Exempel på IT-utgiftsanalys för Power BI: Ta en rundturIT Spend Analysis sample for Power BI: Take a tour

Var den här sidan till hjälp?

Innehållspaketet Exempel på IT-utgiftsanalys innehåller en instrumentpanel, en rapport och en datamängd som analyserar de planerade kontra faktiska kostnaderna för IT-avdelningen.The IT Spend Analysis sample content pack contains a dashboard, report, and dataset that analyzes the planned vs. actual costs of an IT department. Den här jämförelsen hjälper oss att förstå hur väl företaget planerat för året och undersöka områden med stora avvikelser från planen.This comparison helps us understand how well the company planned for the year and investigate areas with huge deviations from the plan. Företaget i det här exemplet går igenom en årlig planeringscykel och skapar kvartalsvis en ny senaste uppskattning (LE) för att analysera förändringar i IT-utgifter över räkenskapsåret.The company in this example goes through a yearly planning cycle, and then quarterly it produces a new latest estimate (LE) to help analyze changes in IT spend over the fiscal year.

Instrumentpanel för Exempel på IT-utgiftsanalys

Det här exemplet ingår i en serie som visar hur du kan använda Power BI med verksamhetsorienterade data, rapporter och instrumentpaneler.This sample is part of a series that shows how you can use Power BI with business-oriented data, reports, and dashboards. Det har skapats med verkliga data från obviEnce, som har anonymiserats.It was created with real data by obviEnce, which has been anonymized. Dessa data är tillgängliga i flera format: innehållsförpackning, .pbix-fil för Power BI Desktop eller Excel-arbetsbok.The data is available in several formats: content pack, .pbix Power BI Desktop file, or Excel workbook. Se Exempel för Power BI.See Samples for Power BI.

De här självstudierna använder Power BI-tjänsten och utforskar innehållspaketet med IT-utgiftsanalysexemplet.This tutorial explores the IT Spend Analysis sample content pack in the Power BI service. Eftersom rapportupplevelserna är så lika i Power BI Desktop och tjänsten kan du även följa med via .pbix-exempelfilen i Power BI Desktop.Because the report experience is similar in Power BI Desktop and in the service, you can also follow along by using the sample .pbix file in Power BI Desktop.

Du behöver inte en licens för Power BI för att utforska exempel i Power BI Desktop.You don't need a Power BI license to explore the samples in Power BI Desktop. Om du inte har en Power BI Pro-licens kan du spara exemplet på Min arbetsyta i Power BI-tjänsten.If you don't have a Power BI Pro license, you can save the sample to your My Workspace in the Power BI service.

Hämta exempletGet the sample

Innan du kan använda exemplet, måste du först hämta det som ett innehållspaket, en .pbix-fil eller en Excel-arbetsbok.Before you can use the sample, you must first download it as a content pack, .pbix file, or Excel workbook.

Hämta innehållspaketet för det här exempletGet the content pack for this sample

 1. Öppna Power BI-tjänsten (app.powerbi.com), logga in och öppna den arbetsyta där du vill spara exemplet.Open the Power BI service (app.powerbi.com), sign in, and open the workspace where you want to save the sample.

  Om du inte har en Power BI Pro-licens kan du spara exemplet på Min arbetsyta.If you don't have a Power BI Pro license, you can save the sample to your My Workspace.

 2. Längst ned i vänster hörn väljer du Hämta data.In the bottom-left corner, select Get Data.

  Välja Hämta data

 3. På sidan Hämta data väljer du Exempel.On the Get Data page that appears, select Samples.

 4. Välj Exempel på IT-utgiftsanalys och sedan Anslut.Select IT Spend Analysis Sample, then choose Connect.

  Ansluta till exempel

 5. Power BI importerar innehållspaketet och lägger sedan till en ny instrumentpanel, rapport och datamängd till din aktuella arbetsyta.Power BI imports the content pack and then adds a new dashboard, report, and dataset to your current workspace.

  Inmatning för Exempel på IT-utgiftsanalys

Hämta .pbix-filen för det här exempletGet the .pbix file for this sample

Du kan även ladda ned Exempel på IT-utgiftsanalys som en .pbix-fil som är avsedd för användning med Power BI Desktop.Alternatively, you can download the IT Spend Analysis sample as a .pbix file, which is designed for use with Power BI Desktop.

Hämta Excel-arbetsboken för det här exempletGet the Excel workbook for this sample

Om du vill visa i datakällan för det här exemplet är det även tillgängligt som en Excel-arbetsbok.If you want to view the data source for this sample, it's also available as an Excel workbook. Arbetsboken innehåller Power View-blad som du kan visa och ändra.The workbook contains Power View sheets that you can view and modify. Om du vill se rådata aktiverar du dataanalystilläggen och väljer Power Pivot > Hantera.To see the raw data, enable the Data Analysis add-ins, and then select Power Pivot > Manage. Aktivering av tilläggen för Power View och Power Pivot beskrivs i avsnittet om att titta på Excel-exemplen inuti själva Excel.To enable the Power View and Power Pivot add-ins, see Take a look at the Excel samples from inside Excel itself for details.

Instrumentpanelen för Exempel på IT-utgiftsanalysIT Spend Analysis Sample dashboard

De två sifferpanelerna på instrumentpanelens vänstra sida, Var Plan % och Avvikelse senaste uppskattning i %, kvartal 3, ger oss en översikt över hur bra det går jämfört med planen och jämfört med senaste kvartalsuppskattningen (LE3 = senaste uppskattningen för kvartal 3).The two numbers tiles on the left of the dashboard, Var Plan % and Variance Latest Estimate % Quarter 3, give us an overview of how well we're doing against the plan and against the latest quarterly estimate (LE3 = latest estimate quarter 3). Generellt sett är vi ungefär 6 % över planen.Overall, we're about 6% off the plan. Vi ska undersöka orsaken till den här avvikelsen – när, var, och i vilken kategori.Let’s explore the cause of this variance: when, where, and in which category.

Sidan IT-utgiftstrendanalys i årYTD IT Spend Trend Analysis page

När du väljer instrumentpanelen Var Plan % efter försäljningsregion, visas sidan IT-utgiftstrendanalys i år i rapporten Exempel på IT-utgiftsanalys.When you select the Var Plan % by Sales Region dashboard tile, it displays the YTD IT Spend Trend Analysis page of the IT Spend Analysis Sample report. Vi kan direkt se att vi har en positiv avvikelse i USA och Europa och en negativ avvikelse i Kanada, Latinamerika och Australien.At a glance, we see that we have positive variance in the United States and Europe and negative variance in Canada, Latin America, and Australia. USA har cirka 6 % +LE-avvikelse och Australien har cirka 7 % -LE-avvikelse.The United States has about 6% +LE variance and Australia has about 7% -LE variance.

Var plan % efter försäljningsregion

Men det kan vara vilseledande att bara titta på det här diagrammet och dra slutsatser.However, just looking at this chart and drawing conclusions can be misleading. Vi behöver titta på faktiska dollarbelopp för att få lite perspektiv.We need to look at actual dollar amounts to put things in perspective.

 1. Välj Aus och NZ i diagrammet Var Plan % efter försäljningsregion och notera sedan diagrammet Var Plan efter IT-område.Select Aus and NZ in the Var Plan % by Sales Region chart, and then observe the Var Plan by IT Area chart.

  Sidan IT-utgiftstrendanalys i år

 2. Välj nu USA.Now select USA. Observera att Australien och Nya Zeeland utgör en mycket liten andel av våra totala utgifter jämfört med USA.Notice that Australia and New Zealand are a very small part of our overall spending as compared to the United States.

  Nu tar vi och undersöker vilken kategori i USA som orsakar avvikelsen.Next, let’s explore which category in the USA is causing the variance.

Ställ frågor om dina dataAsk questions of the data

 1. Välj Exempel på IT-utgiftsanalys i det övre navigeringsfältet för att återgå till exemplets instrumentpanel.Select IT Spend Analysis Sample in the top navigation bar to return to the sample dashboard.

 2. Välj Ställ en fråga om dina data.Select Ask a question about your data.

 3. Välj vad är planen efter IT-område i listan Frågor för att komma igång till vänster.From the Questions to get you started list on the left side, select what is the plan by IT area.

  Plan efter IT-områdesdiagram

 4. Rensa föregående inmatning i rutan Frågor och svar och ange visa stapeldiagram för IT-områden, var plan % och var le3 % .In the Q&A box, clear the previous entry and enter show IT areas, var plan % and var le3 % bar chart.

  Var plan % och var LE3 % efter IT-områdesdiagram

  Notera i det första IT-området, Infrastruktur, att procentandelen har ändrats dramatiskt mellan den inledande avvikelseplanen avvikelseplanens senaste uppskattning.In the first IT area, Infrastructure, notice that the percentage has changed drastically between the initial variance plan and the variance plan latest estimate.

Sidan Utgifter i år efter kostnadselementYTD Spend by Cost Elements page

 1. Återgå till instrumentpanelen och titta på panelen Avvikelseplan %, Avvikelse senaste uppskattning i % – Kvartal 3 på instrumentpanelen.Return to the dashboard and look at the Variance Plan %, Variance Latest Estimate % - Quarter 3 dashboard tile.

  Panelen Var Plan %, Var LE3

  Observera att infrastruktursområdet står ut med en stor positiv skillnad i förhållande till planen.Notice that the Infrastructure area stands out with a large positive variance to the plan.

 2. Välj den här panelen för att öppna rapporten och visa sidan Utgifter i år efter kostnadselement.Select this tile to open the report and view the YTD Spend by Cost Elements page.

 3. Välj stapeln Infrastruktur i diagrammet Var Plan % och Var LE3 % efter IT-område längre ned till höger och notera avvikelsen mot planen i diagrammet Var Plan % efter försäljningsregion längre ned till vänster.Select the Infrastructure bar in the Var Plan % and Var LE3 % by IT Area chart on the lower right, and observe the variance-to-plan values in the Var Plan % by Sales Region chart on the lower left.

  Sidan Utgifter i år efter kostnadselement

 4. Välj varje namn i tur och ordning i utsnittet Kostnadselementgrupp för att hitta kostnadselementet med störst avvikelse.Select each name in turn in the Cost Element Group slicer to find the cost element with the largest variance.

 5. Med Andra markerat, väljer du Infrastruktur i utsnittet IT-område och sedan underområden i utsnittet IT-underområde för att hitta underområdet med störst avvikelse.With Other selected, select Infrastructure in the IT Area slicer and select subareas in the IT Sub Area slicer to find the subarea with the largest variance.

  Lägg märke till den stora avvikelsen för Nätverk.Notice the large variance for Networking. Uppenbarligen har företaget bestämt sig för att ge sina anställda telefontjänster som förmån, men oplanerat.Apparently the company decided to give its employees phone services as a benefit, even though this move was not planned for.

Sidan Avvikelseanalys för planenPlan Variance Analysis page

 1. Välj fliken Avvikelseanalys för planen längst ned på sidan.Select the Plan Variance Analysis tab on the bottom of the page.

 2. I diagrammet Var Plan % och Var Plan % efter affärsområde till vänster, klickar du på kolumnen Infrastruktur för att markera infrastrukturvärdena för affärsområdet på resten av sidan.In the Var Plan and Var Plan % by Business Area chart on the left, select the Infrastructure column to highlight infrastructure business area values in the rest of the page.

  Sidan Avvikelseanalys för planen

  Notera att affärsområdet infrastruktur inledde en positiv avvikelse i februari enligt diagrammet Var plan % per månad och affärsområde.Notice in the Var plan % by Month and Business Area chart that the infrastructure business area started a positive variance in February. Observera också hur avvikelsen mot planerat värde för affärsområdet varierar efter land, jämfört med alla andra affärsområden.Also, notice how the variance-to-plan value for that business area varies by country, as compared to all other business areas.

 3. Använd utsnitten IT-område och IT-underområde till höger för att filtrera värdena på resten av sidan och för att utforska dessa data.Use the IT Area and IT Sub Area slicers on the right to filter the values in the rest of the page and to explore the data.

Redigera rapportenEdit the report

Välj Redigera rapporten i det övre vänstra hörnet för utforska i redigeringsvyn:Select Edit Report in the upper-left corner to explore in Editing view:

 • Se hur sidorna är uppbyggda – fälten i varje diagram och filtren på sidorna.See how the pages are made, the fields in each chart, and the filters on the pages.
 • Lägg till sidor och diagram baserat på samma data.Add pages and charts, based on the same data.
 • Ändra visualiseringstypen för varje diagram.Change the visualization type for each chart.
 • Fäst diagram av intresse på instrumentpanelen.Pin charts of interest to your dashboard.

Nästa steg: Anslut till dina dataNext steps: Connect to your data

Den här miljön är säker att leka i eftersom du kan välja att inte spara dina ändringar.This environment is a safe one to play in, because you can choose not to save your changes. Men om du sparar dem kan du alltid välja Hämta data för att få en ny kopia av exemplet.But if you do save them, you can always select Get Data for a new copy of this sample.

Vi hoppas att denna rundtur har visat hur Power BI-instrumentpaneler, frågor och svar, samt rapporter kan ge insikter om exempeldata.We hope this tour has shown how Power BI dashboards, Q&A, and reports can provide insights into sample data. Nu är det din tur – anslut till dina egna data.Now it's your turn; connect to your own data. Med Power BI kan du ansluta till en mängd olika datakällor.With Power BI, you can connect to a wide variety of data sources. Läs mer i Kom igång med Power BI-tjänsten.To learn more, see Get started with the Power BI service.