Skapa en Common Data Service-databasCreate a Common Data Service database

Du kan skapa en databas och skapa appar med Common Data Service som ett datalager.You can create a database and build apps by using Common Data Service as a data store. Du kan skapa dina egna anpassade entiteter eller använda de fördefinierade entiteterna.You can either create your own custom entities or use the predefined entities. Om du vill skapa en databas måste du först antingen skapa en virtuell miljö eller tilldelas till en befintlig miljö som administratör.To create a database, you first need to either create an environment, or be assigned to an existing environment as an administrator. Du måste dessutom ha tilldelats en lämplig licens.In addition, you must be assigned the appropriate license. Information om hur du köper en plan för att använda Common Data Service finns i Prisinformation.For information on purchasing a plan for using the Common Data Service, see Pricing info.

Det finns tre sätt att skapa en databas:There are three ways to create a database:

 • I administrationscentretIn the admin center
 • I rutan Hem på powerapps.comIn the Home pane of powerapps.com
 • I rutan Entiteter på powerapps.comIn the Entities pane of powerapps.com

Skapa en databas i administrationscentretCreate a database in the admin center

 1. I administrationscenter klickar du på Miljöer i det vänstra navigeringsfönstret.In the admin center, in the left navigation pane, click Environments.
 2. Välj miljö, eller skapa en ny miljö om det behövs.Select the environment, or create a new environment if needed.
 3. På fliken Databas klickar du på Skapa en databas.On the Database tab, click Create a database. Som standard skapas databasen i öppet åtkomstläge.By default, the database is created in Open access mode.
 4. Välj begränsa åtkomst om du vill höja säkerheten.If you want to enforce security, select Restrict access.

Skapa en databas i rutan Hem på powerapps.comCreate a database in the Home pane of powerapps.com

 1. I det vänstra navigeringsfönstret på powerapps.com klickar eller trycker du på Hem.On powerapps.com, in the left navigation pane, click Home.
 2. I avsnittet Använda Microsoft Common Data Service ska du leta efter knappen som heter Skapa databas eller Komma igång.In the Use the Microsoft Common Data Service section, look for the button that is named either Create database or Get started. Knappens namn beror på din licens och behörighetstilldelningar.The button's name depends on your license and permission assignments. Du har kanske inte behörighet för att skapa en databas i den aktuella miljön.You might not be allowed to create a database in the current environment.

Skapa databas i den aktuella miljönCreate database in current environnmet

 1. Klicka på Skapa databas.Click Create database.
 2. I dialogrutan väljer du kryssrutan Begränsa åtkomsten till databasen om du vill höja säkerheten.In the dialog box, select the Restrict access to database check box if you want to enforce security.
 3. Klicka på Skapa min databas.Click Create my database.

Kom igång genom att skapa en ny miljöGet started by creating a new environment

 1. Klicka på Kom igång.Click Get started.
 2. I dialogrutan klickar du på Skapa ny miljö för att skapa en ny miljö och databas.In the dialog box, click Create new environment to start to create a new environment and database.
 3. I fältet Miljönamn anger du ett unikt namn.In the Environment name field, enter a unique name. I fältet Region väljer du rätt region.In the Region field, select the appropriate region.
 4. Välj kryssrutan Begränsa åtkomsten till databasen om du vill höja säkerheten.Select the Restrict access to database check box if you want to enforce security.
 5. Klicka på Skapa.Click Create.

Skapa en databas i rutan Entiteter på powerapps.comCreate a database in the Entities pane of powerapps.com

 1. Logga in på powerapps.com, expandera området Common Data Service och klicka eller tryck sedan på Entities i vänstra navigeringsfönstret.On powerapps.com, expand the Common Data Service section and click or tap Entities in the left navigation pane.
 2. Klicka på Kom igång.Click Get started. Databasen skapas som standard i öppet åtkomstläge.The database is created in Open access mode.

Öppna och selektiva databaserOpen and restricted databases

Som standard skapas databaser i öppet åtkomstläge.By default, a database is created in Open access mode. Säkerheten för åtkomst till entiteter är inte aktiv i detta läge.In this mode, security for access to entities isn't enforced. Miljöadministratören kan begränsa åtkomsten till databasen.The environment administrator can set the database to Restrict access mode. I det här läget är säkerheten för entiteterna aktiv och bygger på behörighetsuppsättningar och roller.In this mode, security for access to entities is enforced, based on permission sets and roles.

 1. I administrationscenter till vänster i fönstret klickar du på Miljöer.On admin center, in the left navigation pane, click Environments.
 2. Välj miljön.Select the environment.
 3. På fliken Databas följer du något av följande steg:On the Database tab, follow one of these steps:
  • Välj Begränsa åtkomst om du vill höja säkerheten.To enforce security, select Restrict access.
  • Välj Öppen åtkomst om du vill avaktivera säkerheten.To disable security, select Open access.

Licens och säkerhetsbehörighetLicense and security permissions

Om du vill skapa en databas måste du vara administratör i den valda miljön och du måste tilldelas rätt licens.To create a database, you must be an administrator in the selected environment, and the appropriate license must be assigned to you. Från miljön kan du konfigurera ytterligare behörigheter för andra användare genom att använda fliken Säkerhet. Mer information finns i Konfigurera databassäkerhet och Säkerhetsmodell.From the environment, you can further configure security permissions for other users by using the Security tab. For more information, see Configure database security and Security model.

SekretesspolicyPrivacy notice

Med Microsoft PowerApps gemensamma datamodell samlar vi in och lagrar anpassade namn för identiteter och fält i våra diagnostiska system.With the Microsoft PowerApps common data model we collect and store custom entity and field names in our diagnostic systems. Vi använder den här informationen för att förbättra vår modell för gemensamma data för våra kunder.We use this knowledge to improve the common data model for our customers. Entitet- och fältnamn som användare skapar hjälper oss att förstå scenarier som är gemensamma för Microsoft PowerApps-användare och fastställa luckor i tjänstens förmåga att täcka hela entiteter, till exempel scheman för organisationer.The entity and field names that Creators create help us understand scenarios that are common across the Microsoft PowerApps community and ascertain gaps in the service’s standard entity coverage, such as schemas related to organizations. Data i databastabeller som är kopplade till dessa enheter kan inte nås eller användas av Microsoft eller replikeras utanför regionen där databasen är etablerad.The data in the database tables associated with these entities is not accessed or used by Microsoft or replicated outside of the region in which the database is provisioned. Observera dock att anpassade entitets- och fältnamn kan replikeras över regioner och raderas enligt våra kvarhållningsprinciper.Note, however, the custom entity and field names may be replicated across regions and are deleted in accordance with our data retention policies. Microsoft värnar om din integritet, vilket beskrivs mer i vårt Säkerhetscenter.Microsoft is committed to your privacy as described further in our Trust Center.