Textinmatningskontroll i PowerAppsText input control in PowerApps

En ruta där användaren kan skriva text, siffror och andra data.A box in which the user can type text, numbers, and other data.

BeskrivningDescription

Användaren kan ange data genom att skriva i en textinmatningskontroll.The user can specify data by typing into a text-input control. Beroende på hur du konfigurerar appen kan data läggas till i en datakälla, användas för att beräkna ett tillfälligt värde eller integreras på något annat sätt.Depending on how you configure the app, that data might be added to a data source, used to calculate a temporary value, or incorporated in some other way.

NyckelegenskaperKey properties

Default – Ursprungsvärdet för en kontroll innan det ändras av användaren.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

Text – Text som visas i en kontroll eller som användaren skriver i en kontroll.Text – Text that appears on a control or that the user types into a control.

Ytterligare egenskaperAdditional properties

Align – Placeringen av text i förhållande till kontrollens horisontella centrum.Align – The location of text in relation to the horizontal center of its control.

BorderColor – En kontrolls kantlinjefärg.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – Om en kontrolls kantlinje är solid, streckad, prickad eller ingen.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – Tjockleken på en kontrolls kantlinje.BorderThickness – The thickness of a control's border.

FocusedBorderThickness – Reglagets kantlinjegrovlek när det har markerats med tangentbordet.FocusedBorderThickness – The thickness of the control's border when it has keyboard focus.

Clear – Huruvida en textinmatningskontroll ska visa ett X som användaren kan trycka eller klicka på för att radera kontrollens innehåll.Clear – Whether a text-input control shows an "X" that the user can tap or click to clear the contents of that control.

Color – Textens färg i en kontroll.Color – The color of text in a control.

DelayOutput – När värdet är true, registreras användarindata med en halv sekunds fördröjning.DelayOutput – When set to true, user input is registered after half a second delay. Användbart om man vill senarelägga kostsamma åtgärder till dess att användaren är klar med sin textinmatning (t.ex. för filtrering när indata används i andra formler).Useful for delaying expensive operations until user completes inputting text (i.e. for filtering when input is used in other formulas).

DisplayMode – Om kontrollen tillåter indata från användaren (Redigera), bara visar data (Visa) eller är inaktiverad (Inaktiverad).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje om kontrollens egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor – Textens färg i en kontroll om dess egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll om dess egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill – Bakgrundsfärgen i en kontroll.Fill – The background color of a control.

Font – Namnet på den teckensnittfamilj som text visas i.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight – Stilen på texten i en kontroll: Bold, Semibold, Normal eller Lighter.FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Format – Anger om indata från användaren är begränsat till enbart siffror eller även kan vara text.Format – Whether the user input is restricted to numbers only or can be any text.

Height – Avståndet mellan kontrollens övre och nedre kanter.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HintText – Ljusgrå text som visas i en textinmatningskontroll om den är tom.HintText – Light-grey text that appears in an input-text control if it's empty.

HoverBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren för muspekaren över denna kontroll.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor – Färgen på texten i en kontroll när användaren för muspekaren över den.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll när användaren för muspekaren över den.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic – Om texten i en kontroll är kursiv.Italic – Whether the text in a control is italic.

LineHeight – Avståndet mellan t.ex. textrader eller objekt i en lista.LineHeight – The distance between, for example, lines of text or items in a list.

MaxLength – Det antal tecken som användaren kan ange i en textinmatningskontroll.MaxLength – The number of characters that the user can type into a text-input control.

Läge – Kontrollen kan vara i SingleLine-, MultiLine- eller Password-läge.Mode – The control is in SingleLine, MultiLine, or Password mode.

OnChange – Hur appen reagerar när användaren ändrar en kontrolls värde (t.ex. genom att justera ett skjutreglage).OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnSelect – Hur appen reagerar när användaren trycker eller klickar på en kontroll.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PaddingBottom – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens nedre kant.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens vänstra kant.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens högra kant.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop – Avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens övre kant.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor – Färgen på texten i en kontroll när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

RadiusBottomLeft – Hur pass avrundat det nedre vänstra hörnet i en kontroll är.RadiusBottomLeft – The degree to which the bottom-left corner of a control is rounded.

RadiusBottomRight – Hur pass avrundat det nedre högra hörnet i en kontroll är.RadiusBottomRight – The degree to which the bottom-right corner of a control is rounded.

RadiusTopLeft – Hur pass avrundat det övre vänstra hörnet i en kontroll är.RadiusTopLeft – The degree to which the top-left corner of a control is rounded.

RadiusTopRight – Hur pass avrundat det övre högra hörnet i en kontroll är.RadiusTopRight – The degree to which the top-right corner of a control is rounded.

Reset – Huruvida en kontroll återställs till sitt standardvärde eller inte.Reset – Whether a control reverts to its default value.

Size – Teckenstorleken för den text som visas i en kontroll.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough – Om en linje dras genom den text som visas i en kontroll.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

TabIndex – Anpassar tabbordningen för kontrollerna vid körningen när värdet inte är noll.TabIndex – Customizes the tab order of controls at runtime when set to a non-zero value.

Tooltip – Beskrivande text som visas när användaren för muspekaren över en kontroll.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Underline – Om en linje dras under den text som visas i en kontroll.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

Visible – Om en kontroll visas eller är dold.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – Avståndet mellan kontrollens högra och vänstra kanter.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – Avståndet mellan kontrollens vänstra kant och den överordnade behållarens vänstra kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – Avståndet mellan kontrollens övre kant och den överordnade behållarens övre kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

DateTimeValue(sträng)DateTimeValue( String )

ExempelExamples

Samla in dataCollect data

 1. Lägg till två textinmatningskontroller och ge dem namnen inputFirst och inputLast.Add two text-input controls, and name them inputFirst and inputLast.

  Vet du inte hur du lägger till, namnger och konfigurerar en kontroll?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Lägg till en knapp och ställ in dess egenskap TextAdd och ställ in dess egenskap OnSelect för följande formel:Add a button, set its Text property to Add, and set its OnSelect property to this formula:
  Collect(Names, {FirstName:inputFirst.Text, LastName:inputLast.Text})Collect(Names, {FirstName:inputFirst.Text, LastName:inputLast.Text})

  Vill du ha mer information om funktionen Collect eller andra funktioner?Want more information about the Collect function or other functions?

 3. Lägg till ett textgalleri med stående/lodrät orientering genom att ange dess egenskap Items värdet Names, och ställa in egenskapen Text för Subtitle1ThisItem.FirstName.Add a text gallery in portrait/vertical orientation, set its Items property to Names, and set the Text property of Subtitle1 to ThisItem.FirstName.
 4. (valfritt) Ta bort etiketten med namnet Body1 längst ned i mallgalleriet och ge galleriets egenskap TemplateSize värdet 80.(optional) In the template gallery, delete the bottom label, named Body1, and set the TemplateSize property of the gallery to 80.
 5. Tryck på F5, skriv en textsträng i inputFirst och inputLast och klicka eller tryck sedan på knappen Lägg till.Press F5, type a string of text into inputFirst and inputLast, and then click or tap the Add button.
 6. (valfritt) Lägg till fler namn i samlingen och återgå sedan till standardarbetsytan genom att trycka på Esc.(optional) Add more names to the collection, and then press Esc to return to the default workspace.

Fråga efter lösenordPrompt for a password

 1. Lägg till en textinmatningskontroll, ge den namnet inputPassword och ställ in dess egenskap ModePassword.Add a text-input control, name it inputPassword, and set its Mode property to Password.
 2. Lägg till en etikett och ange egenskapen Text till följande formel:Add a label, and set its Text property to this formula:
  If(inputPassword.Text = "P@ssw0rd", "Åtkomst beviljas", "Åtkomst nekad")If(inputPassword.Text = "P@ssw0rd", "Access granted", "Access denied")

  Vill du ha mer information om funktionen If eller andra funktioner?Want more information about the If function or other functions?

 3. Tryck på F5 och skriv sedan P@ssw0rd i inputPassword.Press F5, and then type P@ssw0rd in inputPassword.

  När du har skrivit klart lösenordet upphör etiketten att visa Åtkomst nekad och visar istället Åtkomst beviljas.When you finish typing the password, the label stops showing Access denied and starts to show Access granted.

 4. Återgå till standardarbetsytan genom att trycka på Esc.To return to the default workspace, press Esc.
 5. (valfritt) Lägg till en kontroll, t.ex. en pil, konfigurera den så att den navigerar till en annan skärm, och visa den bara efter det att användaren har angett lösenordet.(optional) Add a control such as an arrow, configure it to navigate to another screen, and show it only after the user types the password.
 6. (valfritt) Lägg till en knapp, konfigurera dess egenskap Text så att Logga in visas, lägg till en timer och inaktivera inmatningskontrollen under en viss tidsperiod om användaren skriver fel lösenord och sedan klickar eller trycker på knappen Logga in.(optional) Add a button, configure its Text property to show Sign in, add a timer, and disable the input-text control for a certain amount of time if the user types the wrong password and then clicks or taps the Sign in button.