Egenskaper för färg och kantlinje i PowerAppsColor and border properties in PowerApps

ÖversiktOverview

Konfigurera en kontrolls stil baserat på hur användaren interagerar med den.Configure the style of a control based on how the user interacts with it.

NormaltNormal

Dessa egenskaper används normalt när användaren inte interagerar med kontrollen.These properties are in effect normally, when the user is not interacting with the control.

BorderColor – En kontrolls kantlinjefärg.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle – Om en kontrolls kantlinje är solid, streckad, prickad eller ingen.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness – Tjockleken på en kontrolls kantlinje.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Color – Textens färg i en kontroll.Color – The color of text in a control.

Fill – En kontrolls bakgrundsfärg.Fill – The background color of a control.

FocusedBorderThickness – Tjockleken på en kontrolls kantlinje när den markeras med tangentbordet.FocusedBorderThickness – The thickness of a control's border when it has keyboard focus.

InaktiveradeDisabled

Dessa egenskaper tillämpas när kontrollerna är inaktiverade.These properties are in effect when the controls is disabled. En kontroll kan inaktiveras om Disabled-egenskapen är inställd på true.A control can be disabled if the Disabled property is set to true.

DisabledBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje om kontrollens egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor – Textens färg i en kontroll om dess egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll om dess egenskap DisplayMode är inställd på Disabled.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

HovraHover

Dessa egenskaper tillämpas när användaren för muspekaren över kontrollen.These properties are in effect when the user hovers over the control with a mouse.

HoverBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren för muspekaren över denna kontroll.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor – Färgen på texten i en kontroll när användaren för muspekaren över den.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll när användaren för muspekaren över den.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

NedtrycktPressed

Dessa egenskaper tillämpas när en knapp- eller bildkontroll har tryckts ned.These properties are in effect when a button or image control is pressed.

PressedBorderColor – Färgen på en kontrolls kantlinje när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor – Färgen på texten i en kontroll när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill – Bakgrundsfärgen i en kontroll när användaren trycker eller klickar på denna kontroll.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

ValSelection

Dessa egenskaper tillämpas när användaren väljer ett objekt i en kontroll.These properties are in effect when the user selects an item in a control.

SelectionColor – Textfärgen för det markerade objektet eller objekten i en lista eller färgen på markeringsverktyget i en pennkontroll.SelectionColor – The text color of a selected item or items in a list or the color of the selection tool in a pen control.

SelectionFill – Bakgrundsfärgen för det markerade objektet eller objekten i en lista eller ett markerat område för en pennkontroll.SelectionFill – The background color of a selected item or items in a list or a selected area of a pen control.