Utvecklaröversikt för Common Data Service för apparCommon Data Service for Apps Developer Overview

Med PowerApps får användare, företag, oberoende programvaruleverantörer (ISV:er) och systemintegratörer (SI:er) en kraftfull plattform för att skapa verksamhetsspecifika appar.PowerApps offers users, businesses, independent software vendors (ISVs), and systems integrators (SIs) a powerful platform for building line-of-business apps. Utvidgningen av Common Data Service är ett nytt tillägg i den här versionen av PowerApps, och den kallas nu Common Data Service för appar. Den innehåller kärnfunktionerna hos Dynamics 365-plattformen som styr Dynamics 365 for Sales, Marketing och Customer Service.The new addition to PowerApps in this release is the expansion of the Common Data Service, now called Common Data Service for Apps which now contains the core functionality of the Dynamics 365 platform that powers Dynamics 365 for Sales, Marketing, Customer Service.

Kom igångGet Started

Om du redan har erfarenhet av appar i Dynamics 365 for Sales, Marketing eller Customer Service märker du att du kan anpassa och utöka Common Data Service för appar.If you are already experienced with the Dynamics 365 for Sales, Marketing, or Customer Service apps, you will find that you will be able to apply your experience to customize and extend Common Data Service for Apps.

Om du inte har använt appar i Dynamics 365 for Sales, Marketing eller Customer Service innehåller följande avsnitt en översikt över viktiga begrepp som hjälper dig att komma igång med Common Data Service för appar.If you are new to the Dynamics 365 for Sales, Marketing, or Customer Service apps, the following topics provide a high-level overview of the important concepts to help you get started working with Common Data Service for Apps.

Anteckning

  • Modelldrivna appar använder Common Data Service för appar.Model-driven apps connect to Common Data Service for Apps. Information om hur utvecklare kan ge mervärde på programnivå finns i Översikt för utvecklare av modelldrivna appar.For information about how developers can add value at the application level, see Model-driven apps Developer Overview. Innehållet i det här avsnittet gäller bara de tillägg som utvecklare kan göra på tjänstnivå.Content in this section will refer only to extensions developers can do at the service level.
  • Eftersom Common Data Service för appar och Dynamics 365 for Sales, Marketing eller Customer Service använder samma plattform hittar du mer information för utvecklare i Utvecklarguide till Dynamics 365 för kundengagemang.Because Common Data Service for Apps is the same platform used by Dynamics 365 for Sales, Marketing, or Customer Service apps, you will find more complete information for developers in the Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide. Dessa avsnitt innehåller en översikt med länkar till utvecklarguiden och andra guider med mer information.These topics will provide an overview with links to the developer guide and other guides for more information.

Verktyg och resurser för utvecklareTools and resources for developers

Utvecklare använder följande verktyg och resurser när de arbetar med lösningar som använder Common Data Service för appar.Developers will use the following tools and resources when working with solutions using Common Data Service for apps.

Verktyg som kan laddas ner från NuGetTools available for download from NuGet

Följande verktyg distribueras i NuGet-paket.The following tools are distributed in NuGet packages. I Utvecklarguide: Ladda ner verktyg från NuGet finns ett PowerShell-skript som du kan använda för att ladda ned och extrahera de senaste versionerna av dessa verktyg.The Developer Guide: Download tools from NuGet topic includes a PowerShell script you can use to download and extract the latest versions of these tools.

VerktygTool BeskrivningDescription
Verktyg för kodgenerering CrmSvcUtil.exeCode generation tool CrmSvcUtil.exe Ett kommandoradsverktyg för kodgenerering som genererar tidigt bundna .NET Framework-klasser som motsvarar den entitetsdatamodell som används av organisationstjänsten.A command-line code generation tool that generates early-bound .NET Framework classes that represent the entity data model used by the organization service.
Mer information:More information:
OrganisationstjänstOrganization Service
Utvecklarguide till Dynamics 365 för kundengagemang: Skapa tidigt bundna entitetsklasser med verktyget för kodgenerering Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Create early bound entity classes with the code generation tool
Konfigurationsverktyg för migrering DataMigrationUtility.exeConfiguration Migration tool DataMigrationUtility.exe Används för att flytta konfigurationsdata mellan miljöer.Used to move configuration data across environments. Konfigurationsdata används för att definiera anpassade funktioner och lagras vanligtvis i anpassade entiteter.Configuration data is used to define custom functionality and is typically stored in custom entities. Verktyget är inte avsett att flytta affärsdata.This tool is not designed to move business data.
Mer information: Administratörsguide för Dynamics 365 för kundengagemang: Flytta konfigurationsdata mellan instanser och organisationer med konfigurationsverktyget för migreringMore information: Dynamics 365 Customer Engagement Administrator Guide: Move configuration data across instances and organizations with the Configuration Migration tool
Package Deployer PackageDeployer.exePackage Deployer PackageDeployer.exe Används för att distribuera paket till instanser i Common Data Service för appar.Used to deploy packages on Common Data Service for Apps instances. Ett paket är en installerbar enhet som innehåller lösningar.A package is an installable unit that includes solutions.
Mer information:More information:
Distribuera lösningspaketDeploy Solution Packages
Utvecklarguide till Dynamics 365 för kundengagemang: Skapa paket för Dynamics 365 Package DeployerDynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Create packages for the Dynamics 365 Package Deployer
Verktyg för registrering av plugin-program PluginRegistration.exePlug-in Registration Tool PluginRegistration.exe Ett verktyg som används för att prenumerera på plugin-programpaket för .NET-klasser till serverhändelser.A tool used to subscribe .NET assembly plug-in classes to server events.
Mer information:More information:
Skapa ett plugin-programCreate a plug-in
Utvecklarguide till Dynamics 365 för kundengagemang: Genomgång: Registrera ett plugin-program med verktyget för registrering av plugin-programDynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Walkthrough: Register a plug-in using the plug-in registration tool
SolutionPackager-verktyg SolutionPackager.exeSolutionPackager tool SolutionPackager.exe Ett verktyg för omvändbar uppdelning av en komprimerad lösningsfil för Common Data Service för appar till flera XML-filer och andra filer, så att dessa filer enkelt kan hanteras av en källkontrollsystem.A tool that can reversibly decompose a Common Data Service for Apps compressed solution file into multiple XML files and other files so that these files can be easily managed by a source control system.
Mer information:More information:
Grupputveckling av lösningarTeam development of solutions
Utvecklarguide till Dynamics 365 för kundengagemang: Använd SolutionPackager-verktyget för att komprimera och extrahera en lösningsfilDynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Use the SolutionPackager tool to compress and extract a solution file

.NET SDK-sammansättningar.NET SDK Assemblies

Följande är sammansättningar som .NET-utvecklare kan använda.The following are assemblies .NET developers can use. De senaste versionerna finns tillgängliga för nedladdning i motsvarande NuGet-paket.The latest versions are available to download in the corresponding NuGet packages.

Arbeta med dataWork with data

Använd dessa sammansättningar för att interagera med organisationstjänsten och identifiering av tjänster.Use these assemblies to interact with the organization service and discovery services.

Mer information: Utvecklarguide till Dynamics 365 för kundengagemang: Använda organisationstjänsten i Dynamics 365More information: Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Use the Dynamics 365 Organization service

NuGet-paket: Microsoft.CrmSdk.CoreAssembliesNuGet Package: Microsoft.CrmSdk.CoreAssemblies

SammansättningAssembly NamnområdenNamespaces
Microsoft.Crm.Sdk.Proxy.dllMicrosoft.Crm.Sdk.Proxy.dll Microsoft.Crm.SdkMicrosoft.Crm.Sdk
Microsoft.Crm.Sdk.MessagesMicrosoft.Crm.Sdk.Messages
Microsoft.Xrm.Sdk.dllMicrosoft.Xrm.Sdk.dll Microsoft.Xrm.SdkMicrosoft.Xrm.Sdk
Microsoft.Xrm.Sdk.ClientMicrosoft.Xrm.Sdk.Client
Microsoft.Xrm.Sdk.DiscoveryMicrosoft.Xrm.Sdk.Discovery
Microsoft.Xrm.Sdk.MessagesMicrosoft.Xrm.Sdk.Messages
Microsoft.Xrm.Sdk.MetadataMicrosoft.Xrm.Sdk.Metadata
Microsoft.Xrm.Sdk.Metadata.QueryMicrosoft.Xrm.Sdk.Metadata.Query
Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationMicrosoft.Xrm.Sdk.Organization
Microsoft.Xrm.Sdk.QueryMicrosoft.Xrm.Sdk.Query
Microsoft.Xrm.Sdk.WebServiceClientMicrosoft.Xrm.Sdk.WebServiceClient

Skapa tillägg för processdesigner (arbetsflöde)Create Process Designer (Workflow) extensions

Lägg till anpassade aktiviteter i processdesignern med hjälp av den här sammansättningen.Use this assembly to add custom activities to the Process designer.

Mer information finns i Utvecklarguide till Dynamics 365 för kundengagemang: Anpassa arbetsflödesaktiviteter (arbetsflödessammansättningar)More information Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Custom workflow activities (workflow assemblies)

NuGet-paket: Microsoft.CrmSdk.WorkflowNuGet Package: Microsoft.CrmSdk.Workflow

SammansättningAssembly NamnområdenNamespaces
Microsoft.Xrm.Sdk.Workflow.dllMicrosoft.Xrm.Sdk.Workflow.dll Microsoft.Xrm.Sdk.WorkflowMicrosoft.Xrm.Sdk.Workflow
Microsoft.Xrm.Sdk.Workflow.ActivitiesMicrosoft.Xrm.Sdk.Workflow.Activities
Microsoft.Xrm.Sdk.Workflow.DesignersMicrosoft.Xrm.Sdk.Workflow.Designers

Skapa Windows-klientprogramBuild windows client applications

Använd dessa sammansättningar för att underlätta anslutningen till organisationstjänsten samt för att skapa Windows-klientprogram.Use these assemblies to facilitate connecting to the organization service and to build windows client applications.

Mer information Utvecklarguide till Dynamics 365 för kundengagemang: Skapa Windows-klientprogram med XRM-verktygenMore information Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Build Windows client applications using the XRM tools

NuGet-paket:NuGet Packages:

SammansättningAssembly NamnområdenNamespaces
Microsoft.Xrm.Tooling.Connector.dllMicrosoft.Xrm.Tooling.Connector.dll Microsoft.Xrm.Tooling.ConnectorMicrosoft.Xrm.Tooling.Connector
Microsoft.Xrm.Tooling.Connector.ModelMicrosoft.Xrm.Tooling.Connector.Model
Microsoft.Xrm.Tooling.CrmConnectControl.dllMicrosoft.Xrm.Tooling.CrmConnectControl.dll Microsoft.Xrm.Tooling.CrmConnectControlMicrosoft.Xrm.Tooling.CrmConnectControl
Microsoft.Xrm.Tooling.CrmConnectControl.ModelMicrosoft.Xrm.Tooling.CrmConnectControl.Model
Microsoft.Xrm.Tooling.CrmConnectControl.PropertiesMicrosoft.Xrm.Tooling.CrmConnectControl.Properties
Microsoft.Xrm.Tooling.CrmConnectControl.UtilityMicrosoft.Xrm.Tooling.CrmConnectControl.Utility
Microsoft.Xrm.Tooling.WebResourceUtility.dllMicrosoft.Xrm.Tooling.WebResourceUtility.dll Microsoft.Xrm.Tooling.WebResourceUtilityMicrosoft.Xrm.Tooling.WebResourceUtility

Skapa paketCreate packages

Använd dessa sammansättningar till att skapa paket för Package Deployer.Use these assemblies to create packages for the Package Deployer.

Mer information: Utvecklarguide till Dynamics 365 för kundengagemang: Skapa paket för Dynamics 365 Package DeployerMore information: Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Create packages for the Dynamics 365 Package Deployer

NuGet-paket: Microsoft.CrmSdk.XrmTooling.PackageDeploymentNuGet Package: Microsoft.CrmSdk.XrmTooling.PackageDeployment

SammansättningAssembly NamnområdeNamespace
Microsoft.Xrm.Tooling.PackageDeployment.CrmPackageExtentionBase.dllMicrosoft.Xrm.Tooling.PackageDeployment.CrmPackageExtentionBase.dll Microsoft.Xrm.Tooling.PackageDeployment.CrmPackageExtentionBaseMicrosoft.Xrm.Tooling.PackageDeployment.CrmPackageExtentionBase

Skapa anpassade virtuella entitetsdataleverantörerCreate Custom virtual entity data providers

Använd den här sammansättningen om du vill skapa anpassade virtuella entitetsdataleverantörer.Use this assembly to create custom virtual entity data providers.

Mer information: Utvecklarguide till Dynamics 365 för kundengagemang: Komma igång med virtuella entiteterMore information: Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Get started with virtual entities

NuGet-paket: Microsoft.CrmSdk.DataNuGet Package: Microsoft.CrmSdk.Data

SammansättningAssembly NamnområdenNamespaces
Microsoft.Xrm.Sdk.Data.dllMicrosoft.Xrm.Sdk.Data.dll Microsoft.Xrm.Sdk.DataMicrosoft.Xrm.Sdk.Data
Microsoft.Xrm.Sdk.Data.CodeGenMicrosoft.Xrm.Sdk.Data.CodeGen
Microsoft.Xrm.Sdk.Data.ConvertersMicrosoft.Xrm.Sdk.Data.Converters
Microsoft.Xrm.Sdk.Data.ExceptionsMicrosoft.Xrm.Sdk.Data.Exceptions
Microsoft.Xrm.Sdk.Data.ExpressionsMicrosoft.Xrm.Sdk.Data.Expressions
Microsoft.Xrm.Sdk.Data.InfraMicrosoft.Xrm.Sdk.Data.Infra
Microsoft.Xrm.Sdk.Data.MappingsMicrosoft.Xrm.Sdk.Data.Mappings

Utöka Outlook-klientenExtend Outlook Client

Använd den här sammansättningen till att interagera med Microsoft Dynamics 365 för Outlook och Microsoft Dynamics 365 för Microsoft Office Outlook med offlineåtkomst.Use this assembly to interact with Microsoft Dynamics 365 for Outlook and Microsoft Dynamics 365 for Microsoft Office Outlook with Offline Access.

Mer information: Utvecklarguide till Dynamics 365 för kundengagemang: Utöka Dynamics 365 för kundengagemang för OutlookMore information: Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Extend Dynamics 365 Customer Engagement for Outlook

NuGet-paket: Microsoft.CrmSdk.OutlookNuGet Package: Microsoft.CrmSdk.Outlook

SammansättningAssembly NamnområdeNamespace
Microsoft.Crm.Outlook.Sdk.dllMicrosoft.Crm.Outlook.Sdk.dll Microsoft.Crm.Outlook.SdkMicrosoft.Crm.Outlook.Sdk

Community-verktyg för Common Data Service för apparCommunity Tools for Common Data Service for Apps

Dynamics 365-communityn skapar verktyg!The Dynamics 365 community creates tools! Flera av de populäraste verktygen distribueras i XrmToolBox.Many of the most popular ones are distributed in the XrmToolBox. XrmToolBox är ett Windows-program som ansluter till Common Data Service för appar och tillhandahåller verktyg som underlättar anpassning, konfiguration och drift.XrmToolBox is a Windows application that connects to Common Data Service for Apps, providing tools to ease customization, configuration and operation tasks. Den levereras med drygt 30 plugin-program som gör administration, anpassning eller konfiguration enklare och mindre tidskrävande.It is shipped with more than 30 plugins to make administration, customization or configuration tasks easier and less time consuming.

Nedan visas en lista med utvalda community-verktyg som distribueras via XrmToolBox och som du kan använda med Common Data Service för appar.The following is a selected list of community tools distributed via the XrmToolBox that you can use with Common Data Service for Apps.

VerktygTool BeskrivningDescription
Attribute ManagerAttribute Manager Används för att byta namn på/ta bort/eller ändra typen för ett attribut.Used to rename/delete/or change the type of an attribute.
Early Bound GeneratorEarly Bound Generator Genererar tidigt bundna entiteter/alternativuppsättningar/åtgärder.Generates Early Bound Entities/Option Sets/Actions. Använder CrmSvcUtil från SDK:n och visar den kommandorad som används för att skapa klasserna.Uses CrmSvcUtil from the SDK, and shows command line used to create the classes.
Export to ExcelExport to Excel Exporterar poster på ett enkelt sätt från den valda vyn/fetchxml till Excel.Easily export records from the selected view/fetchxml to Excel.
FetchXML BuilderFetchXML Builder Skapar och testar FetchXml-frågorCreate and test FetchXml Queries
Metadata BrowserMetadata Browser Bläddrar i metadata från din Dynamics CRM-organisationBrowse metadata from your Dynamics CRM organization
Plugin Trace ViewerPlugin Trace Viewer Undersöker spårningsloggens plugin-program med enkel filtrering och visar möjligheterInvestigate the Plug-in Trace Log with easy filtering and display possibilities
User Settings UtilityUser Settings Utility Masshanterar personliga inställningar för användarnaManage users personal settings in bulk

Anteckning

Verktyg som skapats av communityn stöds inte av Microsoft.Tools created by the community are not supported by Microsoft. Om du har frågor eller problem med community-verktygen kontaktar du utgivaren av verktyget.If you have questions or issues with community tools, contact the publisher of the tool.