Cirkeldiagramskontroll i PowerAppsPie chart control in PowerApps

En kontroll som visar relativa värden i jämförelse med varandra.A control that shows relative values in comparison to each other.

BeskrivningDescription

Lägg till en cirkeldiagramskontroll om du vill visa relativa data från en tabell som innehåller etiketter i kolumnen längst till vänster och värdena i den andra kolumnen från vänster.Add a Pie chart control if you want to show relative data from a table that contains labels in the leftmost column and values in the second column from the left.

NyckelegenskaperKey properties

Items – Datakällan som visas i en kontroll, t.ex ett galleri, en lista eller ett diagram.Items – The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

ShowLabels – Ett cirkeldiagram kan visa det värde som är kopplat till var och en av dess sektorer.ShowLabels – Whether a pie chart shows the value that's associated with each of its wedges.

Ytterligare egenskaperAdditional properties

BorderColor – En kontrolls kantlinjefärg.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – Om en kontrolls kantlinje är solid, streckad, prickad eller ingen.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – Tjockleken på en kontrolls kantlinje.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Color – Textens färg i en kontroll.Color – The color of text in a control.

DisplayMode – Om kontrollen tillåter indata från användaren (Redigera), bara visar data (Visa) eller är inaktiverad (Inaktiverad).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje om kontrollens egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

Explode – Avståndet mellan sektorer i ett cirkeldiagram.Explode – The distance between wedges in a pie chart.

Font – Namnet på den teckensnittfamilj som text visas i.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

Height – Avståndet mellan kontrollens övre och nedre kanter.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren för muspekaren över denna kontroll.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

ItemBorderColor – Färgen på kantlinjen runt varje sektor i ett cirkeldiagram.ItemBorderColor – The color of the border around each wedge in a pie chart.

ItemBorderThickness – Tjockleken på kantlinjen runt varje sektor i ett cirkeldiagram.ItemBorderThickness – The thickness of the border around each wedge in a pie chart.

ItemColorSet – Respektive datapunkts färg i ett diagram.ItemColorSet – The color of each data point in a chart.

LabelPosition – Platsen för etiketter i ett cirkeldiagram i förhållande till dess sektorer.LabelPosition – The location of labels in a pie chart relative to its wedges.

OnSelect – Hur appen reagerar när användaren trycker eller klickar på en kontroll.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PressedBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

Size – Teckenstorleken för den text som visas i en kontroll.Size – The font size of the text that appears on a control.

Visible – Om en kontroll visas eller är dold.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – Avståndet mellan kontrollens högra och vänstra kanter.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – Avståndet mellan kontrollens vänstra kant och den överordnade behållarens vänstra kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – Avståndet mellan kontrollens övre kant och den överordnade behållarens övre kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Max( DataSource, ColumnName )Max( DataSource, ColumnName )

ExempelExample

 1. Lägg till en knappkontroll och ställ in dess OnSelect-egenskap enligt följande formel:Add a Button control, and set its OnSelect property to this formula:
  Collect(Revenue2015, {Product:"Europa", Revenue:27000}, {Product:"Ganymede", Revenue:26300}, {Product:"Callisto", Revenue:29200}) Collect(Revenue2015, {Product:"Europa", Revenue:27000}, {Product:"Ganymede", Revenue:26300}, {Product:"Callisto", Revenue:29200})

  Vet du inte hur du lägger till och konfigurerar en kontroll?Don't know how to add and configure a control?

  Vill du ha mer information om funktionen Collect eller andra funktioner?Want more information about the Collect function or other functions?

 2. Tryck på F5, klicka på eller tryck på knappkontrollen och återgå sedan till standardarbetsytan genom att trycka på Esc.Press F5, click or tap the Button control, and then press Esc to return to the default workspace.
 3. Lägg till en cirkeldiagramskontroll och ställ in dess Items-egenskap till Revenue2015.Add a Pie chart control, and set its Items property to Revenue2015.

  Cirkeldiagramskontrollen visar intäktsdata för varje produkt i förhållande till andra produkter.The Pie chart control shows revenue data for each product in relation to the other products.