Skicka ett push-meddelande i PowerAppsSend a push notification in PowerApps

Push-meddelanden används i mobilappar för både konsumenter och företag, främst för att engagera appanvändarna och hjälpa dem att prioritera viktiga uppgifter.Push notifications are used in mobile apps for consumer and business scenarios primarily to engage app users and help them prioritize key tasks. I PowerApps kan du skicka meddelanden med PowerApps-anslutningsappen för meddelanden.In PowerApps, you can send notifications by using the PowerApps Notification connector. Du kan skicka systemspecifika push-meddelanden till alla appar som du skapar i PowerApps.You can send native push notifications to any app that you create in PowerApps. Vi planerar att lägga till flera meddelandetyper i framtiden.We plan to add more notification types in the future.

Exempel på hur ett push-meddelande kan se ut

Lägg till ett push-meddelande i din app om:Add a push notification to your app if:

 • Dina användare behöver information direkt.Your users need to know information immediately.
 • Användarna måste slutföra viktiga uppgifter med hjälp av din app i ett förinläst sammanhang.Your users must complete important tasks by using your app, in a preloaded context.
 • Du vill engagera dina användare i ett specifikt intervall, eller om användarna behöver använda appen i ett särskilt sammanhang.You want to engage your users on a specific interval, or you need users to enter the app in a specific context.

Anteckning

För att kunna ta emot push-meddelanden måste varje användare ha öppnat appen i PowerApps Mobile en gång eller hämtat appen från AppSource i Dynamics 365.To receive push notifications, each user must have opened the app in PowerApps Mobile once or gotten the app from AppSource in Dynamics 365.

Innan du börjarBefore you start

Lägg till en meddelandeanslutning för PowerApps i en app där du har behörigheten Deltagare.In an app for which you have the Contributor permission, add a PowerApps Notification connection. Om du inte har någon app kan du snabbt skapa en från en mall. Du får då den behörighet som krävs som standard.If you don't already have an app, you can quickly create one from a template, and you'll have the required permission by default. Självstudien och dessa anvisningar använder en app som är baserad på ärendehanteringsmallen.That tutorial and this one use an app based on the Case Management template.

Skicka ett push-meddelande från ett flödeSend a notification from a flow

Anteckning

Om du utlöser ett push-meddelande från ett flöde, kan du för närvarande bara skicka meddelandet till en användare eller säkerhetsgrupp åt gången.If you trigger a push notification from a flow, you can send the notification to only one user or security group at a time currently.

 1. I Microsoft Flow skapar du en utlösare som anger när push-meddelandet ska skickas.In Microsoft Flow, create a trigger that specifies when the push notification is sent.

  Du kanske exempelvis vill skicka ett meddelande när en post läggs till i entiteten Ärende i Common Data Service.For example, you might want to send a notification when a record is added to the Case entity in the Common Data Service.

  Skärmbild av ett flöde som skapas med en Common Data Service-utlösare

 2. Skapa en åtgärd för flödet med hjälp av anslutningsappen för PowerApps-meddelanden och ange App-ID för den app som du vill skicka meddelanden till.Create an action for the flow by using the PowerApps Notification connector, and enter the App ID of the app to which you want to send notifications.

  Du kan också byta namn på anslutningen så att den återspeglar ditt scenario.You can also rename the connection to reflect your scenario.

  Skärmbild av hur du skapar en anslutning till de PowerApps som ska ta emot dessa push-meddelanden

 3. (valfritt) Skicka parametrar till appen när den öppnas (när användaren har tryckt på push-meddelandet).(optional) Pass parameters to the app when it opens (after the user taps the push notification).

  I det här exemplet skickar vi fälten Ärende-ID och Ursprunglig ägare för den valda kontakten.In our example, we pass along the Case ID and Initial Owner fields for the selected contact.

  Skärmbild av valfria parametrar som skickas i push-meddelandet

Skicka ett meddelande från en appSend a notification from an app

Du kan skicka ett push-meddelande från en app till en annan, eller till samma app.You can send a push notification from one app to another or to the same app.

 1. I PowerApps går du till appen som du vill skicka push-meddelanden till.In PowerApps, go to the app to which you want to send push notifications.
 2. På fliken Information kopierar du App-ID för appen.On the Details tab, copy the App ID of that app.

  Hämta app-ID

 3. På fliken Anslutningar skapar du en anslutning till anslutningsappen för PowerApps-meddelanden och klistrar in app-ID:t från föregående steg.On the Connections tab, create a connection to the PowerApps Notification connector, and paste in the app ID from the previous step.

  Skapa anslutning

 4. Lägg till anslutningen till utlösarappen.Add the connection to the trigger app.

  I vårt exempel använder vi samma app som utlösarapp.In our example, we use the same app as the trigger app. Den användare som gör en ny tilldelning av ärendet utlöser även ett push-meddelande till den nya ärendeägaren.The user who reassigns the case also triggers a push notification to the new case owner.

  Lägg till anslutning

 5. Från anslutningen för push-meddelandet anropar du SendPushNotification-metoden.From the push notification connection, call the SendPushNotification method.

  I vårt exempel utlöser vi det här meddelandet med hjälp av egenskapen OnSuccess i ett formulär.In our example, we trigger this notification by using the OnSuccess property in a form.

  PowerApps-formel

Läsa in en viss sida och sammanhang när användaren trycker på meddelandetLoad a specific page and context when a user taps the notification

Skicka parametrarPass parameters

Push-meddelandet kan skicka specifika parametrar till appen.Your push notification can pass specific parameters to the app. För att exempelvis läsa värdet CaseID använder du Param("CaseID").For example, to read the CaseID value, use Param("CaseID"). För att snabbt identifiera den här parametern kan du lägga till en etikettkontroll i din app.To quickly identify this parameter, add a Label control to your app. Ange egenskapen Text för kontrollen som Param("CaseID").Set the Text property of that control to Param("CaseID"). Om användaren öppnar appen från listan Alla appar är värdet tomt.If the user opens the app from the All apps list, the value is empty. Om användaren öppnar appen från en annan plats på enheten, fylls CaseID i för värdet.If the user opens the app from another location on the device, the value is populated with the CaseID value.

Ange startsidaSet the start page

Du kan ange att din app exempelvis öppnar sidan Ärendeinformation när appen öppnas:You can set your app to open, for example, the Case details page as soon as the app opens:

 1. Lägg till kontrollen Timer och ange dess OnTimerEnd-egenskap till följande formel:Add a Timer control, and set its OnTimerEnd property to this formula:
  Navigate(EditCase, ScreenTransition.None)Navigate(EditCase, ScreenTransition.None)
 2. (valfritt) Dölj kontrollen Timer genom att ange egenskapen Visible till false.(optional) Hide the Timer control by setting its Visible property to false.
 3. Ange egenskapen OnVisible på skärmen till Timer.Start().Set the OnVisible property of the screen to Timer.Start().

Tips

Det kan vara bra att skapa en unik förstasida i appen för meddelandet:It's a good idea to create a unique first page in the app for the notification:

 1. Skapa en tom sida som appen inte redan öppnar. Lägg till kontrollen Textinmatning och ange dess timer.Duration-värde.Create an empty page that your app doesn't already open, add a Text Input control, and set its timer.Duration value.
 2. När du skapar appen ställer du in timern på ett värde som inte är noll.When you create the app, set the timer to a non-zero value. När du är redo att publicera appen anger du värdet till 0 för att omedelbart utlösa timern.When you're ready to publish the app, set the value to 0 to immediately trigger the timer.

SyntaxSyntax

NamnName BeskrivningDescription
SendPushNotificationSendPushNotification Skicka ett push-meddelande till den app som har angetts i anslutningsinställningarna för meddelandet.Sends a push notification to the app that's specified in the connection settings for the notification.

ParametrarParameters

NamnName TypType BeskrivningDescription
mottagarerecipients Strängmatris, krävsString array, required En lista med:A list of:
 • E-postadresser för användare eller säkerhetsgrupperEmail addresses for users or security groups
 • Objekt-ID:n för användare eller säkerhetsgrupper i Azure Active DirectoryObject IDs for users or security groups in Azure Active Directory
meddelandemessage Sträng, krävsString, required Push-meddelandets text.The message body of the push notification.
openAppopenApp Boolesk, valfrittBoolean, optional Om appen ska öppnas eller inte när användaren klickar på push-meddelandet.Whether to open the app when the user taps the push notification.
parametrarparams Parametrar, valfrittParameters, optional Nyckelvärdesparametrar som skickas med meddelandet.Key-value parameters to pass with the notification. Dessa kan bearbetas ytterligare i appen för att öppna en viss sida och läsa in ett visst tillstånd.These can be further processed in the app to open a specific page and load a specific state.

Exempel på formlerSample formulas

Skicka ett grundläggande meddelande.Send a basic notification.

PowerAppsNotification.SendPushNotification(
{
 recipients: [""f60ccf6f-7579-4f92-967c-2920473c966b", 72f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47],
 message: "A new case was assigned to you."
 }
)

Skicka ett meddelande som öppnar en app och skickar med specifika parametrar.Send a notification that opens an app and passes along specific parameters.

PowerAppsNotification.SendPushNotification(
{
 recipients:["email1@contoso.com", "email2@contoso.com"],
 message:"message in the notif toast",
 params:Table({key:"notificationKey", value:"The value for notificationKey"}),
 openApp:true
 }
)

Kända begränsningarKnown limitations

 • Meddelanden visas för närvarande inte i PowerApps Mobile för Windows Phone.Currently, notifications aren't displayed on PowerApps Mobile for Windows Phone.
 • För närvarande kan vi inte tillhandahålla push-meddelanden för användare som endast kör appar i en webbläsare.Currently, we don't provide push notifications for users who run apps only in a web browser.
 • Meddelanden visar den allmänna PowerApps-ikonen i stället för en specifik appikon.Notifications show the generic PowerApps icon instead of a specific app icon.
 • När du använder Microsoft Flow kan du endast skicka ett push-meddelande till en mottagare åt gången.When you use Microsoft Flow, you can send a push notification to only one recipient at a time.

Mer information finns i Referens för PowerApps-meddelanden.For reference information, see PowerApps Notification reference.