Exempel på försäljning och marknadsföring för Power BI: Ta en rundturSales and Marketing sample for Power BI: Take a tour

Var den här sidan till hjälp?

Översikt på Exemplet på försäljning och marknadsföringOverview of the Sales and Marketing sample

Försäljning och marknadsföringsexemplet innehåller en instrumentpanel och rapport för ett fiktivt tillverkningsföretag som heter VanArsdel Ltd. Den här instrumentpanelen skapades av marknadsföringschefen (CMO) för VanArsdel för att hålla ett öga på branschen och företagets marknadsandel, produktvolym, försäljning och sentiment.The Sales and Marketing Sample contains a dashboard and report for a fictitious manufacturing company named VanArsdel Ltd. This dashboard was created by the VanArsdel Chief Marketing Officer (CMO) to keep an eye on the industry and his company’s market share, product volume, sales, and sentiment.

VanArsdel har många konkurrenter men är marknadsledande inom sin bransch.VanArsdel has many competitors but is the market leader in its industry. CMO:n vill öka marknadsandel och identifiera tillväxtmöjligheter.The CMO wants to increase market share and discover growth opportunities. Men av någon anledning har VanArsdels marknadsandel börjat minska med betydande dippar under juni.But, for some reason, VanArsdel’s market share has started to decline, with significant dips in June.

Det här exemplet ingår i en serie som illustrerar hur du kan använda Power BI med affärsorienterade data, rapporter och instrumentpaneler.This sample is part of a series that illustrates how you can use Power BI with business-oriented data, reports and dashboards. Det här är verkliga data från obviEnce (www.obvience.com) som har anonymiserats.This is real data from obviEnce (www.obvience.com) that has been anonymized.

FörutsättningarPrerequisites

Innan du kan använda exemplet, måste du först hämta det som ett innehållspaket, en .pbix-fil eller en Excel-arbetsbok.Before you can use the sample, you must first download it as a content pack, .pbix, or Excel workbook.

Hämta innehållspaketet för det här exempletGet the content pack for this sample

 1. Öppna Power BI-tjänsten (app.powerbi.com) och logga in.Open the Power BI service (app.powerbi.com) and log in.

 2. Längst ned i vänster hörn väljer du Hämta data.In the bottom left corner select Get data.

 3. På sidan Hämta data väljer du ikonen Exempel.On the Get Data page that appears, select the Samples icon.

 4. Välj Exempel på försäljning och marknadsföring och sedan Anslut.Select the Sales and Marketing Sample, then choose Connect.

  Exempel på försäljning och marknadsföring

 5. Power BI importerar innehållspaketet och lägger till en ny instrumentpanel, rapport och datauppsättning till din aktuella arbetsyta.Power BI imports the content pack and adds a new dashboard, report, and dataset to your current workspace. Det nya innehållet markeras med en gul asterisk.The new content is marked with a yellow asterisk.

  Asterisk

Hämta .pbix-filen för det här exempletGet the .pbix file for this sample

Du kan även hämta exemplet som en .pbix-fil som är avsedd för användning med Power BI Desktop.Alternatively, you can download the sample as a .pbix file, which is designed for use with Power BI Desktop.

Hämta Excel-arbetsboken för det här exempletGet the Excel workbook for this sample

Du kan också hämta enbart datauppsättningen (Excel-arbetsboken) för det här exemplet.You can also download just the dataset (Excel workbook) for this sample. Arbetsboken innehåller Power View-blad som du kan visa och ändra.The workbook contains Power View sheets that you can view and modify. För att se rådata väljer du Power Pivot > Hantera.To see the raw data select Power Pivot > Manage.

Vad kan vi utläsa från instrumentpanelen?What is our dashboard telling us?

Vi ska starta våra rundtur på instrumentpanelen och titta på panelerna som CMO:n har valt att fästa.Let’s start our tour at the dashboard and look at the tiles the CMO has chosen to pin. Vi kan se information om vår marknadsandel, försäljning och sentiment.We see information about our market share, sales, and sentiment. Och vi ser att data uppdelas efter region, tid och konkurrens.And we see that data broken down by region, time, and competition.

 • Antalet sifferpaneler nedför den vänstra kolumnen visar branschens säljvolym det senaste året (50K), marknadsandel (32,86%), säljvolymen (16K), sentimentpoäng (68), sentimentgap (4) och totalt antal sålda enheter (1M).The number tiles down the left column show industry sales volume this past year (50K), market share (32.86%), sales volume (16K), sentiment score (68), sentiment gap (4), and total units sold (1M).
 • Det övre linjediagrammet visar hur våra marknadsandel förändras över tid.The top line chart shows how our market share fluctuates over time. Vår marknadsandel dippar ordentligt i juni.Our market share really drops in June. Och vår R12M (rullande 12-månaders) andel som ökade ett tag, börjar stanna av.Also, our R12M (Rolling 12 Months) share which was increasing for a while, is starting to stall.
 • Vår största konkurrent är Aliqui (tydligt i mittenkolumnens diagrampanel).Our biggest competitor is Aliqui (evident in the middle column chart tile.)
 • De mesta av vår verksamhet är i regionerna öst och central.Most of our business is in the East and Central regions.
 • Linjediagrammet längst ned visar att vår dip i juni inte är säsongsbaserad – ingen av våra konkurrenter har samma trend.The line chart at the bottom shows that our dip in June is not seasonal – none of our competitors show the same trend.
 • De två panelerna totalt antal enheter visar sålda enheter, efter segment och region/tillverkare.The two “Total Units” tiles show units sold, by segment and by region/manufacturer. Det största marknadssegmentet i vår bransch är produktivitet och bekvämlighet.The largest market segment for our industry are Productivity and Convenience.

Använd frågor och svar för att granska lite djupareUse Q&A to dig a little deeper

Vilka segment driver försäljningen?Which segments drive our sales? Matchar det branschtrenden?Does it match the industry trend?

 1. Välj panelen totalt antal övergripande enheter efter segment vilket öppnar frågor och svar.Select the “Total Units Overall by Segment” tile which will open Q&A.

 2. Skriv in för VanArsdel i slutet av den befintliga frågan.Type for VanArsdel at the end of the existing query. Frågor och svar tolkar frågan och visar ett uppdaterat diagram med svaret.Q&A interprets the question and displays an updated chart with the answer. Vår produktvolym kommer från bekvämlighet och måttlighet.Our product volume comes from Convenience and Moderation.

 3. Vår del i kategorierna måttlighet och bekvämlighet är mycket högt. Det är i de här segmenten vi konkurrerar.Our share in the Moderation and Convenience categories is very high; these are the segments where we compete.

 4. Gå tillbaka till instrumentpanelen genom att välja instrumentpanelens namn i det övre navigeringsfältet (spår).Navigate back to the dashboard by selecting the dashboard name in the top navbar (breadcrumbs).

Hur ser den totala marknadsandelen för enheter ut för kategorin (jämfört med region)?What does total unit market share look like for category (versus region)?

 1. Lägg märke till panelen totalt antal enheter i år efter tillverkare, region.Notice the “Total Units YTD by Manufacturer, Region” tile. Jag undrar hur den totala marknadsandelen för enheter ser ut efter kategori?I wonder how the total unit market share looks by category?

 2. I frågerutan högst upp på instrumentpanelen, skriver du in frågan totalt antal enheter per tillverkare och kategori för 2014 som ett träddiagram.In the question box at the top of the dashboard, type the question total units by manufacturer and category for 2014 as a treemap. Observera hur visualiseringen uppdateras när du skriver frågan.Notice how the visualization updates as you type the question.

 3. Om du vill jämföra resultaten, fäster du diagrammet på din instrumentpanel.To compare the findings, pin the chart to your dashboard. Mycket intressant! Under 2014 sålde VanArsdel endast produkter som tillhör kategorin urban.Very interesting; in 2014 VanArsdel only sold products that fall into the Urban category.

 4. Gå tillbaka till instrumentpanelen.Navigate back to the dashboard.

Instrumentpaneler är också en startpunkt för rapporter.Dashboards are also an entry point into reports. Om en panel har skapats från en underliggande rapport, öppnas rapporten om du klickar på panelen.If a tile was created from an underlying report, clicking that tile opens the report.

På vår instrumentpanel visar R12M-linjen (rullande 12 månaders) att vår marknadsandel inte längre ökar med tiden, den minskar till och med lite.On our dashboard, the R12M (Rolling 12 Months) line shows that our market share is no longer increasing over time, it’s even declining a bit. Och varför har vi en så stor dipp för marknadsandelar i juni?And why do we have a big market share dip in June? Klicka på den här visualiseringen för att öppna den underliggande rapporten om du vill undersöka vidare.To investigate further, click this visualization to open the underlying report.

Vår rapport har 4 sidorOur report has 4 pages

Sida 1 av vår rapport fokuserar på VanArsdels marknadsandel.Page 1 of our report focuses on VanArsdel’s market share.

 1. Titta på stapeldiagrammet totalt antal enheter efter månad och isVanArsdel längst ned.Look at the “Total Units by Month and isVanArsdel” column chart at the bottom. Den svarta kolumnen representerar VanArsdel (våra produkter) och grön är våra konkurrenter.The black column represents VanArsdel (our products) and green is our competition. Dippen i juni 2014 som VanArsdel upplevde orsakades inte av konkurrensen.The drop in June 2014 that VanArsdel experienced is not experienced by the competition.

 2. Stapeldiagrammet total kategorivolym efter segment till höger, filtreras för att visa Vanarsdels viktigaste 2 segment.The “Total Category Volume by Segment” bar chart in the middle on the right, is filtered to show VanArsdel’s top 2 segments. Ta en titt på hur det här filtret har skapats:Take a look at how this filter was created:

  a.a. Expandera fönstret filter till höger.Expand the Filters pane on the right.
  b.b. Klicka för att markera visualiseringen.Click to select the visualization.
  c.c. Under visuella nivåfilter, lägg märke till att segment filtreras till att enbart inkludera bekvämlighet och måttlighet.Under Visual Level Filters, notice that Segment is filtered to include only Convenience and Moderation.
  d.d. Ändra filtret genom att välja segment för att expandera det avsnittet och sedan kontrollera produktivitet för att även lägga till det segmentet.Modify the filter by selecting Segment to expand that section and then checking Productivity to add that segment as well.

 3. I totalt antal enheter efter månad och isVanArsdel, väljer du det svarta ja i förklaringen för att korsfiltrera sidan efter VanArsdel.In “Total Units by Month and isVanArsdel”, select the black “Yes” in the legend to cross-filter the page by VanArsdel. Observera att vi inte konkurrerar i segmentet produktivitet.Notice that we don’t compete in the Productivity segment.

 4. Välj det svarta ja igen för att ta bort filtret.Select the black “Yes” again to remove the filter.

 5. Ta en titt på linjediagrammet.Take a look at the line chart. Den visar vår månatliga marknadsandel och 12 månaders rullande marknadsandelar.It shows our monthly market share and 12 month rolling market shares. Rullande 12 månadersdata hjälper att släta ut de månatliga variationerna och visar de långsiktiga trenderna.Rolling 12 months data help in smoothing out monthly fluctuations and shows the long term trends. Välj bekvämlighet och därefter måttlighet i stapeldiagrammet för att se hur mycket variationer i marknadsandel det är för varje segment.Select Convenience and then Moderation in the bar chart to see how much fluctuation in market share there is for each segment. Segmentet måttlighet uppvisar mycket mer variationer i marknadsandel än segmentet bekvämlighet.The Moderation segment shows much more fluctuation in market share than the Convenience segment.

Vi letar fortfarande efter varför vår marknadsandel dippade så lågt i juni.We’re still looking to find out why our market share dipped so low in June. Nu ska vi kolla sentiment.Let’s check Sentiment.

Sidan 3 av vår rapport fokuserar på sentiment.Page 3 of our report focuses on Sentiment.

Tweets, Facebook, bloggar, artiklar, osv. bidrar till sentiment som visas i de två linjediagrammen.Tweets, Facebook, blogs, articles, etc. contribute to sentiment which is shown in the two line charts. Sentimentdiagrammet i det övre vänstra visar att sentimentet för våra produkter var ganska neutralt fram tills februari.The sentiment chart in the top left shows that sentiment for our products were pretty much neutral up until February. Därefter började en stor dipp under februari som nådde sin botten i juni.Then a big drop started in February and bottomed out in June. Vad hände för att orsaka den här dippen i sentiment?What happened to cause this drop in sentiment? Vi behöver titta på externa källor.We need to look at external sources. Under februari, betygsatta flera artiklar och blogginlägg VanArsdels kundtjänst som värst i branschen.In February, several articles and blog posts rated VanArsdel’s customer service the worst in the industry. Den här dåliga pressen hade en direkt korrelation med kundsentiment och försäljning.This bad press had a direct correlation to customer sentiment and sales. VanArsdel har arbetat hårt för att förbättra sin kundtjänst och kunderna och branschen uppmärksammade det.VanArsdel worked hard to improve customer service and customers and the industry took note. I juli började det positiva sentimentet att öka och nådde ett högstavärde på runt 60.In July positive sentiment started to rise and then reached an all-time high in the 60s. Det här förbättrade sentimentet återspeglas i totalt antal enheter efter månad på sidorna 1 och 3.This uptick in sentiment can be seen reflected in “Total Units by Month” on pages 1 and 3. Det här kanske delvis förklarar vår dipp i marknadsandelar under juni?Perhaps this partially explains our market share dips for June?

Sentimentgap kan vara ett annaat område att utforska: vilka distrikt har det högsta sentimentgapet, hur kan chefer utnyttja det här och identifiera sätt att återskapa det i andra distrikt.Sentiment gap would be another area to explore: which districts have the highest sentiment gap, how can management capitalize on this, and discover ways to replicate it in other districts.

Sidan 2 av vår rapport fokuserar på kategoritrend i årPage 2 of our report focuses on YTD Category Trend

 • Av alla företag i den här kategorin, är VanArsdel störst och våra största konkurrenter är Natura, Aliqui och Pirium.Of all the companies in this category, VanArsdel is the largest and our biggest competitors are Natura, Aliqui, and Pirium. Vi håller ögonen på dem.We’ll keep our eyes on them.
 • Aliqui växer, men produktvolymen är fortfarande låg jämfört med oss.Aliqui is growing, but product volume compared to us is still low.
 • Träddiagrammet visar VanArsdel i grönt.The treemap shows VanArsdel in green. I öst, föredrar kunder våra konkurrenter, i central går det ok och vår andel i öst är lägst.In the East, customers prefer our competition, in Central we’re doing OK, and our share in the East is our lowest.
 • Geografisk plats påverkar sålda enheter.Geography has an impact on units sold. Öst är den dominerande regionen för de flesta tillverkare och VanArsdel har en stark närvaro i den centrala regionen också.East is the dominant region for most manufacturers and VanArsdel has a strong presence in the Central region as well.
 • På diagrammet totalt antal enheter i år Var % efter månad och tillverkare i det nedre högra – har vi en positiv avvikelse och det är ett bra tecken, det går bättre än förra året men det gör även en annan konkurrent, Aliqui.On the chart “Total Units YTD Var % by Month and Manufacturer” in the bottom right– we have positive variance and that is a good sign, we are doing better than last year but so is another competitor, Aliqui.

Sida 4 i vår rapport fokuserar på konkurrensanalys för produkter.Page 4 of our report focuses on competitive product analysis.

 • Det nedre vänstra diagrammet visar alla kategorisegment förutom VanArsdels två starkaste segment.The bottom left chart shows all the category segments except for VanArsdel’s two strongest segments. Om du filtrerar efter kategori genom att klicka på staplarna så kan du identifiera potentiella expansionsområden för VanArsdel.Filtering by category by clicking on the bars helps identify potential expansion areas for VanArsdel. Segmenten extrem och produktivitet ökar snabbare än andra.The Extreme and Productivity segments are growing faster than others.
 • Men vi konkurrerar inte i dessa segment.But we don’t compete in these segments. Om vi vill flytta till dessa områden, kan vi använda våra data och se vilka segment som är vanliga i vilka regioner.If we want to move into these areas, we can use our data to see which segments are popular in which regions. Vi kan ytterligare undersöka frågor som vilken region växer snabbare och vem som skulle vara vår största konkurrent i segmentet.We can further investigate questions like which region is growing faster and who would be our biggest competitor in that segment.
 • Kommer du ihåg våra dipp av marknadsandelar i juni?Remember our market share dip in June? Juni är en viktig månad för produktivitetssegmentet – ett segment som vi inte konkurrerar i alls.June is a huge month for the Productivity segment – a segment we don’t compete in at all. Det här kan hjälpa till att förklara vår dipp av marknadsandelar i juni.This could help explain our market share dip in June.

Genom att filtrera visualiseringar efter VanArsdel, efter segment, efter månad och efter region, kan vi identifiera tillväxtmöjligheter för VanArsdel.By filtering the visualizations by VanArsdel, by segment, by month, and by region, we can discover growth opportunities for VanArsdel.

Det här är en säker miljö att leka runt i.This is a safe environment to play in. Du kan alltid välja att inte spara ändringarna.You can always choose not to save your changes. Men om du sparar dem, kan du alltid gå till Hämta data för en ny kopia av det här exemplet.But if you do save them, you can always go to Get Data for a new copy of this sample.

Nästa steg: Anslut till dina dataNext steps: Connect to your data

Vi hoppas att den här rundturen har visat hur Power BI-instrumentpaneler, frågor och svar, samt rapporter kan ge dig insikter om försäljnings- och marknadsföringsdata.We hope this tour has shown how Power BI dashboards, Q&A, and reports can provide insights into sales and marketing data. Nu är det din tur – anslut till dina egna data.Now it’s your turn — connect to your own data. Med Power BI kan du ansluta till en mängd olika datakällor.With Power BI you can connect to a wide variety of data sources. Läs mer om att komma igång med Power BI.Learn more about getting started with Power BI.