dim strSecurePwd As String
   Dim strSecurePathToDatabase As String
   Dim strSecurePathToWorkgroupFile As String
   Dim strTableName As String
   Dim strSQL As String
   Dim dbsTemp As DAO.Database
   Dim strTempPathToDatabase As String
   Dim strBackupPathToDatabase As String
   Dim strLogPath As String
   Dim SourceRec As DAO.Recordset
   Dim DestRec As DAO.Recordset
  
   ' Set the variables (change for environment).
   strSecurePathToDatabase = "C:\MyDatabases\Northwind.mdb"
   strSecurePathToWorkgroupFile = "C:\MyDatabases\Secured.mdw"
   strSecureUser = "Administrator"
   strSecurePwd = "password"
   strTempPathToDatabase = "C:\MyDatabases\Temp.mdb"
   strBackupPathToDatabase = "C:\MyDatabases\Backup.mdb"
   strLogPath = "C:\MyDatabases\Backup.log"
  
   ' Open the log file.
   Open strLogPath For Output As #1
   Print #1, Time, "Log file opened"
   Print #1, Time, "Variables set"
  
   ' Delete old files.
   If Dir(strTempPathToDatabase) <> "" Then Kill strTempPathToDatabase
   If Dir(strBackupPathToDatabase) <> "" Then Kill strBackupPathToDatabase
   Print #1, Time, "Old backup files deleted"
  
   ' Create the new temp database.
   Set wrkDefault = DBEngine.Workspaces(0)
   Set dbsNew = wrkDefault.CreateDatabase(strTempPathToDatabase, dbLangGeneral)
   Set dbsNew = Nothing
   Print #1, Time, "Temp database created"
  
   ' Open the secured database.
   Set dbeSecure = New PrivDBEngine
   dbeSecure.SystemDB = strSecurePathToWorkgroupFile
   dbeSecure.DefaultUser = strSecureUser
   dbeSecure.DefaultPassword = strSecurePwd
  
   Set wrkSecure = dbeSecure.Workspaces(0)
   Set dbsSecure = wrkSecure.OpenDatabase(strSecurePathToDatabase)
   Print #1, Time, "Secured database opened from " & strSecurePathToDatabase
  
   ' Open the temp database.
   DBEngine(0).CreateUser
   Set dbsTemp = DBEngine(0).OpenDatabase(strTempPathToDatabase)
  
   Print #1, Time, "Temp database opened from " & strTempPathToDatabase
  
   ' Loop through the tables in the secured database.
   For Each tdfSecure In dbsSecure.TableDefs
    strTableName = tdfSecure.Name
    If Left(strTableName, 4) <> "MSys" Then
      Print #1, Time, "Export of " & strTableName
      ' Copy the table definition to the temp database.
      If CopyTableDef(tdfSecure, dbsTemp, strTableName) Then
        ' Then append all the data into the table.
         Set SourceRec = tdfSecure.OpenRecordset(dbOpenTable, dbReadOnly)
         Set DestRec = dbsTemp.OpenRecordset(strTableName)
         AppendRecordsFromOneRecordSetToAnother SourceRec, DestRec 
         SourceRec.Close
         DestRec.Close
  
      End If
    End If
   Next tdfSecure
  
   ' Close open objects.
   dbsSecure.Close
   Print #1, Time, "Secured database closed"
   dbsTemp.Close
   Print #1, Time, "Temp database closed"
  
   ' Compact the database into the backup database.
   DBEngine.CompactDatabase strTempPathToDatabase, strBackupPathToDatabase, dbLangGeneral
   Print #1, Time, "New backup database created at " & strBackupPathToDatabase
  
   ' Delete the temp database.
   If Dir(strTempPathToDatabase) <> "" Then Kill strTempPathToDatabase
   Print #1, Time, "Temp database deleted"
   Print #1, Time, "Log file closed"
   Close #1
  
  Exit_BackupSecureDatabase:
  
   Set wrkDefault = Nothing
   Set dbsNew = Nothing
   Set dbeSecure = Nothing
   Set wrkSecure = Nothing
   Set dbsSecure = Nothing
   Set tdfSecure = Nothing
   Set dbsTemp = Nothing
   Exit Function
  
  Err_BackupSecureDatabase:
    Print #1, Time, "   ***ERROR: " & Err.Number, Err.Description, strTableName
    Resume Next
  
  End Function
  
  Function CopyTableDef(SourceTableDef As TableDef, TargetDB As Database, TargetName As String) As Integer
  Dim SI As DAO.Index, SF As DAO.Field, SP As DAO.Property
  Dim T As DAO.TableDef, I As DAO.Index, F As DAO.Field, P As DAO.Property
  Dim I1 As Integer, f1 As Integer, P1 As Integer
  
   If SourceTableDef.Attributes And dbAttachedODBC Or SourceTableDef.Attributes And dbAttachedTable Then
   CopyTableDef = False
   Exit Function
   End If
   Set T = TargetDB.CreateTableDef(TargetName)
  
   ' Copy Jet Properties.
   On Error Resume Next
   For P1 = 0 To T.Properties.Count - 1
    If T.Properties(P1).Name <> "Name" Then
     T.Properties(P1).Value = SourceTableDef.Properties(P1).Value
    End If
   Next P1
   On Error GoTo 0
  
   ' Copy Fields.
    For f1 = 0 To SourceTableDef.Fields.Count - 1
    Set SF = SourceTableDef.Fields(f1)
  
    ' DAO 3.0 and later versions. ****
    If (SF.Attributes And dbSystemField) = 0 Then
     Set F = T.CreateField()
     ' Copy Jet Properties.
      On Error Resume Next
      For P1 = 0 To F.Properties.Count - 1
       F.Properties(P1).Value = SF.Properties(P1).Value
      Next P1
      On Error GoTo 0
     T.Fields.Append F
    End If ' Corresponding End If ****
   Next f1
  
  ' Copy Indexes.
   For I1 = 0 To SourceTableDef.Indexes.Count - 1
    Set SI = SourceTableDef.Indexes(I1)
  
  ' Foreign indexes are added by relationships.
    If Not SI.Foreign Then
     Set I = T.CreateIndex()
     ' Copy Jet Properties.
      On Error Resume Next
      For P1 = 0 To I.Properties.Count - 1
       I.Properties(P1).Value = SI.Properties(P1).Value
      Next P1
      On Error GoTo 0
     ' Copy Fields.
      For f1 = 0 To SI.Fields.Count - 1
       Set F = T.CreateField(SI.Fields(f1).Name, T.Fields(SI.Fields(f1).Name).Type)
       I.Fields.Append F
      Next f1
     T.Indexes.Append I
    End If
   Next I1
  
  ' Append TableDef.
   TargetDB.TableDefs.Append T
  
  ' Copy Access/User Table Properties.
   For P1 = T.Properties.Count To SourceTableDef.Properties.Count - 1
    Set SP = SourceTableDef.Properties(P1)
    Set P = T.CreateProperty(SP.Name, SP.Type)
    P.Value = SP.Value
    T.Properties.Append P
   Next P1
  
  ' Copy Access/User Field Properties.
   For f1 = 0 To T.Fields.Count - 1
    Set SF = SourceTableDef.Fields(f1)
    Set F = T.Fields(f1)
    For P1 = F.Properties.Count To SF.Properties.Count - 1
     Set SP = SF.Properties(P1)
     Set P = F.CreateProperty(SP.Name, SP.Type)
     P.Value = SP.Value
     F.Properties.Append P
    Next P1
   Next f1
  
  ' Copy Access/User Index Properties.
   For I1 = 0 To T.Indexes.Count - 1
    Set SI = SourceTableDef.Indexes(T.Indexes(I1).Name)
  
  ' Do not copy foreign indexes. They are created by relationships.
    If Not SI.Foreign Then
     Set I = T.Indexes(I1)
     For P1 = I.Properties.Count To SI.Properties.Count - 1
      Set SP = SI.Properties(P1)
      Set P = I.CreateProperty(SP.Name, SP.Type)
      P.Value = SP.Value
      I.Properties.Append P
     Next P1
    End If
   Next I1
   CopyTableDef = True
  End Function
  
  Function AppendRecordsFromOneRecordSetToAnother(SR As DAO.Recordset, DR As DAO.Recordset)
  Dim x As Integer
  
  Do While Not SR.EOF
  DR.AddNew
   For x = 0 To SR.Fields.Count - 1
     DR(x).Value = SR(x).Value
   Next x
  DR.Update
  SR.MoveNext
  Loop
  End Function
  

  Anteckning

  Koden försöker importera alla tabeller från den skadade databasen till en säkerhetskopia. Ersätt variablerna i tabellen efter steg 10 med databasfilsplatserna och användarinställningarna.

 9. Välj BackupSecureDatabasei listan över funktioner .

 10. Om du vill köra koden klickar du på Kör under-/användarformulärKör-menyn.

  Variabel Beskrivning
  strSecurePathToDatabase Plats för säker databasfil
  strSecurePathToWorkgroupFile Plats för arbetsgruppsfil
  strSecureUser Skyddat användarnamn
  strSecurePwd Lösenord för säker inloggning för användare
  strTempPathToDatabase Plats för temporär databasfil
  strBackupPathToDatabase Plats för databasfil för säkerhetskopiering
  strLogPath Plats för loggfilen

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som anges i avsnittet "Gäller" .

Mer information

Mer information om felsökning av skador i en Microsoft Access-databas finns i följande artikel:

Komprimera och reparera en databas