Vanliga problem och lösningar för PowerAppsCommon issues and resolutions for PowerApps

Nyligen tillagda/ändradeRecently added/changed

 1. Appen fungerar inteApp won't work

  Om en app som du skapat slutar att fungera utan varning, kan det bero på att du inte har uppdaterat den eller publicerat den igen under de senaste sex månaderna.If an app you created stops working without warning, it might be because you haven't updated or re-published it in the last six months. Lös problemet genom att uppdatera och/eller publicera din app för att synkronisera den med den senaste versionen av PowerApps och kontrollera att du fortsätter att uppdatera och/eller publicera appen inom sex månader efter den senaste publiceringen.To resolve this issue, update and/or re-publish your app to sync it with the latest version of PowerApps, and then make sure that you continue to update and/or re-publish the app within six months of last publishing it.

 2. DatatabellkontrollData Table control

  Om du kopierar och klistrar in en datatabellkontroll vars egenskapen Objekt är inställd till en formel som innehåller en Filterfunktion, får formeln för egenskapen Objekt på den nya datatabellkontrollen fältnamn som innehåller suffixet _1.If you copy and paste a Data Table control for which the Items property is set to a formula that contains a Filter function, the formula for the Items property on the new Data Table control ends up with field names that contain a _1 suffix. Detta gör fältnamnen ogiltiga och resulterar i att inga data visas i tabellen.This makes the field names invalid and results in no data showing up in the data table. Innan du kopierar kontrollen, bekräfta att Filterfunktionen inte refererar till ett fält i datakällan som har samma namn som en kolumn i datatabellkontrollen för att undvika det här problemet.To work around this issue, before you copy the control, confirm that the Filter function doesn't reference any field in the data source that has the same name as a column in the Data Table control. Om den gör det, byt namn på kolumnen i datatabellkontrollen.If it does, rename the column in the Data Table control. Du kan också ta bort suffixet _1 från de ogiltiga fältnamnen så att de matchar namnen i entiteten.Alternatively, remove the _1 suffix from the invalid field names so they match the names in the entity.

 3. Kamerakontroller i PowerApps Studio för WindowsCamera controls in PowerApps Studio for Windows

  PowerApps Studio för Windows kan krascha om du lägger till en kamerakontroll eller öppnar en app som använder en kamerakontroll.PowerApps Studio for Windows may crash if you add a camera control or open an app that uses a camera control. Undvik problemet genom att använda PowerApps Studio för webben när du lägger till eller använder en kamerakontroll.To avoid this problem, use PowerApps Studio for web when adding or using a camera control.

 4. Version 2.0.700 på Android-enheterRelease 2.0.700 on Android devices

  Om du installerar versionen 2.0.700 på en Android-enhet och det sedan inte går att öppna appar (eller om en app slutar svara), avinstallerar du PowerApps, startar om enheten och installerar sedan PowerApps igen.If you install release 2.0.700 on an Android device and then can't open apps (or an app stops responding), uninstall PowerApps, restart the device, and then reinstall PowerApps.

 5. ”Töm” galleriet när du öppnar en app"Empty" gallery when opening an app

  Om du automatiskt genererar en app från data, sparar appen och sedan öppnar den igen visar visningsgalleriet kanske inte några data.If you generate an app automatically from data, save the app, and then reopen it, the browse gallery might not immediately show any data. Ange minst ett tecken i sökrutan för att lösa problemet och ta sedan bort den text som du har angett.To resolve this issue, type at least one character in the search box, and then delete the text that you typed. Galleriet kommer sedan att visa data som förväntat.The gallery will then show data as expected.

 6. Uppgradera PowerApps i Windows 8.1Upgrading PowerApps on Windows 8.1

  Om du installerar PowerApps på en dator som kör Windows 8 eller Windows 8.1 ska du hålla Windows Store-appen öppen och aktiv. Använd sedan Inställningar-snabbknappen för att söka efter uppdateringar och installera dem.If you install PowerApps on a computer that’s running Windows 8 or Windows 8.1, keep the Windows Store app open and active, use the Settings charm to check for updates, and then install them.

 7. Anpassade anslutningsappar och Common Data ServiceCustom connectors and the Common Data Service

  Om en app som skapats med PowerApps version 2.0.540 eller tidigare förlitar sig på en databas i Common Data Service och minst en anpassad anslutningsapp i en annan miljö, måste du distribuera anslutningsappen i samma miljö som databasen och uppdatera appen så att den kan använda den nya anslutningsappen.If an app created using PowerApps build 2.0.540 or earlier relies on a database in the Common Data Service and at least one custom connector in a different environment, you’ll need to deploy the connector to the same environment as the database and update the app to use the new connector. I annat fall meddelar en dialogruta användarna att API:et inte kunde hittas.Otherwise, a dialog box will notify users that the API was not found. Mer information finns i Översikt över miljöer.For more information, see the overview of environments.

 8. Köra en app i Windows 8.1Running an app on Windows 8.1

  Om du installerar den här uppdateringen för Windows 8.1 kan du inte köra appar som öppnas i PowerApps Studio på det operativsystemet.If you install this update for Windows 8.1, you can't run apps that you open in PowerApps Studio on that operating system. Du kan dock fortfarande köra appar som öppnas i powerapps.com eller genom att använda PowerApps Mobile.However, you can still run apps that you open in powerapps.com or using PowerApps Mobile.

 9. Kolumnnamn med blankstegColumn names with spaces

  Om du använder en SharePoint-lista eller en Excel-tabell där ett kolumnnamn innehåller ett blanksteg ersätter PowerApps det med "_x0020_".If you're using a SharePoint list or an Excel table in which a column name contains a space, PowerApps will replace it with "_x0020_". Till exempel visas "Kolumnens namn" i SharePoint eller Excel som "Kolumnens_x0020_namn" i PowerApps när det visas i datalayouten eller används i en formel.For example, "Column Name" in SharePoint or Excel will appear as "Column_x0020_Name" in PowerApps when displayed in the data layout or used in a formula.

ÄldreOlder

 1. Ändra ett flöde i en delad appChanging a flow in a shared app

  Om du lägger till en flöde i en app och delar det och sedan lägger till en tjänst eller ändrar en anslutning i flödet, så måste du ta bort flödet från den delade appen, lägga till flödet på nytt och dela appen på nytt.If you add a flow to an app, share it, and then add a service or change a connection in the flow, you must remove the flow from the shared app, re-add the flow, and reshare the app. I annat fall drabbas de användare som utlöser flödet av ett autentiseringsfel.Otherwise, users who trigger the flow will get an authentication failure.

 2. Använda en lokaliserad version.Using a localized version.

  Om du kör version 2.0.531 i Windows 8.1 kan du inte skriva i en textinmatningskontroll om enheten har konfigurerats på ett språk som kräver ett IME-fönster.If you're running release 2.0.531 on Windows 8.1, you can't type in a Text input control if the device is set to a language that requires an IME window.

 3. Kamerakontroll i en Windows PhoneCamera control on a Windows Phone

  En app som innehåller en kamerakontroll som kan krascha om du öppnar appen på en Windows Phone som kör version 10.0.10586.107.An app that contains a camera control might crash if you open the app on a Windows Phone that's running build 10.0.10586.107. Undvik problemet genom att uppgradera till den senaste versionen (t.ex. genom att köra Upgrade Advisor).To avoid this problem, upgrade to the most recent build (for example, by running the Upgrade Advisor).

 4. Öppna en app från en mall.Opening an app from a template.

  Om du kör versionen 2.0.500 eller tidigare visas ett felmeddelande när du försöker skapa en app från en mall.If you're running release 2.0.500 or older, an error message appears when you try to create an app from a template. Du måste uppgradera för att kunna använda den här funktionen.You must upgrade to be able to use this feature.

  Om du kör versionen 2.0.510 eller senare kan en varning visas när du försöker skapa en app från en mall.If you're running release 2.0.510 or later, an warning might appear when you try to create an app from a template. Du kan stänga meddelandet och skapa appen.However, you can close the message and create the app.

 5. Skanna en streckkodScanning a barcode

  Information om begränsningar och bästa praxis när du använder en streckkodskontroll finns i Skanna en streckkod.For information about limitations and best practices when you use a Barcode control, see Scan a barcode.

 6. Skapa och ändra appar i en webbläsareCreating and modifying apps in a browser

  Många, men inte alla, saker du kan göra i PowerApps Studio för webben kan du också göra i PowerApps Studio för Windows.You can do many, but not all, of the same things in PowerApps Studio for web as you can in PowerApps Studio for Windows. Mer information finns i Create an app in a browser (Skapa en app i en webbläsare).For more information, see Create an app in a browser.

 7. Ändra ett rubrikfält i en entitetChanging a Title field in an entity

  Om du ändrar ett rubriktfält för en entitet som refererar till andra entiteter via en eller flera sökningar inträffar ett fel när du försöker spara ändringen.If you change the Title field for an entity that other entities reference through one or more lookups, an error will occur when you try to save the change. Undvik problemet genom att ta bort alla uppslag till den enhet som du vill ändra rubrikfältet för, genomför ändringen och återskapa sedan sökningarna.To work around this issue, remove any lookups to the entity for which you want to change the Title field, make the change, and then recreate the lookups. Mer information om sökningar finns i Build a relationship between entities (Skapa en relation mellan entiteter).For more information about lookups, see Build a relationship between entities.

 8. Appar som ansluts till lokal SharePointApps that connect to on-premises SharePoint

  Om du delar en app som är beroende av anslutningar som inte delas automatiskt (till exempel en lokal SharePoint-webbplats) visas en dialogruta utan text för användare som öppnar appen i en webbläsare när de klickar eller trycker på Logga in.If you share an app that relies on connections that aren’t automatically shared (for example, an on-premises SharePoint site), users who open the app in a browser will see a dialog box with no text when they click or tap Sign in. Klicka eller tryck på stängikonen (X) i det övre högra hörnet för att stänga dialogrutan.To close the dialog box, click or tap the close (X) icon in the upper-right corner. Dialogrutan visas inte om du öppnar appen i PowerApps Studio eller PowerApps Mobile.The dialog box doesn’t appear if you open the app in PowerApps Studio or PowerApps Mobile. Mer information om delade anslutningar finns i Dela appresurser.For more information about shared connections, see Share app resources.

 9. När PowerApps genererar en app från data konfigureras inte fältet som används för sortering och sökning automatiskt.When PowerApps generates an app from data, the field used for sorting and searching isn't automatically configured.

  Du kan konfigurera det här fältet genom att redigera objektformeln för galleriet, som det beskrivs i avsnittet för att filtrera och sortera i Lägga till ett galleri.To configure this field, edit the Items formula for the gallery, as the sections for filtering and sorting in Add a gallery describe.

 10. Endast de första 500 posterna i en datakälla kan användas för appar som skapas från data.For apps that are created from data, only the first 500 records of a data source can be accessed.

  I allmänhet fungerar PowerApps med datakällor i alla storlekar genom att delegera åtgärder till datakällan.In general, PowerApps works with any size data source by delegating operations to the data source. För åtgärder som inte kan delegeras utfärdar PowerApps en varning vid redigering som fungerar för datakällans 500 första poster.For operations that can't be delegated, PowerApps will give a warning at authoring time and operate on only the first 500 records of the data source. I artikeln Filter function (Filterfunktion) finns mer information om delegering.See the Filter function article for more details about delegation.

 11. Excel-data måste formateras som en tabell.Excel data must be formatted as a table.

  Mer information om begränsningar när du använder Excel som datakälla finns i Cloud-storage connections (Molnlagringsanslutningar).For information about limitations when you use Excel as a data source, see Cloud-storage connections.

 12. Anpassade SharePoint-listor stöds, men inte bibliotek, vissa typer av listkolumner eller kolumner som har stöd för flera värden eller val.SharePoint custom lists are supported but not libraries, some types of list columns, or columns that support multiple values or selections.

  Mer information finns i SharePoint Online.For more information, see SharePoint Online.

 13. Samtidig redigering stöds inte. En författare i taget, tack.Co-authoring isn't supported. One author at a time, please.

  Du kan skada en app eller skriva över andras appar om mer än en person ändrar samma app på samma gång.You can corrupt an app or over-write others’ changes if more than one person modifies the same app at the same time. Stäng appen innan någon annan redigerar den.Close the app before someone else edits it.

 14. Det kan ibland ta en stund innan det går att använda en nyligen delad app.It can sometimes take a moment before a newly shared app can be used.

  I vissa fall är en nyligen delad app inte tillgänglig omedelbart.In some cases, a newly shared app won't be immediately available. Vänta en stund så blir den tillgänglig.Wait a few moments, and it should become available.

 15. I Formulärkontroll kan du inte ändra data med ett anpassat kort.In the Form control, you can't change data by using a custom card.

  Det anpassade kortet saknar egenskapen Uppdatera som krävs för att det ska gå att tillbakaskriva ändringar.The stock custom card is missing the Update property, which is required to write back changes. Så här kan du komma runt problemet:To work around this:

  • Välj formulärkontrollen och infoga ett kort genom att använda rutan till höger baserat på fältet som du vill att kortet ska visa.Select the form control, and insert a card by using the right-hand pane based on the field that you want the card to show.
  • Lås upp kort enligt beskrivningen i Förstå datakort.Unlock the card, as described in Understanding data cards.
  • Ta bort eller ordna om kontroller i kortet som du vill, precis som med det anpassade kortet.Remove or rearrange controls within the card as you see fit, just as you would with the custom card.
 16. En app som körs på Android 5.0, Nexus 6 med Webview-versioner v48 eller v49 kan krascha.An app that's running on Android 5.0, Nexus 6 with Webview versions v48 or v49 may crash.

  Användare kan lösa problemet genom att uppdatera till en tidigare version av Webview (3x) eller uppdatera till Android 6.0.Users can fix this problem by updating to a lower version of Webview (3x) or update to Android 6.0.

 17. Användning av kameran kan tillfälligt inaktiveras om minnet är svagt.Camera usage may be temporarily disabled if memory is low.

  Om din mobila enhet har svagt minne inaktiveras kameran tillfälligt för att enheten inte ska krascha.If your mobile device is low on memory, the camera is temporarily disabled to avoid crashing the device.

 18. Office 365 Video-anslutningsappen stöds inte.Office 365 Video connector isn't supported.

 19. Kortgalleriet är inaktuellt.Card gallery is deprecated.

  Befintliga appar som använder den här funktionen kommer att fortsätta köras för tillfället, men du kan inte lägga till ett kortgalleri.Existing apps that use this feature will continue to run for the time being, but you can't add a card gallery. Ersätt kortgallerierna med de nya kontrollerna Redigera formulär och Visa formulär.Please replace card galleries with the new Edit form and Display form controls.