Skapa nya entiteter i Common Data Service (CDS) med Power QueryCreate new entities in the Common Data Service (CDS) using Power Query

I och med integreringen av Power Query kan affärsapputvecklare skapa nya entiteter i Common Data Service (CDS) från en mängd olika datakällor.With the integration of Power Query, business app developers can create new entities in the Common Data Service (CDS) from a wide range of data sources.

Med Common Data Service kan användarna lagra och hantera data säkert i en uppsättning standardentiteter och anpassade entiteter.The Common Data Service lets users securely store and manage data within a set of standard and custom entities. En entitet är en uppsättning fält som används för att lagra data på samma sätt som en tabell i en databas.An entity is a set of fields used to store data, similar to a table within a database. När data lagras i Common Data Service kan du använda Microsoft PowerApps till att bygga rika program som använder lagrade data.Once the data is stored in the Common Data Service, you can use Microsoft PowerApps to build rich applications that use the stored data.

Med Power Query-integration kan utvecklare av företagsappar använda PowerApps för att skapa nya entiteter i Common Data Service baserade på data från externa datakällor, som t.ex. lokala datakällor som relationsdatabaser (SQL Server, IBM DB2 osv), Excel-, Access- och textfiler och onlinetjänster som Salesforce, Azure SQL Database och Data Warehouse, webb-API:er, OData-feeds och många andra källor.With Power Query integration, business app developers using PowerApps can create new entities in the Common Data Service based on data from external data sources, such as on-premises data sources like relational databases (SQL Server, IBM DB2, and so on), Excel, Access, and text files, as well as online services such as Salesforce, Azure SQL Database and Data Warehouse, Web APIs, OData feeds, and many more sources. Förutom en mängd olika datakällor till vilka du kan ansluta, så kan du med hjälp av Power Query även filtrera, transformera och kombinera data innan du läser in dem i Common Data Service.In addition to the wide array of data sources to which you can connect, using Power Query also lets you filter, transform, and combine data before loading it into the Common Data Service.

Ny entitet från data

Aktivera nya CDS-entiteter från Power Query-funktionenEnabling the CDS New Entities from Power Query feature

Den här funktionen är tillgänglig i PowerApps-klienten, men den aktiveras inte som standard.This feature is available in your PowerApps tenant, but is not turned on by default. Du kan aktivera den på web.powerapps.com.You can enable it in web.powerapps.com.

Anteckning

Du kan bara skapa nya anpassade enheter i databaser som du har skapat.You can create new custom entities only in databases that you have created.

Aktivera den här funktionen genom att vidta följande steg på PowerApps-portalen:In the PowerApps portal, take the following steps to enable this feature:

  1. Bläddra till fliken Common Data Service > Entiteter i det vänstra navigeringsfönstret.Browse to the Common Data Service > Entities tab, in the left navigation pane.

  2. Välj listrutan Ny entitet i listan Entiteter.From the Entities list, select the New Entity dropdown.

  3. Välj Ny entitet från data (teknisk förhandsversion) i den lista som visas på menyn så som visas på följande bild.From the list that appears in the dropdown menu, select New Entity from Data (Technical Preview) as shown in the following image.

    Ny entitet från data

  4. När du har valt Ny entitet från data (teknisk förhandsversion) på menyn, så visas en dialogruta med en lista över tillgängliga anslutningar i den här tekniska förhandsversionen, så som visas på följande bild.Once you select New Entity from Data (Technical Preview) from the menu, a dialog appears with the list of available connectors in this Technical Preview, as shown in the following image.

    Tillgängliga anslutningar

  5. När du har valt den anslutning som du vill använda kan du fortsätta till nästa steg och ange information autentiseringsuppgifter för datakällsanslutningen, marker de tabeller som ska importeras osv.Once you've selected the connector you want to use, you can continue to the next steps to specify data source connection details and credentials, select which tables to import, and so on. Du kan eventuellt även ha åtkomst till frågeredigeraren (genom att använda knappen Redigera i navigeringsvyn) och där använda olika filtrerings- och datatransformeringssteg innan du importerar data till CDS.You may be able to access the Query Editor as well (using the Edit button in the Navigator view) and thereby apply filters or data transformation steps before importing data into CDS.

Anpassa inläsningsinställningar och andra beteendenAdjust load settings and other behavior

När du har slutfört stegen i föregående avsnitt och har en datakälla som du kan använda för att skapa nya entiteter i CDS med hjälp av Power Query kan du justera ytterligare inläsningsinställningar, för t.ex. uppdateringsbeteende och entiteter (som visningnamn, primärnycklar och annat).Once you've completed the steps in the previous section, and have a data source ready to use to create new entities in CDS using Power Query, you can adjust additional load settings, such as refresh behavior and entity-specific settings (such as Display Name, Primary Keys, and others).

När du har slutfört dessa steg och valt Läs in så har du skapat nya anpassade entiteter i CDS.Once those steps are completed and you select Load, you will have created new custom entities in CDS. Du kan också redigera frågor efter den initiala inläsningen genom att gå till menyn Entitet för en specifik enhet.You can also edit queries after the initial load by accessing the Entity menu for a specific entity.

Vi är mycket glada över den här funktionen och vill gärna höra dina synpunkter.We're very excited about this functionality, and are eager to hear your feedback. Skicka oss dina förslag och synpunkter om den här funktionen!Please send us your suggestions and feedback about this feature!