Exempel på detaljhandelsanalys för Power BI: Ta en rundturRetail Analysis sample for Power BI: Take a tour

Var den här sidan till hjälp?

Det här branschexemplets instrumentpanel och underliggande rapport analyserar försäljningsdata för sålda artiklar över flera butiker och distrikt.This industry sample dashboard and underlying report analyze retail sales data of items sold across multiple stores and districts. Måtten jämför årets resultat med förra årets inom följande områden: försäljning, enheter, bruttomarginal och avvikelse, samt lagringsanalys.The metrics compare this year’s performance to last year’s in these areas: sales, units, gross margin, and variance, as well as new store analysis. Det här är verkliga data från obviEnce (www.obvience.com) som har anonymiserats.This is real data from obviEnce (www.obvience.com) that has been anonymized.

FörutsättningarPrerequisites

Innan du kan använda exemplet, måste du först hämta det som ett innehållspaket, en .pbix-fil eller en Excel-arbetsbok.Before you can use the sample, you must first download it as a content pack, .pbix file, or Excel workbook.

Hämta innehållspaketet för det här exempletGet the content pack for this sample

 1. Öppna Power BI-tjänsten (app.powerbi.com) och logga in.Open the Power BI service (app.powerbi.com) and log in.

 2. Längst ned i vänster hörn väljer du Hämta data.In the bottom left corner select Get data.

 3. På sidan Hämta data väljer du ikonen Exempel.On the Get Data page that appears, select the Samples icon.

 4. Välj Exempel på detaljhandelsanalys och sedan Anslut.Select the Retail Analysis Sample, then choose Connect.

  Exempel på detaljhandelsanalys

 5. Power BI importerar innehållspaketet och lägger till en ny instrumentpanel, rapport och datauppsättning till din aktuella arbetsyta.Power BI imports the content pack and adds a new dashboard, report, and dataset to your current workspace. Det nya innehållet markeras med en gul asterisk.The new content is marked with a yellow asterisk.

  Exempel på detaljhandelsanalys

Hämta .pbix-filen för det här exempletGet the .pbix file for this sample

Du kan även hämta exemplet som en .pbix-fil som är avsedd för användning med Power BI Desktop.Alternatively, you can download the sample as a .pbix file, which is designed for use with Power BI Desktop.

Hämta Excel-arbetsboken för det här exempletGet the Excel workbook for this sample

Du kan också hämta enbart datauppsättningen (Excel-arbetsboken) för det här exemplet.You can also download just the dataset (Excel workbook) for this sample. Arbetsboken innehåller Power View-blad som du kan visa och ändra.The workbook contains Power View sheets that you can view and modify. För att se rådata väljer du Power Pivot > Hantera.To see the raw data select Power Pivot > Manage.

Starta på instrumentpanelen och öppna rapportenStart on the dashboard and open the report

 1. Välj panelen ”Totalt antal butiker” på instrumentpanelen:On the dashboard, select the "Total Stores" tile:

  Du kommer då till sidan ”Översikt över butiksförsäljning” i rapporten.This takes you to the "Store Sales Overview" page in the report. Du kan se att vi har 104 butiker totalt, varav 10 är nya.You see we have 104 total stores, 10 of them new. Vi har två kedjor, Fashions Direct och Lindseys.We have two chains, Fashions Direct and Lindseys. Fashions Directs butiker är större i genomsnitt.Fashions Direct stores are larger on average.

 2. I cirkeldiagrammet väljer du Fashions Direct.In the pie chart, select Fashions Direct.

  Observera resultatet i bubbeldiagrammet:Notice the result in the bubble chart:

  Distriktet FD-01 har den högsta genomsnittliga försäljningen per kvadratfot, FD-02 har den lägsta avvikelsen i försäljning jämfört med föregående år, FD-03 och FD-04 har de övergripande sämsta resultaten.FD-01 district has the highest Average Sales per Square Foot, FD-02 has the lowest Variance in Sales compared to last year, FD-03 and FD-04 are worst performers overall.

 3. Välj enskilda bubblor eller andra diagram för att se korsmarkering och effekten av dina val.Select individual bubbles or other charts to see cross highlighting, revealing the impact of your selections.

 4. Om du vill återgå till instrumentpanelen markerar du dess namn i det övre navigeringsfältet (synlig sökväg).To return to the dashboard, select its name from the top navbar (breadcrumbs).

 5. På instrumentpanelen väljer du panelen ”Årets försäljning”.On the dashboard, select the tile that has "This Year’s Sales."

  Detta motsvarar att skriva ”Detta års försäljning” i frågerutan.This is equivalent to typing "This year sales" in the question box.

  Följande skärm visas:You see this screen:

Granska en panel som skapats med Frågor och svar i Power BIReview a tile created with Power BI Q&A

Låt oss bli lite mer specifika.Let’s get more specific.

 1. Lägg till ”Detta års försäljning per distrikt” i frågan.Add “this year sales by district” onto the question. Se resultatet: Svaret placeras automatiskt i ett stapeldiagram och ger förslag på andra fraser:Observe the result: It automatically put the answer in a bar chart and suggests other phrases:

 2. Ändra nu frågan till ”Årets försäljning per postnummer och kedja”.Now change the question to “this year sales by zip and chain”.

  Observera hur frågan besvaras med lämpliga diagram samtidigt som du skriver.Notice how it answers the question as you type with the appropriate charts.

 3. Experimentera med fler frågor och se vilken typ av resultat du får.Play around with more questions and see what kind of results you get.

 4. När du är klar går du tillbaka till instrumentpanelen.When you’re ready, return to the dashboard.

Fördjupa dig i datanDive deeper into the data

Nu ska vi titta närmare på en mer detaljerad nivå, nämligen distriktens resultat.Now let's explore on a more detailed level, looking at the districts' performances.

 1. På instrumentpanelen väljer du den panel som jämför årets försäljning med föregående år.On the dashboard, select the tile comparing this year's sales to last year’s.

  Lägg märke till att det är stora skillnader i Avvikelse i % jämfört med föregående år, där januari, april och juli är särskilt dåliga månader.Notice the large variability on Variance % to last year, with Jan, Apr, and Jul being particularly bad months.

  Låt oss se om vi kan upptäcka vad problemet är.Let’s see if we can narrow down where the issues might be.

 2. Markera bubbeldiagrammet och välj 020-Herr.Select the bubble chart, and choose 020-Mens.

  Observera att herrkategorin inte var lika kraftigt påverkad i april som den övergripande verksamheten, men att januari och juli ändå var problemmånader.Observe the men's category wasn't as severely affected in April as the business overall, but January and July were still problem months.

 3. Välj nu bubblan 010-Dam.Now, select the 010-Womens’ bubble.

  Observera att damkategorin hade ett mycket sämre resultat än den övergripande verksamheten under alla månader, och mycket värre under nästan alla månader jämfört med föregående år.Notice the women's category performed much worse than business overall across all months, and much worse in almost every month compared to the previous year.

 4. Välj bubblan igen för att ta bort filtret.Select the bubble again to clear the filter.

Testa utsnittetTry out the slicer

Nu ska vi titta på hur det går för vissa distrikt.Let’s look at how specific districts are doing.

 1. Välj Allan Guinot i utsnittet uppe till vänster.Select Allan Guinot in the slicer on the top left.

  Observera att Allans distrikt gick bättre än förväntat mot förra året i mars och juni.Note that Allan’s district outperformed Last Year in March and June.

 2. Nu, medan Allan fortfarande är markerad, väljer du bubblan Dam.Now, while Allan is still selected, select the Women’s bubble.

  Observera att för damkategorin i hans distrikt uppnåddes aldrig förra året volym.Note that for the Women’s category, his district never met last year’s volume.

 3. Utforska andra distriktschefer och kategorier – vilka andra insikter kan du hitta?Explore the other district managers and categories – what other insights can you find?

 4. När du är klar går du tillbaka till instrumentpanelen.When you are ready – return to the dashboard.

Vad säger våra data om försäljningstillväxten i år?What is our data telling us about sales growth this year?

Det sista område som vi ska utforska är vår tillväxt – det har öppnats nya butiker det här året.The last area we want to explore is our growth – new stores opened this year.

 1. Välj panelen ”Butiker som öppnats detta år”.Select the 'Stores Opened This Year’ tile.

  Som framgår i panelen har det öppnats fler Fashion Direct-butiker än Lindseys-butiker i år.As evident from the tile – more Fashions Direct stores than Lindseys stores opened this year.

 2. Se diagrammet ”Försäljning per kvadratfot och namn”:Observe the 'Sales Per Sq Ft by Name' chart:

  Det är rätt stor skillnad i den genomsnittliga försäljningen per kvadratfot för de nya butikerna.There is quite a bit of difference in Average Sales per SQF across the new stores.

 3. Klicka på förklaringsobjektet för Fashions Direct i det övre högra diagrammet.Click on the Fashions Direct legend item in the top right chart. Observera att till och med i samma kedja utklassar den bästa butiken (Winchester Fashions Direct) den sämsta butiken (Cincinnati 2 Fashions Direct) med $21.22 mot $12.86.Notice, even for the same chain, the best store (Winchester Fashions Direct) significantly outperforms the worst store (Cincinnati 2 Fashions Direct) $21.22 vs $12.86 respectively.

 4. Klicka på Winchester Fashions Direct i utsnittet och observera linjediagrammet.Click Winchester Fashions Direct in the slicer and observe the line chart. De första försäljningssiffrorna rapporterades i februari.The first sales numbers were reported in February.

 5. Klicka på Cincinnati 2 Fashions Direct i utsnittet. Du ser då i linjediagrammet att den öppnades i juni och verkar vara den sämst presterande butiken.Click on Cincinnati 2 Fashions Direct in the slicer and you will see in the line chart that it was opened in June and it seems to be the worst performing store.

 6. Som tidigare utforskar du genom att klicka på andra staplar, linjer och bubblor i diagrammen och se vilka insikter du kan upptäcka.As before, explore by clicking on other bars, lines and bubbles throughout the charts and see what insights you can discover.

Det här är en säker miljö att testa i.This is a safe environment to play in. Du kan alltid välja att inte spara ändringarna.You can always choose not to save your changes. Fast du sparar dem kan du alltid gå till Hämta data för att få en ny kopia av exemplet.But if you do save them, you can always go to Get Data for a new copy of this sample.

Anslut till dina dataConnect to your data

Vi hoppas att denna rundtur har visat hur Power BI-instrumentpaneler, frågor och svar, samt rapporter kan ge insikter om detaljhandelsdata.We hope this tour has shown how Power BI dashboards, Q&A, and reports can provide insights into retail data. Nu är det din tur – anslut till dina egna data.Now it’s your turn — connect to your own data. Med Power BI kan du ansluta till en mängd olika datakällor.With Power BI you can connect to a wide variety of data sources. Läs mer om att komma igång med Power BI.Learn more about getting started with Power BI.

Nästa stegNext steps