Exempel på affärsmöjlighetsanalys för Power BI: Ta en rundturOpportunity Analysis sample for Power BI: Take a tour

Var den här sidan till hjälp?

Översikt över exemplet för analys av affärsmöjligheterOverview of the Opportunity Analysis sample

Exemplet analys av affärsmöjligheter innehåller en instrumentpanel (och associerad rapport) för ett programvaruföretag som har 2 försäljningskanaler: direkt och partner.The Opportunity Analysis Sample contains a dashboard (and associated report) for a software company that has 2 sales channels: direct and partner. Säljchefen skapade den här instrumentpanelen för att spåra affärsmöjligheter och intäkter efter region, avtalsstorlek och kanal.The Sales Manager created this dashboard to track opportunities and revenue by region, deal size, and channel.

Säljchefen förlitar sig på 2 intäktsmått:The Sales Manager relies on two measures of revenue:

 • Intäkter – detta är en säljares uppskattning av vad han tror att intäkten kommer att bli.Revenue – this is a salesperson’s estimate of what he believes the revenue will be.

 • Inberäknade intäkter – detta beräknas som intäkter X sannolikhetsprocent och anses allmänt ge en mer rättvisande prognos om faktiska försäljningsintäkter.Factored Revenue – this is calculated as Revenue X Probability% and is generally accepted as being a more-accurate predictor of actual sales revenue. Sannolikheten bestäms av avtalets aktuella försäljningsteg.Probability is determined by the deal’s current Sales Stage.

  • Lead – 10%Lead – 10%
  • Kvalificera – 20%Qualify – 20%
  • Lösning – 40%Solution – 40%
  • Förslag – 60%Proposal – 60%
  • Slutför – 80%Finalize – 80%

Det här exemplet ingår i en serie som illustrerar hur du kan använda Power BI med affärsorienterade data, rapporter och instrumentpaneler.This sample is part of a series that illustrates how you can use Power BI with business-oriented data, reports and dashboards. Det här är verkliga data från obviEnce (www.obvience.com) som har anonymiserats.This is real data from obviEnce (www.obvience.com) that has been anonymized.

FörutsättningarPrerequisites

Innan du kan använda exemplet, måste du först hämta det som ett innehållspaket, en .pbix-fil eller en Excel-arbetsbok.Before you can use the sample, you must first download it as a content pack, .pbix file, or Excel workbook.

Hämta innehållspaketet för det här exempletGet the content pack for this sample

 1. Öppna Power BI-tjänsten (app.powerbi.com) och logga in.Open the Power BI service (app.powerbi.com) and log in.

 2. Längst ned i vänster hörn väljer du Hämta data.In the bottom left corner select Get data.

 3. På sidan Hämta data väljer du ikonen Exempel.On the Get Data page that appears, select the Samples icon.

 4. Välj Exempel på detaljhandelsanalys och sedan Anslut.Select the Opportunity Analysis Sample, then choose Connect.

  Hämta data

 5. Power BI importerar innehållspaketet och lägger till en ny instrumentpanel, rapport och datauppsättning till din aktuella arbetsyta.Power BI imports the content pack and adds a new dashboard, report, and dataset to your current workspace. Det nya innehållet markeras med en gul asterisk.The new content is marked with a yellow asterisk.

  Asterisk

Hämta .pbix-filen för det här exempletGet the .pbix file for this sample

Du kan även hämta exemplet som en .pbix-fil som är avsedd för användning med Power BI Desktop.Alternatively, you can download the sample as a .pbix file, which is designed for use with Power BI Desktop.

Hämta Excel-arbetsboken för det här exempletGet the Excel workbook for this sample

Du kan också hämta enbart datauppsättningen (Excel-arbetsboken) för det här exemplet.You can also download just the dataset (Excel workbook) for this sample. Arbetsboken innehåller Power View-blad som du kan visa och ändra.The workbook contains Power View sheets that you can view and modify. För att se rådata väljer du Power Pivot > Hantera.To see the raw data select Power Pivot > Manage.

Vad kan vi utläsa från instrumentpanelen?What is our dashboard telling us?

Vår säljchef har skapat en instrumentpanel för att spåra de mått som är viktigast för henne.Our Sales Manager has created a dashboard to track those metrics most important to her. När hon ser något intressant, kan hon välja en panel för att granska närmare.When she sees something interesting, she can select a tile to dig into the data.

 1. Företagets intäkter är 2 miljarder dollar och de beräknade intäkterna är 461 miljoner dollar.Company revenue is $2 billion and factored revenue is $461 million.
 2. Antalet affärsmöjligheter och intäkter följer en bekant trattmönster där summorna minskar för varje efterföljande steg.Opportunity count and revenue follow a familiar funnel pattern, with totals decreasing each subsequent stage.
 3. De flesta affärsmöjligheterna är i region öst.Most of our opportunities are in the East region.
 4. De stora affärsmöjligheterna genererar mer intäkter än de medelstora eller små affärsmöjligheterna.The large opportunities generate more revenue than the medium or small opportunities.
 5. Stora partneravtal genererar mer intäkter: 8 miljoner dollar i genomsnitt jämfört med 6 miljoner dollar direkt försäljning.Partner large deals generate more revenue: $8M on average versus $6M for direst sales.

Eftersom ansträngningen för att få till ett avtal är samma oavsett om avtalet klassas som stort, medelstort eller litet, bör vårt företag analysera data för att lära sig mer om stora affärsmöjligheter.Since the effort to land a deal is the same whether the deal is classified as large, medium, or small; our company should dig into the data to learn more about large opportunities.

Välj panelen antal affärsmöjligheter efter partnerdrivna och försäljningsfas för att öppna sida 1 i rapporten.Select the Opportunity Count by Partner Driven and Sales Stage tile to open page 1 of the report.

Utforska sidorna i rapportenExplore the pages in the report

Sida 1 i vår rapport heter översikt över antal affärsmöjligheter.Page 1 of our report is titled “Opportunity Count Overview.”

 • Öst är vår största region när det gäller antal affärsmöjligheter.East is our biggest region in terms of opportunity counts.
 • I cirkeldiagrammet markerar du varje region en åt gången för att filtrera sidan.On the pie chart, select each region one at a time to filter the page. För varje region, går partners efter betydligt fler stora affärsmöjligheter.For each region, partners are pursuing significantly more large opportunities.
 • Stapeldiagrammet antal affärsmöjligheter efter partnerdrivna och storlek på affärsmöjligheter visar tydligt att de flesta av de stora affärsmöjligheterna är partnerdrivna och flera av de små och medelstora affärsmöjligheterna inte är partnerdrivna.The Opportunity Count by Partner Driven and Opportunity Size column chart clearly shows that most of the large opportunities are partner-driven and more of the small and medium opportunities are not partner-driven.
 • Markera varje försäljningssteg i stapeldiagrammet i nedre vänstra hörnet för att se skillnaden i regionala antal och notera att även om öst är vår största region vad det gäller antal så har stegen lösning, förslag och slutför i alla 3 regioner jämförbara antal.Select each Sales Stage in the bar chart in the bottom left to see the difference in regional count and notice that even though East is our biggest region in terms of counts, in the Solution, Proposal and Finalize stages all 3 regions have comparable counts. Det här betyder att vi väljer en högre procentandel avtal i central och väst.This means we close a higher percent of deals in Central and West.

Sida 2 av vår rapport heter intäktsöversikt.Page 2 of our report is titled “Revenue Overview.”

Den här sidan tar en liknande titt på data, men med ett intäktsperspektiv istället för antal.This page takes a similar look at the data but using a revenue perspective instead of count.

 • Öst är vår största region inte bara när det gäller antal affärsmöjligheter, men även intäkter.East is our biggest region not only in opportunity count but in revenue also.
 • Filtrering efter partnerdriven (välj ja i teckenförklaringen uppe till höger) visar intäkter på 1,5 miljarder dollar och 294 miljoner dollar.Filtering by Partner driven (select Yes in the legend in the top right) reveals revenue of $1.5B and $294M. Jämför det här med 644 miljarder dollar och 166 miljoner dollar för icke-partnerdrivna intäkter.Compare this to $644B and $166M for non-partner driven revenue.
 • Genomsnittliga intäkter för stora konton är större (8 miljoner) om affärsmöjligheten är partnerdriven jämfört med 6 miljoner för icke-partnerdrivna företag.Average revenue for large accounts is larger (8M) if the opportunity is partner driven as compared to 6M for non-partner driven business.
 • För partnerdrivna verksamheter är de genomsnittliga intäkterna för stora affärsmöjligheter nästan dubbelt jämfört med medelstora affärsmöjligheter (4 miljoner).For partner driven business, average revenue for large opportunities is almost double that of medium sized opportunities (4M).
 • Genomsnittlig intäkt för små och medelstora företag är jämförbara för både partnerdrivna och icke-partnerdrivna företag.Average revenue for small and medium businesses is comparable for both partner driven and non-partner driven business.

Våra samarbetspartners gör uppenbart ett bättre jobb med att sälja till kunder.Clearly our partners are doing a better job selling to customers. Det kan vara klokt att styra fler affärer via våra partners.It might make sense to funnel more deals through our partners.

Sida 3 av vår rapport heter antal regionsstegPage 3 of our report is titled "Region Stage Counts"

Den här sidan visar liknande data men delar upp dem efter region och steg.This page looks at similar data but breaks it down by region and stage.

 • Om du filtrerar efter öst (välj öst i cirkeldiagrammet) så ser du att affärsmöjligheterna i öst nästan är helt jämt uppdelade mellan partnerdrivna och icke-partnerdrivna.Filtering by East (select East in the pie chart) reveals that the opportunities in the east are split almost equal between partner driven and non-partner driven.
 • Stora affärsmöjligheter är vanligast i den centrala regionen, små affärsmöjligheter är vanligast i region öst och medelstora affärsmöjligheter är vanligast i region väst.Large opportunities are most common in the central region, small opportunities are most common in the east region, and medium opportunities are most common in the west region.

Sida 4 i vår rapport heter kommande affärsmöjligheterPage 4 of our report is titled “Upcoming Opportunities”

Vi tittar än en gång på liknande faktorer, men den här gången från perspektivet datum/tid.Again, we’re looking at similar factors, but this time from a date/time perspective.

Vår ekonomichef använder den här sidan för att hantera arbetsbelastning.Our CFO uses this page to manage workload. Genom att titta på intäktsmöjligheter efter säljsteg och månad, kan hon planera på lämpligt sätt.By looking at the revenue opportunities by sales stage and month, she can plan appropriately.

 • Genomsnittliga intäkter för steget slutför är högst.Average revenue for the Finalize stage is the highest. Det är av högsta vikt att slutföra de här avtalen.Closing these deals is a top priority.
 • Filtrering per månad (genom att välja månadsnamnet i det vänstra utsnittet) visar att januari har en hög andel stora avtal i slutför-steget med beräknade intäkter på 75 miljoner dollar.Filtering by month (by selecting the month name in the left slicer) shows that January has a high proportion of large deals in the Finalize stage with factored revenue of $75M. Å andra sidan hade februari främst medelstora avtal i lösnings- och förslagstegen.February, on the other hand, has mostly medium deals in Solution and Proposal stage.
 • Generellt sätt, varierar de beräknade intäktssiffrorna baserat på säljsteg, antal affärsmöjligheter och avtalsstorlek.In general, the factored revenue numbers fluctuate based on sales stage, number of opportunities, and deal size. Lägg till filter (med filterfönstret till höger) för de här faktorerna för att upptäcka ytterligare insikter.Add filters (using the filter pane on the right) for these factors to discover further insights.

Det här är en säker miljö att leka runt i.This is a safe environment to play in. Du kan alltid välja att inte spara ändringarna.You can always choose not to save your changes. Men om du sparar dem, kan du alltid gå till Hämta data för en ny kopia av det här exemplet.But if you do save them, you can always go to Get Data for a new copy of this sample.

Nästa steg: Anslut till dina dataNext steps: Connect to your data

Vi hoppas att den här rundturen har visat hur Power BI-instrumentpaneler, frågor och svar, samt rapporter kan ge insikter om data för affärsmöjlighetsspårning.We hope this tour has shown how Power BI dashboards, Q&A, and reports can provide insights into opportunity tracking data. Nu är det din tur – anslut till dina egna data.Now it’s your turn — connect to your own data. Med Power BI kan du ansluta till en mängd olika datakällor.With Power BI you can connect to a wide variety of data sources. Läs mer om att komma igång med Power BI.Learn more about getting started with Power BI.

Hämta exempelDownload samples