Listrutekontroll i PowerAppsList Box control in PowerApps

En lista i vilken användaren kan välja ett eller flera objekt.A list in which the user can select one or multiple items.

BeskrivningDescription

En listrutekontroll visar alltid alla tillgängliga alternativ (till skillnad från en kontroll med nedrullningsbar listruta) och här kan användaren välja fler än ett objekt i taget (till skillnad från med en alternativkontroll).A List Box control always shows all available choices (unlike a Drop down control) and in which the user can choose more than one item at a time (unlike a Radio control).

NyckelegenskaperKey properties

Default – Ursprungsvärdet för en kontroll innan det ändras av användaren.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

Items – Datakällan som visas i en kontroll, t.ex ett galleri, en lista eller ett diagram.Items – The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

Items The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

When you add a gallery, a list, or a chart, the property list shows Items by default so that you can easily specify the data that the new control should show. For example, you might set the Items property of a gallery to the Account table in Salesforce, a table named Inventory that you created in Excel and uploaded to the cloud, or a SharePoint list named ConferenceSpeakers.

Ytterligare egenskaperAdditional properties

BorderColor – En kontrolls kantlinjefärg.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – Om en kontrolls kantlinje är solid, streckad, prickad eller ingen.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – Tjockleken på en kontrolls kantlinje.BorderThickness – The thickness of a control's border.

FocusedBorderThickness – Reglagets kantlinjegrovlek när det har markerats med tangentbordet.FocusedBorderThickness – The thickness of the control's border when it has keyboard focus.

Color – Textens färg i en kontroll.Color – The color of text in a control.

DisplayMode – Om kontrollen tillåter indata från användaren (Redigera), bara visar data (Visa) eller är inaktiverad (Inaktiverad).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje om kontrollens egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor – Textens färg i en kontroll om dess egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll om dess egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill – Bakgrundsfärgen i en kontroll.Fill – The background color of a control.

Font – Namnet på den teckensnittfamilj som text visas i.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight – Stilen på texten i en kontroll: Bold, Semibold, Normal eller Lighter.FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height – Avståndet mellan kontrollens övre och nedre kanter.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren för muspekaren över denna kontroll.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor – Färgen på texten i en kontroll när användaren för muspekaren över den.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll när användaren för muspekaren över den.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic – Om texten i en kontroll är kursiv.Italic – Whether the text in a control is italic.

ItemPaddingLeft – Avståndet mellan texten i en listruta och dess vänstra kant.ItemPaddingLeft – The distance between text in a listbox and its left edge.

LineHeight – Avståndet mellan t.ex. textrader eller objekt i en lista.LineHeight – The distance between, for example, lines of text or items in a list.

OnChange – Hur appen reagerar när användaren ändrar en kontrolls värde (t.ex. genom att justera ett skjutreglage).OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnSelect – Hur appen reagerar när användaren trycker eller klickar på en kontroll.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PaddingBottom – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens nedre kant.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens vänstra kant.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens högra kant.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens övre kant.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor – Färgen på texten i en kontroll när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

Reset – Huruvida en kontroll återställs till sitt standardvärde eller inte.Reset – Whether a control reverts to its default value.

SelectionColor – Textfärgen för ett eller flera markerade objekt i en lista eller färgen för val av verktyget i en pennkontroll.SelectionColor – The text color of a selected item or items in a list or the color of the selection tool in a pen control.

SelectionFill – Bakgrundsfärgen för ett eller flera markerade objekt i en lista eller ett markerat område för en pennkontroll.SelectionFill – The background color of a selected item or items in a list or a selected area of a pen control.

SelectMultiple – En användare kan välja flera objekt i en listruta.SelectMultiple – Whether a user can select more than one item in a listbox.

Size – Teckenstorleken för den text som visas i en kontroll.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough – Om en linje dras genom den text som visas i en kontroll.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

TabIndex – Anpassar tabbordningen för kontrollerna vid körningen när värdet inte är noll.TabIndex – Customizes the tab order of controls at runtime when set to a non-zero value.

Tooltip – Beskrivande text som visas när användaren för muspekaren över en kontroll.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Underline – Om en linje dras under den text som visas i en kontroll.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

Visible – Om en kontroll visas eller är dold.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – Avståndet mellan kontrollens högra och vänstra kanter.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – Avståndet mellan kontrollens vänstra kant och den överordnade behållarens vänstra kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – Avståndet mellan kontrollens övre kant och den överordnade behållarens övre kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Distinct( DataSource, ColumnName )Distinct( DataSource, ColumnName )

ExempelExample

 1. Lägg till en listrutekontroll, döp den till CategoryList och ställ in dess Items-egenskap enligt följande formel:Add a List box control, name it CategoryList, and set its Items property to this formula:
  ["Carpet","Hardwood","Tile"] ["Carpet","Hardwood","Tile"]

  Vet du inte hur du lägger till, namnger och konfigurerar en kontroll?Don't know how to add, name, and configure a control?

  Golvbeläggningskategorier i listruta

 2. Lägg till tre kontroller med nedrullningsbar listruta, flytta dem under CategoryList och ge dem namnen CarpetList, HardwoodList och TileList.Add three Drop down controls, move them under CategoryList, and name them CarpetList, HardwoodList, and TileList.
 3. Ställ in Items-egenskapen för varje kontroll med nedrullningsbar listruta till ett av följande värden:Set the Items property of each Drop down control to one of these values:

  • CarpetList: ["Caserta Stone Beige","Ageless Beauty Clay", "Lush II Tundra"]CarpetList: ["Caserta Stone Beige","Ageless Beauty Clay", "Lush II Tundra"]
  • HardwoodList: ["Golden Teak","Natural Hickory", "Victoria Mahogany"]HardwoodList: ["Golden Teak","Natural Hickory", "Victoria Mahogany"]
  • TileList: ["Honey Onyx Marble","Indian Autumn Slate", "Panaria Vitality Ceramic"]TileList: ["Honey Onyx Marble","Indian Autumn Slate", "Panaria Vitality Ceramic"]

   Golvbeläggningsnamn i nedrullningsbara listor

 4. Ställ in Visible-egenskapen för varje kontroll med nedrullningsbar listruta till ett av följande värden:Set the Visible property of each Drop down control to one of these values:

  • CarpetList: If("Carpet" in CategoryList.SelectedItems.Value, true)CarpetList: If("Carpet" in CategoryList.SelectedItems.Value, true)
  • HardwoodList: If("Hardwood" in CategoryList.SelectedItems.Value, true)HardwoodList: If("Hardwood" in CategoryList.SelectedItems.Value, true)
  • TileList: If("Tile" in CategoryList.SelectedItems.Value, true)TileList: If("Tile" in CategoryList.SelectedItems.Value, true)

   Vill du ha mer information om funktionen If eller andra funktioner?Want more information about the If function or other functions?

 5. Tryck på F5 och välja sedan ett eller flera objekt i CategoryList.Press F5, and then choose one or more items in CategoryList.

  Lämplig eller lämpliga kontroller med nedrullningsbar listruta visas baserat på ditt eller dina val.The appropriate Drop down control or controls appear based on your choice or choices.

  Golvbeläggningsnamn i nedrullningsbara listor

 6. (Valfritt) Tryck på Esc för att återgå till standardarbetsytan.(optional) Press Esc to return to the default workspace.