AttributmetadataAttribute metadata

Entiteter innehåller en samling med attribut som representerar de data som kan ingå i varje post.Entities include a collection of attributes that represent the data that can be included within each record. Utvecklare måste förstå de olika typerna av attribut och hur man arbetar med dem.Developers need to understand the different types of attributes and how to work with them.

Mer information: Utvecklarguide till Dynamics 365 för kundengagemang: Introduktion till entitetsattributMore information: Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Introduction to entity attributes

AttributnamnAttribute names

Precis som med entiteter har varje attribut ett unikt namn som definieras när det skapas.Like entities, each attribute has a unique name defined when it is created. Det här namnet visas på olika sätt:This name is presented in several ways:

NamnName BeskrivningDescription
SchemaName Vanligtvis en Pascal-version av det logiska namnet.Typically, a Pascal cased version of the logical name. dvs. AccountNumberi.e. AccountNumber
LogicalName Namn i enbart gemener.All lower-case name. dvs. accountnumberi.e. accountnumber

När du skapar ett anpassat attribut kommer det namn du väljer att föregås av ett anpassningsprefix för utgivaren som är associerad med den lösning som attributet skapades i.When you create a custom attribute, the name you choose will be prepended with the customization prefix value of the solution publisher associated with the solution that the attribute was created within.

Du kan inte ändra namnen på ett attribut när det har skapats.You cannot change the names of an attribute after it is created.

Varje attribut har också två egenskaper som kan visa lokaliserade värden.Each attribute also has two properties that can display localized values. Detta är de värden som används för att referera till attributen i en app.These are the values that are used to refer to the attributes in an app.

NamnName BeskrivningDescription
DisplayName Vanligtvis samma som schemanamnet, men kan innehålla blanksteg.Typically, the same as the schema name, but can include spaces. dvs. Kontonummeri.e. Account Number
Description En kort mening som beskriver attributet eller ger vägledning för användaren.A short sentence describing the attribute or providing guidance to the user. dvs. Skriv ett ID-nummer eller en kod för kontot för att snabbt söka och identifiera kontot i systemvyer.i.e. Type an ID number or code for the account to quickly search and identify the account in system views.
Den här informationen visas i modelldrivna appar när användare hovrar över fältet för attributet i ett formulär.In model-driven apps, this information will appear when users hover over the field for this attribute in a form.

Detta är de lokaliserbara värden som används för att referera till attributen i en app.These are the localizable values that are used to refer to the attributes in an app. Dessa värden kan ändras när som helst.These values can be changed at any time. Läs mer om att lägga till eller redigera lokaliserade värden i Anpassningsguide för Dynamics 365 för kundengagemang: Översätta anpassad entitets- och fälttext till andra språk.To add or edit localized values see Dynamics 365 Customer Engagement Customization Guide: Translate customized entity and field text into other languages.

AttributtyperAttribute types

AttributeTypeName-egenskapen beskriver typen av ett attribut.The AttributeTypeName property describes the type of an attribute. Den här egenskapen innehåller ett värde av typen AttributeTypeDisplayName, som skapar en etikett för varje attributtyp som finns.This property contains a value of type AttributeTypeDisplayName which provides a label for each the different types of attributes that exist.

Anteckning

Den ska inte förväxlas med egenskapen AttributeType.Don't be confused by the AttributeType property. Värdena i den här äldre egenskapen liknar mest AttributeTypeName, förutom att den visar ImageType-attribut som Virtual.The values in this older property are mostly aligned with AttributeTypeName except that it shows ImageType attributes as Virtual. Du bör använda AttributeTypeName i stället för AttributeType.You should refer to the AttributeTypeName property rather than the AttributeType property.

I följande tabell:In the following table:

  • Dessa typer är grupperade efter kategori av jämförelseskäl.These types are grouped by category for comparison.
  • För varje AttributeTypeDisplayName-värde ingår motsvarande .NET-sammansättning för AttributeMetadata när det finns tillgängligt.For each AttributeTypeDisplayName value, the corresponding .NET assembly AttributeMetadata derived class is included where available. Det finns inte någon 1:1-relation mellan dessa typer och AttributeTypeDisplayName-etiketten.There is not a 1:1 relationship between these types and the AttributeTypeDisplayName label.
  • Dessa attributtyper som kan skapas som anpassade attribut inkluderar motsvarande etikett som visas i användargränssnittet.Those attribute types that can be created as custom attributes include the corresponding label displayed in the UI.
KategoriCategory AttributeTypeDisplayName/AttributeTypeDisplayName/
AttributeMetadata TypeAttributeMetadata Type
Can Create/Can Create/
EtikettLabel
BeskrivningDescription
KategoriseringCategorization BooleanType
BooleanAttributeMetadataBooleanAttributeMetadata
JaYes
Två alternativTwo Options
Innehåller det valda alternativvärdet från två alternativ, vilket vanligtvis indikerar värdet sant eller falskt.Contains the selected option value from two options that usually indicate a true or false value.
Mer information: AlternativuppsättningarMore information: Option Sets
KategoriseringCategorization EntityNameType
EntityNameAttributeMetadataEntityNameAttributeMetadata
NejNo Innehåller ett alternativvärde som motsvarar en entitet i systemet.Contains an option value that corresponds to an entity in the system. Endast för internt bruk.For internal use only.
KategoriseringCategorization MultiSelectPicklistType
MultiSelectPicklistAttributeMetadataMultiSelectPicklistAttributeMetadata
JaYes
Välj flera alternativuppsättningarMultiSelect Option Set
Innehåller ett flertal alternativvärden där du kan välja flera stycken.Contains multiple selected option values where multiple options can be selected.
Mer information:More information:
AlternativuppsättningarOption Sets
Utvecklarguide till Dynamics 365 för kundengagemang: Flervalsplocklista för attributDynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Multi-Select Picklist attributes
KategoriseringCategorization PicklistType
PicklistAttributeMetadataPicklistAttributeMetadata
JaYes
AlternativuppsättningOption Set
Innehåller det valda alternativvärdet där du kan välja ett alternativ.Contains the selected option value where one option can be selected.
Mer information: AlternativuppsättningarMore information: Option Sets
KategoriseringCategorization StateType
StateAttributeMetadataStateAttributeMetadata
NejNo Innehåller det alternativvärde som beskriver status för en entitetspost.Contains the option value that describes the status of an entity record.
Mer information: AlternativuppsättningarMore information: Option Sets
KategoriseringCategorization StatusType
StateAttributeMetadataStatusAttributeMetadata
NejNo Innehåller det alternativvärde som beskriver statusorsaken för en entitetspost.Contains the option value that describes the reason for the status of an entity record.
Mer information: AlternativuppsättningarMore information: Option Sets
SamlingCollection CalendarRulesType NejNo Innehåller en samling CalendarRules-entitetsposter.Contains a collection of CalendarRules entity records.
Det finns inga attribut som använder den här typen.There are no attributes that use this type. När en proxy genereras, skapar kodgenereringsverktyget två simulerade attribut som inte finns i metadatan.When generating a proxy, the code generation tool will create two simulated attributes that are not present in the metadata. Dessa attribut representerar en vy av kalenderns regelposter som är associerade i en en-till-många-relation för entitetsposten.These attributes represent a view of the calendar rules records associated in a one-to-many relationship to the entity record.
SamlingCollection PartyListType NejNo Innehåller en samling ActivityParty-entitetsposter.Contains a collection of ActivityParty entity records.
Mer information: ActivityParty-entitetMore information: ActivityParty entity
Datum och tidDate and Time DateTimeType
DateTimeAttributeMetadataDateTimeAttributeMetadata
JaYes
Datum och tidDate and Time
Innehåller ett värde för datum och tid.Contains a date and time value.
Alla attribut för datum och tid har stöd för värden så långt tillbaka som 1/1/1753 12:00.All date and time attributes support values as early as 1/1/1753 12:00 AM.
BildImage ImageType
ImageAttributeMetadataImageAttributeMetadata
JaYes
BildImage
Innehåller data som stöd för att hämta bilddata för en entitetspost.Contains data to support retrieving image data for an entity record.
Mer information: EntitetsbilderMore information: Entity Images
Hanterad egenskapManaged Property ManagedPropertyType
ManagedPropertyAttributeMetadataManagedPropertyAttributeMetadata
NejNo Innehåller data som beskriver om den lösningskomponent som lagras i entitetsposten kan anpassas när den ingår i en hanterad lösning.Contains data that describe whether the solution component stored in the entity record can be customized when included in a managed solution.
Mer information: Hanterade egenskaperMore information: Managed Properties
KvantitetQuantity BigIntType
BigIntAttributeMetadataBigIntAttributeMetadata
NejNo Innehåller ett BigInt-värde.Contains a BigInt value. Endast för internt bruk.For internal use only.
KvantitetQuantity DecimalType
DecimalAttributeMetadataDecimalAttributeMetadata
JaYes
DecimaltalDecimal Number
Innehåller ett Decimal-värde.Contains a Decimal value. Precision-egenskapen anger precisionsnivån.The Precision property sets the level of precision.
KvantitetQuantity DoubleType
DoubleAttributeMetadataDoubleAttributeMetadata
JaYes
FlyttalsnummerFloating Point Number
Innehåller ett Double-värde.Contains a Double value. Precision-egenskapen anger precisionsnivån.The Precision property sets the level of precision.
KvantitetQuantity IntegerType
IntegerAttributeMetadataIntegerAttributeMetadata
JaYes
HeltalWhole Number
Innehåller ett Int-värdeContains an Int value
KvantitetQuantity MoneyType
MoneyAttributeMetadataMoneyAttributeMetadata
JaYes
ValutaCurrency
Innehåller ett Decimal-värde.Contains a Decimal value. PrecisionSource-egenskapen avgör var precisionsnivån ska anges.The PrecisionSource property determines where the level of precision is set.
0: Precision-egenskapen0 : The Precision property
1: Organization.PricingDecimalPrecision-attributet1 : The Organization.PricingDecimalPrecision attribute
2: TransactionCurrency.CurrencyPrecision-attributet i entitetsposten2 : The TransactionCurrency.CurrencyPrecision attribute in the entity record
ReferensReference CustomerType
LookupAttributeMetadataLookupAttributeMetadata
JaYes
KundCustomer
Innehåller en referens till en entitetspost för antingen ett konto eller en kontakt.Contains a reference to either an account or contact entity record.
ReferensReference LookupType
LookupAttributeMetadataLookupAttributeMetadata
JaYes
SökningLookup
Innehåller en referens till en entitetspost.Contains a reference to an entity record. De logiska namnen på giltiga poster lagras vanligtvis i Targets-egenskapen för attributet.The logical names of the valid records are usually stored in the Targets property of the attribute.
ReferensReference OwnerType
LookupAttributeMetadataLookupAttributeMetadata
NejNo Innehåller en referens till antingen en användare eller en gruppentitetspost.Contains a reference to either a user or team entity record.
SträngString MemoType
MemoAttributeMetadataMemoAttributeMetadata
JaYes
Flera rader med textMultiple Lines of Text
Innehåller ett strängvärde som ska visas i en flerradig textruta.Contains a string value intended to be displayed in a multi-line textbox.
SträngString StringType
StringAttributeMetadataStringAttributeMetadata
JaYes
Enskild rad med textSingle Line of Text
Innehåller ett strängvärde som ska visas i en enradig textruta.Contains a string value intended to be displayed in a single-line textbox.
Unik identifierareUnique identifier UniqueidentifierType
UniqueIdentifierAttributeMetadataUniqueIdentifierAttributeMetadata
NejNo Innehåller en unik identifierares GUID-värde.Contains a GUID unique identifier value.
VirtuellVirtual VirtualType NejNo Dessa attribut kan inte användas i kod och kan vanligtvis ignoreras.These attributes cannot be used in code and can generally be ignored.

Åtgärder som stöds och formuläranvändning för attributSupported operations and form usage for attributes

Varje attribut innehåller booleska egenskaper som beskriver vilka typer av åtgärder som det kan ingå i och hur det kan se ut i ett formulär.Each attribute includes boolean properties that describe the kinds of operations it can participate in and how it can be in a form.

EgenskapProperty BeskrivningDescription
IsRequiredForForm Om attributet måste tas med som ett fält i ett formulär.Whether the attribute must be included as a field in a form.
IsValidForCreate Om attributvärdet kan anges i en åtgärd för att skapa.Whether the attribute value can be set in a create operation.
IsValidForForm Om attributet kan ingå som ett fält i ett formulär.Whether the attribute can be included as a field in a form.
IsValidForRead Om attributvärdet kan hämtas.Whether the attribute value can be retrieved.
IsValidForUpdate Om attributvärdet kan anges i en uppdateringsåtgärd.Whether the attribute value can be set in an update operation.

Värdet ignoreras om du försöker ange ett värde i en åtgärd för att skapa eller uppdatera, om attributet inte är giltigt för åtgärden.If you try to set a value in a create or update operation for an attribute that is not valid for that operation, the value will be ignored. Om du försöker hämta ett attribut som inte är giltigt för läsning, returneras ett null-värde.If you try to retrieve an attribute that is not valid for read, a null value will be returned.

Attributets kravnivåAttribute requirement level

RequiredLevel-egenskapen är en boolesk hanterad egenskap som beskriver om ett attributvärde krävs.The RequiredLevel property is a Boolean managed property that describes if an attribute value is required.

Den här egenskapen kan ha följande värden:This property can have the following values set:

NamnName VärdeValue Etikett för användargränssnittUI Label BeskrivningDescription
None 00 ValfrittOptional Inga krav har angetts.No requirements are specified.
SystemRequired 11 SystemkravSystem Required Attributet måste ha ett värde.The attribute is required to have a value.
ApplicationRequired 22 FöretagskravBusiness Required Företaget kräver att attributet har ett värde.The attribute is required by the business to have a value.
Recommended 33 FöretagsrekommendationBusiness Recommended Det är önskvärt att attributet har ett värde.It is recommended that the attribute has a value.

Common Data Service för appar tillämpar endast SystemRequired-alternativet för attribut som skapats av systemet.Common Data Service for Apps only enforces the SystemRequired option for attributes created by the system. Anpassade attribut kan inte anges till att använda SystemRequired-alternativet.Custom attributes cannot be set to use the SystemRequired option.

Modelldrivna appar kommer att tillämpa alternativet ApplicationRequired och använda en annan presentation för Recommended-alternativet.Model-driven apps will enforce the ApplicationRequired option and use a different presentation for the Recommended option. Skapare av anpassade klienter kan använda informationen för att kräva liknande verifiering eller presentationsalternativ.Creators of custom clients may use this information to require similar validation or presentation options.

Eftersom det här är en hanterad egenskap kan du som utgivare av en hanterad lösning bestämma om användarna av lösningen ska kunna ändra de här attributinställningarna.Because this is a managed property, as a publisher of a managed solution you can decide whether consumers of your solution are able to change these settings on attributes in your solution.

Mer information: Hanterade egenskaperMore information: Managed Properties

Samlade och beräknade attributRollup and calculated attributes

Beräknade och samlade attribut innebär att användaren inte behöver utföra några beräkningar manuellt, utan kan fokusera på sitt arbete.Calculated and rollup attributes free the user from having to manually perform calculations and focus on their work. Systemadministratörer kan definiera ett fält till att innehålla värdet för många vanliga beräkningar, utan att behöva kontakta någon utvecklare.System administrators can define a field to contain the value of many common calculations without having to work with a developer. Utvecklarna kan dessutom låta plattformsfunktionerna utföra dessa beräkningar i stället för att använda sin egen kod.Developers can also leverage the platform capabilities to perform these calculations rather than within their own code.

Mer information:More information:

AttributformatAttribute format

Formatvärden för attribut styr hur de visas i modelldrivna appar.The format values for attributes controls how it is displayed in model-driven apps. Utvecklare av anpassade appar kan använda den här informationen för att skapa liknande visningar.Developer of custom apps may use this information to create similar experiences.

HeltalsformatInteger formats

Använd Format-egenskapen med heltalsattribut för att visa alternativa användarupplevelser för den här typen.Use the Format property with integer attributes to display alternate user experiences for this type.

AlternativOption BeskrivningDescription
None Visar en textruta där ett numeriskt värde kan redigerasDisplays a text box to edit a number value
Duration Visar en listruta som innehåller tidsintervall.Displays a drop-down list that contains time intervals. En användare kan välja ett värde i listan, eller skriva ett heltalsvärde som motsvarar antalet minuter.A user can select a value from the list or type an integer value that represents the number of minutes.
TimeZone Visar en listruta som innehåller en lista med tidszoner.Displays a drop-down list that contains a list of time zones.
Language Visar en listruta som innehåller en lista med språk som har aktiverats för organisationen.Displays a drop-down list that contains a list of languages that have been enabled for the organization. Om inga andra språk har aktiverats är grundspråket det enda alternativet.If no other languages have been enabled, the base language will be the only option. Värdet som sparas är LCID-värdet för språket.The value saved is the LCID value for the language.

SträngformatString formats

Använd FormatName-egenskapen med strängattribut för att ange värden från StringFormatName Class som styr hur strängattributet formateras.Use the FormatName property with string attributes to set values from the StringFormatName Class to control how the string attribute is formatted.

NamnName BeskrivningDescription
Email Formulärfältet verifierar textvärdet som en e-postadress och skapar en mailto-länk i fältet.The form field will validate the text value as an e-mail address and create a mailto link in the field.
PhoneNumber Formulärfältet innehåller en länk som initierar ett telefonsamtal via Skype.The form field will contain a link to initiate a phone call by using Skype.
PhoneticGuide Endast för internt bruk.For internal use only.
Text Formuläret visar en textruta.The form will display a text box.
TextArea Formuläret visar ett textområdesfält.The form will display a text area field.
TickerSymbol Formuläret visar en länk som visar en börssymbol.The form will display a link that will open to display a quote for the stock ticker symbol.
URL Formuläret visar en länk som öppnar URL:en.The form will display a link to open the URL.
VersionNumber Endast för internt bruk.For internal use only.

Datum- och tidsformatDate and time formats

DateTimeBehavior-egenskapen styr beteendet för datum- och tidsattribut.The DateTimeBehavior property to controls the behavior for Date and Time attributes. Det finns tre alternativ:There are three options:

AlternativOption Kort beskrivningShort Description
UserLocal Lagrar värdet för datum och tid som ett UTC-värde i systemet.Stores the date and time value as UTC value in the system.
DateOnly Lagrar det faktiska datumvärdet med tidsvärdet som 12:00 AM (00:00:00) i systemet.Stores the actual date value with the time value as 12:00 AM (00:00:00) in the system.
TimeZoneIndependent Lagrar faktiska datum- och tidsvärden i systemet, oavsett användarens tidszon.Stores the actual date and time values in the system regardless of the user time zone.

Använd Format-egenskapen för att styra hur värdet ska visas i en modelldriven app oberoende av DateTimeBehavior.Use the Format property control how the value is to be displayed in a model-driven app regardless of the DateTimeBehavior.

AlternativOption BeskrivningDescription
DateAndTimeDateAndTime Visar fullständigt värde för datum och tidDisplay the full date and time
DateOnlyDateOnly Visar bara datumet.Display just the date.

Mer information: Utvecklarguide till Dynamics 365 för kundengagemang: Beteende och format för datum- och tidsattributetMore information: Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Behavior and format of the date and time attribute

Attribut för automatisk numreringAuto-number attributes

Du kan lägga till ett attribut för automatisk numrering för varje entitet.You can add an auto-number attribute for any entity. För närvarande kan du lägga till attributet programmässigt.Currently, you can add the attribute programmatically. Det finns inget användargränssnitt för att lägga till den här typen av attribut.There is no user interface to add this type of attribute. Mer information: Utvecklarguide till Dynamics 365 för kundengagemang: Skapa attribut för automatisk numreringMore information: Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Create auto-number attributes

AlternativuppsättningarOption sets

De attribut som visar en uppsättning med alternativ kan referera till en uppsättning med alternativ som definieras av attributet, eller så kan de referera till en separat uppsättning med alternativ som kan delas av mer än ett attribut.Those attributes which display a set of options can reference a set of options defined by the attribute or they can reference a separate set of options that can be shared by more than one attribute. Detta är särskilt användbart när värden i ett attribut även gäller för andra attribut.This is particularly useful when values in one attribute also apply to other attributes. Alternativen kan hanteras på ett ställe genom att man refererar till en gemensam uppsättning med alternativ.By referencing a common set of options, the options can be maintained in one place. De alternativuppsättningar som kan delas är globala alternativuppsättningar.Those option sets that can be shared are global option sets. De som anges i attributet är lokala alternativuppsättningar.Those defined within the attribute are local option sets.

Hämta alternativdataRetrieve options data

Organisationstjänsten innehåller klasser för begäranden som du kan använda för att hämta de alternativ som används av ett attribut.The organization service provides request classes you can use to retrieve the options used by an attribute.

Använda organisationstjänsten till att hämta alternativUse the organization service to retrieve options

Varje attribut med alternativ ärver från EnumAttributeMetadata och inkluderar en OptionSet Property.Each of the attributes with options inherit from EnumAttributeMetadata and include an OptionSet Property. Den här egenskapen innehåller OptionSetMetadata med alternativ inom egenskapen Alternativ.This property contains the OptionSetMetadata that includes the options within the Options property.

Du kan använda följande meddelanden med organisationstjänsten för att hämta information om alternativuppsättningar:With the organization service you can use the following messages to retrieve information about optionsets:

Klass för begärandenRequest Class BeskrivningDescription
RetrieveAllOptionSetsRequestRetrieveAllOptionSetsRequest Hämtar information om alla globala alternativuppsättningarRetrieves data about all global optionsets
RetrieveAttributeRequestRetrieveAttributeRequest Hämtar information om ett attribut som ingår i någon av de lokala alternativuppsättningarnaRetrieves data about an attribute including any local optionsets
RetrieveMetadataChangesRequestRetrieveMetadataChangesRequest Hämtar metadata baserat på en fråga som kan innehålla lokala alternativuppsättningarRetrieves metadata based on a query that can include local optionsets
Mer information: Hämta och identifiera ändringar i metadataMore information: Retrieve and detect changes to metadata
RetrieveOptionSetRequestRetrieveOptionSetRequest Hämtar information om en global alternativuppsättning.Retrieves data about a global option set.

Mer information:More information:

Använda webb-API:n när alternativ hämtasUse the Web API to retrieve options

Webb-API:n innehåller ett RESTful-format för frågor om alternativvärden.The Web API provides a RESTful style for querying option values. Du kan hämta lokala eller globala alternativ genom att hämta attributen i en entitet.You can retreive local or global options by retrieving the attributes within an entity. I följande exempel returneras OptionSetMetadata för de alternativ som ingår i Konto.AccountCategoryCode Property.The following example returns the OptionSetMetadata for the options included in the Account.AccountCategoryCode property.

GET <organization url>/api/data/v9.0/EntityDefinitions(LogicalName='account')/Attributes(LogicalName='accountcategorycode')/Microsoft.Dynamics.CRM.PicklistAttributeMetadata?$select=LogicalName&$expand=OptionSet

Med webb-API:n kan du också använda RetrieveMetadataChanges Function.With the Web API you can also use the RetrieveMetadataChanges Function.

Mer information: Utvecklarguide till Dynamics 365 för kundengagemang: Frågemetadata med hjälp av webb-API > Fråga efter EntityMetadata-attributMore information: Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Query metadata using the Web API > Querying EntityMetadata attributes

AttributmappningAttribute mapping

När du skapar en ny entitetspost i kontexten för en befintlig entitetspost, kan du överföra vissa värden automatiskt från den befintliga entitetsposten som standardvärden för den nya entitetsposten.When you create a new entity record in the context of an existing entity record, you can automatically transfer certain values from the existing entity record as default values for the new entity record. Detta förenklar datainmatningen för personer som använder modelldrivna appar.This streamlines data entry for people using model-driven apps. Programanvändarna ser de mappade värdena och kan redigera dem innan de sparar entiteten.Application users see the mapped values and can edit them before saving the entity.

För utvecklare som skapar anpassade klienter, kan samma sak uppnås med hjälp av InitializeFrom-meddelandet (organisationstjänsten InitializeFromRequest Class eller webb-API:n InitializeFrom Function) för att hämta entitetsdata med konfigurerade standardvärden.For developers creating custom clients, the same behavior can be achieved by using the InitializeFrom message (Organization service InitializeFromRequest Class or Web API InitializeFrom Function) to get the entity data with the configured default values set.

Mer informationMore information

Se ocksåSee also

Entiteter i Common Data Service för apparCommon Data Service for Apps entities