Exempel på personalfrågor för Power BI: Ta en rundturHuman Resources sample for Power BI: Take a tour

Var den här sidan till hjälp?

Översikt över PersonalfrågeexempletOverview of the Human Resources sample

Personalavdelningen har samma rapporteringsmodell för olika företag, även om de är olika för olika branscher och storlekar.The HR department has the same reporting model across different companies, even when they differ by industry or size. Det här exemplet granskar nya anställningar, aktiva medarbetare, och medarbetare som har lämnat och försöker att hitta trender i anställningsstrategin.This sample looks at new hires, active employees, and employees who left and tries to uncover any trends in the hiring strategy. Vårt huvudmål är att förstå:Our main objectives are to understand:

 • Vem vi anställerWho we hire
 • Eventuella fördomar i vår anställningsstrategiBiases in our hiring strategy
 • Trender i frivilliga avgångarTrends in voluntary separations

Det här exemplet ingår i en serie som illustrerar hur du kan använda Power BI med verksamhetsorienterade data, rapporter och instrumentpaneler.This sample is part of a series that illustrates how you can use Power BI with business-oriented data, reports, and dashboards. Det här är verkliga data från obviEnce (www.obvience.com) som har anonymiserats.This is real data from obviEnce (www.obvience.com) that has been anonymized. Data är tillgängliga i flera format: innehållsförpackning/-app, Excel-arbetsbok eller PBIX-fil för Power BI Desktop.The data is available in several formats: content pack/app, Excel workbook, or .pbix Power BI Desktop file. Läs mer i exempeldatauppsättningar.To learn more, see Sample datasets.

FörutsättningarPrerequisites

Innan du kan använda exemplet, måste du först ladda ned det som ett innehållspaket, en PBIX-fil eller en Excel-arbetsbok.Before you can use the sample, you must first download it as a content pack, pbix file, or Excel workbook.

Hämta innehållspaketet för det här exempletGet the content pack for this sample

 1. Öppna Power BI-tjänsten (app.powerbi.com) och logga in.Open the Power BI service (app.powerbi.com) and log in.

 2. Längst ned i vänster hörn väljer du Hämta data.In the bottom left corner select Get data.

 3. På sidan Hämta data väljer du ikonen Exempel.On the Get Data page that appears, select the Samples icon.

 4. Välj Personalfrågeexempel och sedan Anslut.Select the Human Resources Sample, then choose Connect.

  Hämta data

 5. Power BI importerar innehållspaketet och lägger till en ny instrumentpanel, rapport och datauppsättning till din aktuella arbetsyta.Power BI imports the content pack and adds a new dashboard, report, and dataset to your current workspace. Det nya innehållet markeras med en gul asterisk.The new content is marked with a yellow asterisk.

  Asterisk

Hämta .pbix-filen för det här exempletGet the .pbix file for this sample

Du kan även hämta exemplet som en .pbix-fil som är avsedd för användning med Power BI Desktop.Alternatively, you can download the sample as a .pbix file, which is designed for use with Power BI Desktop.

Hämta Excel-arbetsboken för det här exempletGet the Excel workbook for this sample

Du kan också hämta enbart datauppsättningen (Excel-arbetsboken) för det här exemplet.You can also download just the dataset (Excel workbook) for this sample. Arbetsboken innehåller Power View-blad som du kan visa och ändra.The workbook contains Power View sheets that you can view and modify. För att se rådata väljer du Power Pivot > Hantera.To see the raw data select Power Pivot > Manage.

NyanställdaNew hires

Låt oss utforska nyanställda först.Let’s explore new hires first.

 1. På arbetsytan väljer du fliken instrumentpaneler och öppnar instrumentpanelen personal.In your workspace, select the Dashboards tab, and open the Human Resources dashboard.

 2. På instrumentpanelen, väljer du panelen Antal nyanställda, nyanställda samma period förra året, aktiva, ändring på årsbasis Enligt månad.On the dashboard, select the New Hire Count, New Hires Same Period Last Year, Actives YoY % Change By Month tile.

  Exempelrapporten för personal öppnas på sidan Nyanställda.The Human Resources Sample report opens to the New Hires page.

Observera följande:Notice the following:

 • Kombinationsdiagrammet Ändring per månad, anställa och nyanställda SPLY och aktiva på årsbasis % visar vi har anlitat fler personer varje månad i år jämfört med föregående år — betydligt fler personer under vissa månader.The New Hire Count, New Hires SPLY and Actives YoY % Change by Month combo chart shows we hired more people every month this year compared to last year — significantly more people in some months.
 • I kombinationsdiagrammet Antal nyanställa och aktivt antal medarbetare per region och etnicitet kan man notera att vi anställde färre personer i regionen Öst.In the combo chart New Hire Count and Active Employee Count by Region and Ethnicity, notice we’re hiring fewer people in the East region.
 • Vattenfallsdiagrammet Varians av nyanställda på årsbasis per åldersgrupp att vi i huvudsak anställer yngre personer.The New Hires YoY Var by Age Group waterfall chart shows we’re hiring mainly younger people. Detta kan bero på att tjänsterna i huvudsak är på deltid.This may be due to the mainly part-time nature of the jobs.
 • Cirkeldiagrammet Antal nyanställda enligt kön visar en ganska jämn fördelning.The New Hire Count by Gender pie chart shows a pretty even split.

Kan du hitta mer insikter, till exempel en region där könsfördelningen är ojämn?Can you find more insights; for example, a region where the gender split is not even? Välj olika ålder grupper och könen i diagram och utforska relationerna mellan ålder, kön, region och etnisk grupp.Select different age groups and genders in the charts to explore the relationships between age, gender, region, and ethnicity group.

Välj namnet på instrumentpanelen från det övre navigeringsfältet för att återgå till instrumentpanelen.Select the name of the dashboard from the top navbar to return to the dashboard.

Jämför aktuella aktiva och tidigare anställdaCompare current active and former employees

Låt oss utforska data för aktuella aktiva medarbetare och anställda som inte längre arbetar för företaget.Let’s explore data for current active employees and employees who no longer work for the company.

På instrumentpanelen väljer du panelen Antal aktiva medarbetare per åldersgrupp.On the dashboard, select the Active Employee Count by Age Group tile.

Exempelrapporten för personal öppnas på sidan Aktiva anställda jämfört med. Uppsägningar.The Human Resources Sample report opens to the Active Employees vs. Separations page.

Objekt av intresse:Items of interest:

 • Kombinationsdiagram till vänster visar årsvis ändring för aktiva medarbetare och uppsägningar.Combo charts on the left show year-over-year change for active employees and separates. Vi har mer aktivitet i år på grund av snabb anställning men även fler uppsägningar än förra året.We have more actives this year due to rapid hiring, but also more separates than last year.
 • I augusti hade vi fler uppsägningar än andra månader.In August we had more separates compared to other months. Välj olika åldersgrupper, kön eller regioner för att se om du hittar några avvikare.Select the different age groups, genders, or regions to see if you can find any outliers.
 • Om vi tittar på cirkeldiagrammen ser vi en tydlig köns- och åldersfördelning bland våra aktiva medarbetare.Looking at the pie charts, we notice we have a pretty even split in our active employees by gender and age groups. Välj olika ålder grupper om du vill se könsfördelningen ändras i olika åldersgrupper.Select different age groups to see the gender split differs by age. Har vi en ojämn könsfördelning i alla åldersgrupper?Do we have an even split by gender in every age group?

Orsaker till fördelningReasons for separation

Öppna rapporten i Redigeringsvyn.Let’s look at the report in Editing View. Välj Redigera rapporten i det övre vänstra hörnet.Select Edit report in the upper-left corner.

Ändra cirkeldiagrammet så att uppsägningar visas istället för aktiva.Change the pie charts to show Separates data instead of Actives.

 1. Välj cirkeldiagrammet Antal aktiva medarbetare per åldersgrupp.Select the Active Employee Count by Age Group pie chart.

 2. I Fält markerar du pilen bredvid anställda för att expandera tabellen med anställda.In Fields, select the arrow next to Employees to expand the Employees table. Avmarkera kryssrutan bredvid Antal aktiva medarbetare för att ta bort fältet.Clear the check box next to Active Employee Count to remove that field.

 3. Markera kryssrutan bredvid Antal uppsägningar i tabellen anställda till rutan Värden i fältbrunnen.Select the check box next to Separation Count in the Employees table to add it to the Values box in the field well.

 4. När du är tillbaka på rapportarbetsytan väljer du stapeln Frivilligt i stapeldiagrammet Antal uppsägningar efter uppsägningsorsak.Back on the report canvas, select the Voluntary bar in the Separation Count by Separation Reason bar chart. Detta markerar dem som lämnade företaget frivilligt i andra visuella objekt i rapporten.This highlights those who left voluntarily in the other visuals in the report.

 5. Klicka på sektorn 50+ i cirkeldiagrammet Antal uppsägningar per åldersgrupp.Click the 50+ slice of the Separation Count by Age Group pie chart.

  Titta på linjediagrammet Uppsägning per orsak i den nedre högra hörnet.Look at the Separations by Reason line chart in the lower-right corner. Diagrammet är filtrerat för att visa frivilliga uppsägningar.This chart is filtered to show voluntary separations.

  Ser du trenden i åldersgruppen 50+?Notice the trend in the 50+ age group? Under den senare delen av året lämnar fler anställda över 50 frivilligt.During the latter part of the year more employees over age 50 are leaving voluntarily. Detta kan vara ett område som behöver närmare efterforskning med mer data.This would be an area to investigate further with more data.

 6. Du kan följa samma steg för cirkeldiagrammet Antal aktiva medarbetare efter kön och ändra den till uppsägningar istället för aktiva medarbetare.You can follow the same steps for the Active Employee Count by Gender pie chart too, changing it to separations instead of active employees. Titta på data för frivillig uppsägning efter kön för att se om du kan hitta andra insikter.Look at the voluntary separation data by gender to see if you find any other insights.

 7. Klicka på Power BI i det övre navigeringsfältet att återgå till instrumentpanelen.Click Power BI in the top navigation bar to return to the dashboard. Du kan spara de ändringar du har gjort i rapporten eller inte.You can save the changes you’ve made to the report or not.

Dåliga anställningarBad hires

Det senaste området att utforska är dåliga anställningar.The last area to explore is bad hires. Dåliga anställningar definieras som medarbetare som inte stannade längre än 60 dagar.Bad hires are defined as employees who didn’t last for more than 60 days. Vi har hög personalomsättning.We’re hiring rapidly. Anställer vi bra kandidater?Are we hiring good candidates?

 1. Välj instrumentpanelen Dåliga anställningar som % av aktiva efter åldersgrupp.Select the Bad Hires as % of Actives by Age Group dashboard tile. Rapporten öppnas på sidan 3, ”Dåliga anställningar”.This opens the report to page 3, “Bad Hires”.

 2. Välj kryssrotan Northwest i utsnittet Region till vänster och segmentet män i ringdiagrammet Antal dåliga anställningar efter kön.Select the Northwest check box in the Region slicer on the left and the Male slice in the Bad Hire Count by Gender donut chart. Titta på andra diagram på sidan ”dåliga anställningar”.Look at other charts on the “Bad Hires” page. Fler dåliga anställningar för män än kvinnor och många dåliga anställningar i grupp A.More male bad hires than females and lot of Group A bad hires.

 3. Om vi tittar på toroiden Dåliga anställningar efter kön och klickar på utsnittet Region ser vi att Öst är den enda regionen med fler kvinnliga än manliga dåliga anställningar.Looking at the Bad Hires by Gender donut chart and clicking through the Region slicer we notice that East is the only region with more female than male bad hires.

 4. Välj namnet på instrumentpanelen från det övre navigeringsfältet för att återgå till instrumentpanelen.Select the name of the dashboard from the top navbar to return to the dashboard.

Ställer en fråga i rutan Frågor och svarAsking a question in the Q&A box

I rutan Frågor och svar kan du skriva en fråga med naturligt språk.The Q&A question box is where you type a question using natural language. Frågor och svar kan identifiera de ord du skriver och var svaret finns i din databas.Q&A recognizes the words you type and figures out where in your dataset to find the answer.

 1. Klicka på rutan Frågor och svarClick in the Q&A question box. Observera att rutan Frågor och svar innehåller förslag redan innan du börjar skriva:Notice before you even start typing, the Q&A box contains suggestions:

 2. Du kan välja något av dessa förslag eller skriva: Visa åldersgrupp, kön och dåliga anställningar SPLY där regionen är Öst.You can pick one of those suggestions, or type: show age group, gender and bad hires SPLY where region is east.

  Lägg märke till att majoriteten av dåliga kvinnliga anställningar är under 30.Notice most of the female bad hires are under 30.

Det här är en säker miljö att leka runt i.This is a safe environment to play in. Du kan alltid välja att inte spara ändringarna.You can always choose not to save your changes. Fast du sparar dem kan du alltid gå till Hämta data för en ny kopia av det här exemplet.If you do save them, you can always go to Get Data for a new copy of this sample.

Nästa steg: Anslut till dina dataNext steps: Connect to your data

Vi hoppas att denna rundtur har visat hur Power BI-instrumentpaneler, frågor och svar, samt rapporter kan ge insikter om personalfrågor.We hope this tour has shown how Power BI dashboards, Q&A, and reports can provide insights into human resources data. Nu är det din tur – anslut till dina egna data.Now it is your turn — connect to your own data. Med Power BI kan du ansluta till en mängd olika datakällor.With Power BI you can connect to a wide variety of data sources. Läs mer om att komma igång med Power BI.Learn more about getting started with Power BI.