Snabbstart – Hitta rätt i Power BI-tjänstenQuickstart - Getting around in Power BI service

Anteckning

Power BI får ett nytt utseende och vissa bilder i dokumentationen kanske inte överensstämmer det du ser i tjänsten.Power BI is moving to a new look, and some images in the documentation may not match what you see in the service. Läs mer om det nya utseendet och prova själv.Learn more about the new look and try it for yourself.

Nu när du har grunderna i Power BI ska vi se oss omkring i Power BI-tjänsten.Now that you know the basics of Power BI, let's take a look around Power BI service. Som vi tidigare nämnt arbetar kanske någon i ditt team mer eller mindre uteslutande med att kombinera data och skapa rapporter för andra i Power BI Desktop.As mentioned earlier, someone on your team might spend all of their time in Power BI Desktop, combining data and creating reports for others. Du å andra sidan arbetar kanske i princip bara i Power BI-tjänsten, där du visar och interagerar med innehåll som skapats av andra (användningsupplevelsen).But you, on the other hand, might spend all of your time in Power BI service, viewing and interacting with content created by others (consuming experience). I den här snabbstarten ska du importera exempeldata och använda dem för att hitta rätt i Power BI-tjänsten.In this quickstart you'll be importing sample data and using that data to learn your way around Power BI service.

FörutsättningarPrerequisites

Öppna Power BI-tjänsten och hämta dataOpen Power BI service and get some data

Vi ska använda exempeldata när vi navigerar i och demonstrerar Power BI-tjänsten.We'll grab some sample data to use for our tour of Power BI service. Det finns många olika exempeldata som du kan använda för att utforska tjänsten. Den här gången ska vi använda data om butiker i detaljhandeln.There are all types of sample data we provide for you to explore, and this time we'll use the data about retail stores.

 1. Öppna app.powerbi.com och välj länken för Exempel.Open app.powerbi.com and select the link for Samples.

  Öppna Power BI-tjänsten för första gången

 2. Välj Exempel på detaljhandelsanalys > Anslut.Select Retail Analysis Sample > Connect.

  Välj exemplet

  Power BI-tjänsten importerar exemplet och visar instrumentpanelen.Power BI service imports the sample and displays the dashboard. Instrumentpaneler är något som särskiljer Power BI-tjänsten från Power BI Desktop.Dashboards are something that differentiates Power BI service from Power BI Desktop. Exemplet innehåller också en rapport och en datauppsättning som vi ska titta på senare.The sample also includes a report and a dataset, which we'll visit later.

  visning av instrumentpanel

Låt Amanda visa dig navigeringsmiljön för Power BI-tjänsten.Watch Amanda take you on a tour of the Power BI service navigation experience. Prova sedan själv genom att följa de stegvisa anvisningarna under videon.Then follow the step-by-step instructions below the video to explore for yourself.

Visa innehåll (instrumentpaneler, rapporter, arbetsböcker, datauppsättningar, arbetsytor, appar)View content (dashboards, reports, workbooks, datasets, workspaces, apps)

Låt oss börja med att titta på hur grundläggande innehåll är organiserat (instrumentpaneler, rapporter, datauppsättningar, arbetsböcker).Let's start by looking at how the basic content (dashboards, reports, datasets, workbooks) is organized. Innehållet visas på en arbetsyta.Content is displayed within the context of a workspace. Än så länge har du bara en arbetsyta, kallad Min arbetsyta.At this point, you only have one workspace and it is called My Workspace. Normalt använder användare inte några andra arbetsytor och behöver dem inte.Typically, consumers don't need or use any other workspaces. På Min arbetsyta lagrar allt innehåll som du äger.My Workspace stores all the content that you own. Du kan se det som det personliga utvecklingsutrymme eller ett område för ditt eget innehåll.Think of it as your personal sandbox or work area for your own content. Min arbetsyta är där den detaljhandelsanalys som du precis har laddat ned sparas.My workspace is where the Retail Analysis sample you just downloaded is saved.

I Min arbetsyta är innehållet uppdelat på fyra flikar: Instrumentpaneler, Rapporter, Arbetsböcker och Datauppsättningar.Within My Workspace, your content is organized into 4 tabs: Dashboards, Reports, Workbooks, and Datasets.

Skärmen Min arbetsyta

Välj en arbetsyta i det vänstra navigeringsfönstret. Tabeller för det tillhörande innehållet (instrumentpaneler, rapporter, arbetsböcker och datauppsättningar) fyller Power BI-arbetsytan till höger.Select a workspace from the left navigation pane (left navpane) and the tabs for the associated content (dashboards, reports, workbooks, datasets) fill the Power BI canvas to the right.

Om du är en ny användare ser du bara en arbetsyta – Min arbetsyta.If you are a new user, you'll only see one workspace -- My Workspace.

kort video om en arbetsyta

På dessa flikar (som även kallas innehållsvyer) visas information om innehållet samt åtgärder som du kan utföra med innehållet.Within those tabs (also called content views), you'll see information about the content as well as actions you can take with that content. Från fliken Instrumentpaneler kan du till exempel öppna en instrumentpanel, söka, sortera och mycket mer.For example, from the Dashboards tab you can open a dashboard, search, sort, and much more.

Fliken Instrumentpaneler

Öppna instrumentpanelen genom att välja namnet på instrumentpanelen.Open the dashboard by selecting the dashboard name.

Öppna instrumentpaneler

Lägga till en instrumentpanel och en rapport som favoriterFavorite a dashboard and a report

Med Favoriter kan du snabbt komma åt det innehåll som är viktigast för dig.Favorites lets you quickly access content that is most important to you.

 1. Välj Favorit i det övre högra hörnet när instrumentpanelen är öppen.With the dashboard open, select Favorite from the upper right corner.

  lägg till favorit

  Favorit ändras till Ej favorit och stjärnikonen blir gul.Favorite changes to Unfavorite and the star icon becomes yellow.

  ta bort favorit

 2. Om du vill visa en lista över allt innehåll som du har lagt till som favoriter i det vänstra navigeringsfältet väljer du pilen till höger om Favoriter.To display a list of all the content that you have added as favorites, in the left navpane, select the arrow to the right of Favorites. Eftersom det vänstra navigeringsfältet är en permanent funktion i Power BI-tjänsten har du åtkomst till den här listan från valfri plats i Power BI-tjänsten.Because the left navpane is a permanent feature of Power BI service, you have access to this list from anywhere in Power BI service.

  favoriter utfällt

  Än så länge har vi bara en favorit.We have only one favorite so far. Favoriter kan vara instrumentpaneler, rapporter eller appar.Favorites can be dashboards, reports, or apps.

 3. Det går även att favoritmarkera en instrumentpanel eller en rapport på innehållsvyflikarna Instrumentpaneler eller Rapporter. Öppna fliken Rapporter och välj stjärnikonen till vänster om rapportnamnet.Another way to mark either a dashboard or report as a favorite is from the Dashboards or Reports content view tab. Open the Reports tab, and select the star icon to the left of the report name.

  markera som favorit

 4. Öppna fönstret Favoriter genom att välja Favoriter i det vänstra navigeringsfönstret eller genom att välja stjärnikonen .Open the Favorites pane, by selecting Favorites from the left navpane or by selecting the star icon .

  skärmen Favoriter

  Nu har du två favoriter, en instrumentpanel och en rapport.You now have two favorites, one a dashboard and one a report. Härifrån kan du öppna, söka efter, ta bort en favorit eller dela innehåll med kollegor.From here you can open, search, unfavorite, or share content with colleagues.

 5. Öppna rapporten i rapportredigeraren genom att välja rapportnamnet.Select the report name to open it in the report editor.

  Öppna rapporten

Läs mer i FavoriterTo learn more, see Favorites

Leta upp ditt senaste innehållLocate your most recent content

 1. På samma sätt som med favoriter kan du snabbt se det innehåll du senast arbetat med var du än är i Power BI-tjänsten genom att välja pilen bredvid Senaste i det vänstra navigeringsfönstret.Similar to Favorites, quickly see your most recently accessed content from anywhere in Power BI service by selecting the arrow next to Recent in the left navpane.

  Senaste utfällt

  Öppna innehållet genom att välja det från den utfällbara menyn.From the flyout, select content to open it.

 2. Ibland vill du inte bara öppna det senaste innehållet, utan vill i stället visa information eller utföra andra åtgärder, till visa Insights eller exportera till Excel.Sometimes you don't want to simply open recent content, but want to view information or take other action, such as view Insights, or export to Excel. I dessa fall öppnar du fönsterrutan Senaste genom att välja Senaste eller motsvarande ikon i det vänstra navigeringsfönstret.In cases like these, open the Recents pane by selecting Recent or its icon from the left navpane. Om du har mer än en arbetsyta innehåller den här listan innehåll från alla dina arbetsytor.If you had more than one workspace, this list would include content from all of your workspaces.

  Fönstret Senaste

Läs mer i Senaste i Power BITo learn more, see Recents in Power BI

Söka efter och sortera innehållSearch and sort content

Med innehållsvyn är det lättare att söka efter, filtrera och sortera ditt innehåll.The content view makes it easier to search, filter and sort your content. Skriv i sökområdet om du vill söka efter en instrumentpanel, en rapport eller en arbetsbok.To search for a dashboard, report or workbook, type in the search area. Power BI filtrerar fram det innehåll vars namn innehåller din söksträng.Power BI filters to only the content that has your search string as part of the name.

Eftersom du bara har ett exempel behöver du inte söka eller sortera.Since you only have one sample, searching and sorting isn't necessary. Om du har en lång lista över instrumentpaneler, rapporter, arbetsböcker och datauppsättningar är sökning och sortering däremot mycket användbara funktioner.But when you have long lists of dashboards, reports, workbooks, and datasets, you'll find searching and sorting extremely helpful.

söka efter en rapport

Du kan också sortera innehåll efter namn eller ägare.You can also sort the content by name or owner. Observera uppåtpilen till höger om Namn.Notice the up arrow to the right of Name. För närvarande sorterar vi 83 objekt stigande alfabetiskt efter namn.We're currently sorting 83 items alphabetically by name, ascending. Om du vill ändra sorteringsordningen till fallande väljer du Namn.To change the sort order to descending, select Name. Uppåtpilen ändras till en nedåtpil.The up arrow changes to a down arrow.

sortera innehåll

Det finns vissa kolumner som inte kan sorteras.Not all columns can be sorted. Hovra över kolumnrubrikerna för att identifiera vilka som kan sorteras.Hover over the column headings to discover which are able to be sorted.

Läs mer i Power BI-navigering: söka efter och sorteraTo learn more, see Power BI navigation: search and sort

Rensa resurserClean up resources

När du har slutfört den här snabbstarten kan du ta bort exempelinstrumentpanelen med detaljhandelsanalys, rapporter och datauppsättningen om du vill.After you finish this quickstart, you can delete the Retail Analysis sample dashboard, report, and dataset, if you wish.

 1. Öppna Power BI-tjänsten (app.powerbi.com) och logga in.Open the Power BI service (app.powerbi.com) and sign in.

 2. I det vänstra navigeringsfönstret väljer du Arbetsytor > Min arbetsyta.In the left navigation pane, select Workspaces > My Workspace.
  Ser du den gula stjärnan som visar att det är en favorit?Notice the yellow star indicating it's a favorite?

 3. På fliken Instrumentpaneler väljer du papperskorgens ikon för att ta bort bredvid instrumentpanelen för detaljhandelsanalys.On the Dashboards tab, select the garbage can Delete icon next to the Retail Analysis dashboard.

  ta bort instrumentpanel

 4. Välj fliken Rapporter och gör samma sak för rapporten med detaljhandelsanalys.Select the Reports tab and do the same for the Retail Analysis report.

 5. Välj fliken Datauppsättningar och gör samma sak för datauppsättningen med detaljhandelsanalys.Select the Datasets tab and do the same for the Retail Analysis dataset.

Nästa stegNext steps