PDF-visarkontroll i PowerAppsPDF viewer control in PowerApps

En kontroll som visar innehållet i en PDF-fil.A control that shows the content of a PDF file.

BeskrivningDescription

Visa text, grafik och annat innehåll i en PDF-fil genom att lägga till den här typen av kontroll och ställ in dess egenskap Document på URL:en, angiven inom dubbla citattecken, för den fil som du vill visa.Show text, graphics, and other content in a PDF file by adding this type of control and setting its Document property to the URL, enclosed in double quotation marks, of the file that you want to show.

NyckelegenskaperKey properties

Document – URL: en, angiven inom dubbla citattecken, för en PDF-fil.Document – The URL, enclosed in double-quotation marks, of a PDF file.

Ytterligare egenskaperAdditional properties

ActualZoom – Kontrollens faktiska zoomning, som kan skilja sig från den begärda zoomningen med egenskapen Zoom.ActualZoom – The actual zoom of the control, which may differ from the zoom requested with the Zoom property.

BorderColor – En kontrolls kantlinjefärg.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – Om en kontrolls kantlinje är solid, streckad, prickad eller ingen.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – Tjockleken på en kontrolls kantlinje.BorderThickness – The thickness of a control's border.

CurrentFindText – Den aktuella sökterm som används.CurrentFindText – The current search term that is in use.

CurrentPage – Sidnumret för den sida i en PDF-fil som faktiskt visas.CurrentPage – The number of the page in a PDF file that is actually being shown.

DisplayMode – Om kontrollen tillåter indata från användaren (Redigera), bara visar data (Visa) eller är inaktiverad (Inaktiverad).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje om kontrollens egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

Fill – Bakgrundsfärgen i en kontroll.Fill – The background color of a control.

FindNext – Söker efter nästa instans av FindText i dokumentet.FindNext – Finds the next instance of FindText in the document.

FindPrevious – Söker efter föregående instans av FindText i dokumentet.FindPrevious – Finds the previous instance of FindText in the document.

FindText – Den sökterm som det ska sökas efter i dokumentet.FindText – The search term to look for in the document.

Height – Avståndet mellan kontrollens övre och nedre kanter.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren för muspekaren över denna kontroll.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

OnSelect – Hur appen reagerar när användaren trycker eller klickar på en kontroll.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

OnStateChange – Hur en app svarar när kontrollens tillstånd ändras.OnStateChange – How an app responds when the state of the control changes.

PaddingBottom – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens nedre kant.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens vänstra kant.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens högra kant.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens övre kant.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

Page – Sidnumret för den sida som du vill visa.Page – The number of the page that you want to show.

PageCount – Antalet sidor i ett dokument.PageCount – The number of pages in a document.

PressedBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

ShowControls – Om en ljud- eller videospelare t.ex. ska visa en uppspelningsknapp och ett volymreglage eller om en pennkontroll ska visa t.ex. ikoner för att rita, radera och rensa.ShowControls – Whether an audio or video player shows, for example, a play button and a volume slider, and a pen control shows, for example, icons for drawing, erasing, and clearing.

Tooltip – Beskrivande text som visas när användaren för muspekaren över en kontroll.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible – Om en kontroll visas eller är dold.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – Avståndet mellan kontrollens högra och vänstra kanter.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – Avståndet mellan kontrollens vänstra kant och den överordnade behållarens vänstra kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – Avståndet mellan kontrollens övre kant och den överordnade behållarens övre kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Zoom – Den procentandel med vilken en bild från en kamera förstoras eller visas som fil i ett PDF-visningsprogram.Zoom – The percentage by which an image from a camera is magnified or the view of a file in a PDF viewer.

ExempelExample