Utlöser flöden när en rad läggs till, ändras eller tas bort

Utlösaren När en rad läggs till, ändras eller tas bort kör ett flöde när en rad i en markerad tabell och omfattning ändras eller skapas.

Förutsättningar

 • Om du vill skapa ett flöde som utlöses när du skapar, ändrar eller tar bort en rad måste du ha användarbehörigheter för att skapa, läsa, skriva och ta bort i tabellen Motringningsregistrering.

 • Beroende på omfånget som definierats i flödet kanske du dessutom måste ha minst den läsnivån på samma tabell. Det finns mer information om miljösäkerhet.

  Dataverse-utlösare.

Följande information krävs för att använda utlösaren När en rad läggs till, ändras eller tas bort.

 • Utlösande villkor

 • Tabellnamn

 • Definitionsområde

Utlösande villkor

Utlösarvillkoret Ändra typ anger exakt vilken kombination av ändringar till en rad som ska köra flödet.

Utlösande villkor.

När flödet utlöses av att en rad skapas, uppdateras eller tas bort blir värdet för triggerOutputs()['body/SdkMessage'] Create, Update eller Delete.

Tabellnamn

Listan Tabellnamn filtrerar raderna för att ange exakt vilken typ av rader som ska ändras innan flödet utlöses. Visa Tabeller i Dataverse.

Välj ett tabellnamn.

Definitionsområde

Listan Omfattning anger de rader som ska övervakas för att avgöra om flödet ska köras.

Välj omfattning för att utlösa flöde.

Detta betyder respektive omfattning:

Definitionsområde Radägarnivå
Affärsenhet Åtgärder vidtas på rader som ägs av någon i din affärsenhet.
Organisation Åtgärder vidtas av alla i miljön.
Överordnad: underordnad affärsenhet Åtgärder vidtas på rader som ägs av någon i din affärsenhet eller underordnade affärsenheter.
Användare Åtgärder vidtas på rader som ägs av dig.

Avancerade alternativ

Du kan ange ytterligare egenskaper om du vill definiera mer detaljerat när flödet körs samt den användarprofil under vilken det körs.

Filtervillkor

Använd filtervillkor för att ange villkor för när flöden ska utlösas.

Filtervillkor.

Filtrera kolumner

Använd rutan Kolumnfilter för att definiera de specifika kolumnerna på raden som ska leda till att flödet körs när det ändras, som en kommaavgränsad lista med unika kolumnnamn.

Filtrera kolumner efter förnamn.efternamn.

Note

Den här egenskapen gäller endast villkoret uppdatering. Skapa och Ta bort gäller alla kolumner på en rad.

Filteruttryck

Med filter uttrycket kan du definiera ett filtertryck i OData-stil så att du kan definiera utlösa villkoren ännu mer exakt. Flödet körs endast när uttrycket beräknas som sant efter att ändringen har sparats i Dataverse. I följande exempel utlöses flödet när firstname uppdateras till "John".

Se följande exempel, operatorer för standardfilter samt frågefunktioner för att få veta hur du skapar dessa filteruttryck.

Note

Till skillnad från exemplen i referenslänkarna får uttrycket inte innehålla strängen $filter=. Den här strängen tillämpas endast när du använder API:er direkt.

Radfilter lika med.

Radfilter innehåller.

<a name="wait-condition-using-delay-until">Väntevillkor med fördröjning tills

Använd en OData-tidstämpel i egenskapen Senarelägg till tills flödesutlösningen kan skjutas upp till en viss UTC-tid.

Den huvudsakliga fördelen med att använda egenskapen Dataverse Senarelägg till i stället för standard Senarelägg till åtgärden är att egenskapen Dataverse Senarelägg till aldrig förfaller, vilket gör att flödet kan vänta länge.

![Senarelägg till.](../media/create-update-delete-trigger/delay-until.png "Senarelägg tills")

Användarpersonifiering med Kör som

Important

Flödesägaren måste ha Microsoft Dataverse privilegiet Agera å en annan användares vägnar (prvActOnBehalfOfAnotherUser). Säkerhetsrollen Delegera inkluderar detta privilegium som standard. Du kan aktivera det när som säkerhetsroll. Mer information finns i Personifiera en annan användare.

När du skapar flöden med utlösaren När en rad läggs till, ändras eller tas bort kan du ställa in varje åtgärd för Microsoft Dataverse i flödet som ska utföras med hjälp av en användares kontext, förutom flödesägaren.

Följ de här stegen för att personifiera en användare:

 1. I flödesdefinitionen för Power Automate väljer du visa avancerade alternativ i utlösaren När en rad läggs till, ändras eller tas bort.

 2. Välj ett värde för Kör som och tala om Microsoft Dataverse vilken användares kontext du tänker använda för efterföljande Dataverse åtgärder.

 3. För varje Dataverse-åtgärd som du vill köra som en annan användare väljer du menyn uppe till höger (...) enligt följande bild och väljer sedan inställningen Använd anroparens anslutning. Standardanvändaren används för de steg som den inte väljs i. Detta anropar underliggande API:er enligt den valda användaren och inte som flödesägare.

  Kör som ändringsanvändare.

Om inget anges återgår denna till flödesägaren som skapade flödet — det vill säga författaren. Här följer övriga alternativ:

 • Flödesägare: Den användare som skapade flödet.

 • Radägare: Den ägare som äger den Microsoft Dataverse-rad som genomgått en förändring och förorsakat att flödet utlösts. Om en rad ägs av ett team faller det här alternativet tillbaka och körs som flödesägare.

 • Ändra användare: Den användare som vidtog åtgärden på Microsoft Dataverse-raden och fick flödet att utlösas eller ändras.

  Kör som alternativ.

Dessutom kan direktflöden göra det möjligt att köra stegen för ett annat anslutningsprogram (t.ex. Microsoft Teams, Microsoft 365 Outlook eller SharePoint i samma flöde med hjälp av anroparens anslutning. Följ stegen nedan:

 1. Gå till sidan för flödesöversikt.

 2. Välj Redigera i inställningarna Kör endast användare.

 3. I fönstret Hantera körningsexklusiva behörigheter går du till fliken Användare och grupper och väljer sedan Tillhandahållen av körningsexklusiv användare i listan Använda anslutningar.