Exempel på personalfrågor för Power BI: Ta en rundturHuman Resources sample for Power BI: Take a tour

Var den här sidan till hjälp?

Innehållspaketet med personalfrågeexempel innehåller en instrumentpanel, en rapport och en datamängd för en personalavdelning.The Human Resources sample content pack contains a dashboard, report, and dataset for a human resources department. I det här exemplet har personalavdelningen samma rapporteringsmodell för olika företag, även om de skiljer sig åt vad gäller bransch eller storlek.In this sample, the human resources department has the same reporting model across different companies, even when they differ by industry or size. Det här exemplet granskar nya anställningar, nuvarande personal (aktiva anställda) och tidigare anställda som har lämnat företaget.This sample looks at new hires, active employees, and employees who have left. Målet är att identifiera eventuella trender i anställningsstrategin.It strives to uncover any trends in the hiring strategy. Vårt huvudmål är att förstå:Our main objectives are to understand:

 • Vem vi anställerWho we hire
 • Eventuella fördomar i vår anställningsstrategiBiases in our hiring strategy
 • Trender i frivilliga avgångarTrends in voluntary separations

Instrumentpanel för personalfrågeexemplet

Det här exemplet ingår i en serie som visar hur du kan använda Power BI med verksamhetsorienterade data, rapporter och instrumentpaneler.This sample is part of a series that shows how you can use Power BI with business-oriented data, reports, and dashboards. Det har skapats med verkliga data från obviEnce, som har anonymiserats.It was created with real data by obviEnce, which has been anonymized. Dessa data är tillgängliga i flera format: innehållsförpackning, .pbix-fil för Power BI Desktop eller Excel-arbetsbok.The data is available in several formats: content pack, .pbix Power BI Desktop file, or Excel workbook. Se Exempel för Power BI.See Samples for Power BI.

De här självstudierna använder Power BI-tjänsten och utforskar innehållspaketet med personalfrågeexempel.This tutorial explores the Human Resources sample content pack in the Power BI service. Eftersom rapportupplevelserna är så lika i Power BI Desktop och tjänsten kan du även följa med via .pbix-exempelfilen i Power BI Desktop.Because the report experience is similar in Power BI Desktop and in the service, you can also follow along by using the sample .pbix file in Power BI Desktop.

Du behöver inte en licens för Power BI för att utforska exempel i Power BI Desktop.You don't need a Power BI license to explore the samples in Power BI Desktop. Om du inte har en Power BI Pro-licens kan du spara exemplet på Min arbetsyta i Power BI-tjänsten.If you don't have a Power BI Pro license, you can save the sample to your My Workspace in the Power BI service.

Hämta exempletGet the sample

Innan du kan använda exemplet, måste du först hämta det som ett innehållspaket, en .pbix-fil eller en Excel-arbetsbok.Before you can use the sample, you must first download it as a content pack, .pbix file, or Excel workbook.

Hämta innehållspaketet för det här exempletGet the content pack for this sample

 1. Öppna Power BI-tjänsten (app.powerbi.com), logga in och öppna den arbetsyta där du vill spara exemplet.Open the Power BI service (app.powerbi.com), sign in, and open the workspace where you want to save the sample.

  Om du inte har en Power BI Pro-licens kan du spara exemplet på Min arbetsyta.If you don't have a Power BI Pro license, you can save the sample to your My Workspace.

 2. Längst ned i vänster hörn väljer du Hämta data.In the bottom-left corner, select Get Data.

  Välja Hämta data

 3. På sidan Hämta data väljer du Exempel.On the Get Data page that appears, select Samples.

 4. Välj Personalfrågeexempel och sedan Anslut.Select Human Resources Sample, then choose Connect.

  Ansluta till exempel

 5. Power BI importerar innehållspaketet och lägger sedan till en ny instrumentpanel, rapport och datamängd till din aktuella arbetsyta.Power BI imports the content pack and then adds a new dashboard, report, and dataset to your current workspace.

  Inmatning av personalfrågeexempel

Hämta .pbix-filen för det här exempletGet the .pbix file for this sample

Du kan även ladda ned personalfrågeexemplet som en .pbix-fil som är avsedd för användning med Power BI Desktop.Alternatively, you can download the Human Resources sample as a .pbix file, which is designed for use with Power BI Desktop.

Hämta Excel-arbetsboken för det här exempletGet the Excel workbook for this sample

Om du vill visa i datakällan för det här exemplet är det även tillgängligt som en Excel-arbetsbok.If you want to view the data source for this sample, it's also available as an Excel workbook. Arbetsboken innehåller Power View-blad som du kan visa och ändra.The workbook contains Power View sheets that you can view and modify. Om du vill se rådata aktiverar du dataanalystilläggen och väljer Power Pivot > Hantera.To see the raw data, enable the Data Analysis add-ins, and then select Power Pivot > Manage. Aktivering av tilläggen för Power View och Power Pivot beskrivs i avsnittet om att titta på Excel-exemplen inuti själva Excel.To enable the Power View and Power Pivot add-ins, see Take a look at the Excel samples from inside Excel itself for details.

NyanställdaNew hires

Låt oss utforska nyanställda först.Let’s explore new hires first.

 1. På arbetsytan väljer du fliken Instrumentpaneler och öppnar instrumentpanelen Personalfrågeexempel.In your workspace, select the Dashboards tab, and open the Human Resources Sample dashboard.

 2. På instrumentpanelen väljer du panelen för Antal nyanställda, nyanställda samma period förra året, förändring för nuvarande personal år för år i % efter månad.On the dashboard, select the New Hire Count, New Hires Same Period Last Year, Actives YoY % Change By Month tile.

  Panelen Antal nyanställda

  Exempelrapporten för personal öppnas på sidan Nyanställda.The Human Resources Sample report opens to the New Hires page.

  Sidan Nyanställda

 3. Titta närmare på dessa intressanta punkter:Look at these items of interest:

  • Kombinationsdiagrammet för Antal nyanställda, Nyanställda samma period förra året och Förändring för nuvarande personal år för år i % efter månad visar att vi har anställt fler personer varje månad i år, jämfört med föregående år.The New Hire Count, New Hires SPLY and Actives YoY % Change by Month combo chart shows we hired more people every month this year compared to last year. Betydligt fler personer under vissa månader.Significantly more people in some months.
  • I kombinationsdiagrammet Antal nyanställa och aktivt antal medarbetare per region och etnicitet kan man notera att vi anställde färre personer i regionen Öst.In the combo chart New Hire Count and Active Employee Count by Region and Ethnicity, notice we’re hiring fewer people in the East region.
  • Vattenfallsdiagrammet Varians av nyanställda på årsbasis per åldersgrupp att vi i huvudsak anställer yngre personer.The New Hires YoY Var by Age Group waterfall chart shows we’re hiring mainly younger people. De här trenden kan bero på att tjänsterna i huvudsak är på deltid.This trend may be due to the mostly part-time nature of the jobs.
  • Cirkeldiagrammet Antal nyanställda enligt kön visar en ganska jämn fördelning.The New Hire Count by Gender pie chart shows a roughly even split.

  Hittar du fler insikter?Can you find more insights? Till exempel en region där könsfördelningen är ojämn?For example, a region where the gender split is not even.

 4. Välj olika ålder grupper och könen i diagram och utforska relationerna mellan ålder, kön, region och etnisk grupp.Select different age groups and genders in the charts to explore the relationships between age, gender, region, and ethnicity group.

 5. Välj Personalfrågeexempel i det övre navigeringsfältet för att återgå till instrumentpanelen.Select Human Resource Sample from the top navigation bar to return to the dashboard.

  Återgå till instrumentpanelen

Jämföra nuvarande aktiva anställda och tidigare anställdaCompare currently active and former employees

Låt oss utforska data för aktiva anställda och tidigare anställda som inte längre arbetar på företaget.Let’s explore data for currently active employees and employees who no longer work for the company.

 1. På instrumentpanelen väljer du panelen Antal aktiva medarbetare per åldersgrupp.On the dashboard, select the Active Employee Count by Age Group tile.

  Panelen Antal aktiva anställda per åldersgrupp

  Exempelrapporten för personal öppnas på sidan Aktiva anställda jämfört med. Uppsägningar.The Human Resources Sample report opens to the Active Employees vs. Separations page.

  Aktiva anställda jämfört med Sidan Uppsägningar

 2. Titta närmare på dessa intressanta punkter:Look at these items of interest:

  • De två kombinationsdiagrammen till vänster visar förändringar år för år för aktiva anställda och uppsägningar.The two combo charts on the left show the year-over-year change for active employees and employee separations. Vi har mer aktiva anställda i år på grund av att vi har anställt många på kort tid, men även fler uppsägningar än förra året.We have more active employees this year due to rapid hiring, but also more separations than last year.
  • I augusti hade vi fler uppsägningar än andra månader.In August, we had more separations compared to other months. Välj olika åldersgrupper, kön eller regioner för att se om du hittar några avvikare.Select the different age groups, genders, or regions to see if you can find any outliers.
  • Om vi tittar på cirkeldiagrammen ser vi en tydlig köns- och åldersfördelning bland våra aktiva anställda.Looking at the pie charts, we notice we have an even split in our active employees by gender and age groups. Välj olika åldersgrupper om du vill se hur könsfördelningen ändras i olika åldersgrupper.Select different age groups to see how the gender split differs by age. Har vi en ojämn könsfördelning i alla åldersgrupper?Do we have an even split by gender in every age group?

Orsaker till fördelningReasons for separation

Öppna rapporten i Redigeringsvyn.Let’s look at the report in Editing View. Du kan ändra cirkeldiagrammen för att visa data för personaluppsägningar istället för aktiva anställda.You can change the pie charts to show employee separations data instead of active employee data.

 1. Välj Redigera rapporten i det övre vänstra hörnet.Select Edit report in the upper-left corner.

 2. Välj cirkeldiagrammet Antal aktiva medarbetare per åldersgrupp.Select the Active Employee Count by Age Group pie chart.

 3. För Fält markerar du Anställda för att expandera tabellen Anställda.In Fields, select Employees to expand the Employees table. Avmarkera Antal aktiva anställda för att ta bort fältet.Clear Active Employee Count to remove that field.

 4. Välj Antal uppsägningar i tabellen Anställda för att lägga till det i rutan Värden i området Fält.Select Separation Count in the Employees table to add it to the Values box in the Fields area.

 5. På rapportarbetsytan väljer du stapeln Frivilligt i stapeldiagrammet Antal uppsägningar efter uppsägningsorsak.On the report canvas, select the Voluntary bar in the Separation Count by Separation Reason bar chart.

  Den här stapeln markerar de anställda som lämnade företaget frivilligt i de övriga visuella objekten i rapporten.This bar highlights those employees who left voluntarily in the other visuals in the report.

 6. Väj sektorn 50+ i cirkeldiagrammet Antal uppsägningar per åldersgrupp.Select the 50+ slice of the Separation Count by Age Group pie chart.

 7. Titta på linjediagrammet i det nedre högra hörnet.Look at the line chart in the lower-right corner. Diagrammet är filtrerat för att visa frivilliga uppsägningar.This chart is filtered to show voluntary separations.

  Uppsägning av medarbetare över 50

  Ser du trenden i åldersgruppen 50+?Notice the trend in the 50+ age group. Under den senare delen av året lämnar fler medarbetare över 50 frivilligt.During the latter part of the year, more employees over age 50 left voluntarily. Den här trenden behöver närmare efterforskning med mer data.This trend is an area to investigate further with more data.

 8. Du kan också följa samma steg för cirkeldiagrammet Antal aktiva anställda efter kön och ändra den till uppsägningar istället för nuvarande personal.You can also follow the same steps for the Active Employee Count by Gender pie chart, changing it to separations instead of active employees. Titta på data för frivillig uppsägning efter kön för att se om du kan hitta andra insikter.Look at the voluntary separation data by gender to see if you find any other insights.

 9. Välj Personalfrågeexempel i det övre navigeringsfältet för att återgå till instrumentpanelen.Select Human Resource Sample from the top navigation bar to return to the dashboard. Du kan välja att spara de ändringar som du har gjort i rapporten.You can choose to save the changes you’ve made to the report.

Dåliga anställningarBad hires

Det senaste området att utforska är dåliga anställningar.The last area to explore is bad hires. Dåliga anställningar definieras som medarbetare som inte stannade längre än 60 dagar.Bad hires are defined as employees who didn’t last for more than 60 days. Vi anställer i hög takt, men anställer vi bra kandidater?We’re hiring rapidly, but are we hiring good candidates?

 1. Välj instrumentpanelen Dåliga anställningar som % av aktiva efter åldersgrupp.Select the Bad Hires as % of Actives by Age Group dashboard tile. Rapporten öppnas på flik tre, Dåliga anställningar.The report opens to tab three, Bad Hires.

  Panelen Dåliga anställningar som % av aktiva anställda efter åldersgrupp

 2. Välj Nordväst i utsnittet Region till vänster och välj Män i ringdiagrammet Antal dåliga anställningar efter kön.Select Northwest in the Region slicer on the left and select Male in the Bad Hire Count by Gender donut chart. Titta på de andra diagrammen på sidan Dåliga anställningar.Look at the other charts on the Bad Hires page. Notera att det finns fler dåliga anställningar av män än kvinnor och många dåliga anställningar i grupp A.Notice there are more male bad hires than females and many Group A bad hires.

  Dåliga anställningar i nordväst

 3. Om du tittar på ringdiagrammet Antal dåliga anställningar efter kön och väljer olika regioner i utsnittet Region, ser du att den östra regionen är den enda regionen med fler kvinnliga än manliga dåliga anställningar.If you look at the Bad Hire Count by Gender donut chart and select different regions in the Region slicer, you'll notice that the East region is the only region with more female than male bad hires.

 4. Välj namnet på instrumentpanelen från det övre navigeringsfältet för att återgå till instrumentpanelen.Select the name of the dashboard from the top navigation bar to return to the dashboard.

Ställa en fråga i instrumentpanelens frågeruta Frågor och svarAsk a question in the dashboard Q&A box

I frågerutan Frågor och svar på instrumentpanelen kan du ställa en fråga om dina data med hjälp av naturligt språk.In the Q&A question box in the dashboard, you can ask a question about your data by using natural language. Frågor och svar kan identifiera de ord du skriver och var svaret finns i din databas.Q&A recognizes the words you type and figures out where in your dataset to find the answer.

 1. Klicka på rutan frågor och svar.Select the Q&A question box. Notera att Frågor och svar visar förslag för att hjälpa dig formulera din fråga, redan innan du ens börjar skriva.Notice that even before you start typing, Q&A displays suggestions to help you form your question.

  Förslag för rutan Frågor och svar

 2. Du kan välja något av dessa förslag eller skriva: visa åldersgrupp, kön och dåliga anställningar samma period förra året där regionen är öst.You can pick one of those suggestions, or enter: show age group, gender, and bad hires SPLY where region is east.

  Svar för rutan Frågor och svar

  Lägg märke till att majoriteten av dåliga kvinnliga anställningar är under 30.Notice most of the female bad hires are under 30.

Nästa steg: Anslut till dina dataNext steps: Connect to your data

Den här miljön är säker att leka i eftersom du kan välja att inte spara dina ändringar.This environment is a safe one to play in, because you can choose not to save your changes. Men om du sparar dem kan du alltid välja Hämta data för att få en ny kopia av exemplet.But if you do save them, you can always select Get Data for a new copy of this sample.

Vi hoppas att denna rundtur har visat hur Power BI-instrumentpaneler, frågor och svar, samt rapporter kan ge insikter om exempeldata.We hope this tour has shown how Power BI dashboards, Q&A, and reports can provide insights into sample data. Nu är det din tur – anslut till dina egna data.Now it's your turn; connect to your own data. Med Power BI kan du ansluta till en mängd olika datakällor.With Power BI, you can connect to a wide variety of data sources. Läs mer i Kom igång med Power BI-tjänsten.To learn more, see Get started with the Power BI service.