Snabbstart: Lär dig mer om Power BI-funktioner för användareQuickstart: learn about the Power BI capabilities for consumers

I den här snabbstarten lär du dig att interagera med Power BI för att identifiera databaserade affärsinsikter.In this quickstart, you'll learn how to interact with Power BI to discover data-driven business insights. Det här är ingen djupgående artikel utan snarare en snabb titt på många av de åtgärder som är tillgängliga för Power BI-användare.This article isn't intended to be a deep dive, but rather a quick trip through many of the actions available for Power BI consumers.

Om du inte har registrerat dig för Power BI registrerar du dig för en kostnadsfri utvärderingsversion innan du börjar.If you're not signed up for Power BI, sign up for a free trial before you begin.

Vad är Power BI?What is Power BI?

Power BI är en samling programvarutjänster, appar och anslutningsprogram som arbetar tillsammans för att förvandla dina orelaterade datakällor till sammanhängande, visuellt fördjupande och interaktiva insikter.Power BI is a collection of software services, apps, and connectors that work together to turn your unrelated sources of data into coherent, visually immersive, and interactive insights. Oavsett om dina data består av ett enkelt Excel-kalkylblad eller en samling data från olika datakällor kan du med Power BI enkelt ansluta till datakällorna, visualisera (eller identifiera) vad som är viktigt och dela det med andra.Whether your data is a simple Excel spreadsheet, or a collection of data from different data sources, Power BI lets you easily connect to your data sources, visualize (or discover) what’s important, and share that with anyone or everyone you want.

Ikonen Hämta appar

LäsvyReading view

Läsvyn i Power BI-tjänsten är tillgänglig för rapportanvändare.Reading view is available in the Power BI service for report consumers. När en kollega delar en rapport, instrumentpanel eller app med dig använder du läsvyn för att utforska och interagera med rapporten.When a colleague shares a report, dashboard, or app with you, Reading view is your way to explore and interact with the report.

Det enda du behöver göra är att öppna Power BI-tjänsten i en webbläsare eller på en mobil enhet.Just open the Power BI service, in a browser or on a mobile device. Du och dina kollegor arbetar från samma betrodda appar, instrumentpaneler och rapporter. De uppdateras automatiskt, så att ni alltid arbetar med det senaste innehållet.You and your colleagues work from the same trusted apps, dashboards, and reports, that update and refresh automatically, so you’re always working with the freshest content.

Eftersom innehållet inte är statiskt kan du titta närmare på trender, insikter och annan företagsintelligens.Since the content isn’t static, you can dig in, looking for trends, insights, and other business intelligence. Segmentera och blanda innehållet – du kan till och med ställa frågor till det med dina egna ord.Slice and dice the content, and even ask it questions using your own words. Eller luta dig tillbaka och låt dina data upptäcka intressanta insikter åt dig; skicka aviseringar när data ändras och skicka rapporter via e-post till dig enligt ett schema som du själv anger.Or, sit back and let your data discover interesting insights for you; send you alerts when data changes, and email reports to you on a schedule you set. Det här gäller alla dina data, när som helst, i molnet eller lokalt och från valfri enhet.All your data, any time, in the cloud or on-premises, from any device.

Läs vidare om du vill lära dig mer om dessa funktioner och annat.Read on to learn about these and more.

Power BI-innehållPower BI content

När vi använder begreppet ”innehåll” i Power BI syftar vi på rapporter, instrumentpaneler och appar.When we use the term "content" in Power BI, we're referring to reports, dashboards, and apps. Det här är de byggstenar som du använder för att utforska dina data och fatta affärsbeslut.These are the building blocks you'll use to explore your data and make business decisions.

Anteckning

Instrumentpaneler, rapporter och appar kan dessutom visas och delas på mobila enheter.Dashboards, reports, and apps can be viewed and shared on mobile devices, too.

ApparApps

En app är en Power BI-innehållstyp som kombinerar relaterade instrumentpaneler och rapporter, samlat på en plats.An app is a Power BI content type that combines related dashboards and reports, all in one place. En app kan ha en eller flera instrumentpaneler och en eller flera rapporter, alla samlade.An app can have one or more dashboards and one or more reports, all bundled together. Appar skapas av Power BI-designers som distribuerar och delar apparna med konsumenter som du.Apps are created by Power BI designers who distribute and share the apps with consumers like you.

Ett sätt att visa dina appar är att välja Appar från navigeringsfältet och välja en app att öppna.One way to view your apps is to select Apps from the nav bar and choose an app to open.

Ikonen Hämta appar

Mer information om hur du visar appar finns i Power BI-apparTo learn more about viewing apps, see Power BI apps

RapporterReports

En Power BI-rapport visar en datauppsättning ur flera perspektiv med visuella objekt som representerar olika fynd och insikter från datauppsättningen.A Power BI report is a multi-perspective view into a dataset, with visuals that represent different findings and insights from that dataset. En rapport kan ha ett enda visuellt objekt eller sidor som är fulla av dem.A report can have a single visual or pages full of visuals. Rapporter skapas av Power BI-designers som distribuerar och delar rapporterna med konsumenter som du.Reports are created by Power BI designers who distribute and share the reports with consumers like you.

Ikonen Hämta appar

Information om hur du visar rapporter finns i Power BI-rapporterTo learn how to view reports, see Power BI reports

InstrumentpanelerDashboards

En instrumentpanel i Power BI är en enskild sida, ofta kallad för arbetsyta, som använder sig av visualiseringar för att förmedla ett budskap.A Power BI dashboard is a single page, often called a canvas, that uses visualizations to tell a story. Eftersom den är begränsad till en sida, innehåller en väl utformad instrumentpanel endast de viktigaste elementen i detta budskap.Because it is limited to one page, a well-designed dashboard contains only the most-important elements of that story.

De visualiseringar som visas på instrumentpanelen kallas paneler, och de fästs på instrumentpanelen av rapportdesigners.The visualizations you see on the dashboard are called tiles and are pinned to the dashboard by report designers. Om du väljer en panel kommer du i de flesta fall till den rapportsida där visualiseringen skapades.In most cases, selecting a tile takes you to the report page where the visualization was created.

Ikonen Hämta appar

Information om hur du visar instrumentpaneler finns i Power BI-instrumentpanelerTo learn how to view dashboards, see Power BI dashboards

Interagera i Power BI-tjänstenInteract in the Power BI service

Samarbeta med kollegorCollaborate with colleagues

Hoppa över e-postmeddelandet.Skip the email. Lägg till en personlig kommentar eller starta en konversation med kollegor om en instrumentpanel direkt på instrumentpanelen.Add a personal comment or start a conversation with colleagues about a dashboard, right there on that dashboard. Kommentarsfunktionen är bara ett av många sätt som du kan samarbeta med andra.The comment feature is just one of the ways you can collaborate with others.

kommentera video

Läs mer om att kommenteraLearn more about commenting

Luta dig tillbaka och låt Power BI göra arbetet åt digSit back and let Power BI work for you

Två av de sätt som Power BI-tjänst gör arbetet åt dig är prenumerationer och aviseringar.Two of the ways that the Power BI service does the work for you is with subscriptions and alerts.

Prenumerera på en instrumentpanel (eller en rapport)Subscribe to a dashboard (or report)

Du behöver inte öppna Power BI för att övervaka en instrumentpanel.It's not necessary to open Power BI to monitor a dashboard. Du kan prenumerera på den i stället så skickar Power BI ett e-postmeddelande med en ögonblicksbild av instrumentpanelen enligt ett schema som du anger.You can subscribe instead, and Power BI will email you a snapshot of that dashboard on a schedule you set.

välj ikonen Prenumerera..

Läs mer om Power BI-prenumerationerLearn more about Power BI subscriptions

Få aviseringar när dina data når ett tröskelvärdeGet alerts when your data reaches a threshold

Dina data är live, och de visuella objekten uppdateras automatiskt för att avspegla detta.Your data is live, and your visuals update automatically to reflect this. Om du vill bli meddelad när data överskrider eller underskrider ett tröskelvärde som du anger så använder du dataaviseringar.If you want to get notified when data changes above or below a threshold you set, use data alerts. Aviseringar fungerar för mätare, KPI: er och kort.Alerts work on gauges, kpis, and cards.
panel, kort, kpi

Power BI skickar dig ett e-postmeddelande när värdet överskrider eller underskrider den gräns som du har angett.Power BI sends you an email when the value increases or decreases past the limit you set.
Aviseringsmeddelande

Läs mer om Power BI-aviseringarLearn more about Power BI alerts

Ställ frågor på ett naturligt språk med Frågor och svarUse Q&A to ask questions using natural language

Ibland är det snabbaste sättet att få svar från dina data att ställa en fråga med hjälp av naturligt språk.Sometimes the fastest way to get an answer from your data is to ask a question using natural language. Frågerutan finns högst upp på instrumentpanelen.The Q&A question box is available at the top of your dashboard. Till exempel: ”visa mig antal stora affärsmöjligheter efter säljstatus som ett trattdiagram”.For example, "show me count of large opportunities by sales stage as a funnel."

Frågor och svar

Läs mer om frågor och svar i Power BI ProLearn more about Power BI Q&A

Visa information om en visualiseringDisplay details on a visualization

Visuella objekt består av datapunkter. Du kan visa information genom att hovra över en datapunkt.Visuals are made up of datapoints, and by hovering over a datapoint, you can view the details.

hovra för mer information.

Favoritmarkera en instrumentpanelFavorite a dashboard

När du gör innehåll till en favorit kan du komma åt det från det vänstra navigeringsfältet.When you make content a favorite, you'll be able to access it from the nav bar. Det vänstra navigeringsfältet är synligt i praktiskt taget alla områden i Power BI.The nav bar is visible from just about every area of Power BI. Favoriter är vanligtvis de instrumentpaneler, rapportsidor och appar som du använder oftast.Favorites are typically the dashboards, report pages, and apps that you visit most often.

I det övre högra hörnet i Power BI-tjänsten väljer du Favorit eller, om det inte visas, så väljer du ellipsen (…) och sedan Favorit i listrutan.From the upper right corner of the Power BI service, select Favorite or, if not visible, select the ellipses (...) and select Favorite from the dropdown.

Ikonen Favorit

Ta en titt på de andra åtgärderna som finns i listrutan.Take a look at the other actions available in the dropdown. Vi beskriver inte alla dessa i den här artikeln, men vi behandlar dem i andra artiklar.We don't cover all of these in this article, but we do cover them in other articles. Lär dig mer med hjälp av innehållsförteckningen i Power BI eller via Sökfältet.Learn more by using the Power BI table of contents or Search field.

Lär dig mer om favoriter och aktuellaLearn more about favorites and featured

Justera dimensionerna för visningAdjust the display dimensions

Rapporterna granskas på många olika enheter med olika skärmstorlekar och proportioner.Reports are viewed on many different devices, with varying screen sizes and aspect ratios. Standardåtergivningen är kanske inte vad du vill se på enheten.The default rendering may not be what you want to see on your device.

Om du vill justera väljer du Visa i det övre högra menyfältet och väljer en av visningsalternativen.To adjust, from the upper right menu bar select View and choose one of the display options.

rapportvymeny

Se hur alla visuella objekt på en sida är sammankoppladeSee how all the visuals on a page are interconnected

Korsmarkera och korsfiltrera de relaterade visualiseringarna på en rapportsida.Cross-highlight and cross-filter the related visualizations on a report page. Visualiseringar på en enstaka rapportsida är alla ”kopplade” till varandra.The visualizations on a single report page are all "connected" to each other. Det innebär att om du väljer ett eller flera värden i en visualisering kommer andra visualiseringar som använder samma värde att ändras baserat på ditt val.What this means is that if you select one or more values in one visualization, other visualizations that use that same value will change based on your selection.

korsmarkering

Läs mer om interaktioner med visuella objektLearn more about visual interactions

Zooma in på enskilda visuella objektZoom in on individual visuals

Håll muspekaren över visualiseringen och välj ikonen Fokusläge .Hover over a visual and select the Focus mode icon . När du visar en visualisering i fokusläge expanderas den så att den fyller hela rapportarbetsytan enligt nedan.When you view a visualization in Focus mode, it expands to fill the entire report canvas as shown below.

fokusläge

helskärmsläge

Läs mer om fokusläge och helskärmslägeLearn more about focus mode and full screen mode

Sortera en visualiseringSort a visualization

Visuella objekt på en rapportsida kan sorteras och sparas med tillämpade ändringar.Visuals on a report page can be sorted and saved with your changes applied.

Hovra över ett visuellt objekt för att göra det aktivt, och öppna sorteringsalternativen med hjälp av ellipsen (…).Hover over a visual to make it active, and select the ellipsis (...) to open sorting options.

sortera ett diagram

Läs mer om sortering av visuella objektLearn more about sorting visuals

Visa de data som används för att skapa en visualiseringShow the data used to create a visualization

En Power BI-visualisering konstrueras med hjälp av data från underliggande datamängder.A Power BI visualization is constructed using data from underlying datasets. Om du är intresserad av att se vad som pågår i bakgrunden, Power BI kan visa de data som används för att skapa visualiseringen.If you're interested in seeing behind-the-scenes, Power BI lets you display the data that is being used to create the visual. När du väljer Visa data visar Power BI dessa data under (eller bredvid) visualiseringen.When you select Show Data, Power BI displays the data below (or next to) the visualization.

När ett visuellt objekt är aktivt väljer du ellipsen (…) och sedan Visa data.With a visual active, select the ellipsis (...) and choose Show data.

välj Visa data

Exportera data till ExcelExport data to Excel

Utöver att visa de data som används för att skapa ett visuellt objekt kan du även exportera dessa data och visa dem i Microsoft Excel.In addition to showing the data that is used to create a visual, you can also export that data and view it in Microsoft Excel. När du exporterar till Excel skapar du ett separat dokument, ett kalkylblad som inte är en del av Power BI.When you export to Excel, you’re creating a separate document, a spreadsheet that isn't part of Power BI. Eventuella ändringar som du gör i Excel-filen påverkar inte data i Power BI.Any changes that you make in the Excel file won’t impact the data in Power BI. Oavsett om du vill titta närmare på data eller använda data i ett annat program eller för ett annat ändamål ger Power BI dig den flexibiliteten.Whether you want to take a closer look at the data, or you want to use the data in another application or for another purpose, Power BI gives you that flexibility.

data som exporterats till Excel

Detta har varit en snabb översikt över några av de saker som konsumenter kan göra med Power BI-tjänsten.This has been a quick overview of just some of the things consumers can do with the Power BI service.

Rensa resurserClean up resources

  • Om du är ansluten till en app väljer du Appar i det vänstra navigeringsfältet för att öppna appinnehållslistan.If you connected to an app, from the left navbar, select Apps to open the Apps content list. Håll muspekaren över den app som du vill ta bort och välj ikonen för papperskorgen.Hover over the app to delete, and select the trashcan icon.

  • Om du har importerat eller anslutit till en Power BI-exempelrapport öppnar du Min arbetsyta från det vänstra navigeringsfältet.If you imported or connected to a Power BI sample report, from the left navbar, open My workspace. Leta reda på instrumentpanelen, rapporten och datauppsättningen med hjälp av flikarna längst upp och välj ikonen för papperskorgen för var och en av dessa.Using the tabs at the top, locate the dashboard, report, and dataset, and select the trashcan icon for each.

Nästa stegNext steps

Power BI för konsumenterPower BI for consumers