Datakällor för Power BI-tjänstenData sources for the Power BI service

Var den här sidan till hjälp?

Datan finns centralt i Power BI.Data is at the heart of Power BI. När du utforskar data, skapar diagram och instrumentpaneler, eller ställer frågor i Frågor och svar, hämtar alla dessa visualiseringar och svar som du ser sina underliggande data från en datauppsättning.Whenever you're exploring data, creating charts and dashboards, asking questions with Q&A, all of those visualizations and answers you see are really getting their underlying data from a dataset. Men var kommer datauppsättningen från?But where does that dataset come from? Från en datakälla.Well, from a data source.

I den här artikeln ska vi gå igenom de olika typer av datakällor som du kan ansluta till från Power BI-tjänsten.In this article, we're going to go over the different types of data sources you can connect to from the Power BI service. Kom ihåg att det även finns många andra typer av datakällor som du kan hämta data från.Keep in-mind, there are many other types of data sources you can get data from, too. Men de källorna kan kräva att du först använder Power BI Desktop eller Excels avancerade funktioner för datafrågor och modellering.But those sources might require first using Power BI Desktop or Excel's advanced data query and modeling features. Vi ska se mer på detta senare.We'll go into more about that later. Just nu ska vi titta på olika typer av datakällor som du kan ansluta till direkt från Power BI-tjänstens webbplats.For now, let's look at the different types of data sources you can connect to right from your Power BI service site.

Du kan hämta data från någon av dessa datakällor i Power BI genom att klicka på Min arbetsyta > Hämta data.You can get data from any of these data sources in Power BI by clicking My Workspace > Get Data.

FilerFiles

Excel (.xlsx, .xlsm) – Excel är unikt eftersom en arbetsbok både kan innehålla data som du själv har lagt in i kalkylbladen och eftersom du kan fråga efter och läsa in data från externa datakällor med Power Query (Hämta och transformera i Excel 2016) eller Power Pivot.Excel (.xlsx, .xlsm) - Excel is unique in that a workbook can have both data you've entered into worksheets yourself, and you can query and load data from external data sources by using Power Query (Get & Transform in Excel 2016) or Power Pivot. Du kan importera data som finns i tabeller i kalkylblad (datan måste finnas i en tabell), eller importera data som har lästs in i en datamodell.You can import data that is in tables in worksheets (the data must be in a table), or import data that is loaded into a data model. Läs mer i Hämta data från Excel.To learn more, see Get data from Excel.

Power BI Desktop (.pbix) – Du kan använda Power BI Desktop till att fråga efter och läsa in data från externa datakällor, utöka datamodellen med mått och relationer samt skapa rapporter.Power BI Desktop (.pbix) - You can use Power BI Desktop to query and load data from external data sources, extend your data model with measures and relationships, and create reports. Du kan importera din Power BI Desktop-fil till Power BI-webbplatsen.You can import your Power BI Desktop file into your Power BI site. Power BI Desktop passar bäst för mer avancerade användare som har en god förståelse för sina datakällor, datafrågor och omvandling samt datamodelleringsbegrepp.Power BI Desktop is best for more advanced users who have a good understanding of their data sources, data query and transformation, and data modeling concepts. Läs mer i Ansluta till data i Power BI Desktop.To learn more, see Connect to data in Power BI Desktop.

Kommaavgränsat värde (.csv) – Filer är enkla textfiler med datarader.Comma-Separated Value (.csv) - Files are simple text files with rows of data. Varje rad kan innehålla ett eller flera värden, avgränsade med kommatecken.Each row can contain one or more values, each separated by a comma. Exempelvis kan en .csv-fil som innehåller namn- och adressdata ha ett antal rader där varje rad innehåller värden för förnamn, efternamn, gatuadress, ort, region och så vidare.For example, a .csv containing name and address data can have a number of rows where each row has values for first name, last name, street address, city, state, and so on. Du kan inte importera data till en .csv-fil, men många program som t.ex. Excel kan spara enkla tabelldata som en .csv-fil.You cannot import data into a .csv file, but many applications, like Excel, can save simple table data as a .csv file.

För andra filtyper som t.ex. XML-tabeller (.xml) eller textfiler (.txt), kan du använda Hämta och transformera för att fråga, transformera och läsa in data i en Excel- eller Power BI Desktop-fil först.For other file types like XML Table (.xml) or text (.txt) files, you can use Get & Transform to query, transform, and load that data into an Excel or Power BI Desktop file first. Du kan sedan importera Excel- eller Power BI Desktop-filen till Power BI.You can then import the Excel or Power BI Desktop file into Power BI.

Var du lagrar dina filer gör också en stor skillnad.Where you store your files makes a significant difference, too. OneDrive för företag erbjuder störst flexibilitet och integrering med Power BI.OneDrive for Business provides the greatest amount of flexibility and integration with Power BI. Du kan spara filerna på den lokala enheten om du vill, men om du behöver uppdatera dina data krävs några extra steg.If you keep your files on your local drive, that's ok, but if you need to refresh your data, a few extra steps are involved. Mer information finns i de länkade artiklarna.More details are provided in the linked articles.

InnehållspaketContent packs

Innehållspaketen innehåller alla data och rapporter som du behöver och de har redan förberetts åt dig.Content packs contain all of the data and reports you need already prepared for you. Det finns två typer av innehållspaket i Power BI: De som kommer från tjänster som Google Analytics, Marketo eller Salesforce och de som skapas och delas med andra användare i din organisation.In Power BI, there are two types of content packs; those from services like Google Analytics, Marketo, or Salesforce, and those created and shared by other users in your organization.

Tjänster – Det finns bokstavligt talat dussintals tjänster med innehållspaket för Power BI och fler läggs hela tiden.Services - There are literally dozens of services with content packs for Power BI, and more are being added all the time. För de flesta tjänster måste du ha ett konto.Most services require you to have an account. Läs mer i Ansluta till tjänster.To learn more, see Connect to services.

Organisation – Om du och andra användare i din organisation har ett Power BI Pro-konto kan du skapa, dela och använda innehållspaket.Organizational - If you and other users in your organization have a Power BI Pro account, you can create, share, and use content packs. Läs mer i Organisationsinnehållspaket.To learn more, see Organizational content packs.

DatabaserDatabases

Databaser i molnet – Från Power BI-tjänsten kan du ha en live-anslutning till Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Spark i Azure HDInsight och SQL Server Analysis Services med DirectQuery.Databases in the Cloud - From the Power BI service, you can connect live to Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Spark on Azure HD Insight, and SQL Server Analysis Services using DirectQuery. Anslutningar från Power BI till dessa databaser sker live, det vill säga att när du har anslutit till en Azure SQL Database och du börjar utforska data genom att skapa rapporter i Power BI, kommer en fråga att ställas direkt till databasen varje gång du segmenterar dina data eller lägger till ett annat fält i en visualisering.Connections from Power BI to these databases are live, that is, when you've connected to say an Azure SQL Database, and you begin exploring its data by creating reports in Power BI, anytime you slice your data or add another field to a visualization, a query is made right to the database. Läs mer i Azure och Power BI.To learn more, see Azure and Power BI.

Databaser lokalt – Från Power BI-tjänsten kan du ansluta direkt till databaser i SQL Server Analysis Services-tabellmodellen.Databases on-premises - From the Power BI service, you can connect directly to SQL Server Analysis Services Tabular model databases. Du måste ha en Power BI Enterprise Gateway.A Power BI Enterprise gateway is required. Om du är osäker på hur du ansluter till din organisations tabellmodelldatabas tar du kontakt med din administratör eller IT-avdelning.If you're unsure how to connect to your organization's tabular model database, check with your administrator or IT department. Läs mer i SQL Server Analysis-tabelldata i Power BI.To learn more, see SQL Server Analysis Tabular data in Power BI.

För andra typer av databaser i din organisation behöver du först använda Power BI Desktop eller Excel för att ansluta till, fråga och läsa in data i en datamodell.For other types of databases in your organization, you'll need to first use Power BI Desktop or Excel to connect to, query, and load data into a data model. Du kan sedan importera filen till Power BI där en datauppsättning skapas.You can then import your file into Power BI where a dataset is created. Om du har konfigurerat schemalagd uppdatering använder Power BI anslutningsinformationen från filen tillsammans med uppdateringsinställningarna som du har konfigurerat till att ansluta direkt till datakällan och fråga efter uppdateringar.If you configure scheduled refresh, Power BI will use connection information from the file along with refresh settings you configure to connect directly to the datasource and query for updates. Uppdateringarna läses sedan in i datauppsättningen i Power BI.Those updates are then loaded into the dataset in Power BI. Läs mer i Ansluta till data i Power BI Desktop.To learn more, see Connect to data in Power BI Desktop.

Vad gör jag om mina data kommer från en annan källa?What if my data comes from a different source?

Det finns bokstavligt talat hundratals olika datakällor som du kan använda med Power BI.There are literally hundreds of different data sources you can use with Power BI. Men oavsett var du hämtar data från måste datan vara i ett format som Power BI-tjänsten kan använda för att skapa rapporter och instrumentpaneler, besvara frågor med Frågor och svar och så vidare.But regardless of where you get your data from, that data has to be in a format the Power BI service can use to create reports and dashboards, answer questions with Q & A, and so on.

Vissa datakällor har redan sina data i ett format som är redo för Power BI-tjänsten, som t.ex. innehållspaket från tjänstleverantörer som Google Analytics och Twilio.Some data sources already have their data in a format ready for the Power BI service, like content packs from service providers like Google Analytics, and Twilio. Databaser i SQL Server Analysis Services-tabellmodellerna är också redo.SQL Server Analysis Services Tabular model databases are ready, too. Och du kan ansluta live till databaser i molnet som Azure SQL Database och Spark i HDInsight.And you can connect live to databases in the cloud like Azure SQL Database and Spark on HDInsight.

I andra fall kan det vara nödvändigt att fråga efter och läsa in de data som du vill använda i en fil.In other cases, it might be necessary to query and load the data you want into a file. Anta exempelvis att du har logistikdata i en informationslagerdatabas på en server i din organisation.For example, let's say you have logistics data in a data warehouse database on a server in your organization. Du kan inte ansluta direkt till databasen i Power BI-tjänsten för att utforska datan (om det inte är en tabellmodelldatabas).In the Power BI service, you cannot connect directly to that database and begin exploring its data (unless it is a tabular model database). Men du kan använda Power BI Desktop eller Excel för att fråga och läsa in logistikdata i en datamodell som du sedan sparar som en fil.You can, however, use Power BI Desktop or Excel to query and load that logistics data into a data model you then save as a file. Du kan sedan importera filen till Power BI där en datauppsättning skapas.You can then import that file into Power BI where a dataset is created.

Du tänker förmodligen ”Men logistikdata i den databasen ändras ju varje dag.You're probably thinking -But that logistics data on that database changes every day. Hur kontrollerar jag att min datauppsättning i Power BI har uppdaterats? – Anslutningsinformationen från Power BI Desktop eller Excel-filen importeras till datauppsättningen tillsammans med informationen.How do I make sure my dataset in Power BI is refreshed?- Connection information from the Power BI Desktop or Excel file is imported into the dataset along with the data. Om du konfigurerar en schemalagd uppdatering eller gör en manuell uppdatering av datauppsättningen använder Power BI anslutningsinformationen från datauppsättningen, tillsammans med några andra inställningar, till att ansluta direkt till databasen, fråga efter uppdateringar och läsa in uppdateringarna i datauppsättningen.If you configure scheduled refresh or do a manual refresh on the dataset, Power BI will use the connection information from the dataset, along with a couple other settings, to connect directly to the database, query for updates, and load those updates into the dataset. En Power BI-gateway kommer troligen krävas för att skydda all dataöverföring mellan din lokala server och Power BI.A Power BI gateway will likely be required to secure any data transfer between your on-premises server and Power BI. Dina visualiseringar i rapporter och instrumentpaneler uppdateras automatiskt.Any visualizations in reports and dashboards are refreshed automatically.

Bara för att du inte kan ansluta till din datakälla direkt från Power BI-tjänsten innebär det alltså inte att du inte kan hämta data till Power BI.You see, just because you cannot connect to your data source right from the Power BI service doesn't mean you can't get that data into Power BI. Det krävs bara några fler steg och kanske viss hjälp från IT-avdelningen.It just might take a few more steps and maybe some help from your IT department. Se Datakällor i Power BI Desktop om du vill veta mer.See Data sources in Power BI Desktop to learn more.

Visa mer informationSome more details

Du har säkert sett att termerna datauppsättning och datakälla används mycket i Power BI.You'll see the terms dataset and data source used a lot in Power BI. De används ofta synonymt men är faktiskt två olika saker, även om de är relaterade.They are often use synonymously, but they really are two different things, although they are related.

En datauppsättning skapas automatiskt i Power BI när du använder Hämta data för att ansluta till och importera data från ett innehållspaket, en fil eller om du ansluter till en live-datakälla.A dataset is automatically created in Power BI when you use Get Data to connect to and import data from a content pack, file, or you connect to a live data source. En datauppsättning innehåller information om datakällan, autentiseringsuppgifterna för datakällan, och i de flesta fall en delmängd med data som kopierats från datakällan.A dataset contains information about the data source, data source credentials, and in many cases, a subset of data copied from the data source. I de flesta fall när du skapar visualiseringar i rapporter och instrumentpaneler tittar du på data i datauppsättningen.In most cases, when you create visualizations in reports and dashboards, you're looking at data in the dataset.

En datakälla är den plats som datan i en datauppsättning egentligen kommer från.A data source is where the data in a dataset really comes from. Det kan vara en onlinetjänst som Google Analytics eller QuickBooks, en databas i molnet som Azure SQL Database, eller en databas eller fil på en lokal dator eller server i din organisation.For example, an online service like Google Analytics or QuickBooks, a database in the cloud like Azure SQL Database, or a database or file on a local computer or server in your own organization.

DatauppdateringData refresh

Om du sparar filerna på din lokala enhet eller en enhet någonstans i din organisation, kanske du måste ha en Power BI-gateway för att kunna uppdatera datauppsättningen i Power BI.If you save your files on your local drive, or a drive somewhere in your organization, a Power BI gateway might be required in-order to refresh the dataset in Power BI. Och datorn där filen sparas måste vara igång när en uppdatering görs.And, the computer where the file is saved must be on when a refresh happens. Du kan också importera filen igen, eller använda Publicera från Excel eller Power BI Desktop, men de är inte automatiserade processer.You can also re-import your file, or use Publish from Excel or Power BI Desktop, but those are not automated processes.

Om du sparar filer på OneDrive för företag eller SharePoint – gruppwebbplatser och ansluter till eller importerar dem till Power BI, kommer din datauppsättning, dina rapporter och din instrumentpanel alltid vara uppdaterad.If you save your files on OneDrive for Business or SharePoint - Team Sites, and then connect to or import them into Power BI, your dataset, reports, and dashboard will always be up-to-date. Eftersom både OneDrive och Power BI finns i molnet, kan Power BI ansluta direkt till den sparade filen cirka en gång i timmen och söka efter uppdateringar.Because both OneDrive and Power BI are in the cloud, Power BI can connect directly to your saved file, about once every hour, and check for updates. Om någon sådan hittas uppdateras datauppsättningen och alla visualiseringar automatiskt.If any are found, the dataset and any visualizations are refreshed automatically.

Innehållspaket från tjänster uppdateras automatiskt.Content packs from services are automatically updated. I de flesta fall en gång om dagen.In most cases, once a day. Du kan uppdatera manuellt, men om du ser uppdaterade data eller ej beror på tjänstleverantören.You can manually refresh, but whether or not you'll see any updated data will depend on the service provider. Innehållspaket från andra i din organisation beror på vilka datakällor som använts och hur den person som skapade innehållspaketet har konfigurerat uppdateringen.Content packs from others in your organization will depend on the data sources used and how the person who created the content pack setup refresh.

Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse och Spark på Azure HDInsight är unika eftersom de är datakällor i molnet.Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, and Spark on Azure HDInsight are unique in that they are data sources in the Cloud. Eftersom Power BI-tjänsten också finns i molnet kan Power BI ansluta till dem live med DirectQuery.Because the Power BI service is also in the cloud, Power BI can connect to them live, using DirectQuery. Det som visas i Power BI är alltid synkroniserat och det finns inget behov av att konfigurera uppdateringar.What you see in Power BI is always in-sync and there's no need to set up refresh.

SQL Server Analysis Services är unikt eftersom när du ansluter till den från Power BI är det en live-anslutning precis som en Azure-databas i molnet, men själva databasen finns på en server i din organisation.SQL Server Analysis Services is unique in that when you connect to it from Power BI, it's a live connection just like an Azure database in the cloud, but the database itself is on a server in your organization. Den här typen av anslutning kräver en Power BI-gateway, vilket vanligtvis konfigureras av en IT-avdelning.This type of connection requires a Power BI gateway, which is usually configured by an IT department.

Datauppdatering är en mycket viktig del av Power BI och det blir för mycket att gå igenom allt här.Data refresh is a super important part of Power BI, and much too deep to cover here. Om du vill ha en djupare kunskap kan du läsa mer i Datauppdatering i Power BI.If you want to get a thorough understanding, be sure to check out Data Refresh in Power BI.

Överväganden och begränsningarConsiderations and Limitations

Följande överväganden och begränsningar gäller för alla datakällor som används i Power BI-tjänsten.For all data sources used in the Power BI service, the following considerations and limitations apply. Det finns andra begränsningar som gäller för specifika funktioner, men listan nedan gäller för den övergripande Power BI-tjänsten:There are other limitations that apply to specific features, but the following list applies to the Power BI service overall:

  • Storleksgräns för datauppsättning – Det finns en gräns på 1 GB för varje datauppsättning i Power BI-tjänsten.Dataset size limit - there is a 1 GB limit for each dataset in the Power BI service.
  • Radgräns – Det maximala antalet rader i dina datauppsättning (om du inte använder DirectQuery) är 2 miljarder, där tre av dessa rader är reserverade (vilket innebär att högst 1 999 999 997 rader kan användas). Det maximala antalet rader när du använder DirectQuery är 1 miljon.Row limit - the maximum number of rows in your dataset (when not using DirectQuery) is 2 billion, with three of those rows reserved (resulting in a usable maximum of 1,999,999,997 rows); the maximum number of rows when using DirectQuery is 1 million rows.
  • Kolumngräns – Det maximala antalet kolumner som tillåts i en datauppsättning över alla tabeller i datauppsättningen är 16 000.Column limit - the maximum number of columns allowed in a dataset, across all tables in the dataset, is 16,000 columns. Detta gäller för Power BI-tjänsten och för datauppsättningar som används i Power BI Desktop.This applies to the Power BI service and to datasets used in Power BI Desktop. Power BI använder en intern radnummerkolumn per tabell som ingår i datauppsättningen, vilket innebär att det maximala antalet kolumner är 16 000 minus 1 för varje tabell som används i datauppsättningen.Power BI uses an internal row number column per table included in the dataset, which means the maximum number of columns is 16,000 minus one for each table used in the dataset.