Självstudie: Kom igång med Power BI-tjänsten (app.powerbi.com)Tutorial: Get started with the Power BI service (app.powerbi.com)

Var den här sidan till hjälp?

Den här självstudien hjälper dig att komma igång med Power BI-tjänsten.This tutorial helps you get started with the Power BI service. Om du vill förstå hur Power BI-tjänsten passar ihop med andra Power BI-erbjudanden så rekommenderar vi starkt att du börjar med att läsa Vad är Power BI.For an understanding of how the Power BI service fits in with the other Power BI offerings, we highly recommend that you start by reading What is Power BI.

Bild som visar relationen mellan Power BI Desktop, tjänst, mobil

I den här självstudien går du igenom följande steg:In this tutorial, you complete the following steps:

 • Hitta annat innehåll som hjälper dig att komma igång med Power BI-tjänstenFind other getting started content for the Power BI service
 • Logga in på ditt Power BI-onlinekonto eller registrera dig om du inte har ett kontoSign in to your Power BI online account, or sign up, if you don't have one yet
 • Öppna Power BI-tjänstenOpen the Power BI service
 • Hämta information och öppna den i rapportvynGet some data and open it in report view
 • Använd informationen för att skapa visualiseringar och spara som en rapportUse that data to create visualizations and save as a report
 • Skapa en instrumentpanel genom att fästa paneler från rapportenCreate a dashboard by pinning tiles from the report
 • Lägg till ytterligare visualisering på instrumentpanelen med verktyget för frågor och svar på naturligt språkAdd another visualization to your dashboard using the Q&A natural language tool
 • Rensa resurser genom att ta bort datauppsättningen, rapporten och instrumentpanelenClean up resources by deleting the dataset, report, and dashboard

Registrera dig för Power BI-tjänstenSign up for the Power BI service

Om du inte har registrerat dig för Power BI, registrerar du dig för en kostnadsfri Power BI Pro-utvärderingsversion innan du börjar.If you're not signed up for Power BI, sign up for a free Power BI Pro trial before you begin.

Om du redan har ett konto öppnar du en webbläsare och skriver in app.powerbi.com för att öppna Power BI-tjänsten.If you already have an account, open a browser and type app.powerbi.com to open the Power BI service.

Logga in eller Registrera dig kostnadsfritt

Läs igenom informationen om att komma igång med Power BI Desktop om du behöver hjälp med Power BI Desktop.If you're looking for help with Power BI Desktop, see Get started with Power BI Desktop. Om du behöver hjälp med Power BI Mobile, så läs Power BI-appar för mobila enheter.If you're looking for help with Power BI mobile, see Power BI apps for mobile devices.

Tips

Föredrar du en kostnadsfri självstudiekurs istället?Prefer a free self-paced training course instead? Registrera dig för vår kurs Analysera och visualisera data på EdX.Enroll in our Analyzing and Visualizing Data course on EdX.

Besök vår spelningslista på YouTube.Visit our playlist on YouTube. En bra video att börja med är Introduktion till Power BI-tjänsten:A good video to start with is Introduction to the Power BI service:

Vad är Power BI-tjänsten?What is the Power BI service?

Microsofts Power BI-tjänst kallas ibland för Power BI online eller app.powerbi.com.The Microsoft Power BI service is sometimes referred to as Power BI online or app.powerbi.com. Power BI hjälper dig att hålla dig uppdaterad med den information som är viktig för dig.Power BI helps you stay up-to-date with the information that matters to you. Instrumentpanelerna i Power BI-tjänsten kan hjälpa dig att hålla dig uppdaterad om din verksamhet.With the Power BI service, dashboards help you keep a finger on the pulse of your business. Instrumentpanelerna visar paneler i vilka du kan öppna rapporter genom att klicka, för att sedan utforska vidare.Your dashboards display tiles that you can click to open reports for exploring further. Anslut till flera datauppsättningar så att alla relevanta data samlas på samma plats.Connect to multiple datasets to bring all of the relevant data together in one place. Behöver du hjälp att förstå de olika byggstenarna i Power BI?Need help understanding the building blocks that make up Power BI? Se Grundläggande begrepp för designers i Power BI-tjänsten.See Basic concepts for designers in the Power BI service.

Om du har viktiga data i Excel- eller CSV-filer, så kan du skapa en Power BI-instrumentpanel så att du kan hålla dig informerad var du än befinner dig och dela information med andra.If you have important data in Excel or CSV files, you can create a Power BI dashboard to stay informed anywhere and share insights with others. Prenumererar du på ett SaaS-program som Salesforce?Do you have a subscription to a SaaS application like Salesforce? Kom igång direkt genom att ansluta till Salesforce och automatiskt skapa en instrumentpanel från dessa data, eller ta en närmare titt på alla andra SaaS-appar som du kan ansluta till.Get a head start by connecting to Salesforce to automatically create a dashboard from that data, or check out all the other SaaS apps you can connect to. Om du arbetar för en organisation kan du kontrollera om några appar har publicerats för dig.If you are part of an organization, see if any apps have been published for you.

Läs mer om alla andra sätt att hämta data på för Power BI.Read about all the other ways to get data for Power BI.

Steg 1: Hämta dataStep 1: Get data

Här är ett exempel på hämtning av data från en CSV-fil.Here's an example of getting data from a CSV file. Vill du följa den här självstudien?Want to follow along with this tutorial? Hämta den här CSV-exempelfilen.Download this sample CSV file.

 1. Logga in till Power BI.Sign in to Power BI. Har du inte något konto?Don’t have an account? Inga problem, du kan registrera dig för en kostnadsfri utvärderingsversion.No worries, you can sign up for a free trial.

 2. Power BI öppnas i webbläsaren.Power BI opens in your browser. Välj Hämta data längst ned i det vänstra navigeringsfältet.Select Get Data at the bottom of the left navigation bar.

  hämta data

 3. Välj Filer.Select Files.

  hämta filer

 4. Bläddra till filen på datorn och välj Öppna.Browse to the file on your computer, and choose Open. Om du har sparat den i OneDrive för företag, väljer du det alternativet.If you saved it in OneDrive for Business, select that option. Om du har sparat den lokalt, väljer du Lokal fil.If you saved it locally, select Local file.

  Skärmen Hämta Data > Filer

 5. I den här självstudien väljer vi Importera så att vi kan lägga till Excel-filen som en datauppsättning som vi sedan kan använda för att skapa rapporter och instrumentpaneler.For this tutorial, we're going to select Import to add the Excel file as a dataset that we can then use to create reports and dashboards. Om du väljer Ladda upp överförs hela Excel-arbetsboken till Power BI, där du kan öppna och redigera den i Excel Online.If you select Upload, the entire Excel workbook is uploaded to Power BI where you can open and edit it in Excel online.

  välj Importera

 6. När din datauppsättning är klar öppnar du den i rapportredigeraren genom att välja Visa datauppsättning.When your dataset is ready, select View dataset to open it in the report editor.

  Dialogrutan Din datauppsättning är klar

  Eftersom vi inte har skapat några visualiseringar än är rapportarbetsytan tom.Since we haven't yet created any visualizations, the report canvas will be blank.

  tom rapportarbetsyta

 7. Ta en titt på den översta menyraden och lägg märke till att det finns ett alternativ som heter Läsvy.Take a look at the top menubar and notice that there is an option for Reading view. Eftersom alternativet Läsvy visas, innebär det att du för närvarande befinner dig i redigeringsvyn.Since you have an option for Reading view, that means you are currently in Editing view.

  Alternativet Läsvy

  I redigeringsvyn kan du skapa och ändra dina rapporter eftersom du är ägare till rapporterna. Det är även du som är skaparen.While in Editing view you can create and modify your reports, because you are the owner of the report; you are a creator. När du delar din rapport med kollegor kan de bara interagera med rapporten i läsvyn. De är konsumenter.When you share your report with colleagues, they'll only be able to interact with the report in Reading view; they are consumers. Lär dig mer om Läsvy och Redigeringsvy.Learn more about Reading view and Editing view.

  Ett bra sätt för dig att bekanta dig med rapportredigeraren är att ta en rundturA great way to get familiar with the report editor is to take a tour

Steg 2: Börja utforska din datauppsättningStep 2: Start exploring your dataset

Nu när du har anslutit till dina data kan du börja utforska omgivningarna.Now that you've connected to data, start exploring. När du har hittat något intressant, kan du skapa en instrumentpanel för att övervaka det och se hur det ändras med tiden.When you've found something interesting, you can create a dashboard to monitor it and see how it changes over time. Nu ska vi se hur det fungerar.Let's see how that works.

 1. I rapportredigeraren använder vi fönstret Fält till höger på sidan för att skapa en visualisering.In the report editor, we'll use the Fields pane on the right side of the page to build a visualization. Markera kryssrutan intill Bruttoförsäljning och Datum.Select the checkbox beside Gross Sales and Date.

  Fältlista

 2. Power BI analyserar informationen och skapar en visualisering.Power BI analyzes the data and creates a visualization. Om du markerade Datum först, så visas en tabell.If you selected Date first, you'll see a table. Om du markerade Bruttoförsäljning först, så visas ett diagram.If you selected Gross Sales first, you'll see a chart. Växla till ett annat sätt att visa dina data.Switch to a different way of displaying your data. Nu visar vi dessa data som ett linjediagram.Let's see this data as a line chart. Välj linjediagramsikonen (kallas även mall) från visualiseringsfönstret.Select the line chart icon (also known as a template) from the Visualizations pane.

  rapportredigeraren med vald ikon

 3. Det här diagrammet ser intressant ut så vi fäster det på en instrumentpanel.This chart looks interesting, so let's pin it to a dashboard. Hovra över visualiseringen och välj stiftikonen.Hover over the visualization and select the Pin icon. När du har fäst visualiseringen sparas den på instrumentpanelen och hålls uppdaterad så att du kan spåra det senaste värdet direkt.When you pin this visualization, it is stored on your dashboard and kept up-to-date so you can track the latest value at a glance.

  fästikon

 4. Eftersom den här rapporten är ny uppmanas du att spara den innan du kan fästa en visualisering på instrumentpanelen.Because this report is new, you'll be prompted to save it before you can pin a visualization to a dashboard. Ge rapporten ett namn (till exempel Försäljning över tid) och välj Spara och fortsätt.Give your report a name (for example, Sales over time) and select Save and Continue.

  Dialogrutan Spara rapport

 5. Vi fäster linjediagrammet på en ny instrumentpanel och ger det namnet ”Ekonomiskt exempel för självstudier”.Let's pin the line chart to new dashboard and name it "Financial sample for tutorial".

  namnge rapporten

 6. Välj fäst.Select Pin.

  Genom ett meddelande (nära det övre högra hörnet) får du reda på att visualiseringen har lagts till som en panel på instrumentpanelen.A Success message (near the top-right corner) lets you know the visualization was added, as a tile, to your dashboard.

  Dialogrutan Fäst på instrumentpanelen

 7. Välj Gå till instrumentpanelen för att se linjediagrammet fäst, som en panel, på din helt nya instrumentpanel.Select Go to dashboard to see the line chart pinned, as a tile, to your brand new dashboard. Du kan göra instrumentpanelen ännu bättre genom att lägga till fler visualiseringspaneler och byta namn och storlek på dem, länka till dem och placera om dem.Make your dashboard even better by adding more visualization tiles and renaming, resizing, linking, and repositioning tiles.

  Instrumentpanel med fäst visualisering

  Välj den nya panelen på instrumentpanelen för att när som helst gå tillbaka till rapporten.Select the new tile on your dashboard to return to the report anytime. Power BI för dig tillbaka till rapportredigeraren i läsvyn.Power BI returns you to the report editor in Reading view. Om du vill växla tillbaka till redigeringsvyn, väljer du Redigera rapporten från den översta menyraden.To switch back to Editing view, select Edit report from the top menubar. När du befinner dig i redigeringsvyn igen kan du fortsätta att utforska och fästa paneler.Once in Editing view, continue exploring and pinning tiles.

Steg 3: Fortsätt att utforska med Frågor och svar (frågor på naturligt språk)Step 3: Continue the exploration with Q&A (natural language querying)

 1. Om du vill utforska dina data snabbt, så försök med att ställa en fråga i rutan Frågor och svar.For a quick exploration of your data, try asking a question in the Q&A box. Frågerutan för Frågor och svar är placerad längst upp på instrumentpanelen (Ställ en fråga om dina data) och i menyraden överst i rapporten (Ställ en fråga).The Q&A question box is located at the top of your dashboard (Ask a question about your data) and in the top menubar in your report (Ask a question). Försök till exempel att skriva ”vilket segment hade mest intäkter”.For example, try typing "what segment had the most revenue".

  Frågor och svar-arbetsyta

 2. Frågor och svar söker efter svar och visar dem i form av en visualisering.Q&A searches for an answer and presents it in the form of a visualization. Välj fästikonenSelect the pin icon fästikon om du även vill visa den här visualiseringen på instrumentpanelen.to show this visualization on your dashboard too.

 3. Fäst visualiseringen på instrumentpanelen ”Ekonomiskt exempel för självstudier”.Pin the visualization to the "Financial Sample for tutorial" dashboard.

  Dialogrutan Fäst på instrumentpanelen

 4. Gå tillbaka till instrumentpanelen där du ser den nya panelen.Return to your dashboard where you'll see the new tile.

  instrumentpanel med fäst diagram

Rensa resurserClean up resources

Nu när du är klar med självstudien kan du ta bort datauppsättningen, rapporten och instrumentpanelen.Now that you've finished the tutorial, you can delete the dataset, report, and dashboard.

 1. Välj Min arbetsyta i det vänstra navigeringsfältet.In the left navigation bar, select My Workspace.

 2. Välj fliken Datauppsättningar och hitta datauppsättningen du importerade för den här självstudien.Select the Datasets tab and locate the dataset you imported for this tutorial.

 3. Välj ellipsen (...) > Ta bort.Select the ellipses (...) > Delete.

  Ta bort datauppsättningen

  När du tar bort datauppsättningen tas även rapporten och instrumentpanelen bort.Deleting the dataset will also delete the report and the dashboard.

Nästa stegNext steps

Är du redo att testa mer?Ready to try more? Här följer några bra exempel på hur du kan utforska Power BI.Here are some great ways to explore Power BI.