Exempel på detaljhandelsanalys för Power BI: Ta en rundturRetail Analysis sample for Power BI: Take a tour

Var den här sidan till hjälp?

Exempelinnehållspaketet detaljhandelsanalys innehåller en instrumentpanel, rapport och datamängd och analyserar försäljningsdata för detaljhandeln som har sålts i flera butiker och distrikt.The Retail Analysis sample content pack contains a dashboard, report, and dataset that analyzes retail sales data of items sold across multiple stores and districts. Måtten jämför årets resultat med förra årets inom försäljning, enheter, bruttomarginal och skillnader, samt lagringsanalys.The metrics compare this year’s performance to last year’s for sales, units, gross margin, and variance, as well as new-store analysis.

Instrumentpanelen för Exempel på detaljhandelsanalys

Det här exemplet ingår i en serie som visar hur du kan använda Power BI med verksamhetsorienterade data, rapporter och instrumentpaneler.This sample is part of a series that shows how you can use Power BI with business-oriented data, reports, and dashboards. Det har skapats med verkliga data från obviEnce, som har anonymiserats.It was created with real data by obviEnce, which has been anonymized. Dessa data är tillgängliga i flera format: innehållsförpackning, .pbix-fil för Power BI Desktop eller Excel-arbetsbok.The data is available in several formats: content pack, .pbix Power BI Desktop file, or Excel workbook. Se Exempel för Power BI.See Samples for Power BI.

De här självstudierna använder Power BI-tjänsten och utforskar innehållspaketet med detaljhandelsanalys.This tutorial explores the Retail Analysis sample content pack in the Power BI service. Eftersom rapportupplevelserna är så lika i Power BI Desktop och tjänsten kan du även följa med via .pbix-exempelfilen i Power BI Desktop.Because the report experience is similar in Power BI Desktop and in the service, you can also follow along by using the sample .pbix file in Power BI Desktop.

Du behöver inte en licens för Power BI för att utforska exempel i Power BI Desktop.You don't need a Power BI license to explore the samples in Power BI Desktop. Om du inte har en Power BI Pro-licens kan du spara exemplet på Min arbetsyta i Power BI-tjänsten.If you don't have a Power BI Pro license, you can save the sample to your My Workspace in the Power BI service.

Hämta exempletGet the sample

Innan du kan använda exemplet, måste du först hämta det som ett innehållspaket, en .pbix-fil eller en Excel-arbetsbok.Before you can use the sample, you must first download it as a content pack, .pbix file, or Excel workbook.

Hämta innehållspaketet för det här exempletGet the content pack for this sample

 1. Öppna Power BI-tjänsten (app.powerbi.com), logga in och öppna den arbetsyta där du vill spara exemplet.Open the Power BI service (app.powerbi.com), sign in, and open the workspace where you want to save the sample.

  Om du inte har en Power BI Pro-licens kan du spara exemplet på Min arbetsyta.If you don't have a Power BI Pro license, you can save the sample to your My Workspace.

 2. Längst ned i vänster hörn väljer du Hämta data.In the bottom-left corner, select Get Data.

  Välja Hämta data

 3. På sidan Hämta data väljer du Exempel.On the Get Data page that appears, select Samples.

 4. Välj Exempel på detaljhandelsanalys och sedan Anslut.Select Retail Analysis Sample, and then choose Connect.

  Ansluta till exempel

 5. Power BI importerar innehållspaketet och lägger sedan till en ny instrumentpanel, rapport och datamängd till din aktuella arbetsyta.Power BI imports the content pack, and then adds a new dashboard, report, and dataset to your current workspace.

  Post i Exempel på detaljhandelsanalys

Hämta .pbix-filen för det här exempletGet the .pbix file for this sample

Du kan även ladda ned Exempel på detaljhandelsanalys som en .pbix-fil som är avsedd för användning med Power BI Desktop.Alternatively, you can download the Retail Analysis sample as a .pbix file, which is designed for use with Power BI Desktop.

Hämta Excel-arbetsboken för det här exempletGet the Excel workbook for this sample

Om du vill visa i datakällan för det här exemplet är det även tillgängligt som en Excel-arbetsbok.If you want to view the data source for this sample, it's also available as an Excel workbook. Arbetsboken innehåller Power View-blad som du kan visa och ändra.The workbook contains Power View sheets that you can view and modify. Om du vill se rådata aktiverar du dataanalystilläggen och väljer Power Pivot > Hantera.To see the raw data, enable the Data Analysis add-ins, and then select Power Pivot > Manage. Aktivering av tilläggen för Power View och Power Pivot beskrivs i avsnittet om att titta på Excel-exemplen inuti själva Excel.To enable the Power View and Power Pivot add-ins, see Take a look at the Excel samples from inside Excel itself for details.

Starta på instrumentpanelen och öppna rapportenStart on the dashboard and open the report

 1. I arbetsytan där du sparade exemplet öppnar du fliken Instrumentpaneler. Hitta sedan instrumentpanelen Detaljhandelsanalys och välj den.In the workspace where you saved the sample, open the Dashboards tab, then find the Retail Analysis Sample dashboard and select it.

 2. På instrumentpanelen väljer du panelen Totalt antal butiker nya och befintliga butiker vilket öppnar sidan Översikt över butiksförsäljning i rapporten Exempel på detaljhandelsanalys.On the dashboard, select the Total Stores New & Existing Stores tile, which opens to the Store Sales Overview page in the Retail Analysis Sample report.

  panelen Totalt antal butiker

  På den här rapportsidan visas 104 butiker, varav 10 är helt nya.On this report page, you see we have a total of 104 stores, 10 of which are new. Vi har två kedjor, Fashions Direct och Lindseys.We have two chains, Fashions Direct and Lindseys. Fashions Directs butiker är större i genomsnitt.Fashions Direct stores are larger, on average.

 3. I cirkeldiagrammet Förra årets försäljning per kedja, väljer du Fashions Direct.In the This Year Sales by Chain pie chart, select Fashions Direct.

  Diagrammet Årets försäljning per kedja

  Observera resultatet i bubbeldiagrammet Totalförsäljningsvarians % :Notice the result in the Total Sales Variance % bubble chart:

  Diagrammet Total försäljningsvarians %

  Distriktet FD-01 har den högsta genomsnittliga försäljningen per kvadratfot, FD-02 har den lägsta avvikelsen i försäljning jämfört med föregående år.The FD-01 district has the highest average Sales per Square Foot and FD-02 has the lowest Total Sales Variance compared to last year. FD-03 och FD-04 har de övergripande sämsta resultaten.FD-03 and FD-04 are worst performers overall.

 4. Välj enskilda bubblor eller andra diagram för att se korsmarkering och effekten av dina val.Select individual bubbles or other charts to see cross highlighting, revealing the impact of your selections.

 5. Välj Detaljhandelsanalysexemplet i det övre navigeringsfältet för att återgå till instrumentpanelen.To return to the dashboard, select Retail Analysis Sample from the top navigation bar.

  Navigeringsfält

 6. På instrumentpanelen väljer du panelen Årsförsäljning för nya och befintliga butiker, vilket är samma sak som att skriva Årsförsäljning i fältet frågor och svar.On the dashboard, select the This Year's Sales New & Existing Stores tile, which is equivalent to typing This year sales in the Q&A question box.

  Panelen Årsförsäljning

  Resultaten för frågor och svar visas:The Q&A results appear:

  Årsförsäljning i frågor och svar

Granska en panel som skapats med Frågor och svar i Power BIReview a tile created with Power BI Q&A

Låt oss bli lite mer specifika.Let’s get more specific.

 1. Ändra frågan till Detta års försäljning per **distrikt***.Change the question to *this year sales **by district***. Se resultatet: Frågor och svar placerar automatiskt svaret i ett stapeldiagram och ger förslag på andra fraser:Observe the result: Q&A automatically places the answer in a bar chart and suggests other phrases:

  Årets försäljning per distrikt i frågor och svar

 2. Ändra nu frågan till *Årets försäljning **per postnummer och kedja***.Now change the question to *this year sales **by zip and chain***.

  Observera hur frågan besvaras av Power BI med lämpliga diagram samtidigt som du skriver.Notice how Power BI answers the question as you type and displays the appropriate chart.

 3. Experimentera med fler frågor och se vilken typ av resultat du får.Experiment with more questions and see what kind of results you get.

 4. När du är klar går du tillbaka till instrumentpanelen.When you’re ready, return to the dashboard.

Fördjupa dig i datanDive deeper into the data

Nu ska vi titta närmare på en mer detaljerad nivå, nämligen distriktens resultat.Now let's explore on a more detailed level, looking at the districts' performances.

 1. På instrumentpanelen, väljer du panelen Årets försäljning, Fjolårets försäljning vilket öppnar sidan Månadsförsäljning per distrikt i rapporten.On the dashboard, select the This Year's Sales, Last Year's Sales tile, which opens the District Monthly Sales page of the report.

  Panelen Årets försäljning, Fjolårets försäljning

  I diagrammet Totalförsäljningsvarians % per räkenskapsmånad ser du de stora skillnaderna i avvikelse i % jämfört med föregående år, där januari, april och juli är särskilt dåliga månader.In the Total Sales Variance % by Fiscal Month chart, notice the large variability on variance % compared to last year, with January, April, and July being particularly bad months.

  Diagrammet Total försäljningsvarians % efter räkenskapsmånad

  Låt oss se om vi kan upptäcka vad problemet är.Let’s see if we can narrow down where the issues might be.

 2. I bubbeldiagrammet väljer du bubblan 020-Herr.In the bubble chart, select the 020-Mens bubble.

  Välj 020-Herr

  Observera att även om herrkategorin inte var lika kraftigt påverkad i april som den övergripande verksamheten var januari och juli ändå problemmånader.Observe that although the men's category wasn't as severely affected in April as the overall business, January and July were still problematic months.

 3. Välj bubblan 010-Dam.Select the 010-Womens bubble.

  Välj 010-Dam

  Observera att damkategorin hade ett mycket sämre resultat än den övergripande verksamheten under alla månader och under nästan alla månader jämfört med föregående år.Notice the women's category performed much worse than the overall business across all months, and in almost every month compared to the previous year.

 4. Välj bubblan igen för att ta bort filtret.Select the bubble again to clear the filter.

Testa utsnittetTry out the slicer

Nu ska vi titta på hur det går för vissa distrikt.Let’s look at how specific districts are doing.

 1. Välj Allan Guinot i utsnittet Distriktchef uppe till vänster.Select Allan Guinot in the District Manager slicer on the top left.

  Välj Allan Guinot

  Observera att Allans distrikt gick bättre än förväntat i mars och juni jämfört med förra året.Note that Allan’s district outperformed in March and June, compared to last year.

 2. Med Allan Guinot fortfarande markerad väljer du bubblan Dam-10 i bubbeldiagrammet.With Allan Guinot still selected, select the Womens-10 bubble in the bubble chart.

  Allan Guinot och Dam-10 har valts

  Observera att Allans distrikt för kategorin Dam-10 inte uppnådde fjolårets volym.Notice that for the Womens-10 category, Allan's district didn't meet last year’s volume.

 3. Utforska andra distriktschefer och kategorier – vilka andra insikter kan du hitta?Explore the other district managers and categories; what other insights can you find?

 4. När du är klar går du tillbaka till instrumentpanelen.When you are ready, return to the dashboard.

Datan ger följande information om årets försäljningWhat the data says about sales growth this year

Det sista området som vi ska utforska är vår tillväxt genom att titta på de nya butikerna som vi öppnade i år.The last area we want to explore is our growth by examining the new stores opened this year.

 1. Välj panelen Butiker som öppnats detta år efter öppningsmånad, kedja vilket öppnar sidan Analys av nya butiker i rapporten.Select the Stores Opened This Year by Open Month, Chain tile, which opens the New Stores Analysis page of the report.

  Sidan Analys av nya butiker

  Som framgår i panelen har det öppnats fler Fashions Direct-butiker än Lindseys-butiker i år.As evident from the tile, more Fashions Direct stores than Lindseys stores opened this year.

 2. Se diagrammet Försäljning per kvadratfot och namn:Observe the Sales Per Sq Ft by Name chart:

  Diagrammet Försäljning per kvadratfot och namn

  Lägg märke till skillnaden i genomsnittlig försäljning/kvadratfot mellan de nya butikerna.Notice the difference in average sales/square foot across the new stores.

 3. Välj förklaringsobjektet Fashions Direct i Antal öppna butiker per öppningsmånad och kedja i det övre högra diagrammet.Select the Fashions Direct legend item in the Open Store Count by Open Month and Chain top-right chart. Observera att till och med i samma kedja utklassar den bästa butiken (Winchester Fashions Direct) den sämsta butiken (Cincinnati 2 Fashions Direct) med 21,22 USD mot 12,86 USD.Notice, even for the same chain, the best store (Winchester Fashions Direct) significantly outperforms the worst store (Cincinnati 2 Fashions Direct) by $21.22 vs $12.86, respectively.

  Fashions Direct har valts

 4. Markera Winchester Fashions Direct i utsnittet Namn och observera linjediagrammet.Select Winchester Fashions Direct in the Name slicer and observe the line chart. De första försäljningssiffrorna rapporterades i februari.The first sales numbers were reported in February.

 5. Klicka på Cincinnati 2 Fashions Direct i utsnittet. Du ser då i linjediagrammet att den öppnades i juni och verkar vara den sämst presterande butiken.Select Cincinnati 2 Fashions Direct in the slicer and observe in the line chart that it was opened in June and appears to be the worst performing store.

 6. Utforska genom att klicka på andra staplar, linjer och bubblor i diagrammen och se vilka insikter du kan upptäcka.Explore by selecting other bars, lines, and bubbles throughout the charts and see what insights you can discover.

Nästa steg: Anslut till dina dataNext steps: Connect to your data

Den här miljön är säker att leka i eftersom du kan välja att inte spara dina ändringar.This environment is a safe one to play in, because you can choose not to save your changes. Men om du sparar dem kan du alltid välja Hämta data för att få en ny kopia av exemplet.But if you do save them, you can always select Get Data for a new copy of this sample.

Vi hoppas att denna rundtur har visat hur Power BI-instrumentpaneler, frågor och svar, samt rapporter kan ge insikter om exempeldata.We hope this tour has shown how Power BI dashboards, Q&A, and reports can provide insights into sample data. Nu är det din tur – anslut till dina egna data.Now it's your turn; connect to your own data. Med Power BI kan du ansluta till en mängd olika datakällor.With Power BI, you can connect to a wide variety of data sources. Läs mer i Kom igång med Power BI-tjänsten.To learn more, see Get started with the Power BI service.