Metodtips och vägledning för skript på klientsidan för modelldrivna apparBest practices and guidance of client side scripting for model-driven apps

Den här listan innehåller alla metodtips och all vägledning för skript på klientsidan för modelldrivna appar.This list below contains all of the Best practices and guidance of client side scripting for model-driven apps.

MetodtipsBest Practice BeskrivningDescription
Undvik att använda window.topAvoid using window.top Beskriver hur du undviker skriptfel och felaktigt programbeteende kopplat till att använda window.top i JavaScript-anpassningar.Describes how to avoid script errors and incorrect application behavior associated with using window.top in JavaScript customizations.
Överväg att inaktivera navigeringsfältet när du öppnar entitetsformulär eller vyer programmässigtConsider disabling NavBar when programmatically opening entity forms or views Om du öppnar entitetsformulär eller vyer med en URL kan det leda till långsammare klientprestanda i nätverk med lång svarstid när navigeringsfältet (NavBar) har aktiverats.Opening up entity forms or views with a URL, could lead to slower client performance on high latency networks when the navigation bar (NavBar) is enabled.
Metodtips: Klientskript i modelldrivna apparBest practices: Client scripting in model-driven apps Några av de metodtips du kan fundera på när du skriver JavaScript-kod för modelldrivna appar.Some of the best practice tips you could consider while writing your JavaScript code for model-driven apps.
Interagera med HTTP- och HTTPS-resurser asynkrontInteract with HTTP and HTTPS resources asynchronously Du bör interagera med HTTP- och HTTPS-resurser asynkront när du skriver JavaScript-klienttillägg för modelldrivna appar.You should interact with HTTP and HTTPS resources asynchronously when writing JavaScript client extensions for model driven apps.
Ta bort inaktiverade anpassningarRemove deactivated or disabled customizations Inaktiverade anpassningar ska tas bort från en lösning för att förbättra lösningshanteringen och minska risken för att använda eller hantera en inaktuell komponent.Deactivated or disabled customizations should be removed from a solution to improve solution management and to decrease the risk of utilizing or managing an outdated component.

Se ävenSee Also

Tillämpa affärslogik med klientskriptApply business logic using client scripting