Beskrivning av digitala signaturer och kodsignering i arbetsböcker i Excel

Anteckning

Office 365 ProPlus byter namn till Microsoft 365-appar för företag. Mer information om den här ändringen finns i det här blogginlägget.

Sammanfattning

I Microsoft Office Excel 2003 och i senare versioner av Excel kan du digitalt signera en arbetsbok eller kod signera ditt makroprojekt. På så sätt ser du till att du var den sista personen som gjorde ändringar i arbetsboken eller makroprojektet.

Mer information

Vad är ett digitalt certifikat?

Digitala certifikat och signaturer hjälper till att försäkra dig om att filen som du ska använda kommer från en pålitlig källa. De försäkrar dig om att filen inte har manipulerats.

Ett digitalt certifikat är ett ID som filen har med sig. För att verifiera en signatur verifierar en certifikatutfärdare information om den som har skapat filen och sedan utfärdar det digitala certifikatet. Det digitala certifikatet innehåller information om den person som certifikatet har utfärdats till samt information om den certifikatutfärdare som utfärdat certifikatet. När ett digitalt certifikat används för att signera en fil lagras detta ID med filen i ett verifierbart formulär så att det kan visas för en användare.

Vad är en digital signatur?

I Excel används digitala signaturer i arbetsbokens innehåll för att säkerställa att arbetsboken inte har ändrats och sparats sedan den signerades. Digitala signaturer kan också hjälpa dig att skilja mellan arbetsböcker och makron som skapats av en pålitlig källa från oönskade och potentiellt skadliga arbetsböcker eller makrokod (virus).

En digital signatur är ett offentligt certifikat plus värdet för signerade data som krypterade med en privat nyckel. Värdet är ett tal som en kryptografiska algoritm genererar för alla data som du vill signera. Med den här algoritmen går det nästan inte att ändra data utan att ändra resultatvärdet. Genom att kryptera värdet i stället för data hjälper en digital signatur därför användaren att verifiera att data inte har ändrats.

Vad händer när jag använder en digital signatur?

Du kan visa och redigera signerade Excel-arbetsböcker, men du kan inte ändra och spara en signerad arbetsbok utan att signaturen blir ogiltig. Du kan till exempel signera en fil och andra användare kan visa filen. Så länge filen är signerad kommer andra att veta att den kommer från dig och inte har ändrats.

Digital signering av en arbetsbok skiljer sig från kodsignering av vba-makroprojekt (Visual Basic for Applications). Du kan digitalt signera arbetsboken för innehåll och du kan även kod signera ditt VBA-makroprojekt i samma arbetsbok.

Vilka Excel-filer kan jag signera digitalt?

Du kan digitalt signera alla Excel-arbetsböcker eller Excel-mallar. Excel-versioner som är tidigare än Microsoft Excel 2002 känner dock inte igen den digitala signaturen.

Om du signerar en delad arbetsbok digitalt behåller Excel inte den digitala signaturen eftersom fler än en person kan göra ändringar i arbetsboken. Dessutom kan du inte koda ett makroprojekt eftersom Du inte kan skapa eller göra ändringar i makroprojekt i en arbetsbok i Excel när den har ställts in som delad arbetsbok.

Hur skaffar jag en digital signatur?

För att få en digital signatur måste du först ha ett digitalt certifikat.

Du kan få ett digitalt certifikat eller ett kodsignerings-ID från en kommersiell certifikatutfärdare eller från din interna säkerhetsadministratör eller FRÅN IT-proffs.

En certifikatutfärdare kan utfärda ett digitalt certifikat eller kodsignerings-ID utan kostnad. Certifikatutfärdaren gör en ingående identifieringskontroll innan den utfärdar ett digitalt certifikat.

Mer information om hur du får en digital signatur eller ett kodsignerings-ID finns på följande Microsoft-webbplats:

Medlemmar i Microsoft Root Certificate Program

Du kan skapa ett eget digitalt certifikat för personlig användning eller teständamål med det SelfCert.exe som tillhandahålls i Microsoft Office. Men det här certifikatet autentiseras inte av en certifikatutfärdare (CA).

Hur lägger jag till en digital signatur i en arbetsbok?

Om du vill lägga till en digital signatur i arbetsboken följer du de här anvisningarna, efter behov för den version av Excel du kör.

Microsoft Office Excel 2007

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen, peka på Förbereda och klicka sedan på Lägg till en digital signatur.

 2. Klicka på OK.

  Om arbetsboken har ändrats och ännu inte sparats, eller om den inte har sparats i Excel 2007-arbetsboksformatet, får du följande meddelande:

  Innan du kan lägga till signaturer måste du spara arbetsboken i ett format som stöder digitala signaturer.

  Vill du spara arbetsboken som en Microsoft Office Excel-arbetsbok?

 3. Klicka Ja så att dialogrutan Spara som visas. Du måste spara filen i Excel-arbetsboksformatet (*.xlsx) om du vill lägga till den digitala signaturen.

 4. När du har sparat arbetsboken visas dialogrutan Hämta ett digitalt ID. Välj den typ av ID-nummer du vill använda och klicka sedan på OK.

När du har slutfört stegen för den typ av ID-nummer som du har valt är Excel-arbetsboken nu signerad.

Anteckning

 • Om du sparar arbetsboken efter att du har lagt till det digitala ID:t tas det bort. Om du till exempel klickar på Microsoft Office-knappen och sedan klickar på Spara som när du har signerat arbetsboken digitalt visas följande meddelande:

  Om du sparar en kopia av arbetsboken blir alla signaturer i kopian ogiltiga.

  Vill du fortsätta? Om du klickar Ja tas det digitala ID-numret bort från kopian av arbetsboken.

 • När du stänger och sedan öppnar den signerade arbetsboken igen visas ordet [Skrivskyddad] (inom hakparentes) efter arbetsbokens namn i Namnlisten i Excel. Dessutom visas id-ikonen i statusfältet och åtgärdsfönstret Signaturer visas för att ange att en digital signatur har lagts till i arbetsboken.

  Kontrollera att ändringar inte har gjorts i den signerade arbetsboken genom att kontrollera att en undertecknare visas i åtgärdsfönstret Signatur.

Excel 2003

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Digitala signaturer på fliken Säkerhet.

 3. Klicka på Lägg till.

  Om arbetsboken har ändrats och ännu inte sparats, eller om den inte har sparats i Excel 2003-arbetsboksformatet, får du följande meddelande:

  Den här arbetsboken måste sparas som en Microsoft Excel-arbetsbok innan den kan signeras digitalt. Vill du spara arbetsboken?

 4. Klicka Ja så att dialogrutan Spara som visas. Du måste spara filen i microsoft Excel-arbetsboksformatet om du vill lägga till den digitala signaturen.

 5. När du har sparat arbetsboken visas dialogrutan Välj certifikat. Välj det certifikat som du vill använda och klicka sedan på OK.

 6. Stäng dialogrutan Digitala signaturer genom att klickaOK.

Din Excel-arbetsbok är nu signerad.

Anteckning

 • Om du sparar arbetsboken efter att du har lagt till den digitala signaturen tas den digitala signaturen bort. Om du till exempel klickar Spara på menyn Arkiv när du har signerat arbetsboken digitalt visas följande meddelande:

  När du sparar tas alla digitala signaturer i arbetsboken bort.

  Vill du fortsätta? Om du klickar Ja tas de digitala signaturerna bort från arbetsboken.

 • När du stänger och öppnar den signerade arbetsboken visas texten [Signerad, overifierad] (inom hakparentes) efter arbetsbokens namn i Namnlisten i Excel. Det innebär att en digital signatur har lagts till i arbetsboken.

Kontrollera att ändringar inte har skett i den signerade arbetsboken genom att följa de här stegen:

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.
 2. Klicka på Digitala signaturer på fliken Säkerhet.
 3. Om en undertecknare står med på fliken Signaturer i listan Följande har signerat det här dokumentet digitalt kan du vara säker på att filen inte har ändrats sedan den digitala signaturen lades till i filen.

Hur kodar jag för att signera ett makroprojekt?

Så här kodar du ditt Visual Basic for Applications-makroprojekt:

 1. Öppna arbetsboken som innehåller det makroprojekt som du vill signera.

 2. Tryck på ALT+F11 för att öppna Visual Basic Editor.

 3. Markera det projekt du vill logga in i Projektutforskaren.

 4. Klicka på Digital signatur på Verktyg-menyn.

 5. Gör något av följande:

  • Om du inte har valt ett digitalt certifikat tidigare, eller om du vill använda ett annat, klickar du på Välj , väljer certifikatet och klickar sedan på OK två gånger.
  • Om du vill använda det aktuella certifikatet klickar du på OK.