Arbeta med aggregat (summa, medelvärde och så vidare) i Power BI-tjänstenWork with aggregates (sum, average, and so on) in the Power BI service

Vad är en aggregering för något?What is an aggregate?

Ibland kan du vilja kombinera värden matematiskt i dina data.Sometimes you want to mathematically combine values in your data. Den matematiska åtgärden kan vara summa, medelvärde, maximum, antal och så vidare.The mathematical operation could be sum, average, maximum, count, and so on. När du kombinerar värden i dina data kallas det för att aggregera.When you combine values in your data, it's called aggregating. Resultatet av den matematiska åtgärden blir en aggregering.The result of that mathematical operation is an aggregate.

När Power BI-tjänsten och Power BI Desktop skapar visualiseringar, kan de aggregera dina data.When Power BI service and Power BI Desktop create visualizations, they may aggregate your data. Ofta är det just det aggregatet som du vill ha, men andra gånger kan du vilja aggregera värdena på ett annat sätt.Often the aggregate is just what you need, but other times you may want to aggregate the values in a different way. En summa kontra ett medelvärde till exempel.For example, a sum versus an average. Det finns flera olika sätt att hantera och ändra den aggregering som Power BI använder i en visualisering.There are several different ways to manage and change the aggregate Power BI uses in a visualization.

Först ska vi ta en titt på data typer eftersom datatypen avgör hur och om Power BI kan aggregera den.First, let's take a look at data types because the type of data determines how, and whether, Power BI can aggregate it.

Typer av dataTypes of data

De flesta datauppsättningar har mer än en typ av data.Most datasets have more than one type of data. På den mest grundläggande nivån är data antingen numeriska eller inte.At the most basic level, the data is either numeric or it isn't. Power BI kan aggregera numeriska med hjälp av summa, medelvärde, antal, minimum, varians och mycket mer.Power BI can aggregate numeric data using a sum, average, count, minimum, variance, and much more. Tjänsten kan även aggregera textdata, som ofta kallas kategoriska data.The service can even aggregate textual data, often called categorical data. Om du försöker aggregera ett kategoriskt fält genom att placera det i en bucket som är enbart numerisk, till exempel Värden eller Knappbeskrivningar, räknar Power BI antalet förekomster av varje kategori eller räknar distinkta förekomster av varje kategori.If you try to aggregate a categorical field by placing it in a numeric-only bucket like Values or Tooltips, Power BI will count the occurrences of each category or count the distinct occurrences of each category. Särskilda typer av data, till exempel datum, har några egna aggregeringsalternativ: tidigaste, senaste, första och sista.Special types of data, like dates, have a few of their own aggregate options: earliest, latest, first, and last.

I exemplet nedan:In the example below:

 • Sålda enheter och Tillverkningskostnad är kolumner som innehåller numeriska dataUnits Sold and Manufacturing Price are columns that contain numeric data

 • Segment, Land, Produkt, Månad och Månadsnamn innehåller kategoriska dataSegment, Country, Product, Month, and Month Name contain categorical data

  Skärmbild av en exempeldatamängd.

När du skapar en visualisering i Power BI aggregerar tjänsten numeriska fält (standard är summa) över ett visst kategoriskt fält.When creating a visualization in Power BI, the service will aggregate numeric fields (the default is sum) over some categorical field. Det kan till exempel vara ”Enheter sålda per produkt _”, ”Enheter sålda _per månad_” och ”Tillverkningskostnad _per segment*”.For example, "Units Sold by Product _", "Units Sold _by Month*" and "Manufacturing Price *by Segment*". Power BI refererar till vissa numeriska fält som _*mått**.Power BI refers to some numeric fields as _*measures**. Det är lätt att identifiera mått i Power BI-rapportredigeraren – i listan Fält visas mått med symbolen ∑ intill.It's easy to identify measures in the Power BI report editor -- The Fields list shows measures with the ∑ symbol next to them. Mer information finns i Rapportredigeraren ... ta en rundtur.See The report editor... take a tour for more info.

Skärmbild av Power BI med listan Fält framhävt.

Varför fungerar inte aggregeringen som jag vill?Why don't aggregates work the way I want them to?

Det kan vara förvirrande att arbeta med aggregat i Power BI-tjänsten.Working with aggregates in Power BI service can be confusing. Kanske har du ett numeriskt fält, och Power BI låter dig inte ändra aggregeringen.Maybe you have a numeric field and Power BI won't let you change the aggregation. Eller så har du t.ex. ett fält med år som du inte vill aggregera, du vill bara räkna antalet förekomster.Or maybe you have a field, like a year, and you don't want to aggregate it, you just want to count the number of occurrences.

Vanligtvis är det underliggande problemet fältdefinitionen i datamängden.Typically, the underlying issue is the field definition in the dataset. Kanske definierade datamängdens ägare fältet som text, och det förklarar varför Power BI inte kan summera eller genomsnittsberäkna det.Maybe the dataset owner defined the field as text and that explains why Power BI can't sum or average it. Tyvärr kan endast datauppsättningens ägare ändra hur ett fält kategoriseras.Unfortunately, only the dataset owner can change the way a field is categorized. Så om du har ägarbehörighet för datamängden, antingen i Desktop eller det program som användes för att skapa den (till exempel Excel) kan du lösa problemet.So if you have owner permissions to the dataset, either in Desktop or the program used to create the dataset (for example, Excel), you can fix this problem. Annars måste du kontakta datauppsättningens ägare för hjälp.Otherwise, you'll need to contact the dataset owner for help.

Det finns ett särskilt avsnitt i slutet av den här artikeln som heter Överväganden och felsökning.There is a special section at the end of this article called Considerations and troubleshooting. Det innehåller tips och vägledning.It provides tips and guidance. Om du inte hittar svaret där kan du ställa din fråga i Power BI Community-forumet.If you don't find your answer there, post your question on the Power BI Community forum. Du får ett snabbt svar direkt från Power BI-teamet.You'll get a quick response directly from the Power BI team.

Ändra hur ett numeriskt fält aggregerasChange how a numeric field is aggregated

Anta att du har ett diagram som summerar enheter sålda för olika produkter, men du vill hellre ha medelvärdet.Say you have a chart that sums the units sold for different products, but you'd rather have the average.

 1. Skapa ett grupperat stående stapeldiagram som använder ett mått och en kategori.Create a Clustered column chart that uses a measure and a category. I det här exemplet använder vi enheter sålda per produkt.In this example, we're using Units Sold by Product. Som standard skapar Power BI ett diagram som summerar sålda enheter (dra måttet till källan Värde) för varje produkt (dra kategorin till källan Axel).By default, Power BI creates a chart that sums the units sold (drag the measure into the Value well) for each product (drag the category into the Axis well).

  Skärmbild av diagrammet, fönstret Visualiseringar och listan Fält med summa framhävd.

 2. I fönstret Visualiseringar högerklickar du på måttet och väljer den aggregattyp som behövs.In the Visualizations pane, right-click the measure, and select the aggregate type you need. I det här fallet väljer vi Medelvärde.In this case, we're selecting Average. Om du inte ser den aggregering du behöver kan du läsa avsnittet Överväganden och felsökning.If you don't see the aggregation you need, see the Considerations and troubleshooting section.

  Skärmbild av aggregatlistan med Medelvärde valt och framhävt.

  Anteckning

  Alternativen i listrutan varierar beroende på 1) vilket fält som valts och 2) hur fältet har kategoriserats av datamängdens ägare.The options available in the drop-down list will vary depending on 1) the field selected and 2) the way the dataset owner categorized that field.

 3. Din visualiseringen använder nu aggregering efter medelvärde.Your visualization is now using aggregated by average.

  Skärmbild av diagrammet visar nu medelvärdet av enheter som sålts per produkt.

Sätt att aggregera dina dataWays to aggregate your data

Här visas några av de alternativ som kan vara tillgängliga vid aggregering av ett fält:Some of the options that may be available for aggregating a field:

 • Summera inte.Do Not Summarize. När det här alternativet är valt behandlar Power BI varje värde i det fältet separat och summerar dem inte.With this option chosen, Power BI treats each value in that field separately and doesn't summarize them. Använd det här alternativet om du har en kolumn med numeriska ID:n som tjänsten inte ska summera.Use this option if you have a numeric ID column that the service shouldn't sum.

 • Summera.Sum. Adderar alla värden i fältet.Adds all the values in that field up.

 • Medelvärde.Average. Räknar ut ett aritmetiskt medelvärde för värdena.Takes an arithmetic mean of the values.

 • Minimum.Minimum. Visar det minsta värdet.Shows the smallest value.

 • Maximum.Maximum. Visar det högsta värdet.Shows the largest value.

 • Antal (ej tomma).Count (Not Blanks). Räknar ut antalet värden i ett fält som inte är tomma.Counts the number of values in that field that aren't blank.

 • Antal (distinkta).Count (Distinct). Räknar ut antalet olika värden i fältet.Counts the number of different values in that field.

 • Standardavvikelse.Standard deviation.

 • Avvikelse.Variance.

 • Median.Median. Visar medianvärdet (mitten).Shows the median (middle) value. Det här värdet har samma antal objekt över och under.This value has the same number of items above and below. Om det finns två medianer räknar Power BI ut ett medelvärde.If there are two medians, Power BI averages them.

Till exempel följande data:For example, this data:

LandCountry BeloppAmount
USAUSA 100100
StorbritannienUK 150150
KanadaCanada 100100
TysklandGermany 125125
FrankrikeFrance
JapanJapan 125125
AustralienAustralia 150150

Ger följande resultat:Would give the following results:

 • Summera inte: Varje värde visas separatDo Not Summarize: Each value is shown separately

 • Summa: 750Sum: 750

 • Medelvärde: 125Average: 125

 • Maximum: 150Maximum: 150

 • Minimum: 100Minimum: 100

 • Antal (ej tomma): 6Count (Not Blanks): 6

 • Antal (distinkta): 4Count (Distinct): 4

 • Standardavvikelse: 20,4124145 ...Standard deviation: 20.4124145...

 • Avvikelse: 416,666 ...Variance: 416.666...

 • Medianvärde: 125Median: 125

Skapa en aggregering med hjälp av ett kategorifält (text)Create an aggregate using a category (text) field

Du kan även aggregera ett icke-numeriskt fält.You can also aggregate a non-numeric field. Om du exempelvis har ett produktnamnsfält, kan du lägga till det som ett värde och ställa in det som Antal, Distinkt antal, Första eller Sista.For example, if you have a product name field, you can add it as a value and then set it to Count, Distinct count, First, or Last.

 1. Dra fältet Produkt till källan Värden.Drag the Product field into the Values well. Fältet Värden används vanligtvis för numeriska fält.The Values well is typically used for numeric fields. Power BI identifierar att det här fältet är ett textfält, anger aggregatet till Summera inte och visar dig en tabell med en enda kolumn.Power BI recognizes that this field is a text field, sets the aggregate to Do not summarize, and presents you with a single-column table.

  Skärmbild av fältet Produkt i källan Värden.

 2. Om du ändrar aggregeringen från standardvärdet Summera inte till Antal (distinkta) räknar Power BI antalet olika produkter.If you change the aggregation from the default Do not summarize to Count (Distinct), Power BI counts the number of different products. I det här fallet finns det fyra.In this case, there are four.

  Skärmbild av det distinkta antalet produkter.

 3. Om du i stället ändrar aggregeringen till Antal, räknar Power BI det totala antalet.And if you change the aggregation to Count, Power BI counts the total number. I det här fallet finns det sju poster för Produkt.In this case, there are seven entries for Product.

  Skärmbild av antalet produkter.

 4. Genom att dra samma fält (i det här fallet Produkt) till källan Värden och låta standardaggregeringen Summera inte vara kvar delar Power BI upp antalet efter produkt.By dragging the same field (in this case Product) into the Values well, and leaving the default aggregation Do not summarize, Power BI breaks down the count by product.

  Skärmbild av produkten och antalet produkter.

Överväganden och felsökningConsiderations and Troubleshooting

F: Varför har jag inte alternativet Summera inte?Q: Why don't I have a Do not summarize option?

S: Det fält du valt är sannolikt ett beräknat mått i en flerdimensionell modell, eller ett mått som skapats i Excel eller Power BI Desktop.A: The field you've selected is likely a calculated measure in a multidimensional model, or a measure created in Excel or Power BI Desktop. Varje mått har sin egen hårdkodade formel.Each measure has its own hard-coded formula. Du kan inte ändra den aggregering som används av Power BI.You can’t change the aggregation Power BI uses. Om den till exempel är en summa, kan den bara vara en summa.For example, if it’s a sum, it can only be a sum. Listan Fält visar mått med kalkylatorsymbolen.The Fields list shows measures with the calculator symbol.

F: Mitt fält är numeriskt, varför är mina enda alternativ Antal och Distinkt antal?Q: My field is numeric, why are my only choices Count and Distinct count?

S1: Sannolikt är förklaringen att datamängdens ägare inte har klassificerat fältet som ett tal.A1: The likely explanation is that the dataset owner has not classified the field as a number. Om en datamängd till exempel har ett år-fält kan datamängdens ägare kategorisera det värdet som text.For example, if a dataset has a year field, the dataset owner may categorize the value as text. Det är mer troligt att Power BI räknar år-fältet (till exempel antalet personer födda 1974).It's more likely that Power BI will count the year field (for example, number of people born in 1974). Det är mindre troligt att Power BI summerar eller genomsnittsberäknar det.It's less likely that Power BI will sum or average it. Om du är ägaren kan du öppna datamängden i Power BI Desktop och använda fliken Modellering för att ändra datatypen.If you're the owner, you can open the dataset in Power BI Desktop and use the Modeling tab to change the data type.

S2: Om fältet har en kalkylatorikon innebär det att det är ett mått.A2: If the field has a calculator icon, that means it's a measure. Varje mått har sin egen formel som bara datauppsättningens ägare kan ändra.Each measure has its own formula that only the dataset owner can change. Den beräkning som Power BI använder kan vara en enkel aggregering, till exempel ett medelvärde eller en summa.The calculation Power BI uses may be a simple aggregation like an average or sum. Det kan även vara något mer komplicerat såsom ”procenten av bidraget till den överordnade kategorin” eller ”löpande totalsumma sedan årets start”.It may also be something more complicated like a "percent of contribution to parent category" or "running total since start of the year". Power BI kommer inte att sammanfatta eller medelvärdesberäkna resultatet.Power BI isn't going to sum or average the results. I stället räknar det bara om (med hjälp av den hårdkodade formeln) för varje datapunkt.Instead, it will just recalculate (using the hard-coded formula) for each data point.

S3: En annan möjlighet är att du har släppt fältet i en bucket som endast tillåter kategoriska värden.A3: Another possibility is that you've dropped the field into a bucket that only allows categorical values. I så fall är dina enda alternativ antal och distinkt antal.In that case, your only options will be count and distinct count.

S4: Ett fjärde alternativ är att du använder fältet som en axel.A4: And a fourth possibility is that you're using the field for an axis. I ett stapeldiagrams axel visar till exempel Power BI en stapel för varje distinkt värde – den aggregerar inte fältvärdena alls.On a bar chart axis, for example, Power BI shows one bar for each distinct value -- it doesn't aggregate the field values at all.

Anteckning

Undantaget till denna regel är punktdiagram som kräver aggregerade värden för X- och Y-axlarna.The exception to this rule is scatter charts, which require aggregated values for the X and Y axes.

F: Varför kan jag inte aggregera textfält för SSAS-datakällor (SQL Server Analysis Services)?Q: Why can't I aggregate text fields for SQL Server Analysis Services (SSAS) data sources?

S: Live-anslutningar till flerdimensionella SSAS-modeller tillåter inte några aggregeringar på klientsidan, inklusive första, sista, medelvärde, minimum, maximum och summa.A: Live connections to SSAS multidimensional models don't allow any client-side aggregations, including first, last, avg, min, max, and sum.

F: Jag har ett punktdiagram och jag vill inte att mitt fält ska aggregeras.Q: I have a scatter chart and I want my field to not aggregate. Hur gör jag?How?

S: Lägg till fältet i Information i stället för X- eller Y-axelns bucket.A: Add the field to the Details bucket and not to the X or Y axes buckets.

F: När jag lägger till ett numeriskt fält i en visualisering summeras de flesta som standard, men vissa har medelvärde, antal eller någon annan typ av aggregering som standard.Q: When I add a numeric field to a visualization, most of them default to sum but some default to average or count or some other aggregation. Varför är inte standardaggregeringen alltid likadan?Why isn't the default aggregation always the same?

S: Datamängdens ägare kan ange en standardsummering för varje fält.A: Dataset owners can set the default summarization for each field. Om du är ägare till en datamängd kan du ändra standardsummeringen på fliken Modellering i Power BI Desktop.If you're a dataset owner, change the default summarization in the Modeling tab of Power BI Desktop.

F: Jag är ägare till en datauppsättning och vill se till att ett fält aldrig aggregeras.Q: I'm a dataset owner and I want to ensure that a field is never aggregated.

S: I Power BI Desktop på fliken Modellering anger du Datatyp som Text.A: In Power BI Desktop, in the Modeling tab, set Data type to Text.

F: Jag ser inte Summera inte som ett alternativ i listrutan.Q: I don't see Do not summarize as an option in my drop-down list.

S: Försök att ta bort fältet och sedan lägga till det igen.A: Try removing the field and adding it back in.

Har du fler frågor?More questions? Prova Power BI CommunityTry the Power BI Community