Datakällor för Power BI-tjänstenData sources for the Power BI service

Datan finns centralt i Power BI.Data is at the heart of Power BI. Vi antar att du utforskar data.Let's say you're exploring data. Det kan du göra genom att skapa diagram och instrumentpaneler eller genom att ställa frågor med Q&A.You may do that by creating charts and dashboards, or asking questions with Q&A. De visualiseringar och svar du ser får sina underliggande data från en datamängd.The visualizations and answers you see are getting their underlying data from a dataset. Men var kommer datauppsättningen från?But where does that dataset come from? Jo, den kommer från en datakälla.Well, it comes from a data source.

I den här artikeln ska vi gå igenom de olika typer av datakällor du kan ansluta till från Power BI-tjänsten.In this article, we're going to cover the data source types you can connect to from the Power BI service. Kom ihåg att det även finns många andra typer av datakällor som du kan hämta data från.Keep in mind that there are many other types of data sources you can get data from, too. Om du väljer dessa datakällor kan du behöva använda Power BI Desktop eller Excels avancerade datafrågor och modelleringsfunktioner först.If you choose these data sources, you may need to use Power BI Desktop or Excel's advanced data query and modeling features first. Vi går igenom det senare.We'll go into more about those options later. Just nu ska vi titta på de olika typer av datakällor som är tillgängliga direkt från Power BI-tjänstens webbplats.For now, let's look at the different types of data sources available right from your Power BI service site.

Du kan hämta data från alla de här datakällorna i Power BI genom att välja Hämta data nere till vänster på sidan.You can get data from any of the data sources in Power BI by selecting Get Data in the bottom-left corner of the page.

När du har valt Hämta data kan du välja vilka data du vill användaAfter you select Get Data, you can choose the data you want to access

Upptäck innehållDiscover content

I avsnittet Upptäck innehåll hittar du alla data och rapporter du behöver, och de har redan förberetts åt dig.The Discover content section contains all the data and reports you need already prepared for you. Det finns två typer av innehållspaket i Power BI: Organisation och Tjänster.In Power BI, there are two types of content packs: Organizational and Services.

Organisation: Om du och andra användare i organisationen har ett Power BI Pro-konto kan du skapa, dela och använda innehållspaket.Organizational: If you and other users in your organization have a Power BI Pro account, you can create, share, and use content packs. Läs mer i Introduktion till organisationsinnehållspaket.To learn more, see Intro to organizational content packs.

Tjänster: Det finns bokstavligt talat dussintals tjänster med innehållspaket för Power BI och fler läggs hela tiden.Services: There are literally dozens of services with content packs for Power BI, and more are being added all the time. För de flesta tjänster måste du ha ett konto.Most services require you to have an account. Läs mer i Ansluta till tjänster du använder med Power BI.To learn more, see Connect to services you use with Power BI.

Skapa nytt innehållCreate new content

I avsnittet Skapa nytt innehåll hittar du alternativ för att skapa och importera innehåll själv.The Create new content section contains options for creating and importing content yourself. Det finns två sätt att skapa eller importera eget innehåll i Power BI: Filer och Databaser.In Power BI, there are two ways to create or import your own content: Files and Databases.

FilerFiles

Excel ( .xlsx, .xlsm) – Excel är unikt.Excel (.xlsx, .xlsm) - Excel is unique. I Excel kan en arbetsbok innehålla olika datatyper.In Excel, a workbook may include different data types. Den kan till exempel innehålla data som du har lagt in i kalkylbladen själv.For example, it can include data you've entered into worksheets yourself. Den kan även innehålla data som du har kört frågor om och läst in från externa datakällor med Power Query.It can also include data that you've queried and loaded from external data sources by using Power Query. Power Query är tillgängligt via Hämta & transformera i Excel 2016 eller Power Pivot.Power Query is available through Get & Transform in Excel 2016 or Power Pivot. Du kan importera data från tabeller i kalkylblad eller från en datamodell.You may import data from tables in worksheets, or import data from a data model. Mer information finns i Hämta data från filer för Power BI.To learn more, see Get data from files for Power BI.

Power BI Desktop ( .pbix) – Du kan använda Power BI Desktop till att köra frågor mot och läsa in data från externa datakällor och skapa rapporter.Power BI Desktop (.pbix) - You can use Power BI Desktop to query and load data from external data sources and create reports. Du kan också utöka datamodellen med mått och relationer eller importera din Power BI Desktop-fil till Power BI-webbplatsen.You can also extend your data model with measures and relationships, or import your Power BI Desktop file into your Power BI site. Power BI Desktop passar bäst för mer avancerade användare.Power BI Desktop is best for more advanced users. Sådana användare har normalt god förståelse för sina datakällor.Typically these users are ones who have a good understanding of their data sources. De förstår också datafrågor och transformeringar samt de begrepp som används inom datamodellering.They also understand data query and transformation, and data modeling concepts. Läs mer i Ansluta till data i Power BI Desktop.To learn more, see Connect to data in Power BI Desktop.

Kommaavgränsat värde ( .csv) – De här filerna är enkla textfiler med datarader.Comma-Separated Value (.csv) - Files are simple text files with rows of data. Varje rad kan innehålla ett eller flera värden som är avgränsade med kommatecken.Each row may contain one or more values, each separated by a comma. En .csv-fil med namn och adresser kan till exempel innehålla många rader.For example, a .csv containing name and address data might have many rows. Varje rad kan innehålla värden för förnamn, efternamn, gatuadress, ort, kommun och så vidare.Each row may have values for first name, last name, street address, city, state, and so on. Du kan inte importera data till en .csv-fil, men många program som exempelvis Excel kan spara enkla tabelldata som .csv-filer.You can't import data into a .csv file, but many applications, like Excel, can save simple table data as a .csv file.

För andra filtyper som XML-tabeller ( .xml) eller textfiler ( .txt), kan du använda Hämta och transformera till att köra frågor mot, transformera och läsa in data till en Excel- eller Power BI Desktop-fil först.For other file types, like XML Table (.xml) or text (.txt) files, you can use Get & Transform to query, transform, and load that data into an Excel or Power BI Desktop file first. Du kan sedan importera Excel- eller Power BI Desktop-filen till Power BI.You can then import the Excel or Power BI Desktop file into Power BI.

Var du lagrar dina filer gör också en stor skillnad.Where you store your files makes a significant difference, too. OneDrive för företag erbjuder störst flexibilitet och integrering med Power BI.OneDrive for Business provides the greatest amount of flexibility and integration with Power BI. Det är OK om du vill spara filerna lokalt.It's OK to keep your files on your local drive. Om du behöver uppdatera dina data krävs dock några extra steg.Though if you need to refresh your data, there are a few extra steps. Du kan läsa mer i artikellänkarna nedan.For more information, see the article links below.

DatabaserDatabases

Databaser i molnet – Från Power BI-tjänsten kan du liveansluta till:Databases in the Cloud - From the Power BI service, you can connect live to:

  • Azure SQL DatabaseAzure SQL Database
  • Azure SQL Data WarehouseAzure SQL Data Warehouse
  • Spark på Azure HDInsightSpark on Azure HDInsight

Anslutningar från Power BI till dessa databaser sker live.Connections from Power BI to these databases are live. Vi antar att du ansluter till Azure SQL Database.Let's say you connect to an Azure SQL Database. Sedan börjar du utforska data genom att skapa rapporter i Power BI.You then begin exploring its data by creating reports in Power BI. När du gör utsnitt av dina data eller lägger till ytterligare ett fält i en visualisering skickar Power BI en fråga direkt till databasen.Whenever you slice your data or add another field to a visualization, Power BI makes a query right to the database. Läs mer i Azure och Power BI.To learn more, see Azure and Power BI.

Databaser lokalt – Från Power BI-tjänsten kan du ansluta direkt till tabellmodelldatabaser i SQL Server Analysis Services.Databases on-premises - From the Power BI service, you can connect directly to SQL Server Analysis Services Tabular model databases. Om du vill göra det behöver du en Power BI Enterprise-gateway.To do so, you'll need a Power BI Enterprise gateway. Om du är osäker på hur du ansluter till organisationens tabellmodelldatabas tar du kontakt med din administratör eller IT-avdelning.If you're not clear on how to connect to your organization's tabular model database, check with your administrator or IT department. Läs mer i SQL Server Analysis Services-realtidsdata i Power BI.To learn more, see SQL Server Analysis Services live data in Power BI.

För andra typer av databaser i organisationen måste du först använda Power BI Desktop eller Excel för att ansluta till, köra frågor mot och läsa in data i en datamodell.For other database types in your organization, you'll need to use Power BI Desktop or Excel to connect to, query, and load data into a data model. Sedan kan du importera filen till Power BI där du har en datamängd.You can then import your file into Power BI where a dataset exists. Om du har konfigurerat schemalagd uppdatering använder Power BI konfigurationen och anslutningsinformationen från filen till att ansluta direkt till datakällan och fråga efter uppdateringar.If you configure a scheduled refresh, Power BI will use that configuration and connection information from the file to connect directly to the datasource and query for updates. Power BI läser sedan in uppdateringarna i datamängden.Power BI then loads those updates into the dataset. Läs mer i Ansluta till data i Power BI Desktop.To learn more, see Connect to data in Power BI Desktop.

Vad gör jag om mina data kommer från en annan källa?What if my data comes from a different source?

Det finns hundratals olika datakällor som du kan använda med Power BI.There are hundreds of different data sources you can use with Power BI. Oavsett var du hämtar data från så måste data vara i ett format som Power BI-tjänsten kan hantera.Wherever you get your data from, that data has to be in a format consumable by the Power BI service. Om du har data i ett giltigt format kan Power BI-tjänsten skapa rapporter och instrumentpaneler, besvara frågor med Q&A och så vidare.With consumable data, the Power BI service can create reports and dashboards, answer questions with Q&A, and so on.

Vissa datakällor har redan data som är formaterade för Power BI-tjänsten.Some data sources already have data formatted for the Power BI service. Sådana källor fungerar som innehållspaket från tjänstleverantörer som Google Analytics och Twilio.These sources are like content packs from service providers like Google Analytics and Twilio. Tabellmodelldatabaser i SQL Server Analysis Services kan också användas.SQL Server Analysis Services Tabular model databases are ready for use, too. Du kan även ansluta live till databaser i molnet som Azure SQL Database och Spark i HDInsight.You can also connect live to databases in the cloud like Azure SQL Database and Spark on HDInsight.

I andra fall kan det vara nödvändigt att fråga efter och läsa in de data som du vill använda i en fil.In other cases, it might be necessary to query and load the data you want into a file. Anta till exempel att du har logistikdata i organisationen.For example, let's say you have logistics data in your organization. Du kan lagra dessa data i en informationslagerdatabas på en server.You store that data in a data warehouse database on a server. Du kan inte ansluta direkt till databasen i Power BI-tjänsten för att utforska dina data om det inte är en tabellmodelldatabas.In the Power BI service, you can't connect to that database and begin exploring its data unless it's a tabular model database. Du kan däremot använda Power BI Desktop eller Excel till att köra frågor mot och läsa in dina logistikdata i en datamodell som du sedan sparar som en fil.But, you can use Power BI Desktop or Excel to query and load that logistics data into a data model you then save as a file. Därefter kan du importera filen till Power BI där du har en datamängd.You can then import that file into Power BI where a dataset exists.

Du tänker förmodligen att ”Logistikdata i den databasen ändras ju varje dag.You're probably thinking, "But the logistics data on that database changes every day. Hur uppdaterar jag min Power BI-datamängd?”How do I refresh my Power BI dataset?" När du importerar data till datamängden importerar du även anslutningsinformationen från antingen Power BI Desktop- eller Excel-filen.When you import the data into the dataset, you also import the connection information from either the Power BI Desktop or the Excel file.

Vi antar att du konfigurerar en schemalagd uppdatering eller uppdaterar datamängden manuellt.Let's say you configure a scheduled refresh or do a manual refresh on the dataset. Power BI använder anslutningsinformationen från datamängden tillsammans med några andra inställningar för att ansluta direkt till databasen.Power BI uses the connection information from the dataset, along with a couple of other settings, to connect directly to the database. Sedan körs en fråga om uppdateringar och uppdateringarna läses in i datamängden.It then queries for updates and loads those updates into the dataset. Du behöver förmodligen en Power BI-gateway för att skydda dataöverföringen mellan din lokala server och Power BI.As a side note, you likely will need a Power BI gateway to secure any data transfer between your on-premises server and Power BI. När överföringen är färdig uppdateras alla visualiseringar i rapporter och på instrumentpaneler automatiskt.When the transfer is complete, any visualizations in reports and dashboards refresh automatically.

Bara för att du inte kan ansluta till din datakälla direkt från Power BI-tjänsten så kan du fortfarande hämta dessa data till Power BI.You see, even though you can't connect to your data source directly from the Power BI service you can still get that data into Power BI. Det krävs bara några fler steg och kanske viss hjälp från IT-avdelningen.It just might take a few more steps and maybe some help from your IT department. Se Datakällor i Power BI Desktop om du vill veta mer.See Data sources in Power BI Desktop to learn more.

Visa mer informationSome more details

Du har säkert sett att termerna datauppsättning och datakälla används mycket i Power BI.You'll see the terms dataset and data source used a lot in Power BI. De används ofta som synonymer.They're often used synonymously. Fast även om de är relaterade så är de inte samma sak.But they really are two different things, although they're related.

Du skapar en datamängd automatiskt i Power BI när du använder Hämta data.You create a dataset automatically in Power BI when you use Get Data. Med Hämta data ansluter du till och importerar data från ett innehållspaket, en fil eller via en livedatakälla.With Get Data, you connect to and import data from a content pack, file, or you connect to a live data source. En datamängd innehåller information om datakällan och datakällans autentiseringsuppgifter.A dataset contains information about the data source and data-source credentials. I många fall innehåller den även en delmängd data som kopieras från datakällan.In many cases, it also includes a subset of data copied from the data source. När du skapar visualiseringar i rapporter och på instrumentpaneler tittar du ofta på data i datamängden.When you create visualizations in reports and dashboards, you're often looking at data in the dataset.

En datakälla är den plats där data i en datamängd kommer från.A data source is where the data in a dataset comes from. Data kan till exempel komma från:For example, the data could come from:

  • En onlinetjänst som Google Analytics eller QuickBooksAn online service like Google Analytics or QuickBooks
  • En databas i molnet som Azure SQL DatabaseA database in the cloud like Azure SQL Database
  • En databas eller fil som lagras lokalt på en dator eller server i organisationenA database or file on a local computer or server in your own organization

DatauppdateringData refresh

Du kanske sparar filer lokalt eller på en enhet någonstans i organisationen.Maybe you save your files on your local drive or a drive somewhere in your organization. Du kan behöva en Power BI-gateway så att du kan uppdatera datamängden i Power BI.You may need a Power BI gateway so that you can refresh the dataset in Power BI. Datorn där filen lagras måste vara igång när en uppdatering görs.The computer that stores the file needs to be on when a refresh happens. Du kan importera filen på nytt eller använda Publicera från Excel eller Power BI Desktop, men de här alternativen är inte automatiserade processer.You can reimport your file or use Publish from Excel or Power BI Desktop, but those options aren't automated processes.

Om du sparar filer på OneDrive för företag eller SharePoint – gruppwebbplatser kan du ansluta till eller importera dem till Power BI.If you save your files on OneDrive for Business or SharePoint - Team Sites, you can then connect to or import them into Power BI. Då är din datamängd, dina rapporter och instrumentpaneler alltid uppdaterade.Then, your dataset, reports, and dashboard will always be up-to-date. Eftersom både OneDrive och Power BI finns i molnet kan Power BI ansluta direkt till den sparade filen.Because both OneDrive and Power BI are in the cloud, Power BI can connect directly to your saved file. Power BI ansluter ungefär en gång i timmen och söker efter uppdateringar.It connects about once every hour and checks for updates. Datamängden och alla visualiseringar uppdateras automatiskt om det finns några uppdateringar.The dataset and any visualizations refresh automatically if there are any updates.

Innehållspaket från tjänster uppdateras automatiskt.Content packs from services are automatically updated. I de flesta fall uppdateras de en gång om dagen.In most cases, they're updated once a day. Du kan uppdatera manuellt, men om du ser några uppdaterade data beror på tjänstleverantören.You can manually refresh, but if you see any updated data will depend on the service provider. Uppdateringar av innehållspaket från personer i organisationen beror på vilka datakällor som används.Updates to content packs from people in your organization will depend on the data sources used. De beror även på hur personen som skapade innehållspaketet har konfigurerat uppdateringen.They'll also depend on how the person who created the content pack configured the refresh.

Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse och Spark på Azure HDInsight är unika eftersom de är datakällor i molnet.Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, and Spark on Azure HDInsight are unique because they're data sources in the Cloud. Power BI-tjänsten finns också i molnet, så Power BI kan ansluta till de här datakällorna live via DirectQuery.The Power BI service is also in the cloud so Power BI can connect to those data sources live, using DirectQuery. Det du ser i Power BI är alltid synkroniserat och du behöver inte konfigurera någon schemalagd uppdatering.What you see in Power BI is always in sync and there's no need to set up a scheduled refresh.

SQL Server Analysis Services är unikt.SQL Server Analysis Services is unique. När du ansluter till den här tjänsten från Power BI är det en liveanslutning precis som en Azure-databas i molnet.When you connect to it from Power BI, it's a live connection just like an Azure database in the cloud. Skillnaden är själva databasen ligger på en server i organisationen.The difference is the database itself is on a server in your organization. För den här typen av anslutning behöver du en Power BI-gateway, som normalt konfigureras av IT-avdelningen.This type of connection requires a Power BI gateway, which an IT department configures.

Datauppdatering är en mycket viktig del av Power BI och det blir för mycket att gå igenom allt här.Data refresh is a super important part of Power BI, and much too deep to cover here. Om du vill ha en djupare kunskap kan du läsa mer i Datauppdatering i Power BI.If you want to get a thorough understanding, be sure to check out Data Refresh in Power BI.

Överväganden och begränsningarConsiderations and limitations

Följande begränsningar gäller för alla datakällor som används i Power BI-tjänsten.For all data sources used in the Power BI service, consider the following limitations. Det finns andra begränsningar som gäller för specifika funktioner, men listan nedan gäller för hela Power BI-tjänsten:There are other limitations that apply to specific features, but the following list applies to the full Power BI service:

  • Storleksgräns för datamängder – det finns en storleksgräns på 1 GB för varje datamängd i Power BI-tjänsten.Dataset size limit - There's a 1-GB limit for each dataset in the Power BI service.
  • Gräns för antal rader – det maximala antalet rader i datamängder när du inte använder DirectQuery är 2 miljarder.Row limit - The maximum number of rows in your dataset when not using DirectQuery is 2 billion. Tre av dessa rader är reserverade, så du kan som mest använda 1 999 999 997 rader.Three of those rows are reserved so that results in a usable maximum of 1,999,999,997 rows. Det maximala antalet rader när du använder DirectQuery är 1 miljon rader.The maximum number of rows when using DirectQuery is 1 million rows.
  • Gräns för antal kolumner – det maximala antalet kolumner som tillåts i en datamängd för alla tabeller i datamängden är 16 000.Column limit - The maximum number of columns allowed in a dataset, across all tables in the dataset, is 16,000 columns. Den här gränsen gäller för Power BI-tjänsten och för datamängder som används i Power BI Desktop.This limit applies to the Power BI service and to datasets used in Power BI Desktop. Power BI använder en intern radnummerkolumn per tabell som ingår i datamängden, så det maximala antalet kolumner är 16 000 minus 1 för varje tabell i datamängden.Power BI uses an internal row number column per table in the dataset, which means the maximum number of columns is 16,000 minus one for each table in the dataset.