HTML-textkontroll i PowerAppsHTML text control in PowerApps

En ruta som visar text och konverterar HTML-taggar för formatering.A box that shows text and converts HTML tags to formatting.

BeskrivningDescription

En HTML-textkontroll visar inte bara oformaterad text och siffror utan konverterar även HTML-taggar, till exempel fasta mellanslag.An HTML text control not only shows plain text and numbers but also converts HTML tags, such as non-breaking spaces.

NyckelegenskaperKey properties

Color – Textens färg i en kontroll.Color – The color of text in a control.

Font – Namnet på den teckensnittfamilj som text visas i.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

HTMLText – Text som visas i en HTML-textkontroll och som kan innehålla HTML-taggar.HTMLText – Text that appears in an HTML text control and that may contain HTML tags.

Ytterligare egenskaperAdditional properties

BorderColor – En kontrolls kantlinjefärg.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – Om en kontrolls kantlinje är solid, streckad, prickad eller ingen.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – Tjockleken på en kontrolls kantlinje.BorderThickness – The thickness of a control's border.

DisplayMode – Om kontrollen tillåter indata från användaren (Redigera), bara visar data (Visa) eller är inaktiverad (Inaktiverad).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje om kontrollens egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll om dess egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill – Bakgrundsfärgen i en kontroll.Fill – The background color of a control.

Height – Avståndet mellan kontrollens övre och nedre kanter.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren för muspekaren över denna kontroll.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

OnSelect – Hur appen reagerar när användaren trycker eller klickar på en kontroll.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PaddingBottom – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens nedre kant.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens vänstra kant.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens högra kant.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens övre kant.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

Size – Teckenstorleken för den text som visas i en kontroll.Size – The font size of the text that appears on a control.

Tooltip – Beskrivande text som visas när användaren för muspekaren över en kontroll.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible – Om en kontroll visas eller är dold.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – Avståndet mellan kontrollens högra och vänstra kanter.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – Avståndet mellan kontrollens vänstra kant och den överordnade behållarens vänstra kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – Avståndet mellan kontrollens övre kant och den överordnade behållarens övre kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Find( FindString, WithinString )Find( FindString, WithinString )

ExempelExample

  1. Lägg till en Etikett, ge den namnet Källa och ställ in dess Text-egenskap till följande sträng:Add a Label control, name it Source, and set its Text property to this string:

<p > Vi har gjort en ovanligt &nbsp; &quot; djup &quot; globalisering och lokalisering.<p> We have done an unusually &nbsp; &quot; deep &quot; globalization and localization. <p ><p>

Vet du inte hur du lägger till, namnger och konfigurerar en kontroll?Don't know how to add, name, and configure a control?

  1. Lägg till en HTML-textkontroll och ställ in dess HTMLText-egenskap till det här värdet:Add an HTML text control, and set its HTMLText property to this value:
    Source.TextSource.Text

    HTML-textkontrollen visar samma text som kontrollen Etikett men konverterar taggarna till rätt tecken.The HTML text control shows the same text as the Label control but converts the tags to the appropriate characters.