Kombinationsrutekontroll i PowerAppsCombo box control in PowerApps

En kontroll där användarna kan välja bland olika alternativ.A control that allows users to make selections from provided choices. Har stöd för sökning och flera markeringar.Supports search and multiple selections.

BeskrivningDescription

I en kombinationsrutekontroll kan du söka efter objekt som du väljer.A Combo box control allows you to search for items you will select. Sökningen utförs på serversidan i egenskapen SearchField, vilket innebär att prestandan inte påverkas av mycket stora datakällor.The search is performed server-side on the SearchField property so performance is not affected by very large data sources.

Enkelt läge eller flervalsläge konfigureras via egenskapen SelectMultiple.Single or multi-select mode is configured via the SelectMultiple property.

När du söker efter objekt som kan väljas, kan du för varje objekt välja att visa ett enskilt datavärde, två värden, eller en bild och två värden (Person) genom att ändra inställningarna Layout i fönstret Data.When searching for items to select, for each item you can choose to show a single data value, two values, or a picture and two values (Person) by modifying the Layout settings in the Data pane.

People pickerPeople picker

För att använda kombinationsrutan som en personväljare, väljer du mallen Person från layoutinställningarna i fönstret Data och konfigurerar de relaterade dataegenskaperna som ska visas för personen nedan.To use Combo box as a people picker, choose the Person template from the Layout settings in the Data pane and configure the related data properties to be shown for the person below.

NyckelegenskaperKey properties

Items – Datakällan som val kan göras från.Items – The source of data from which selections can be made.

DefaultItems – De första markerade objekten innan användaren interagerar med kontrollen.DefaultItems – The initial selected item(s) before the user interacts with the control.

SelectedItems – Lista med valda objekt till följd av användarinteraktion.SelectedItems – List of selected items resulting from user interaction.

SelectMultiple – Om användaren kan välja ett eller flera objekt.SelectMultiple – Whether the user can select a single item or multiple items.

IsSearchable – Om användaren kan söka efter objekt innan de väljs.IsSearchable – Whether the user can search for items before selecting.

Ytterligare egenskaperAdditional properties

BorderColor – En kontrolls kantlinjefärg.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – Om en kontrolls kantlinje är solid, streckad, prickad eller ingen.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – Tjockleken på en kontrolls kantlinje.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Default – Den ursprungliga markeringen innan den ändras av användaren i enkelt valläge.Default – The initial selection before it is changed by the user in single-select mode.

DisplayFields – Lista med fält som visas för varje objekt som returneras av sökningen.DisplayFields – List of fields shown for each item returned by the search. Detta är enklast att konfigurera via fönstret Data på fliken Egenskaper.Easiest to configure via the Data pane in the Properties option tab.

DisplayMode – Om kontrollen tillåter indata från användaren (Redigera), bara visar data (Visa) eller är inaktiverad (Inaktiverad).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Height – Avståndet mellan kontrollens övre och nedre kanter.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

InputTextPlaceholder – Instruktionstext som visas för slutanvändarna när inga objekt har markerats.InputTextPlaceholder – Instructional text shown to end-users when no items are selected.

OnChange – Hur appen svarar när användaren ändrar en markering.OnChange – How the app responds when the user changes a selection.

OnNavigate – Hur appen svarar när användaren klickar på ett objekt.OnNavigate – How the app responds when the user clicks on an item.

OnSelect – Hur appen reagerar när användaren trycker eller klickar på en kontroll.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

Visible – Om en kontroll visas eller är dold.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – Avståndet mellan kontrollens högra och vänstra kanter.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – Avståndet mellan kontrollens vänstra kant och den överordnade behållarens vänstra kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – Avståndet mellan kontrollens övre kant och den överordnade behållarens övre kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

ExempelExample

  1. Lägg till en kombinationsrutekontroll från fliken Infoga i menyn Kontroller.Add a Combo box control from the Insert tab, Controls menu.
  2. Klicka på Data på fliken Egenskaper.In the Properties options tab, click on Data.
  3. Välj datakälla, layout och relaterade egenskaper nedan.Select the data source, layout and related properties below.
  4. Ange egenskapen SelectMultiple på fliken Avancerat.Set the SelectMultiple property in the Advanced tab.

    En kombinationsruta visas i din app.A functional Combo box will appear in your app.

    Vet du inte hur du lägger till och konfigurerar en kontroll?Don't know how to add and configure a control?.