Omdömeskontroll i PowerAppsRating control in PowerApps

En kontroll med vilken användarna kan ange ett värde mellan 1 och ett högsta tal som du anger.A control with which users can indicate a value between 1 and a maximum number that you specify.

BeskrivningDescription

I den här kontrollen kan användarna t.ex. indikera hur mycket de gillar något genom att välja ett visst antal stjärnor.In this control, the user can indicate, for example, how much they liked something by selecting a certain number of stars.

NyckelegenskaperKey properties

Default – Ursprungsvärdet för en kontroll innan det ändras av användaren.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

Max – Det högsta värde som användaren kan ange med ett skjutreglage eller ett omdöme.Max – The maximum value to which the user can set a slider or a rating.

Ytterligare egenskaperAdditional properties

BorderColor – En kontrolls kantlinjefärg.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – Om en kontrolls kantlinje är solid, streckad, prickad eller ingen.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – Tjockleken på en kontrolls kantlinje.BorderThickness – The thickness of a control's border.

FocusedBorderThickness – Reglagets kantlinjegrovlek när det har markerats med tangentbordet.FocusedBorderThickness – The thickness of the control's border when it has keyboard focus.

DisplayMode – Om kontrollen tillåter indata från användaren (Redigera), bara visar data (Visa) eller är inaktiverad (Inaktiverad).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Fill – Bakgrundsfärgen i en kontroll.Fill – The background color of a control.

Height – Avståndet mellan kontrollens övre och nedre kanter.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

OnChange – Hur appen reagerar när användaren ändrar en kontrolls värde (t.ex. genom att justera ett skjutreglage).OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnSelect – Hur appen reagerar när användaren trycker eller klickar på en kontroll.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

RatingFill – Färgen på stjärnorna i en omdömeskontroll.RatingFill – The color of the stars in a rating control.

ReadOnly – Huruvida en användare ska kunna ändra värdet för ett skjutreglage eller en omdömeskontroll.ReadOnly – Whether a user can change the value of a slider or rating control.

Reset – Huruvida en kontroll återställs till sitt standardvärde eller inte.Reset – Whether a control reverts to its default value.

ShowValue – Huruvida värdet för ett skjutreglage eller ett omdöme ska visas när användaren ändrar värdet eller håller muspekaren över kontrollen.ShowValue – Whether a slider's or rating's value appears as the user changes that value or hovers over the control.

TabIndex – Anpassar tabbordningen för kontrollerna vid körningen när värdet inte är noll.TabIndex – Customizes the tab order of controls at runtime when set to a non-zero value.

Tooltip – Beskrivande text som visas när användaren för muspekaren över en kontroll.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible – Om en kontroll visas eller är dold.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – Avståndet mellan kontrollens högra och vänstra kanter.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – Avståndet mellan kontrollens vänstra kant och den överordnade behållarens vänstra kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – Avståndet mellan kontrollens övre kant och den överordnade behållarens övre kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Average(Value1, Value2, ...)Average( Value1, Value2, ... )

ExempelExample

 1. Lägg till en omdömeskontroll och ge den namnet Kvalitativ.Add a Rating control, and name it Quantitative.

  Vet du inte hur du lägger till, namnger och konfigurerar en kontroll?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Lägg till en textinmatningskontroll, ge den namnet Kvalitativ och flytta den så att den placeras under omdömeskontrollen.Add a Text input control, name it Qualitative, and move it below the Rating control.
 3. Ge textinmatningskontrollens egenskap Default värdet "" och dess egenskap HintText följande formel:Set the Default property of the Text input control to "", and set its HintText to this formula:
  If(Quantitative.Value > 3, "Vad tyckte du särskilt om?", "Hur kan vi förbättra oss?")If(Quantitative.Value > 3, "What did you especially like?", "How might we do better?")

  Vill du ha mer information om funktionen If eller andra funktioner?Want more information about the If function or other functions?

 4. Tryck på F5 och klicka eller tryck sedan på fyra eller fem stjärnor i omdömeskontrollen.Press F5, and then click or tap either four or five stars in the Rating control.

  Tipstexten i textinmatningskontrollen ändras så att den avspeglar det höga omdömet.The hint text in the Text input control changes to reflect the high rating.

 5. Klicka eller tryck på färre än fyra stjärnor i Kvantitativ.Click or tap fewer than four stars in Quantitative.

  Tipstexten i textinmatningskontrollen ändras så att den avspeglar det låga omdömet.The hint text in the Text input control changes to reflect the low rating.

 6. Återgå till standardarbetsytan genom att trycka på Esc.To return to the default workspace, press Esc.