Kamerakontroll i PowerAppsCamera control in PowerApps

En kontroll med vilken användaren kan ta foton med enhetens kamera.A control with which the user can take photos by using the camera on the device.

BeskrivningDescription

Om du lägger till den här kontrollen kan användaren uppdatera en datakälla med ett eller flera foton oavsett var appen körs.If you add this control, the user can update a data source with one or more photos from wherever the app is running.

NyckelegenskaperKey properties

Kamera – På enheter som har mer än en kamera anges här kamerans numeriska ID.Camera – On a device that has more than one camera, the numeric ID of the camera that the app uses.

Ytterligare egenskaperAdditional properties

BorderColor – En kontrolls kantlinjefärg.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – Om en kontrolls kantlinje är solid, streckad, prickad eller ingen.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – Tjockleken på en kontrolls kantlinje.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Brightness – Så mycket ljus som användaren sannolikt uppfattar i en bild.Brightness – How much light the user is likely to perceive in an image.

Contrast – Anger hur enkelt användaren kan skilja mellan liknande färger i en bild.Contrast – How easily the user can distinguish between similar colors in an image.

DisplayMode – Om kontrollen tillåter indata från användaren (Redigera), bara visar data (Visa) eller är inaktiverad (Inaktiverad).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Height – Avståndet mellan kontrollens övre och nedre kanter.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

OnSelect – Hur appen reagerar när användaren trycker eller klickar på en kontroll.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

OnStream – Anger hur appen svarar när egenskapen Stream uppdateras.OnStream – How the app responds when the Stream property is updated.

Photo – Den bild som tas när användaren tar ett foto.Photo – The image captured when the user takes a picture.

Stream – Automatiskt uppdaterad bild som baseras på egenskapen StreamRate.Stream – Automatically updated image based on the StreamRate property.

StreamRate – Anger, i millisekunder, hur ofta bilden för egenskapen Stream ska uppdateras.StreamRate – How often to update the image on the Stream property, in milliseconds. Det här värdet kan vara mellan 100 (1/10 sekund) till 3 600 000 (1 timma).This value can range from 100 (1/10th of a second) to 3,600,000 (1 hour).

Tooltip – Beskrivande text som visas när användaren för muspekaren över en kontroll.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible – Om en kontroll visas eller är dold.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – Avståndet mellan kontrollens högra och vänstra kanter.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – Avståndet mellan kontrollens vänstra kant och den överordnade behållarens vänstra kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – Avståndet mellan kontrollens övre kant och den överordnade behållarens övre kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Zoom – Den procentandel med vilken en bild från en kamera förstoras eller visas som fil i ett PDF-visningsprogram.Zoom – The percentage by which an image from a camera is magnified or the view of a file in a PDF viewer.

Patch( DataSource, BaseRecord, ChangeRecord )Patch( DataSource, BaseRecord, ChangeRecord )

ExempelExample

 1. Lägg till en kamerakontroll, ge den namnet MyCamera och ge dess egenskap OnSelect följande formel:Add a Camera control, name it MyCamera, and set its OnSelect property to this formula:
  Collect(MyPix, MyCamera.Photo) Collect(MyPix, MyCamera.Photo)

  Vet du inte hur du lägger till, namnger och konfigurerar en kontroll?Don't know how to add, name, and configure a control?

  Vill du ha mer information om funktionen Collect eller andra funktioner?Want more information about the Collect function or other functions?

 2. Tryck på F5 och ta sedan ett foto genom att klicka eller trycka på MyCamera.Press F5, and then take a photo by clicking or tapping MyCamera.
 3. Lägg till en bildgallerikontroll och ändra sedan storlek på dess bildkontroll, dess mall och även själva bildgallerikontrollen, så att den får plats på skärmen.Add an Image gallery control, and then resize its Image control, its template, and the Image gallery control itself to fit in the screen.
 4. Ange egenskapen Objekt för bildgallerikontrollen med följande uttryck:Set the Items property of the Image gallery control to this expression:
  MyPix.Url.MyPix.Url.
 5. Kontrollera att bildegenskapen för bildkontrollen har följande uttryck:Set the Image property of the Image control in the gallery to this expression:
  ThisItem.Url ThisItem.Url

  Fotot som du tagit visas i bildgallerikontrollen.The photo that you took appears in the Image gallery control.

 6. Ta så många foton som du vill och återgå sedan till standardarbetsytan genom att trycka på Esc.Take as many photos as you want, and then return to the default workspace by pressing Esc.
 7. (valfritt) Ge bildkontrollens egenskap OnSelect i bildgallerikontrollen värdet Remove(MyPix, ThisItem), tryck på F5 och ta sedan bort ett foto genom att klicka eller trycka på det.(optional) Set the OnSelect property of the Image control in the Image gallery control to Remove(MyPix, ThisItem), press F5, and then click or tap a photo to remove it.

Spara fotona lokalt med funktionen SaveData eller uppdatera en datakälla med funktionen Patch.Use the SaveData function to save the photos locally or the Patch function to update a data source.