Ordlista för Power BI-tjänstenGlossary for Power BI service

Power BI-tjänsten kan introducera terminologi som du kanske inte är bekant med eller förstår.The Power BI service may introduce terminology that is unfamiliar or confusing. Ordlistan är ett bra ställe att leta upp terminologi. Om du vill kan du lägga till den som ett bokmärke.The glossary is a great place to look up terminology, you might even want to keep it bookmarked. En annan bra resurs om du vill lära dig mer om byggstenarna bakom Power BI-tjänsten är Grundläggande begrepp.Another great resource for learning about the building blocks that make up Power BI service is Basic Concepts. Grundläggande begrepp ger en översikt över de olika delarna i Power BI och hur de hänger ihop.Basic Concepts gives a high level overview of the Power BI pieces and how they're connected.

Den här ordlista är ett community-arbete.This glossary is a community effort. Saknar du något ord?Don't see a word here? Be oss att lägga till det. Du kan använda feedback-knappen för dokumentation längst ned i den här artikeln.Please ask us to add it (you can use the documentation feedback button at the bottom of this article.

AA

account (konto) Det finns olika typer av Power BI-konton.account There are different types of Power BI accounts. Ett Power BI Pro-konto är en betald månadsprenumeration.A Power BI Pro account is a paid monthly subscription. Med ett kostnadsfritt Power BI-konto kan du visa innehåll som finns i Power BI Premium.A Power BI Free account enables viewing of content that’s hosted on Power BI Premium capacity.

admin portal (administrationsportal) Platsen där Power BI-administratörer hanterar användare, funktioner och inställningar för Power BI i deras organisation.admin portal The location where Power BI admins manage users, features, and settings for Power BI in their organization. (Obs! För Office 365, Azure och PowerApps används termen administrationscenter.)(Note: Office 365, Azure, and PowerApps use admin center.)

aggregates (aggregera) När värdena från flera rader grupperas tillsammans som indata till kriterier för att bilda ett enskilt mer meningsfullt värde eller mått.aggregates When the values of multiple rows are grouped together as input on criteria to form a single value of more significant meaning or measurement.

aggregation (aggregering) Begränsningen av antalet rader i underliggande datakällor så att de passar i en modell.aggregation The reduction of rows in underlying data sources to fit in a model. Resultatet är en aggregering.The result is an aggregate.

alert, alerts (avisering, aviseringar) En funktion som meddelar användare om ändringar i data utifrån de begränsningar som de anger.alert, alerts A feature that notifies users of changes in the data based on limits they set. Aviseringar kan ställas in på paneler som fästs från rapportvisualiseringar.Alerts can be set on tiles pinned from report visuals. Användare får aviseringar i tjänsten och i deras mobilapp.Users receive alerts on the service and on their mobile app.

annotate (kommentera) Att skriva rader, text eller stämplar på en kopia av en ögonblicksbild av en panel, rapport eller visualisering i Power BI-mobilappen för iOS- och Android-enheter.annotate To write lines, text, or stamps on a snapshot copy of a tile, report, or visual on the Power BI mobile app for iOS and Android devices.

answer card, answer page (svarskort, svarssida) Se Cortana-svarskort.answer card, answer page See Cortana answer card.

app, apps (app, appar)app, apps

app workspace (apparbetsyta) Nu är alla arbetsytor i Power BI förutom Min arbetsyta apparbetsytor.app workspace All workspaces in Power BI except for My workspace are now app workspaces. Innehållet kan paketeras i en Power BI-app.The contents can be bundled into a Power BI app. De som lagras i Premium-kapacitet kan delas med användare på den kostnadsfria nivån.Those stored in Premium capacity can be shared with Free users. Personliga arbetsytor (under Min arbetsyta) kan finnas i Premium-kapacitet.Personal workspaces (under My workspace) can be hosted in Premium capacity.

AppSource Centraliserad lagringsplats online där du kan bläddra och upptäcka instrumentpaneler, rapporter, datauppsättningar och appar att ladda ned.AppSource Centralized online repository where you can browse and discover dashboards, reports, datasets, and apps to download.

ArcGIS för Power BI ArcGIS är en plattform för mappning och analys som skapats av företaget ESRI.ArcGIS for Power BI ArcGIS is a mapping and analytics platform created by the company ESRI. Namnet på det visuella objektet som ingår i biblioteket med Power BI-visualiseringar kallas ArcGIS för Power BI.The name of the visual included in the Power BI visuals library is called ArcGIS for Power BI.

assign (tilldela) [Power BI Premium] Verb för att flytta en arbetsyta till eller från dedikerad kapacitet.assign [Power BI Premium] Verb for moving a workspace into or out of dedicated capacity. Använd inte en ”uppgradering” för att flytta en arbetsyta till dedikerad kapacitet eftersom det antyder att ”dedikerad” är överlägset ”delad” kapacitet.Don't use promote for moving a workspace to dedicated capacity because this has the connotation of dedicated being superior to shared capacity.

BB

BI, Business IntelligenceBI, business intelligence

bokmärke En vy över data som hämtats till fönstret Bokmärken i en rapport i Power BI Desktop eller Power BI-tjänsten.bookmark A view of data captured in the Bookmarks pane of a report in Power BI Desktop or service. I Desktop sparas bokmärken i .pbix-rapportfilen för delning i Power BI-tjänstenIn Desktop, the bookmarks are saved in the .pbix report file for sharing on the Power BI service

breadcrumbs (sökvägar) Navigeringen längst upp till vänster för snabb navigering mellan apparbetsytor.breadcrumbs The navigation at the top left to quickly navigate between app workspaces.

CC

calculation (beräkning) En matematisk bestämning av storleken eller antalet av något.calculation A mathematical determination of the size or number of something.

card (visualiseringstyp) En Power BI-visualiseringstyp.card (visual type) A Power BI visual type.

card (Power BI Home) Power BI Home visar rektangulära och fyrkantiga bilder som representerar instrumentpaneler, rapporter, appar med mera.card (Power BI Home) Power BI Home displays rectangular and square pictures that represent dashboards, reports, apps, and more. Dessa bilder kallas kort.These pictures are referred to as cards.

certified custom visual (certifierad anpassad visualisering) Ett anpassat visuellt Power BI-objekt som har uppfyllt krav och klarat strikt säkerhetstestning.certified custom visual A Power BI custom visual that has met requirements and passed strict security testing.

classification (klassificering) Kallas även dataklassificering.classification Also called data classification. Det här alternativet kan aktiveras av Power BI-administratörer för att uppmärksamma säkerhetsnivån som krävs för en instrumentpanel.This option can be turned on by Power BI admins to raise awareness of the level of security required for a dashboard. Klassificeringstyperna kan anpassas av en organisation.The classification types can be customized by an organization.

connect live (anslut live) En metod för att ansluta till SQL Server Analysis Services-datamodeller.connect live A method of connecting to SQL Server Analysis Services data models. Kallas även för en liveanslutning.Also called a live connection.

container Områdena i navigeringsfältet är behållare.container The areas on the nav bar are containers. I navigeringsfältet hittar du behållare för: Favoriter, senaste, appar, delade med mig och hem.In the nav bar you'll find containers for: Favorites, Recent, Apps, Shared with me, and Home.

content Innehållet för Power BI-tjänsten är vanligtvis instrumentpaneler, rapporter och appar.content Content for the Power BI service is generally dashboards, reports, and apps. Den kan även innehålla arbetsböcker och datauppsättningar.It can also include workbooks and datasets.

content list (innehållslista) Innehållsindexet för en app.content list The content index for an app.

content pack (Innehållspaket) En uppsättning kompletta datauppsättningar, rapporter och instrumentpaneler.content pack A collection of pre-packaged datasets, reports, and dashboards. Nu till appar: lär dig mer om den nya arbetsytan.Now apps, learn about the new workspace experience.

content view (innehållsvy)content view

Cortana answer card (Cortana-svarskort) Den dedikerade rapportsidan som ska tas med i en Power BI-rapport för att skapa anpassade Cortana-svar.Cortana answer card The dedicated report page to include in a Power BI report to be able to create custom Cortana answers.

Cortana answer page (Cortana-svarssida) Namnet på Cortana-sidan som visas för kunden.Cortana answer page The name for the Cortana page that's shown to the customer.

cross filter, cross highlight (korsfilter, korsmarkering)cross filter, cross highlight

custom visual (anpassat visuellt objekt) Visuella objekt som skapas av communityn och Microsoft.custom visual Visuals that are created by the community and Microsoft. De kan hämtas från Office Store för användning i Power BI-rapporter.They can be downloaded from the Office store for use in Power BI reports.

DD

dashboard (instrumentpanel) Ett urval av visuella objekt som kommunicerar status och mått.dashboard A selection of visuals that communicate status and metrics. En instrumentpanel organiserar och visar data på ett sätt som är lätt att förstå.A dashboard organizes and presents data in an easy-to-understand way.

data classification (dataklassificering) Se klassificeringdata classification See classification

data connector (datakoppling) Se kopplingardata connector See connectors

data model, Excel Data Model (datamodell, Excel-datamodell)data model, Excel Data Model

dataset (Datauppsättning) kontra datakälla En datauppsättning är en samling data som används för att skapa visualiseringar och rapporter.dataset vs data source A dataset is a collection of data used to create visualizations and reports.

dedicated capacity (dedikerad kapacitet) [Power BI Premium] Datamodeller som körs på dedikerad maskinvara i Microsofts molndatacenter för att säkerställa konsekventa prestanda i stor skala.dedicated capacity [Power BI Premium] Data models running on dedicated hardware in Microsoft cloud data centers to help ensure consistent performance at scale. BI-lösningar levereras till hela organisationen oavsett Power BI-licens.BI solutions are delivered to the entire organization regardless of Power BI license.

Desktop Första instans: Power BI Desktop, efterföljande omnämnanden: DesktopDesktop First instance: Power BI Desktop Subsequent mentions: Desktop

diamond (romb) Power BI Premium.diamond Power BI Premium. Formen på den ikon som indikerar att en arbetsyta är en arbetsyta för Premium-kapacitet.The shape of the icon that signifies a workspace is a Premium capacity workspace.

drill up, drill down, drillthrough (detaljnivå, visa detaljnivå, detaljerad information)drill up, drill down, drillthrough

EE

Editing View (Redigeringsvy) Läget där rapportdesigners kan utforska, designa, skapa och dela en rapport.Editing View The mode in which report designers can explore, design, build, and share a report.

ellipsis (ellips) ...ellipsis ...
Om du väljer en ellips visas ytterligare menyalternativ.Selecting an ellipsis displays additional menu options.

embed code (bädda in kod) En vanlig standard på Internet.embed code A common standard across the internet. I Power BI kan kunden generera en inbäddningskod och kopiera den för att placera innehåll, till exempel en rapportvisualisering, på en webbplats eller i en blogg.In Power BI, the customer can generate an embed code and copy it to place content such as a report visual on a website or blog.

Embedded Se Power BI Embedded.Embedded See Power BI Embedded.

embedding (inbäddning) I Power BI-utvecklingsprodukten syftar inbäddning på att integrera analyser i appar med Power BI REST-API:erna och Power BI SDK.embedding In the Power BI developer offering, the process of integrating analytics into apps using the Power BI REST APIs and the Power BI SDK.

environment (miljö) [Power BI Desktop, Power BI Mobile osv.] Använd Power BI-miljö.environment [Power BI Desktop, Power BI Mobile, etc.] Use Power BI environment. För kunder med flera klientorganisationer syftar detta på att välja klientorganisation att ansluta till.For multi-tenant customers, use this term to refer to choosing the tenant to connect to. Power BI-miljö (klientorganisation) kan användas i dokumentation om det hjälper affärsanalytiker som är bekanta med termen ”klientorganisation” att förstå att det är samma sak.It's okay to use Power BI environment (tenant) in documentation where it may help business analysts who are familiar with the term tenant to know it's the same thing.

FF

favorite, unfavorite (favorit, ta bort favorit) Verb som betyder att lägga till i listan Favoriter för snabb åtkomst till instrumentpaneler och rapporter i Power BI som ofta används.favorite, unfavorite Verb meaning to add to the Favorites list for quick access to frequently visited dashboards and reports in Power BI. När du inte längre vill ha kvar dem som favoriter kan du ta bort dem.When you no longer want them as a favorite, you unfavorite them.

filterfilter

formatting (formatering)formatting

focus mode (fokusläge) [Power BI-tjänsten]focus mode [Power BI service]

Free account (Kostnadsfritt konto) Se konto i den här termsamlingenFree account See account in this term collection

full screen, full-screen mode (helskärm, helskärmsläge) [Power BI-tjänsten]full screen, full-screen mode [Power BI service]

GG

gateways eller lokala data-gateways En brygga till underliggande datakällor.gateways or on-premises data gateways A bridge to underlying data sources. De ger snabb och säker dataöverföring mellan Power BI-tjänsten och lokala datakällor som stöder uppdatering.It provides quick and secure data transfer between the Power BI service and on-premises data sources that support refresh. Hanteras vanligtvis av IT.Usually managed by IT.

HH

high-density visuals (visualiseringar med hög densitet) Visualiseringar med fler datapunkter än vad Power BI kan återge.high-density visuals Visuals with more data points than Power BI can render. Power BI samplar data för att visa formen och avvikande värden.Power BI samples the data to show the shape and outliers.

Start Startsidan för användare av Power BI-tjänsten.Home The default landing age for Power BI service users. Ändrar inte någonting.Doesn't modify anything. Kan kallas antingen Power BI-start eller bara Start.Can be called Power BI Home or simply Home.

II

insights (insikter) Den automatiska dataanalysen som utförs när våra maskininlärningsalgoritmer för insikter körs.insights The automatic data analysis performed by running our insights machine-learning algorithms.

JJ

KK

KPIs (KPI:er) Nyckelprestandaindikatorer.KPIs Key performance indicators. En typ av visuellt objekt.A type of visual.

LL

left navigation (vänster navigeringsfält) Detta har ersatts av navigeringsfältet men kan fortfarande visas i viss dokumentation.left navigation (left nav) This has been replaced with nav bar but may still appear in some documentation.
Kontrollerna längs vänsterkanten i Power BI-tjänsten.The controls along the left edge of Power BI service.

Första förekomsten: vänster navigeringsfält Efterföljande omnämnanden eller vid begränsat utrymme: vänster navigeringFirst instance: left navigation Subsequent mentions or tight spaces: left nav

list page (listsida) eller innehållslista En av avsnittssidorna för elementen i det vänstra navigeringsfältet.list page or content list One of the section pages for the elements in the left navigation. Till exempel Favoriter, Senaste, Min arbetsyta osv.For example, Favorites, Recents, My workspace, etc.

MM

Mobile app (Mobilapp) Appar med vilka du kan köra Power BI på iOS-, Android- och Windows-enheter.Mobile app Apps that allow you to run Power BI on iOS, Android, and Windows devices.

modeling (modellering) [Power BI Desktop] Att hämta data som du har anslutit till och som är redo att användas i Power BI.modeling [Power BI Desktop] Getting the data you've connected to ready for use in Power BI. Detta omfattar att skapa relationer mellan tabeller i flera datakällor, att skapa mått och att tilldela mått.This includes creating relationships between tables in multiple data sources, creating measures, and assigning metrics.

My workspace (Min arbetsyta) Arbetsytan där Power BI-kunder kan skapa innehåll.My workspace The workspace for each Power BI customer to create content. Om de vill paketera något som skapats här i en app, och de har designerbehörighet, överför de innehållet till lämplig apparbetsyta eller skapar en ny.If they want to bundle anything created here into an app, and they have designer permissions, they upload it to the appropriate app workspace or create a new one.

NN

native (inbyggt) Inbyggt i produkten.native Included with the product. Till exempel levereras Power BI med en uppsättning inbyggda visualiseringstyper.For example, Power BI comes with a set of native visualization types. Men du kan också importera andra typer, till exempel anpassade visuella objekt.But you can also import other types, such as custom visuals.

navigation bar (navigeringsfält) eller nav bar Kontrollerna längs vänsterkanten i Power BI-tjänsten.navigation bar or nav bar The controls along the left edge of the Power BI service.

Första förekomsten: navigeringsfält Efterföljande omnämnanden eller vid begränsat utrymme: nav barFirst instance: navigation bar Subsequent mentions or tight spaces: nav bar

navigation pane (navigeringsfönster) Se navigeringsfältnavigation pane See navigation bar

notification (meddelande) Meddelandena som skickas av och till Power BI-meddelandecentret.notification Messages sent by and to the Power BI Notification Center.

Notification Center (Meddelandecenter) Den plats i tjänsten där meddelanden levereras till användare, till exempel meddelanden om avveckling av vissa funktioner.Notification Center The location in the service where messages are delivered to users, such as notice of sunsetting certain features.

OO

OneDrive for Business (OneDrive för företag) jämfört med OneDrive OneDrive är ett personligt konto och OneDrive för företag är för arbetskonton.OneDrive for Business vs OneDrive OneDrive is a personal account and OneDrive for Business is for work accounts.

On-premises data gateway (Lokal datagateway)On-premises data gateway

PP

PaaS PaaS står för Platform as a Service, eller plattform som en tjänst.PaaS PaaS stands for platform as a service. Till exempel Power BI Embedded.For example, Power BI Embedded.

page (sida) Rapporter har en eller flera sidor.page Reports have one or more pages. Varje flik längs nederkanten av rapportarbetsytan representerar en sida.Each tab along the bottom of the report canvas represents a page.

pbiviz Filnamnstillägget för en anpassad visualisering i Power BI.pbiviz The file extension for a Power BI custom visual.

pbix Filnamnstillägget för en Power BI Desktop-fil.pbix The file extension for a Power BI Desktop file.

permissions (behörighet) Vad en användare kan och inte kan göra i Power BI baserat på behörighet.permissions What a user can and can't do in Power BI is based on permissions. Som konsument har du inte samma behörigheter som en designer, administratör eller utvecklare.As a consumer you won't have the same permissions as a designer, administrator, or developer.

phone report (telefonrapport) Namnet på en Power BI-rapport som formaterats för visning på telefonen.phone report The name for a Power BI report that's been formatted for viewing on the phone.

phone view (telefonvy) Användargränssnittet i Power BI-tjänsten för att utforma en telefonrapport.phone view The user interface in the Power BI service for laying out a phone report.

pin, unpin (fästa, plocka bort) Att placera ett visuellt objekt, vanligtvis från en rapport, på en instrumentpanel.pin, unpin The action of placing a visual, usually from a report, onto a dashboard.

Power BI, Power BI-tjänsten, Power BI Desktop, Power BI Mobile Exempel på Power BI-produkter.Power BI, Power BI service, Power BI Desktop, Power BI mobile, Some of the Power BI offerings. Power BI är den generella termen.Power BI is the general term. Termen används ofta i stället för det fullständiga produktnamnet, t.ex. Power BI-tjänsten eller Power BI Mobile, efter den första referensen till det fullständiga produktnamnet.It is often used in place of a full product name, such as Power BI service and Power BI mobile, after the first mention of the full product name.

Power BI Desktop kallas även Desktop.Power BI Desktop Also referred to as Desktop. Den kostnadsfria Windows-appen för Power BI kan du installera på din lokala dator och med den kan du ansluta till, transformera och visualisera dina data.The free Windows application of Power BI you can install on your local computer that lets you connect to, transform, and visualize your data. Används av rapportdesigners och -administratörer.Used by report designers and admins. Mer information finns i Vad är Power BI?.For more information, see What is Power BI.

Power BI Embedded En produkt som används av utvecklare för att bädda in Power BI-instrumentpaneler och -rapporter i appar, webbplatser och verktyg.Power BI Embedded A product used by developers to embed Power BI dashboards and reports into their own apps, sites, and tools.

Power BI Premium Ett tillägg till Power BI Pro-licensen som gör att organisationer på ett förutsägbart sätt kan skala BI-lösningar genom att köpa dedikerad maskinvara.Power BI Premium An add-on to the Power BI Pro license that enables organizations to predictably scale BI solutions through the purchasing of dedicated hardware.

Power BI Pro license (Power BI Pro-licens) En månatlig användarlicens som ger möjlighet att skapa instrumentpaneler, samarbeta kring delade data, hålla data uppdaterade automatiskt, granska och övervaka hur data nås och används, samt möjlighet att paketera innehåll för distribution (Power BI-appar).Power BI Pro license A monthly user license that provides the ability to build dashboards, collaborate on shared data, keep data up-to date automatically, audit and govern how data is accessed and used, and the ability to package content to distribute (Power BI apps).

Power BI Report Server (Power BI-rapportserver) En ny SSRS-produkt som erbjuds med Power BI Premium som hjälper organisationer att skapa distribuerade, BI-hybridsystem (en kombination av molnspecifika och lokala distributioner).Power BI Report Server A new branded offering of SSRS launching with Power BI Premium to allow organizations to build distributed, hybrid BI systems (a mix of cloud and on-premises deployments). Embedded är en lokaliserad metod för att lagra och hantera Power BI-rapporter.Embedded provides a localized way to store and manage Power BI reports.

Power BI service (Power BI-tjänst) En SaaS-tjänst (programvara som tjänst) online.Power BI service An online SaaS (Software as a service) service. Mer information finns i Vad är Power BI?.For more information, see What is Power BI.

Power BI service connector (Power BI-tjänstanslutning) Den här anslutningen gör att Power BI Desktop-användare kan ansluta till datauppsättningar i Power BI-tjänsten från Desktop.Power BI service connector This connector enables Power BI Desktop users to connect to datasets in Power BI service from Desktop. De kan skapa en modell en gång och återanvända den i många rapporter och på många instrumentpaneler.They can create a model once and reuse it in many reports and dashboards.

Premium workspace (Premium-arbetsyta) En arbetsyta som körs i dedikerad kapacitet, och som visas för kunder i form av en rombikon.Premium workspace A workspace running in dedicated capacity, signified to customers by a diamond icon.

QQ

Q& (Frågor och svar) Möjligheten att skriva frågor på naturligt språk om en datauppsättning och få svar i form av visualiseringar.Q&A The ability to type natural language questions about a dataset and get responses in the form of visualizations. Visas i Power BI-tjänsten och Desktop.Appears in the Power BI service and Desktop.

Q&A virtual analyst (Frågor och svar – virtuell analytiker)Q&A virtual analyst
[Power BI Mobile] För iOS det konversationsanpassade användargränssnittet för frågor och svar.[Power BI Mobile] For iOS, the conversational UI for Q&A.

QR codes (QR-koder) [Power BI Mobile] En matrisstreckkod som kan genereras för instrumentpaneler och paneler i Power BI-tjänsten för att identifiera produkter.QR codes [Power BI Mobile] A matrix barcode that can be generated for dashboards or tiles in the Power BI service to identify products. QR-koder kan skannas med en QR-streckkodsläsare eller med Power BI Mobile-appen på iOS eller Android för att länka direkt till instrumentpanelen eller en panel.QR codes can be scanned with a QR code reader, or with the Power BI Mobile app on iOS or Android, to link directly to the dashboard or tile.

query string parameter (frågesträngsparameter)query string parameter
Lägg till i en URL om du vill förfiltrera resultaten som visas i en Power BI-rapport.Add to a URL to pre-filter the results seen in a Power BI report. I dess mest generella betydelse hämtar en frågesträng information från en databas.In the broadest sense, a query string recovers information from a database.

Quick InsightsQuick Insights

quick measures (snabbmått)quick measures

RR

R, Microsoft RR, Microsoft R

Reading View (läsvy) Skrivskyddad vy för rapporter (till skillnad mot redigeringsvyn).Reading View Read-only view for reports (as opposed to Editing View).

real-time streaming (strömning i realtid) Möjligheten att strömma data och uppdatera instrumentpaneler i realtid från källor som sensorer, sociala medier, användningsstatistik eller andra källor som tidskänsliga data kan samlas in eller skickas från.real-time streaming The ability to stream data and update dashboards in real time from sources such as sensors, social media, usage metrics, and anything else from which time-sensitive data can be collected or transmitted.

Recent (Senaste) Containern i det vänstra navigeringsfältet som innehåller alla enskilda artefakter som användes senast.Recent The container in the left nav that holds all the individual artifacts that were accessed last.

related content (relaterat innehåll) Visar de enskilda delarna av innehåll som bidrar till det aktuella innehållet.related content Shows the individual pieces of content that contribute to the current content. För en instrumentpanel kan du till exempel se rapporterna och datauppsättningarna som tillhandahåller data och visualiseringar på instrumentpanelen.For example, for a dashboard, you can see the reports and datasets providing the data and visualizations on the dashboard.

relative links (relativa länkar) Länkar från paneler på en instrumentpanel till andra instrumentpaneler och rapporter som har delats direkt eller distribuerats via en Power BI-app.relative links Links from dashboard tiles to other dashboards and reports that have been shared directly or distributed through a Power BI app. Detta ger tillgång till mer omfattande instrumentpaneler som har stöd för visning av detaljerad information.This enables richer dashboards that support drillthrough.

report (rapport)report
En rapport visar en enda datauppsättning från flera perspektiv med visualiseringar som representerar olika fynd och insikter från datauppsättningen.A multi-perspective view into a single dataset, with visualizations that represent different findings and insights from that dataset. Kan ha en enda visualisering eller många, eller en enda sida eller många.Can have a single visualization or many, a single page or many pages.

report editor (rapportredigerare)report editor

report measures (rapportmått) Kallas även anpassade beräkningar.report measures Also called custom calculations. I Excel kallas dessa för beräknade fält.Excel calls these calculated fields. Se även mått.See also measures.
report server (rapportserver) En instans av en rapportserver.report server An instance of a report server.

responsive visuals (dynamiska visuella objekt) Visuella objekt som ändras dynamiskt för att visa den maximala mängden data och insikter, oavsett skärmstorlek.responsive visuals Visuals that change dynamically to display the maximum amount of data and insights, no matter the screen size.

SS

SaaSSaaS

screenshot (skärmbild) Enkla skärmdumpar av en rapport kan skickas via e-post med hjälp av funktionen Skicka en skärmbild.screenshot Simple screenshots of a report can be emailed using the send a screenshot feature.

service (tjänst) Se Power BI-tjänstenservice See Power BI service

Settings (inställningar) Platsen där Power BI-användare kan hantera sina egna allmänna inställningar, till exempel om de vill förhandsgranska nya funktioner, ange standardspråk, stänga sitt konto osv. Användare kan även hantera enskilda inställningar för innehållstillgångar, aviseringar och prenumerationer.Settings The location for Power BI users to manage their own general settings, such as whether to preview new features, set the default language, close their account, etc. Also, users manage individual settings for content assets, alerts, and subscriptions. Representeras av en kugghjulsikon.Represented by a cog icon.

share, sharing (dela, delning) I Power BI syftar delning vanligtvis på att direkt dela en enskild artefakt (en instrumentpanel eller rapport) med en eller flera personer med hjälp av deras e-postadresser.share, sharing In Power BI, sharing typically means directly sharing an individual artifact (a dashboard or report) with one or more people by using their email address. Kräver en Power BI Pro-licens för avsändaren och mottagaren.Requires a Power BI Pro license for sender and recipient. På mobila enheter kan delning syfta på interna delningsfunktioner i operativsystemet, till exempel ”kommentera och dela”.On mobile devices, share can refer to native OS share functionality, such as "annotate and share."

Shared with me (Delat med mig) Containern i det vänstra navigeringsfältet som innehåller alla enskilda artefakter som delats direkt av en annan Power BI-användare.Shared with me The container in the left nav that holds all the individual artifacts that were directly shared by another Power BI user.

snapshot (ögonblicksbild)snapshot

SQL Server Analysis Services (SSAS)SQL Server Analysis Services (SSAS)

SQL Server Reporting Services (SSRS)SQL Server Reporting Services (SSRS)

streaming data (strömmande data) Se realtidsströmning.streaming data See real-time streaming.

subscriptions (prenumerationer) , prenumererasubscriptions, Subscribe
Du kan prenumerera på rapportsidor, appar och instrumentpaneler och ta emot e-postmeddelanden som innehåller en ögonblicksbild.You can subscribe to report pages, apps, and dashboards and receive emails containing a snapshot. Kräver en Power BI Pro-licens.Requires a Power BI Pro license.

summarization (sammanfattning) [Power BI Desktop] Åtgärden som tillämpas på värdena i en kolumn.summarization [Power BI Desktop] The operation being applied to the values in one column.

TT

tiles (paneler0tiles
Power BI-instrumentpaneler innehålla rapportpaneler.Power BI dashboards contain report tiles.

UU

VV

value, values (värde, värden) Numeriska data som ska visualiseras.value, values Numerical data to be visualized.

visual, visualization (visuellt objekt, visualisering) Ett diagram.visual, visualization A chart. Exempel på visuella objekt är: liggande diagram, trädkarta, ringdiagram och karta.Some visuals are: bar chart, treemap, doughnut chart, map.

Visualizations pane (visualiseringsfönster) Namnet på visualiseringsmallarna som levereras med den delade rapportarbetsytan i Power BI Desktop och Power BI-tjänsten.Visualizations pane Name for the visualization templates that ship in the shared report canvas for Power BI Desktop and the Power BI service. Innehåller små mallar, även kallade ikoner, för varje inbyggd visualiseringstyp.Contains small templates, also called icons, for each native visualization type.

WW

workbook (arbetsbok) En Excel-arbetsbok som ska användas som en datakälla.workbook An Excel workbook to be used as a data source. Arbetsböcker kan innehålla en datamodell med en eller flera tabeller som lästs in med länkade tabeller, Power Query eller Power Pivot.Workbooks can contain a data model with one or more tables of data loaded into it by using linked tables, Power Query, or Power Pivot.

workspace (arbetsyta) Containers för instrumentpaneler, rapporter och datauppsättningar i Power BI.workspace Containers for dashboards, reports, and datasets in Power BI. Se apparbetsyta i den här termsamlingen.See app workspace in this term collection.

XX

x-axis (x-axel)x-axis
Axeln längst nederkanten. Den vågräta axeln.The axis along the bottom, the horizontal axis.

YY

y-axis (y-axel) Axeln längs sidan. Den lodräta axeln.y-axis The axis along the side, the vertical axis.

ZZ

Nästa stegNext steps

Grundläggande begrepp för användare av Power BI-tjänstenBasic concepts for Power BI service consumer