Importera eller exportera data från Common Data ServiceImport or export data from the Common Data Service

Du kan flytta data till eller från Common Data Service på ett av två sätt:You can move data into or out of the Common Data Service in one of two ways:

 • Om du vill göra en enstaka massimport eller exportera data kan du använda Microsoft Excel för flera enheter.If you want to do a one-time bulk import or export of data, you can use Microsoft Excel for multiple entities.
 • Om du vill ha en pågående import eller export av data för en enda entitet till en annan tjänst, till exempel Dynamics 365 eller Salesforce, eller till och med till en Excel-fil.If you want an ongoing import or export of data for a single entity to another service, such as Dynamics 365 or Salesforce, or even to an Excel file. Om du vill konfigurera pågående import eller export kan du använda Microsoft Flow.To set up ongoing import or export, you can use Microsoft Flow.

Importera eller exportera data en gångImport or export data once

Importera data från ExcelImport data from Excel

 1. Logga in på powerapps.com, expandera området Common Data Service och klicka eller tryck sedan på Entities i vänstra navigeringsfönstret.On powerapps.com, expand the Common Data Service section and click or tap Entities in the left navigation pane.
 2. Bredvid Ny entitet klickar eller trycker du på de tre punkterna och sedan på Importera data.Next to New entity, click or tap the ellipsis, and then click or tap Import data.
 3. Välj den entitet som du vill importera data till, och klicka eller tryck sedan på Nästa.Select the entity that you want to import data into, and then click or tap Next.
 4. Klicka eller tryck för att Spara.Click or tap Search. Sök filen du vill importera data från.Select the file that you want to import data from.
 5. Om Mappningsstatus inte matchar och en grön bock visas måste du ange mappningen mellan entitetsfälten och kolumnerna i Excel-filen.If the Mapping Status is not Match with a green check mark, then you will need to specify the mapping between the entity fields and the columns in the Excel file. Så här mappar du kolumnerna:To map the columns:
  1. Klicka eller tryck på Show Mapping (Visa mappning).Click or tap Show Mapping.
  2. Välj den matchande kolumnen i Excel-filen för varje entitetsfält.For each entity field, select the matching column in the Excel file.
  3. Klicka eller tryck på Spara ändringar.Click or tap Save changes.
 6. Klicka på Importera.Click Import.

Exportera data till ExcelExport data to Excel

Du kan göra en enstaka export av data från en standardentitet eller en anpassad entitet, och du kan exportera data från mer än en entitet i taget.You can do a one-time data export from a standard entity or custom entity, and you can export data from more than one entity at a time. Om du exporterar data från mer än en entitet exporteras varje entitet till sin egen Microsoft Excel-fil.If you export data from more than one entity, each entity is exported into its own Microsoft Excel file.

 1. I det vänstra navigeringsfönstret på powerapps.com klickar eller trycker du på Entiteter.On powerapps.com, click or tap Entities in the left navigation pane.
 2. Bredvid Ny entitet klickar eller trycker du på de tre punkterna och sedan på Exportera data.Next to New entity, click or tap the ellipsis, and then click or tap Export data.
 3. Välj de enheter som du vill exportera data från, och klicka eller tryck på Exportera till Excel.Select the entities that you want to export data from, and then click or tap Export to Excel.
 4. När Export slutförd visas klickar eller trycker du på Download exported data (Ladda ned exporterade data) för att ladda ned data.When Export Completed appears, click or tap Download exported data to download the data.

Om du vill konfigurera pågående import eller export kan du använda Microsoft FlowUse Microsoft Flow to set up ongoing import or export

Du kan ställa in pågående import eller export för en enda standardentitet eller en anpassad entitet i taget.You can set up ongoing import or export for a single standard entity or custom entity at a time. Några möjliga platser som du kan ansluta med:Some possible places you can connect to include:

 • Dynamics 365Dynamics 365
 • SalesforceSalesforce
 • Microsoft Excel-filer som lagras i en molntjänstleverantör för filenMicrosoft Excel files stored in any cloud file provider
 • En Microsoft SQL-databas, både i molnet och lokaltA Microsoft SQL database, both in the cloud and on-premises
 • En anpassad anslutning som du definierar för att ansluta till dina egna systemA custom connector that you define to connect to your own systems

När du använder Microsoft Flow för att importera eller exporter data idag är det inte en fullständig synkroniseringstjänst.Today, when you use Microsoft Flow to import or export data, it is not a full synchronization service. När ett objekt läggs till i en tjänst importeras det till det andra systemet.When an object is added to one service, it will be imported into the other system. Det innebär dock att om ett objekt tas bort från ett system tas den inte bort i andra system.However, that means if an object is deleted from one system it will not be deleted in the other system.

Hur du ställer in importen beror på om det redan finns en mall för objektet som du vill importera.How to set up the import depends on if a template already exists for the object that you want to import. Om det finns en mall kan du konfigurera den för att kopiera data från ett system till ett annat.If a template exists, you can set it up to copy data from one system to another. Mer information finns i Skapa ett flöde som använder tjänsten Microsoft Common Data Service.For more information, see Create a flow that uses the Microsoft Common Data Service. Om det inte finns någon sådan mall kan du behöva skapa ett flöde som kan använda databasen.However, if no such template exists, you'll need to create a flow that can use the database. Mer information finns i Skapa ett flöde från grunden.For more details, refer to How to create a flow from scratch.