Exempel på IT-utgiftsanalys för Power BI: Ta en rundturIT Spend Analysis sample for Power BI: Take a tour

Var den här sidan till hjälp?

Översikt för exemplet för IT-utgiftsanalysOverview of the IT Spend Analysis sample

Innehållspaketet IT-utgiftsanalys (instrumentpanel, rapport och datauppsättning) analyserar de planerade kontra faktiska kostnaderna för IT-avdelningen.The IT Spend Analysis content pack (dashboard, report, and dataset) analyze the planned vs. actual costs of an IT department. Den här jämförelsen hjälper oss att förstå hur väl företaget planerat för året och undersöka områden med stora avvikelser från planen.This comparison helps us understand how well the company planned for the year and investigate areas with huge deviations from the plan. Företaget i det här exemplet går igenom en årlig planeringscykel och skapar kvartalsvis en ny senaste uppskattning (LE) för att analysera förändringar i IT-utgifter över räkenskapsåret.The company in this example goes through a yearly planning cycle, and then quarterly it produces a new Latest Estimate (LE) to help analyze changes in IT spend over the fiscal year.

Det här exemplet ingår i en serie som illustrerar hur du kan använda Power BI med affärsorienterade data, rapporter och instrumentpaneler.This sample is part of a series that illustrates how you can use Power BI with business-oriented data, reports and dashboards. Det här är verkliga data från obviEnce (http://obvience.com/) som har anonymiserats.This is real data from obviEnce (http://obvience.com/) that has been anonymized.

FörutsättningarPrerequisites

Innan du kan använda exemplet, måste du först hämta det som ett innehållspaket, en .pbix-fil eller en Excel-arbetsbok.Before you can use the sample, you must first download it as a content pack, .pbix file, or Excel workbook.

Hämta innehållspaketet för det här exempletGet the content pack for this sample

 1. Öppna Power BI-tjänsten (app.powerbi.com) och logga in.Open the Power BI service (app.powerbi.com) and log in.

 2. Längst ned i vänster hörn väljer du Hämta data.In the bottom left corner select Get data.

 3. På sidan Hämta data väljer du ikonen Exempel.On the Get Data page that appears, select the Samples icon.

 4. Välj Exempel på IT-utgiftsanalys och sedan Anslut.Select the IT Spend Analysis Sample, then choose Connect.

  Hämta data

 5. Power BI importerar innehållspaketet och lägger till en ny instrumentpanel, rapport och datauppsättning till din aktuella arbetsyta.Power BI imports the content pack and adds a new dashboard, report, and dataset to your current workspace. Det nya innehållet markeras med en gul asterisk.The new content is marked with a yellow asterisk.

  Asterisk

Hämta .pbix-filen för det här exempletGet the .pbix file for this sample

Du kan även hämta exemplet som en .pbix-fil som är avsedd för användning med Power BI Desktop.Alternatively, you can download the sample as a .pbix file, which is designed for use with Power BI Desktop.

Hämta Excel-arbetsboken för det här exempletGet the Excel workbook for this sample

Du kan också hämta enbart datauppsättningen (Excel-arbetsboken) för det här exemplet.You can also download just the dataset (Excel workbook) for this sample. Arbetsboken innehåller Power View-blad som du kan visa och ändra.The workbook contains Power View sheets that you can view and modify. För att se rådata väljer du Power Pivot > Hantera.To see the raw data select Power Pivot > Manage.

Exempelinstrumentpanelen IT-utgiftsanalysThe IT Spend Analysis Sample dashboard

De två sifferpanelerna på instrumentpanelen, Var Plan % och varians senaste uppskattning % kvartal 3, ger oss en översikt över hur bra det går jämfört med planen och jämfört med senaste kvartalsuppskattningen (LE3 = senaste uppskattning kvartal 3).The two numbers tiles on the dashboard, the Var Plan % and Variance Latest Estimate % Quarter 3, give us an overview of how well we are doing against plan and against the Latest Qtr estimate (LE3 = Latest Estimate Quarter 3). Generellt sett är vi ungefär 6% över planen.Overall we are about 6% off the plan. Vi ska undersöka orsaken till den här avvikelsen – när, var, och vilken kategori?Let’s explore the cause of this variance – when, where, and which category?

Sidan IT-utgiftstrendanalys i år“YTD IT Spend Trend Analysis” page

Om du väljer instrumentpanelen Var Plan % efter försäljningsregion kommer du till sidan IT-utgiftstrendanalys av exempelrapporten IT-utgiftsanalys.Selecting the Var Plan % by Sales Region dashboard tile takes you to the “IT Spend Trend Analysis” page of the IT Spend Analysis Sample report. Vi kan se att vi har en positiv avvikelse i USA och Europa och en negativ avvikelse i Kanada, Latinamerika och Australien.We see at a glance that we have positive variance in US and Europe and negative variance in Canada, Latin America, and Australia. USA hade cirka 6% + LE-avvikelse och Australien hade cirka 7% -LE-avvikelse.US had about 6% +LE variance and Australia has about 7% -LE variance.

Men det kan vara vilseledande att bara titta på det här diagrammet och dra slutsatser.But just looking at this chart and drawing conclusions can be misleading. Vi behöver titta på faktiska dollarbelopp för att få lite perspektiv.We need to look at actual dollar amounts to put things in perspective.

 1. Välj diagrammet Aus och NZ i Var Plan % efter försäljningsregion och notera diagrammet Var Plan efter IT-område.Select Aus and NZ in the Var Plan % by Sales Region chart, and observe Var Plan by IT Area chart.

 2. Välj nu USA.Now select USA. Du ser, Australien är en jätteliten del av totala utgifter jämfört med USA.You get the idea — Australia is a really small part of our overall spend as compared to US.

  Så vi har begränsat det till USA, nu då?So we narrowed it down to the USA, now what? Vi tar och undersöker vilken kategori i USA som orsakar avvikelsen.Let’s explore which category in the USA is causing the variance.

Ställ frågor om dina dataAsk questions of the data

 1. Välj IT-utgiftsanalysexempel i det övre navigeringsfältet för att återgå till instrumentpanelerna.Select IT Spend Analysis Sample in the top navigation bar to return to the Dashboards.

 2. I frågerutan skriver du visa IT-områden, var plan % och var le3% stapeldiagram.In the question box, type “show IT areas, var plan % and var le3 % bar chart”.

  I det första IT-området infrastruktur, har procentandelen ändrats dramatiskt mellan den inledande avvikelseplanen avvikelseplanens senaste uppskattning.In the first IT area, Infrastructure, the percentage has changed drastically between the initial variance plan and the variance plan latest estimate.

Sidan utgifter i år efter kostnadselement“YTD Spend by Cost Elements” page

Gå tillbaka till instrumentpanelen och titta på instrumentpanelen Var Plan %, Var LE3%.Go back to the dashboard and look at the Var Plan %, Var LE3% dashboard tile.

Infrastrukturen står ut med en stor positiv avvikelse jämfört med planen.Infrastructure jumps out with huge positive variance to plan.

 1. Klicka på den här panelen för att gå till sidan utgifter i år efter kostnadselement från exempelrapporten IT-utgiftsanalys.Click this tile to go to the “YTD Spend by Cost Elements” page of the IT Spend Analysis Sample report.

 2. Klicka på menyraden infrastruktur i diagrammet Var Plan % och Var LE3 % efter IT-område i det undre vänstre och notera avvikelsen mot planen i Var Plan % efter säljregion till vänster.Click the Infrastructure bar in the “Var Plan % and Var LE3 % by IT Area” chart in the lower left, and observe the variance to plan in the "Var Plan % by Sales Region" to the left.

 3. Klicka på namnet för varje kostnadselementgrupp i utsnitt för att hitta kostnadselement med en stor avvikelse.Click the name of each Cost Element Group in the slicer to find the cost element with a large variance.

 4. Med andra markerat, klickar du på infrastruktur i IT-området och klickar på underavsnitten utsnittet IT-underområde för att hitta det underområde som har störst avvikelse.With Other selected, click Infrastructure in the IT Area and click the sub areas in the IT Sub Area slicer to find the sub area with the largest variance.

  Vi ser en enorm avvikelse i nätverk.We see a huge variance in Networking.

  Uppenbarligen har företaget bestämt sig för att ge sina anställda telefontjänster som en förmån, men det var inte planerat.Apparently the company decided to give its employees phone services as a benefit but this move was not planned for.

Sidan avvikelseanalys för planen“Plan Variance Analysis” page

I rapporten, klickar du på fliken avvikelseanalys för planen längst ner i rapporten för att gå till sida 3 i rapporten.Still in the report, click the "Plan Variance Analysis" tab on the bottom of the report to go to page 3 of the report.

I kombinationsdiagrammet Var Plan % och Var Plan % efter affärsområde till vänster, klickar du på infrastruktur-kolumnen för att markera infrastrukturvärden på resten av sidan.In the “Var Plan, and Var Plan % by Business Area” combo chart on the left, click the Infrastructure column to highlight infrastructure values in the rest of the page.

Observera att på diagrammet Var plan % av månad och affärsområde att infrastruktur har börjat ha en positiv avvikelse runt februari och fortsätter därefter att öka.Notice on the “Var plan% by Month and Business Area” chart that infrastructure started to have a positive variance around February and then it keeps increasing. Observera också hur avvikelsen mot planerat värde för infrastruktur varierar efter land, jämfört med värdet för alla affärsområden.Also, notice how the variance to plan value for infrastructure varies by country, compared to the value for all business areas. Använd utsnitten IT-område och IT-underområden till höger för att filtrera värdena i resten av sidan istället för att markera dem.Use the “IT Area” and “IT Sub Areas” slicers on the right to filter the values in the rest of the page rather than highlighting them. Klicka på de olika IT-områdena till höger för att utforska data på ett annat sätt.Click the different IT Areas on the right to explore the data in another way. Du kan också klicka på IT-underområden och se avvikelsen på den nivån.You can also click IT Sub Areas and see the variance at that level.

Redigera rapportenEdit the report

Klicka på redigera rapporten i det övre vänstra hörnet och utforska i redigeringsvyn.Click Edit Report in the upper-left corner and explore in Editing View.

 • Se hur sidorna är uppbyggda – fälten i varje diagram, filter på sidornaSee how the pages are made – the fields in each chart, filters on the pages
 • Lägg till sidor och diagram baserat på samma dataAdd pages and charts based on the same data
 • Ändra visualiseringstypen för varje diagramChange the visualization type for each chart
 • Fäst dem på din instrumentpanelPin them to your dashboard

Det här är en säker miljö att leka runt i.This is a safe environment to play in. Du kan alltid välja att inte spara ändringarna.You can always choose not to save your changes. Fast du sparar dem kan du alltid gå till Hämta data för att få en ny kopia av exemplet.But if you do save them, you can always go to Get Data for a new copy of this sample.

Nästa steg: Anslut till dina dataNext steps: Connect to your data

Vi hoppas att den här rundturen har visat hur Power BI-instrumentpaneler, frågor och svar, samt rapporter kan ge insikter om IT-utgiftsdata.We hope this tour has shown how Power BI dashboards, Q&A, and reports can provide insights into IT spend data. Nu är det din tur – anslut till dina egna data.Now it is your turn — connect to your own data. Med Power BI kan du ansluta till en mängd olika datakällor.With Power BI you can connect to a wide variety of data sources. Läs mer om att komma igång med Power BI.Learn more about getting started with Power BI.