Dölja blad och använda konstanten xlVeryHidden i ett makro

Anteckning

Office 365 ProPlus byter namn till Microsoft 365-appar för företag. Mer information om den här ändringen finns i det här blogginlägget.

Sammanfattning

I Microsoft Excel kan du dölja blad i en arbetsbok så att en användare inte kan se dem. Du kan dölja alla typer av blad i en arbetsbok, men du måste alltid lämna minst ett blad synligt.

Mer information

Dölja ett blad med menykommandon

Om du vill dölja ett blad pekar du på Blad på Format-menyn och klickar sedan på Dölj. Om du vill ta fram ett blad pekar du på Blad på Format-menyn och klickar sedan på Ta fram. Markera rätt blad och klicka sedan på OK.

Anteckning

Du kan inte dölja modulblad eftersom de visas i Visual Basic Editor.

Dölja ett blad med ett Visual Basic-makro

Du kan också dölja eller ta fram ett blad med hjälp av ett makro eller en procedur i Microsoft Visual Basic for Applications. När du använder Visual Basic-kod kan du använda egenskapen xlVeryHidden till att dölja ett blad och se till att dialogrutan Ta fram inte visar en lista. När du gör det kan du bara göra bladet synligt igen genom att skapa ett till Visual Basic-makro.

I ett Visual Basic-makro använder du egenskapen Visible till att dölja eller ta fram ett blad. Du kan ange egenskapen Visible till True, False eller xlVeryHidden. Sant och falskt har samma effekt som att använda menykommandona Ta fram eller Dölj. Argumentet xlVeryHidden döljer bladet och hindrar även dialogrutan Ta fram från att visa den.

Exempel på Visual Basic-kod

Microsoft tillhandahåller programmeringsexempel enbart i förklarande syfte och gör inga utfästelser, varken uttryckligen eller underförstått. Detta omfattar men begränsas inte till underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte. I denna artikel förutsätts att du känner till det programmeringsspråk som demonstreras och de verktyg som används för att skapa och felsöka procedurer. Microsoft-supporttekniker kan förklara funktionaliteten i en viss procedur, men de ändrar inte de här exemplen för att ge ytterligare funktioner eller skapa procedurer som uppfyller dina specifika krav. Följande exempel visar hur du använder egenskapen Synlig för ett Sheet-objekt.

  Sub UnhideSheet()
    Sheets("Sheet1").Visible = True
  End Sub
  Sub HideSheet()
    Sheets("Sheet1").Visible = False
  End Sub

I följande exempel visas hur du använder argumentet xlVeryHidden för egenskapen Visible till att dölja ett kalkylblad:

  Sub VeryHiddenSheet()
    Sheets("Sheet1").Visible = xlVeryHidden
  End Sub