Kontrollen Datatabell i PowerAppsData table control in PowerApps

Visar en uppsättning data i tabellformat.Shows a set of data in a tabular format.

BeskrivningDescription

Datatabellkontrollen visar en datauppsättning i ett format som innehåller kolumnrubriker för varje fält som visas.The Data table control shows a dataset in a format that includes column headers for each field that the control shows. Som apputvecklare har du fullständig kontroll över vilka fält som visas och i vilken ordning.As an app maker, you have full control over which fields appear and in what order. Liksom gallerikontrollen har datatabellkontrollen en Selected-egenskap som pekar till den valda raden.Like the Gallery control, the Data table control maintains a Selected property that points to the selected row. Därför kan du koppla kontrollen Datatabell till andra kontroller.Therefore, you can link the Data table control to other controls.

KapacitetCapabilities

Datatabellkontrollen introducerades i PowerApps 5 maj 2017.PowerApps introduced the Data table control on May 5, 2017. Det här avsnittet innehåller information om vilka funktioner som stöds och som inte stöds.This section provides information about capabilities that are supported and capabilities that aren't supported.

Tillgängligt nuNow available

 • Data i en datatabellkontroll är skrivskyddade.Data in a Data table control is read-only.
 • En enskild rad är alltid markerad i en datatabellkontroll.A single row is always selected in a Data table control.
 • Länka en datatabellkontroll till en ansluten eller lokal datakälla.Link a Data table control to a connected or local data source.
 • Justera kolumnbredder i en datatabellkontroll medan du kör appen, men ändringarna sparas inte.Adjust column widths in a Data table control while you run the app, though your changes aren't saved.
 • En uppsättning standardfält visas i en datatabellkontroll när du länkar den till en anslutningsapp som har implementerat den här funktioner, till exempel Common Data Service.A set of default fields appear in a Data table control when you link it to a connector that has implemented this capability, such as the Common Data Service. Du kan sedan visa eller dölja dessa och andra fält vid behov.You can then show or hide these fields and others as necessary.
 • Anpassa kolumnbredd och rubriktext.Customize column width and heading text.
 • Visa hyperlänkar i en datatabell-kontroll.Show hyperlinks in a Data table control.
 • Kopiera och klistra in en kontroll för datatabell.Copy and paste a Data table control.

Ännu inte tillgängligtNot yet available

 • Anpassa stil för enskilda kolumner.Customize the styling of individual columns.
 • Lägg till en datatabellkontroll i en formulärkontroll.Add a Data table control in a form control.
 • Ändra höjden på alla rader.Change the height of all rows.
 • Visa bilder i en datatabellkontroll.Show images in a Data table control.
 • Visa fält från relaterade entiteter.Show fields from related entities.
 • Använd inbyggda funktioner för att filtrera och sortera data efter kolumnrubrik.Use built-in functionality to filter and sort data by column heading.
 • Lägg till en datatabellkontroll i en gallerikontroll.Add a Data table control in a Gallery control.
 • Redigera data i datatabellkontrollen.Edit data in the Data table control.
 • Markera flera rader.Select multiple rows.

Kända problemKnown issues

 • Inga data visas om du använder funktionen FirstN i egenskapen Items.No data appears if you use the FirstN function in the Items property.

NyckelegenskaperKey properties

 • Items – Datakällan som visas i datatabellkontrollen.Items – The source of data that appears in the Data table control.
 • Selected – Den markerade raden i datatabellkontrollen.Selected – The selected row in the Data table control.

Andra egenskaperOther properties

 • BorderColor – Kantlinjefärgen för datatabellkontrollen.BorderColor – The color of the Data table control's border.
 • BorderStyle – Kantlinjefärgen för datatabellkontrollen.BorderStyle – The style of the Data table control's border. Alternativen är solid, streckad, prickad och ingen.The options are Solid, Dashed, Dotted, and None.
 • BorderThickness – Tjockleken på kantlinjen för datatabellkontrollen.BorderThickness – The thickness of the Data table control's border.
 • Color – Standardtextfärgen för alla rader med data.Color – The default text color for all data rows.
 • Fill – Bakgrundsfärgen som används för alla datarader.Fill – The default background color for all data rows.
 • Font – Standardteckensnittet för alla datarader.Font - The default font for all data rows.
 • FontWeight – Standardteckensnittets vikt för alla rader med data.FontWeight – The default font weight for all data rows.
 • HeadingColor – Textfärgen för kolumnrubrikerna.HeadingColor – The text color for the column headings.
 • HeadingFill – Bakgrundsfärgen för kolumnrubrikerna.HeadingFill – The background color of the column headings.
 • HeadingFont – Teckensnittet för kolumnrubrikerna.HeadingFont – The font of the column headings.
 • HeadingFontWeight – Teckensnittets vikt för kolumnrubrikerna.HeadingFontWeight – The font weight of the column headings.
 • HeadingSize – Teckenstorleken för kolumnrubrikerna.HeadingSize – The font size of the column headings.
 • Height – Avståndet mellan den övre och nedre kanten för datatabellkontrollen.Height – The distance between the Data table control's top and bottom edges.
 • HoverColor – Textfärgen för den rad som muspekaren pekar på.HoverColor – The text color for the row that the mouse pointer is pointing at.
 • HoverFill – Bakgrundsfärgen för den rad som muspekaren pekar på.HoverFill – The background color of the row that the mouse pointer is pointing at.
 • NoDataText – Meddelandet som användaren får när det inte finns några poster att visa i datatabellkontrollen.NoDataText – The message that the user receives when there are no records to show in the Data table control.
 • SelectedColor – Färgen på texten i den markerade raden.SelectedColor – The color of the text in the selected row.
 • SelectedFill – Bakgrundsfärgen för den markerade raden.SelectedFill – The background color of the selected row.
 • Size – Standardteckenstorleken för alla rader med data.Size – The default font size for all data rows.
 • Visible – Ett värde som anger om datatabellkontrollen ska visas eller döljas.Visible – A value that determines whether the Data table control appears or is hidden.
 • Width – Avståndet mellan den högra och vänstra kanten för datatabellkontrollen.Width – The distance between the Data table control's left and right edges.
 • X – Avståndet mellan den vänstra kanten för datatabellkontrollen och den överordnade behållarens vänstra kant (eller den vänstra kanten av skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).X – The distance between the left edge of the Data table control and the left edge of its parent container (or the left edge of the screen if there is no parent container).
 • X – Avståndet mellan den övre kanten för datatabellkontrollen och den överordnade behållarens övre kant (eller den övre kanten av skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).Y – The distance between the top edge of the Data table control and the top edge of its parent container (or the top edge of the screen if there is no parent container).

ExempelExamples

Grundläggande användningBasic usage

 1. Skapa en tom tablet-app.Create a blank tablet app.
 2. Klicka eller tryck på Datatabell på fliken Infoga.On the Insert tab, click or tap Data table.

  Lägga till en tabellkontroll på en skärm

  Kontrollen Datatabell har lagts till på skärmen.A Data table control is added to the screen.

 3. Byt namn på datatabellkontrollen (SalesOrderTable) och ändra storlek på den så att den täcker hela skärmen.Rename the Data table control SalesOrderTable, and resize it so that it covers the whole screen.
 4. Klicka eller tryck på nedåtpilen till höger om texten Ingen datakälla har valts i rutan till höger och klicka eller tryck sedan på Lägg till en datakälla.In the right pane, click or tap the down arrow to the right of the No data source selected text, and then click or tap Add a data source.

  Lägga till en datakälla

 5. Klicka eller tryck på anslutningen för din Common Data Service-databas i listan över anslutningar.In the list of connections, click or tap the connection for your Common Data Service database.

  Välj anslutningen för datakällan

 6. I listan över enheter klicka eller tryck på Försäljningsorder, och klicka sedan på eller tryck på Anslut.In the list of entities, click or tap Sales order, and then click or tap Connect.

  Välj entiteten Försäljningsorder

  Datatabellkontrollen är nu kopplad till datakällan Försäljningsorder.The Data table control is now attached to the Sales order data source. Flera inledande fält visas i datatabellkontrollen eftersom vi använder en anslutningsapp som stöder den funktionen.Several initial fields appear in the Data table control, because we're using a connector that supports that capability.

  Datatabell

 7. Markera en eller flera kryssrutor i den högra rutan för att visa eller dölja enskilda fält.In the right pane, select one or more check boxes to show or hide individual fields.

  Du kan till exempel markera kryssrutan bredvid CustomerPurchaseOrderReference för att dölja det fältet.For example, select the check box next to CustomerPurchaseOrderReference to hide this field.

 8. Ändra ordning på fälten genom att dra dem uppåt eller nedåt i den högra rutan.In the right pane, reorder the fields by dragging them up or down.

  Ändra ordning på fälten som du vill

  Kontrollen SalesOrderTable visar fälten i den ordning som du har angett.The SalesOrderTable control shows the fields in the order that you specified.

  Uppdaterad datatabell

Ändra format på rubriken för datatabellkontrollenRestyle the header for the Data table control

 1. Med datatabellkontrollen markerad klickar eller trycker du på fliken Avancerat i den högra rutan.While the Data table control is selected, in the right pane, click or tap the Advanced tab.
 2. Klicka på eller tryck på fältet för egenskapen HeadingFill och ändra sedan värdet till RGBA(62,96,170,1).Click or tap the field for the HeadingFill property, and then change the value to RGBA(62,96,170,1).
 3. Klicka på eller tryck på fältet för egenskapen HeadingColor och ändra värdet till White.Click or tap the field for the HeadingColor property, and then change the value to White.
 4. Klicka på eller tryck på fältet för egenskapen HeadingSize ändra sedan värdet till 14.Click or tap the field for the HeadingSize property, and then change the value to 14.

  Datatabell

Anslut datatabellkontrollen till en annan kontrollConnect a Data table control to another control

 1. Lägg till kontrollen Redigera formulär på skärmen.Add an Edit form control to the screen.
 2. Ändra storlek på datatabellkontrollen och Redigera formulär så att kontrollen Datatabell visas i den vänstra delen av skärmen och kontrollen Redigera formulär visas i den högra delen av skärmen.Resize the Data table and Edit form controls so that the Data table control appears in the left part of the screen and the Edit form control appears in the right part of the screen.

  Datatabell och Redigera formulär på samma skärm

 3. Med Form1 markerat ändrar du antalet kolumner till 1 i rutan till höger.While Form1 is selected, in the right pane, change the number of columns to 1.
 4. Anslut Form1 till datakällan Försäljningsorder.Connect Form1 to the Sales order data source.

  Flera inledande fält visas i Form1.Several initial fields appear in Form1.

  Form1 med inledande fält

 5. Klicka eller tryck på fliken Avancerat i rutan till höger.In the right pane, click or tap the Advanced tab.
 6. Ange egenskapen Item för Form1 till SalesOrderTable.Selected.Set the Item property for Form1 to SalesOrderTable.Selected.

  Form1 visar information från den rad som väljs i datatabellkontrollen.Form1 shows information from the row that's selected in the Data table control.

  Redigera formuläret kopplat till datatabellen