Listkontroll i PowerAppsDrop down control in PowerApps

En lista som endast visar det första objektet om användaren inte öppnar den.A list that shows only the first item unless the user opens it.

BeskrivningDescription

Listkontrollen inskränker inte skärmutrymmet, särskilt när listan innehåller ett stort antal alternativ.A Drop down control conserves screen real estate, especially when the list contains a large number of choices. Kontrollen tar endast upp en rads utrymme om inte användaren vill att fler alternativ ska synas.The control takes up only one line unless the user selects the chevron to reveal more choices.

NyckelegenskaperKey properties

Default – Ursprungsvärdet för en kontroll innan det ändras av användaren.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

Items – Datakällan som visas i en kontroll, t.ex ett galleri, en lista eller ett diagram.Items – The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

Items Den datakälla som visas i en kontroll som ett galleri, en lista eller ett diagram.Items The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

När du lägger till ett galleri, en lista eller ett diagram visar egenskapslistan Items som standard så att du enkelt kan ange de data som den nya kontrollen ska visas.When you add a gallery, a list, or a chart, the property list shows Items by default so that you can easily specify the data that the new control should show. Du kan till exempel ställa in Items-egenskapen för ett galleri till Account-tabellen i Salesforce, en tabell med namnet Inventering som att du har skapat i Excel och laddat upp till molnet eller en SharePoint-lista med namnet ConferenceSpeakers.For example, you might set the Items property of a gallery to the Account table in Salesforce, a table named Inventory that you created in Excel and uploaded to the cloud, or a SharePoint list named ConferenceSpeakers.

Selected – Det markerade objektet.Selected – The selected item.

Ytterligare egenskaperAdditional properties

BorderColor – En kontrolls kantlinjefärg.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – Om en kontrolls kantlinje är solid, streckad, prickad eller ingen.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – Tjockleken på en kontrolls kantlinje.BorderThickness – The thickness of a control's border.

FocusedBorderThickness – Reglagets kantlinjegrovlek när det har markerats med tangentbordet.FocusedBorderThickness – The thickness of the control's border when it has keyboard focus.

ChevronBackground – färgen bakom nedpilen i en listruta.ChevronBackground – The color behind the down arrow in a dropdown list.

ChevronFill – nedpilens färg i en listruta.ChevronFill – The color of the down arrow in a dropdown list.

Color – Textens färg i en kontroll.Color – The color of text in a control.

DisplayMode – Om kontrollen tillåter indata från användaren (Redigera), bara visar data (Visa) eller är inaktiverad (Inaktiverad).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje om kontrollens egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor – Textens färg i en kontroll om dess egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll om dess egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill – Bakgrundsfärgen i en kontroll.Fill – The background color of a control.

Font – Namnet på den teckensnittfamilj som text visas i.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight – Stilen på texten i en kontroll: Bold, Semibold, Normal eller Lighter.FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height – Avståndet mellan kontrollens övre och nedre kanter.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren för muspekaren över denna kontroll.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor – Färgen på texten i en kontroll när användaren för muspekaren över den.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll när användaren för muspekaren över den.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic – Om texten i en kontroll är kursiv.Italic – Whether the text in a control is italic.

OnChange – Hur appen reagerar när användaren ändrar en kontrolls värde (t.ex. genom att justera ett skjutreglage).OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnSelect – Hur appen reagerar när användaren trycker eller klickar på en kontroll.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PaddingBottom – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens nedre kant.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens vänstra kant.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens högra kant.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens övre kant.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor – Färgen på texten i en kontroll när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

Reset – Huruvida en kontroll återställs till sitt standardvärde eller inte.Reset – Whether a control reverts to its default value.

SelectionColor – Textfärgen för ett eller flera markerade objekt i en lista eller färgen för val av verktyget i en pennkontroll.SelectionColor – The text color of a selected item or items in a list or the color of the selection tool in a pen control.

SelectionFill – Bakgrundsfärgen för ett eller flera markerade objekt i en lista eller ett markerat område för en pennkontroll.SelectionFill – The background color of a selected item or items in a list or a selected area of a pen control.

Size – Teckenstorleken för den text som visas i en kontroll.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough – Om en linje dras genom den text som visas i en kontroll.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

TabIndex – Anpassar tabbordningen för kontrollerna vid körningen när värdet inte är noll.TabIndex – Customizes the tab order of controls at runtime when set to a non-zero value.

Tooltip – Beskrivande text som visas när användaren för muspekaren över en kontroll.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Underline – Om en linje dras under den text som visas i en kontroll.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

Visible – Om en kontroll visas eller är dold.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – Avståndet mellan kontrollens högra och vänstra kanter.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – Avståndet mellan kontrollens vänstra kant och den överordnade behållarens vänstra kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – Avståndet mellan kontrollens övre kant och den överordnade behållarens övre kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

ExempelExample

 1. Lägg till en knappkontroll och ställ in dess Text-egenskap för att visa Collect.Add a Button control, and set its Text property to show Collect.

  Vet du inte hur du lägger till, namnger och konfigurerar en kontroll?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Ange egenskapen OnSelect för knappen enligt den här formeln:Set the OnSelect property of the Button control to this formula:
  ClearCollect(CityPopulations, {City:"London", Country:"United Kingdom", Population:8615000}, {City:"Berlin", Country:"Germany", Population:3562000}, {City:"Madrid", Country:"Spain", Population:3165000}, {City:"Rome", Country:"Italy", Population:2874000}, {City:"Paris", Country:"France", Population:2273000}, {City:"Hamburg", Country:"Germany", Population:1760000}, {City:"Barcelona", Country:"Spain", Population:1602000}, {City:"Munich", Country:"Germany", Population:1494000}, {City:"Milan", Country:"Italy", Population:1344000})ClearCollect(CityPopulations, {City:"London", Country:"United Kingdom", Population:8615000}, {City:"Berlin", Country:"Germany", Population:3562000}, {City:"Madrid", Country:"Spain", Population:3165000}, {City:"Rome", Country:"Italy", Population:2874000}, {City:"Paris", Country:"France", Population:2273000}, {City:"Hamburg", Country:"Germany", Population:1760000}, {City:"Barcelona", Country:"Spain", Population:1602000}, {City:"Munich", Country:"Germany", Population:1494000}, {City:"Milan", Country:"Italy", Population:1344000})

  Om du vill ha mer information om ClearCollect-funktionen eller andra funktioner?Want more information about the ClearCollect function or other functions?

 3. Tryck på F5, klicka eller tryck på knappkontrollen och tryck på Esc.Press F5, click or tap the Button control, and then press Esc.
 4. Lägg till en Listkontroll, namnge den Countries, och ange egenskapen Items till den här formeln:Add a Drop down control, name it Countries, and set its Items property to this formula:
  Distinct(CityPopulations, Country)Distinct(CityPopulations, Country)
 5. Lägg till ett Textgalleri lodrätt eller vågrätt och ange egenskapen Items med den här formeln:Add a Text gallery control in vertical/portrait orientation, and set its Items property to this formula:
  Filter(CityPopulations, Countries.Selected.Value in Country)Filter(CityPopulations, Countries.Selected.Value in Country)
 6. I det första objektet i kontrollen Textgalleri anger du egenskapen etiketten i den övre etiketten som ThisItem.City och raderar den nedre Textkontrollen.In the first item of the Text gallery control, set the Text property of the upper Label control to ThisItem.City, and delete the bottom Label control.
 7. Ange egenskapen TemplateSize för kontrollen Textgalleri som till 80.Set the TemplateSize property of the Text gallery control to 80.
 8. Tryck på F5, klicka på eller tryck på listan Countries, och välj sedan ett alternativ i listan.Press F5, click or tap the chevron in the Countries list, and then choose an option in that list.

  Kontrollen Textgalleri visar endast orter i det land som du har valt.The Text gallery control shows only those cities in the country that you chose.