Datakällor i Power BI DesktopData sources in Power BI Desktop

Var den här sidan till hjälp?

Med Power BI Desktop kan du ansluta till data från många olika källor.With Power BI Desktop, you can connect to data from many different sources. En fullständig lista med tillgängliga datakällor finns längst ned på den här sidan.A full list of available data sources is at the bottom of this page.

Anslut till data genom att välja Hämta data från menyfliksområdet Start.To connect to data, select Get Data from the Home ribbon. Om du väljer nedåtpilen eller texten Hämta data på knappen, visas menyn Mest vanliga datatyper, enligt följande bild:Selecting the down arrow, or the Get Data text on the button, shows the Most Common data types menu shown in the following image:

Hämta data i Power BI Desktop

Om du väljer Mer...Selecting More… från menyn Mest vanliga visas fönstret Hämta data.from the Most Common menu displays the Get Data window. Du kan också öppna fönstret Hämta data (och kringgå menyn Mest vanliga) genom att välja Hämta data-ikonen direkt.You can also bring up the Get Data window (and bypass the Most Common menu) by selecting the Get Data icon button directly.

Knappen Hämta data

Anteckning

Power BI-teamet utökar kontinuerligt de datakällor som är tillgängliga för Power BI Desktop och Power BI-tjänsten.The Power BI team is continually expanding the data sources available to Power BI Desktop and the Power BI service. Därför visas ofta tidiga versioner av pågående datakällor markerade med beta eller förhandsversion.As such, you'll often see early versions of work-in-progress data sources marked as Beta or Preview. Alla datakällor som har markerats som beta eller förhandsversion har begränsad support och funktionalitet och ska inte användas i produktionsmiljöer.Any data source marked as Beta or Preview has limited support and functionality, and should not be used in production environments.

DatakällorData Sources

Datatyperna ordnas i följande kategorier:Data types are organized in the following categories:

 • AllaAll
 • FilFile
 • DatabasDatabase
 • Power BIPower BI
 • AzureAzure
 • OnlinetjänsterOnline Services
 • ÖvrigtOther

I kategorin Alla finns alla dataanslutningstyper från alla kategorier.The All category includes all data connection types from all categories.

I kategorin Fil finns följande dataanslutningar:The File category provides the following data connections:

 • ExcelExcel
 • Text/CSVText/CSV
 • XMLXML
 • JSONJSON
 • MappFolder
 • PDFPDF
 • SharePoint-mappSharePoint Folder

Följande bild visar fönstret Hämta data för Fil.The following image shows the Get Data window for File.

Hämta data > Fil

Kategorin Databas innehåller följande dataanslutningar:The Database category provides the following data connections:

 • SQL Server-databasSQL Server Database
 • Access-databasAccess Database
 • SQL Server Analysis Services-databasSQL Server Analysis Services Database
 • Oracle-databasOracle Database
 • IBM DB2-databasIBM DB2 Database
 • IBM Informix-databas (beta)IBM Informix database (Beta)
 • IBM NetezzaIBM Netezza
 • MySQL-databasMySQL Database
 • PostgreSQL-databasPostgreSQL Database
 • Sybase-databasSybase Database
 • Teradata-databasTeradata Database
 • SAP HANA-databasSAP HANA Database
 • SAP Business Warehouse Application ServerSAP Business Warehouse Application Server
 • SAP Business Warehouse Message ServerSAP Business Warehouse Message Server
 • Amazon RedshiftAmazon Redshift
 • ImpalaImpala
 • Google BigQueryGoogle BigQuery
 • VerticaVertica
 • SnowflakeSnowflake
 • EssbaseEssbase
 • AtScale-kuber (Beta)AtScale cubes (Beta)
 • BI-anslutningsappBI Connector
 • DremioDremio
 • ExasolExasol
 • Indexima (Beta)Indexima (Beta)
 • InterSystems IRIS (Beta)InterSystems IRIS (Beta)
 • Jethro (Beta)Jethro (Beta)
 • Kyligence Enterprise (Beta)Kyligence Enterprise (Beta)
 • MarkLogic (Beta)MarkLogic (Beta)

Anteckning

Vissa databaskopplingar kräver att du aktiverar dem genom att välja Arkiv > Alternativ och inställningar > Alternativ sedan välja Förhandsversionsfunktioner och aktivera kopplingen.Some database connectors require that you enable them by selecting File > Options and settings > Options then selecting Preview Features and enabling the connector. Om du inte ser några av de kopplingar som nämns ovan och vill använda dem, kontrollerar du dina inställningar för Förhandsversionsfunktioner.If you don't see some of the connectors mentioned above and want to use them, check your Preview Features settings. Observera att alla datakällor som har markerats som beta eller förhandsversion har begränsad support och funktionalitet och ska inte användas i produktionsmiljöer.Also note that any data source marked as Beta or Preview has limited support and functionality, and should not be used in production environments.

Följande bild visar fönstret Hämta data för Databas.The following image shows the Get Data window for Database.

Hämta Data > Databaser

I Power BI-kategorin finns följande dataanslutningar:The Power BI category provides the following data connections:

 • Power BI-datauppsättningarPower BI datasets
 • Power BI-dataflödenPower BI dataflows

Följande bild visar fönstret Hämta data för Power BI.The following image shows the Get Data window for Power BI.

Hämta data > Power BI

Kategorin Azure innehåller följande dataanslutningar:The Azure category provides the following data connections:

 • Azure SQL DatabaseAzure SQL Database
 • Azure SQL Data WarehouseAzure SQL Data Warehouse
 • Azure Analysis Services-databasAzure Analysis Services database
 • Azure Blob StorageAzure Blob Storage
 • Azure Table StorageAzure Table Storage
 • Azure Cosmos DB (beta)Azure Cosmos DB (Beta)
 • Azure Data Lake Storage Gen1Azure Data Lake Storage Gen1
 • Azure HDInsight (HDFS)Azure HDInsight (HDFS)
 • Azure HDInsight SparkAzure HDInsight Spark
 • HDInsight Interactive-frågaHDInsight Interactive Query
 • Azure Data Explorer (Kusto)Azure Data Explorer (Kusto)
 • Azure kostnadshantering (Beta)Azure Cost Management (Beta)

Följande bild visar fönstret Hämta data för Azure.The following image shows the Get Data window for Azure.

Hämta data > Azure

Kategorin Onlinetjänster innehåller följande dataanslutningar:The Online Services category provides the following data connections:

 • SharePoint Online-listaSharePoint Online List
 • Microsoft Exchange OnlineMicrosoft Exchange Online
 • Dynamics 365 (online)Dynamics 365 (online)
 • Dynamics NAVDynamics NAV
 • Dynamics 365 Business CentralDynamics 365 Business Central
 • Dynamics 365 Business Central (lokal)Dynamics 365 Business Central (on-premises)
 • Common Data Service för appar (beta)Common Data Service for Apps (Beta)
 • Microsoft Azure Consumption Insights (beta)Microsoft Azure Consumption Insights (Beta)
 • Azure DevOps (Beta)Azure DevOps (Beta)
 • Azure DevOps Server (Beta)Azure DevOps Server (Beta)
 • Salesforce-objektSalesforce Objects
 • Salesforce-rapporterSalesforce Reports
 • Google AnalyticsGoogle Analytics
 • Adobe AnalyticsAdobe Analytics
 • appFigures (beta)appFigures (Beta)
 • Data.World – Hämta datauppsättning (beta)Data.World - Get Dataset (Beta)
 • FacebookFacebook
 • GitHub (beta)GitHub (Beta)
 • MailChimp (beta)MailChimp (Beta)
 • Marketo (beta)Marketo (Beta)
 • Mixpanel (beta)Mixpanel (Beta)
 • Planview Enterprise One – PRM (beta)Planview Enterprise One - PRM (Beta)
 • Planview Projectplace (beta)Planview Projectplace (Beta)
 • QuickBooks Online (beta)QuickBooks Online (Beta)
 • SmartsheetSmartsheet
 • SparkPost (beta)SparkPost (Beta)
 • Stripe (beta)Stripe (Beta)
 • SweetIQ (beta)SweetIQ (Beta)
 • Planview Enterprise One – CMT (beta)Planview Enterprise One - CMT (Beta)
 • Twilio (beta)Twilio (Beta)
 • tyGraph (beta)tyGraph (Beta)
 • Webtrends (beta)Webtrends (Beta)
 • Zendesk (beta)Zendesk (Beta)
 • Emigo Data Source (Beta)Emigo Data Source (Beta)
 • IndustrialAppStore (Beta)IndustrialAppStore (Beta)
 • Microsoft Graph Security (Beta)Microsoft Graph Security (Beta)
 • TeamDesk (beta)TeamDesk (Beta)

Följande bild visar fönstret Hämta data för Onlinetjänster.The following image shows the Get Data window for Online Services.

Hämta data > Onlinetjänster

Kategorin Övrigt innehåller följande dataanslutningar:The Other category provides the following data connections:

 • WebbWeb
 • SharePoint-listaSharePoint List
 • OData-feedOData Feed
 • Active DirectoryActive Directory
 • Microsoft ExchangeMicrosoft Exchange
 • Hadoop-fil (HDFS)Hadoop File (HDFS)
 • SparkSpark
 • R-skriptR Script
 • Python-skriptPython script
 • ODBCODBC
 • OLE DBOLE DB
 • BI360 - budgetering och finansiell rapportering (Beta)BI360 - Budgeting & Financial Reporting (Beta)
 • DenadoDenado
 • Information Grid (Beta)Information Grid (Beta)
 • PaxataPaxata
 • QubolePresto (Beta)QubolePresto (Beta)
 • Quick Base (Beta)Quick Base (Beta)
 • Roamler (Beta)Roamler (Beta)
 • SurveyMonkey (Beta)SurveyMonkey (Beta)
 • Tenforce (Beta)Tenforce (Beta)
 • Workforce Dimensions (Beta)Workforce Dimensions (Beta)
 • Tom frågaBlank Query

Följande bild visar fönstret Hämta data för Övrigt.The following image shows the Get Data window for Other.

Hämta data > Övrigt

Anteckning

För tillfället går det inte att ansluta till anpassade datakällor som skyddas med Azure Active Directory.At this time, it's not possible to connect to custom data sources secured using Azure Active Directory.

Ansluta till en datakällaConnecting to a Data Source

Anslut till en datakälla genom att välja datakällan i fönstret Hämta data och välja Anslut.To connect to a data source, select the data source from the Get Data window and select Connect. I följande bild har Webb valts från dataanslutningskategorin Övrigt.In the following image, Web is selected from the Other data connection category.

Anslut till webben

Ett fönster för anslutningen visas, specifik för dataanslutningstypen.A connection window is displayed, specific to the type of data connection. Om det krävs autentiseringsuppgifter uppmanas du att ange dem.If credentials are required, you’ll be prompted to provide them. Följande bild visar en URL som anges för att ansluta till en webbdatakälla.The following image shows a URL being entered to connect to a Web data source.

Ange webbadress

När URL:en eller anslutningsinformationen för resursen har angetts, väljer du OK.When the URL or resource connection information is entered, select OK. Power BI Desktop ansluter till datakällan och visar tillgängliga datakällor i navigatören.Power BI Desktop makes the connection to the data source, and presents the available data sources in the Navigator.

Navigatörsskärmen

Du kan antingen läsa in data genom att välja knappen Läs in längst ned i navigatören, eller redigera frågan innan du läser in data genom att välja knappen Redigera.You can either load the data by selecting the Load button at the bottom of the Navigator pane, or edit the query before loading data by selecting the Edit button.

Det är allt du behöver veta om att ansluta till datakällor i Power BI Desktop!That’s all there is to connecting to data sources in Power BI Desktop! Försök att ansluta till data från våra växande lista med datakällor och kom tillbaka ofta – vi fyller på listan hela tiden.Try connecting to data from our growing list of data sources, and check back often - we continue to add to this list all the time.

Nästa stegNext steps

Det finns olika typer av saker som du kan göra med Power BI Desktop.There are all sorts of things you can do with Power BI Desktop. Läs följande resurser för mer information om dess möjligheter:For more information on its capabilities, check out the following resources: