Metodtips och vägledning för Common Data ServiceBest practices and guidance for the Common Data Service

Common Data Service är ett utökningsbart ramverk som utvecklare kan använda för att skapa mycket anpassade och skräddarsydda miljöer.The Common Data Service is an extensible framework that will allow developers to build highly customized and tailored experiences. Under arbetet med att anpassa, utöka eller integrera med Common Data Service bör utvecklaren känna till den etablerade vägledningen och metodtipsen.While customizing, extending, or integrating with the Common Data Service, a developer should be aware of the established guidance and best practices.

I det här avsnittet lär du dig om de problem vi har identifierat och deras inverkan samt får vägledning för att åtgärda dem.Within this section you will learn about the issues we have identified, their impact, and understand the guidance to resolve them. Vi förklarar bakgrunden till varför saker ska göras på ett visst sätt och hur du undviker problem i framtiden.We will explain the background about why things should be done in a certain way and avoid potential problems in the future. Detta kan vara gynnsamt för miljöns användbarhet, support och prestanda.This can benefit the usability, supportability, and performance of your environment. Dokumentationen för vägledning stöder den befintliga informationen i utvecklar- och administrationsguider.The guidance documentation supports the existing information within the Developer and Administration guides.

Avsedda anpassningstyperTargeted customization types

Dokumentationen riktar in sig på följande anpassningstyper:The documentation targets the following customization types:

 • Anpassade arbetsflödesaktiviteter och plugin-programCustom workflow activities and plug-ins
 • Arbeta med Common Data Service-dataWorking with Common Data Service data
 • Integreringar som utökar Common Data ServiceIntegrations extending Common Data Service

AvsnittSections

Alla artiklar med vägledning följer de flesta eller alla av följande avsnitt:Each guidance article includes most or all of the following sections:

 • Rubrik – beskrivning av vägledningenTitle - description of the guidance
 • Kategori – en eller flera områden som påverkas när vägledningen inte följsCategory - one or more areas impacted by not following the guidance
 • Potentiell påverkan – risknivån (hög, medel eller låg) för påverkan på miljön när vägledningen inte följsImpact potential - the level of risk (high, medium, or low) of affecting the environment by not following the guidance
 • Symtom – möjliga indikationer på att vägledningen inte har följtsSymptoms - possible indications that the guidance has not been followed
 • Vägledning – rekommendationer som också kan innehålla exempelGuidance - recommendations that may also include examples
 • Problematiska mönster – beskrivning av eller exempel på att inte följa vägledningenProblematic patterns - description or examples of not following the guidance
 • Ytterligare information – kompletterande information för en mer utförlig översiktAdditional information - supporting details for a more extensive view
 • Se även – referenser till mer information om något som nämns i artikelnSee also - references to learn more about something mentioned in the article

KategorierCategories

Varje vägledningsartikel klassificeras med en eller flera av följande kategorier:Each guidance article is classified with one or more of the following categories:

 • Användning – felaktig användning av ett visst API, ett visst mönster eller en viss konfigurationUsage – improper usage of a particular API, pattern, or configuration
 • Design – brister i anpassningens designDesign – design flaws in a customization
 • Prestanda – anpassning eller mönster som kan ha en negativ effekt på prestanda inom sådant som minneshantering, CPU-användning, nätverkstrafik eller användarupplevelsePerformance – customization or pattern that may produce a negative effect on performance in areas such as memory management, CPU utilization, network traffic, or user experience
 • Säkerhet – potentiella säkerhetsproblem i en anpassning som kan utnyttjas i en körningsmiljöSecurity – potential vulnerabilities in a customization that could be exploited in a runtime environment
 • Uppgraderingsberedskap – anpassning eller mönster som kan öka risken med att ha en misslyckad versionsuppgraderingUpgrade Readiness - customization or pattern that may increase risk of having an unsuccessful version upgrade
 • Onlinemigrering – anpassning eller mönster som kan öka risken med att ha en misslyckad onlinemigreringOnline Migration - customization or pattern that may increase risk of having an unsuccessful online migration
 • Underhållbarhet – anpassning som i onödan ökar mängden utvecklingsarbete som krävs för att göra ändringar, frekvensen för nödvändiga ändringar eller risken för att introducera regressionerMaintainability – customization that unnecessarily increases the amount of developer effort required to make changes, the frequency of required changes, or the chance of introducing regressions
 • Support – anpassning eller mönster som faller utanför gränserna för publicerade supportuppgifter, inklusive användning av borttagna API:er eller implementering av otillåtna metoderSupportability – customization or pattern that falls outside the boundaries of published supportability statements, including usage of removed APIs or implementation of forbidden techniques