Timerkontroll i PowerAppsTimer control in PowerApps

En kontroll som kan fastställa hur din app reagerar när en viss tid har passerat.A control that can determine how your app responds after a certain amount of time passes.

BeskrivningDescription

Timers kan till exempel avgöra hur länge en kontroll ska visas eller ändra andra egenskaper för en kontroll efter en viss tidsperiod.Timers can, for example, determine how long a control appears or change other properties of a control after a certain amount of time has passed.

Observera att du måste förhandsgranska appen för att timern ska kunna köras i designern.Note that you need to preview the app in order for Timer to run in the designer. Detta innebär att användaren kan konfigurera timern i designern utan några tidsbegränsningar.This allows user to configure the timer in the designer without any time restrictions.

NyckelegenskaperKey properties

Duration – Hur lång tid en timer körs.Duration – How long a timer runs.

OnTimerEnd – Hur en app reagerar när en timers körning är klar.OnTimerEnd – How an app responds when a timer finishes running.

Repeat – En timer kan starta om automatiskt när körningen är klar.Repeat – Whether a timer automatically restarts when it finishes running.

Ytterligare egenskaperAdditional properties

Align – Placeringen av text i förhållande till kontrollens horisontella centrum.Align – The location of text in relation to the horizontal center of its control.

AutoPause – Ett ljud- eller videoklipp pausas automatiskt när användaren går till en annan skärm.AutoPause – Whether an audio or video clip automatically pauses if the user navigates to a different screen.

AutoStart – En ljud- eller videokontroll startar automatiskt att spela upp ett klipp när användaren navigerar till skärmen som innehåller kontrollen.AutoStart – Whether an audio or video control automatically starts to play a clip when the user navigates to the screen that contains that control.

BorderColor – En kontrolls kantlinjefärg.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – Om en kontrolls kantlinje är solid, streckad, prickad eller ingen.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – Tjockleken på en kontrolls kantlinje.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Color – Textens färg i en kontroll.Color – The color of text in a control.

DisplayMode – Om kontrollen tillåter indata från användaren (Redigera), bara visar data (Visa) eller är inaktiverad (Inaktiverad).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje om kontrollens egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor – Textens färg i en kontroll om dess egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll om dess egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill – Bakgrundsfärgen i en kontroll.Fill – The background color of a control.

Font – Namnet på den teckensnittfamilj som text visas i.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight – Stilen på texten i en kontroll: Bold, Semibold, Normal eller Lighter.FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Height – Avståndet mellan kontrollens övre och nedre kanter.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren för muspekaren över denna kontroll.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor – Färgen på texten i en kontroll när användaren för muspekaren över den.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll när användaren för muspekaren över den.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic – Om texten i en kontroll är kursiv.Italic – Whether the text in a control is italic.

OnSelect – Hur appen reagerar när användaren trycker eller klickar på en kontroll.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

OnTimerStart – Hur en app reagerar när en timer börjar köras.OnTimerStart – How an app responds when a timer starts to run.

PressedBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor – Färgen på texten i en kontroll när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

Reset – Huruvida en kontroll återställs till sitt standardvärde eller inte.Reset – Whether a control reverts to its default value.

Size – Teckenstorleken för den text som visas i en kontroll.Size – The font size of the text that appears on a control.

Start – Spelar upp ett ljud- eller videoklipp.Start – Whether an audio or video clip plays.

Strikethrough – Om en linje dras genom den text som visas i en kontroll.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

Text – Text som visas i en kontroll eller som användaren skriver i en kontroll.Text – Text that appears on a control or that the user types into a control.

Tooltip – Beskrivande text som visas när användaren för muspekaren över en kontroll.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Underline – Om en linje dras under den text som visas i en kontroll.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

Visible – Om en kontroll visas eller är dold.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width – Avståndet mellan kontrollens högra och vänstra kanter.Width – The distance between a control's left and right edges.

X – Avståndet mellan kontrollens vänstra kant och den överordnade behållarens vänstra kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y – Avståndet mellan kontrollens övre kant och den överordnade behållarens övre kant (skärmen om det inte finns någon överordnad behållare).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Refresh( DataSource )Refresh( DataSource )

ExempelExamples

Visa en nedräkningShow a countdown

 1. Lägg till en timer och ge den namnet Countdown.Add a timer, and name it Countdown.

  Vet du inte hur du lägger till, namnger och konfigurerar en kontroll?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Ställ in timerns Duration-egenskap på 10000 och dess Repeat- och Autostart-egenskaper på true.Set the timer's Duration property to 10000 and its Repeat and Autostart properties to true.
 3. (Valfritt) Gör det lättare att läsa av timern genom att ställa in dess Höjd-egenskap till 160, dess Bredd-egenskap till 600 och dess Storlek-egenskap till 60.(optional) Make the timer easier to read by setting its Height property to 160, its Width property to 600, and its Size property to 60.
 4. Lägg till en etikett och ange egenskapen Text till följande formel:Add a label, and set its Text property to this formula:
  "Number of seconds remaining: " & RoundUp(10-Countdown.Value/1000, 0)"Number of seconds remaining: " & RoundUp(10-Countdown.Value/1000, 0)

  Vill du ha mer information om RoundUp-funktionen eller andra funktioner?Want more information about the RoundUp function or other functions?

  Etiketten visar hur många sekunder som återstår innan timer startas om.The label shows how many seconds remain before the timer restarts.

 5. (Valfritt) Ställ in timerns Synlig-egenskap på falskt.(optional) Set the timer's Visible property to false.

Animera en kontrollAnimate a control

 1. Lägg till en timer och ge den namnet FadeIn.Add a timer, and name it FadeIn.

  Vet du inte hur du lägger till, namnger och konfigurerar en kontroll?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Ställ in timerns Duration-egenskap på 5000 och dess Repeat- och Autostart-egenskaper på true.Set the timer's Duration property to 5000 and its Repeat and Autostart properties to true.
 3. (Valfritt) Gör det lättare att läsa av timern genom att ställa in dess Höjd-egenskap till 160, dess Bredd-egenskap till 600 och dess Storlek-egenskap till 60.(optional) Make the timer easier to read by setting its Height property to 160, its Width property to 600, and its Size property to 60.
 4. Lägg till en etikett och ställ in dess Text-egenskap till att visa Welcome!Add a label, set its Text property to show Welcome! och ställ in dess Color-egenskap enligt följande formel:and set its Color property to this formula:
  ColorFade(Color.BlueViolet, FadeIn.Value/5000)ColorFade(Color.BlueViolet, FadeIn.Value/5000)

  Vill du ha mer information om ColorFade-funktionen eller andra funktioner?Want more information about the ColorFade function or other functions?

  Texten i etiketten tonas till vitt, återgår till full intensitet och upprepar processen.The text in the label fades to white, returns to full intensity, and repeats the process.

 5. (Valfritt) Ställ in timerns Synlig-egenskap på falskt.(optional) Set the timer's Visible property to false.