Anslut till Office 365 Outlook från PowerAppsConnect to Office 365 Outlook from PowerApps

Office 365 Outlook

Om du ansluter till Office 365 Outlook kan du visa, skicka, ta bort och svara på e-postmeddelanden, utöver andra aktiviteter.If you connect to Office 365 Outlook, you can show, send, delete, and reply to email messages, in addition to other tasks.

Du kan lägga till kontroller med vilka du kan utföra dessa funktioner i din app.You can add controls to perform these functions in your app. Du kan t.ex. lägga till textinmatningskontroller där du kan efterfråga e-postmeddelandets mottagare, ämne och brödtext, och lägga till en knappkontroll med vilken e-postmeddelandet ska kunna skickas.For example, you can add Text input controls to ask for the recipient, the subject, and the body of the email, and add a Button control to send the email.

Det här avsnittet beskriver hur du lägger till Office 365 Outlook som en anslutning, lägger till Office 365 Outlook som en datakälla i din app och använder tabelldata i olika kontroller.This topic shows you how to add Office 365 Outlook as a connection, add Office 365 Outlook as a data source to your app, and use this data in different controls.

Viktigt

När detta skrivs stöder inte kalenderåtgärden återkommande händelser.As of this writing, the calendar operation doesn't support recurring events.

FörutsättningarPrerequisites

Anslut till Office 365 OutlookConnect to Office 365 Outlook

 1. Lägg till en dataanslutning och välj Office 365 Outlook:Add a data connection and select Office 365 Outlook:

  Anslut till Office 365

 2. Välj Anslut och ange ditt arbetskonto om du uppmanas att logga in.Select Connect, and if prompted to sign in, enter your work account.

Office 365 Outlook-anslutningen har skapats och lagts till i din app.The Office 365 Outlook connection has been created and added to your app. Den är nu redo att användas.Now, it's ready to be used.

Visa meddelandenShow messages

 1. Välj Galleri på menyn Infoga och lägg till ett Textgalleri.On the Insert menu, select Gallery, and then select a Text gallery control.
 2. Ge egenskapen Objekt följande uttryck:Set its Items property to the following formula:

  Office365.GetEmails({fetchOnlyUnread:false})

  Gallerikontrollen fylls i automatiskt med några av dina e-postmeddelanden.The gallery control is automatically populated with some of your emails.

 3. I galleriet, ange egenskapen Text för den första etiketten som ThisItem.From.In the gallery, set the Text property of the first label to ThisItem.From. Ange den andra etiketten som ThisItem.Subject.Set the second label to ThisItem.Subject. Ange den tredje etiketten som ThisItem.Body.Set the third label to ThisItem.Body. Du kan också ändra etiketternas storlek.You can also resize the labels.

  Gallerikontrollen fylls i automatiskt med de nya egenskaperna.The gallery control is automatically populated with the new properties.

 4. Den här funktionen har flera tillgängliga valfria parametrar.This function has several optional parameters available. Ange egenskapen Objekt som följande formel i gallerikontrollen:Set the gallery's Items property to one of the following formulas:

  Office365.GetEmails({fetchOnlyUnread:false})
  Office365.GetEmails({fetchOnlyUnread:false, top:2})
  Office365.GetEmails({folderPath:"Sent Items", fetchOnlyUnread:false, top:2})
  Office365.GetEmails({folderPath:"Sent Items", fetchOnlyUnread:false, top:2, searchQuery:"powerapps"})
  Office365.GetEmails({folderPath:"Deleted Items", fetchOnlyUnread:false, top:2, skip:3})

Skicka ett meddelandeSend a message

 1. Infoga-menyn väljer du Text och därefter textinmatning.On the Insert menu, select Text, and then select Text input.
 2. Upprepa föregående steg två gånger, så att du har tre rutor, och ordna dem sedan i en kolumn:Repeat the previous step two more times so that you have three boxes, and then arrange them in a column:

  Tre rutor i en kolumn

 3. Byt namn på kontrollerna till:Rename the controls to:

  • inputToinputTo
  • inputSubjectinputSubject
  • inputBodyinputBody
 4. På menyn Infoga väljer du Kontroller och sedan Knapp.On the Insert menu, select Controls, and then select Button. Ange egenskapen OnSelect som följande funktion:Set its OnSelect property to the following formula:

  Office365.SendEmail(inputTo.Text, inputSubject.Text, inputBody.Text)

 5. Flytta knappen så att den visas under alla andra kontroller och ange egenskapen Text som "Skicka e-post".Move the button so that it appears under all the other controls, and set its Text property to "Send email".
 6. Tryck på F5, eller välj förhandsgranskningsknappen (förhandsgranskningsknappen).Press F5, or select the Preview button (Preview button). Ange en giltig e-postadress i inputTo och ange vad som helst i de andra två textinmatningkontrollerna.Type in a valid email address in inputTo, and type whatever you want in the other two Text input controls.
 7. Välj skicka e-post för att skicka meddelandet.Select Send email to send the message. Tryck på Esc för att återgå till standardarbetsytan.Press Esc to return to the default workspace.

Skicka ett meddelande med en bifogad filSend a message with an attachment

Du kan t.ex. skapa en app som användaren tar bilder med genom att använda enhetens kamera och sedan skicka bilderna som bifogade filer.You can, for example, create an app in which the user takes pictures by using the device's camera and then sends them as attachments. Användarna kan också koppla många andra typer av filer till en e-postapp.Users can also attach many other kinds of files to an email app.

Om du vill lägga till en bifogad fil till ett meddelande, så följ anvisningarna i föregående avsnitt, men lägg till en parameter som anger en bifogad fil (när du anger knappens egenskap OnSelect).To add an attachment to a message, follow the steps in the previous section, but add a parameter to specify an attachment (when you set the OnSelect property of the button). Den här parametern är strukturerad som en tabell där du kan ange upp till tre egenskaper för varje bifogad fil:This parameter is structured as a table in which you specify up to three properties for each attachment:

 • NamnName
 • ContentBytesContentBytes
 • @odata.type

Anteckning

Du kan bara ange @odata.type-egenskapen för en bifogad fil, och du kan ange den som en tom sträng.You can specify the @odata.type property for only one attachment, and you can set it to an empty string.

I det här exemplet skickas ett foto som file1.jpg:In this example, a photo will be sent as file1.jpg:

Office365.SendEmail(inputTo.Text, inputSubject.Text, inputBody.Text, {Attachments:Table({Name:"file1.jpg", ContentBytes:Camera1.Photo, '@odata.type':""})})

I det här exemplet skickas förutom fotot, även en ljudfil:In this example, an audio file will be sent in addition to the photo:

Office365.SendEmail(inputTo.Text, inputSubject.Text, inputBody.Text, {Attachments:Table({Name:"file1.jpg", ContentBytes:Camera1.Photo, '@odata.type':""}, {Name:"AudioFile", ContentBytes:microphone1.audio })})

Ta bort ett meddelandeDelete a message

 1. Välj Galleri på menyn Infoga och lägg till ett Textgalleri.On the Insert menu, select Gallery, and then select a Text gallery control.
 2. Ge egenskapen Objekt följande uttryck:Set its Items property to the following formula:

  Office365.GetEmails({fetchOnlyUnread:false})

  Gallerikontrollen fylls i automatiskt med några av dina e-postmeddelanden.The gallery control is automatically populated with some of your emails.

 3. I galleriet, ange egenskapen Text för den första etiketten som ThisItem.Id.In the gallery, set the Text property of the first label to ThisItem.Id. Ange den andra etiketten som ThisItem.Subject.Set the second label to ThisItem.Subject. Ange den tredje etiketten som ThisItem.Body.Set the third label to ThisItem.Body.
 4. Markera den första rutan i galleriet och byt namn på den till EmailID:Select the first label in the gallery, and rename it to EmailID:

  Byt namn på den första etiketten

 5. Välj den tredje etikett i galleriet och lägg till en Knapp (Infoga meny).Select the third label in the gallery, and add a Button (Insert menu). Ange knappegenskapen OnSelect som följande funktion:Set the button's OnSelect property to the following formula:

  Office365.DeleteEmail(EmailID.Text)

 6. Tryck på F5 eller välj förhandsgranskningsknappen (Press F5, or select the Preview button (Förhandsgranskningsknappen).). Välj ett av e-postmeddelandena i galleriet och klicka på knappen.Select one of the emails in your gallery, and click the button.

  Anteckning

  Detta tar bort den markerade e-posten från din inkorg.This deletes the selected email from your inbox. Välj därför med omsorg.So, choose wisely.

 7. Tryck på Esc för att återgå till standardarbetsytan.Press Esc to return to the default workspace.

Markera ett meddelande som lästMark a message as read

Det här avsnittet använder samma kontroller som ta bort ett meddelande.This section uses the same controls as Delete a message.

 1. Ange knappegenskapen OnSelect som följande funktion:Set the button's OnSelect property to the following formula:

  Office365.MarkAsRead(EmailID.Text)

 2. Tryck på F5 eller välj förhandsgranskningsknappen (Press F5, or select the Preview button (Förhandsgranskningsknappen).). Välj ett av de olästa e-postmeddelandena och klicka sedan på knappen.Select one of the unread emails, and then click the button.
 3. Tryck på Esc för att återgå till standardarbetsytan.Press Esc to return to the default workspace.