Radiokontroll i PowerAppsRadio control in PowerApps

En lista som visar alla alternativ men användaren kan endast välja ett i taget.A list that shows all options but the user can select only one at a time.

BeskrivningDescription

En radio kontroll, som användare har använt i årtionden, bör helst användas med ett fåtal ömsesidigt uteslutande alternativ.A Radio control, with which users have decades of experience, is best used with only a few options that are mutually exclusive.

NyckelegenskaperKey properties

Default – Ursprungsvärdet för en kontroll innan det ändras av användaren.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

Items – Datakällan som visas i en kontroll, t.ex ett galleri, en lista eller ett diagram.Items – The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

Items The source of data that appears in a control such as a gallery, a list, or a chart.

When you add a gallery, a list, or a chart, the property list shows Items by default so that you can easily specify the data that the new control should show. For example, you might set the Items property of a gallery to the Account table in Salesforce, a table named Inventory that you created in Excel and uploaded to the cloud, or a SharePoint list named ConferenceSpeakers.

Value – Värdet för en indatakontroll.Value – The value of an input control.

Alla egenskaperAll properties

Align – Placeringen av text i förhållande till kontrollens horisontella centrum.Align – The location of text in relation to the horizontal center of its control.

BorderColor – En kontrolls kantlinjefärg.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – Om en kontrolls kantlinje är solid, streckad, prickad eller ingen.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – Tjockleken på en kontrolls kantlinje.BorderThickness – The thickness of a control's border.

FocusedBorderThickness – Reglagets kantlinjegrovlek när det har markerats med tangentbordet.FocusedBorderThickness – The thickness of the control's border when it has keyboard focus.

Color – Textens färg i en kontroll.Color – The color of text in a control.

DisplayMode – Om kontrollen tillåter indata från användaren (Redigera), bara visar data (Visa) eller är inaktiverad (Inaktiverad).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje om kontrollens egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor – Textens färg i en kontroll om dess egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll om dess egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill – Bakgrundsfärgen i en kontroll.Fill – The background color of a control.

Font – Namnet på den teckensnittfamilj som text visas i.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight – Stilen på texten i en kontroll: Bold, Semibold, Normal eller Lighter.FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height – Avståndet mellan kontrollens övre och nedre kanter.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverColor – Färgen på texten i en kontroll när användaren för muspekaren över den.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll när användaren för muspekaren över den.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic – Om texten i en kontroll är kursiv.Italic – Whether the text in a control is italic.

LineHeight – Avståndet mellan t.ex. textrader eller objekt i en lista.LineHeight – The distance between, for example, lines of text or items in a list.

OnChange – Hur appen reagerar när användaren ändrar en kontrolls värde (t.ex. genom att justera ett skjutreglage).OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnSelect – Hur appen reagerar när användaren trycker eller klickar på en kontroll.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PaddingBottom – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens nedre kant.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens vänstra kant.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens högra kant.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens övre kant.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedColor – Färgen på texten i en kontroll när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

RadioBackgroundFill – bakgrundsfärgen för cirklarna i en radiokontroll.RadioBackgroundFill – The background color of the circles in a radio-button control.

RadioBorderColor – färgen för cirkeln omkring varje alternativ i radiokontrollen.RadioBorderColor – The color of the circle for each option in a radio-button control.

RadioSelectionFill – färgen som visas i cirkeln för det valda alternativet i en radiokontroll.RadioSelectionFill – The color that appears inside the circle of the selected option in a radio-button control.

RadioSize – diameter hos cirklarna i en radiokontroll.RadioSize – The diameter of the circles in a radio-button control.

Reset – Huruvida en kontroll återställs till sitt standardvärde eller inte.Reset – Whether a control reverts to its default value.

Size – Teckenstorleken för den text som visas i en kontroll.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough – Om en linje dras genom den text som visas i en kontroll.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

TabIndex – Anpassar tabbordningen för kontrollerna vid körningen när värdet inte är noll.TabIndex – Customizes the tab order of controls at runtime when set to a non-zero value.

Tooltip – Beskrivande text som visas när användaren för muspekaren över en kontroll.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Underline – Om en linje dras under den text som visas i en kontroll.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

Visible – Om en kontroll visas eller är dold.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – Avståndet mellan kontrollens högra och vänstra kanter.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – Avståndet mellan kontrollens vänstra kant och den överordnade behållarens vänstra kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – Avståndet mellan kontrollens övre kant och den överordnade behållarens övre kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Distinct( DataSource, ColumnName )Distinct( DataSource, ColumnName )

ExempelExample

 1. Lägg till en Radiokontroll, namnge den Prissättning och ange egenskapen Objekt som formeln:Add a Radio control, name it Pricing, and set its Items property to this formula:
  [”Standard”, ”Premium”]["Standard", "Premium"]

  Vet du inte hur du lägger till, namnger och konfigurerar en kontroll?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Lägg till en etikett, flytta den under radiokontrollen och ange egenskapen Text för etiketten enligt följande formel:Add a Label control, move it below the Radio control, and set the Text property of the Label control to this formula:
  If("Premium" in Pricing.Selected.Value, "$200 per day", "$150 per day")If("Premium" in Pricing.Selected.Value, "$200 per day", "$150 per day")

  Vill du ha mer information om funktionen If eller andra funktioner?Want more information about the If function or other functions?

 3. Tryck på F5 och välj sedan något av alternativen i radiokontrollen.Press F5, and then choose either option in the Radio control.

  Etiketten visar den aktuella texten för ditt val.The Label control shows the appropriate text for your choice.

 4. (valfritt) I den radiokontrollen kan du välja andra alternativ för att bekräfta att den aktuella texten visas.(optional) In the Radio control, choose the other option to confirm that the appropriate text appears.
 5. Återgå till standardarbetsytan genom att trycka på Esc.To return to the default workspace, press Esc.