Storlek- och platsegenskaper i PowerAppsSize and location properties in PowerApps

ÖversiktOverview

Konfigurera hur stor en kontroll (eller ett element i en kontroll) är och var den är i förhållande till skärmen den är på.Configure how big a control (or an element of a control) is and where it is in relation to the screen it's on.

PositionPosition

X – Avståndet mellan kontrollens vänstra kant och den överordnade behållarens vänstra kant (eller skärm om det inte finns någon överordnad behållare).X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container). Om en Kort-kontroll finns i en behållare som har flera kolumner bestämmer den här egenskapen vilken kolumn kortet ska visas i.For a Card control in a container that has multiple columns, this property determines the column in which the card appears.

Y – Avståndet mellan kontrollens övre kant och den överordnade behållarens övre kant (skärm om det inte finns någon överordnad behållare).Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container). Om en Kort-kontroll finns i en behållare som har flera rader bestämmer den här egenskapen vilken rad kortet ska visas i.For a Card control in a container that has multiple rows, this property determines the row in which the card appears.

StorlekSize

Height – Avståndet mellan kontrollens övre och nedre kanter.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

AutoHeight – Huruvida en etikett automatiskt ändrar sin höjd om egenskapen Text innehåller fler tecken än kontrollen kan visa.AutoHeight – Whether a label automatically increases its height if its Text property contains more characters than the control can show.

Width – Avståndet mellan kontrollens högra och vänstra kanter.Width – The distance between a control's left and right edges.

WidthFit – Om en kontroll automatiskt expanderar vågrätt för att fylla tomrummet i en behållarkontroll, t.ex. en Redigera formulär-kontroll.WidthFit – Whether a control automatically grows horizontally to fill any empty space of a container control such as an Edit form control. Om flera kort har värdet true för den här egenskapen fördelas tomrummet mellan dem.If multiple cards have this property set to true, the space is divided between them. Mer information finns i Förstå dataformulärlayout.For more information, see Understand data form layout.

UtfyllnadPadding

Padding – Avståndet mellan texten på en import- eller exportknapp och knappens kanter.Padding – The distance between the text on an import or export button and the edges of that button.

PaddingBottom – avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens nedre kant.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft – avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens vänstra kant.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight – avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens högra kant.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop – avståndet mellan texten i en kontroll och kontrollens övre kant.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

RadieRadius

RadiusBottomLeft – Hur pass avrundat det nedre vänstra hörnet i en kontroll är.RadiusBottomLeft – The degree to which the bottom-left corner of a control is rounded.

RadiusBottomRight – Hur pass avrundat det nedre högra hörnet i en kontroll är.RadiusBottomRight – The degree to which the bottom-right corner of a control is rounded.

RadiusTopLeft – Hur pass avrundat det övre vänstra hörnet i en kontroll är.RadiusTopLeft – The degree to which the top-left corner of a control is rounded.

RadiusTopRight – Hur pass avrundat det övre högra hörnet i en kontroll är.RadiusTopRight – The degree to which the top-right corner of a control is rounded.