Använda webbresurserUse web resources

Det finns en virtuell mapp med namnet webresources inom varje Common Data Service för appar-instans där du kan begära bl.a. HTML-, JS-, CSS- och avbildningsfiler efter deras namn och få åtkomst till dem i webbläsaren.There is a virtual folder called webresources within each Common Data Service for Apps instance where you can request HTML, JS, CSS, image, and other files by name and access them in your browser. Du kan ladda upp dessa filer med hjälp av programmet eller genom att programmatiskt lägga till dem som poster i WebResource Entity.You can upload these files using the application or programatically add them as WebResource Entity records. XrmToolBox WebResources Manager är ett community-verktyg som kan underlätta arbetet med dessa poster.The XrmToolBox WebResources Manager is a community tool which can facilitate working with these records.

Dessa poster kan referera till varandra med relativa sökvägar i deras innehåll.These records can refer to each other using relative path names in their content. Möjligheten att ladda upp filer och begära dem med deras namn är användbart när du skapar webbappar med hjälp av filer som bearbetas inom den autentiserade sessionen i webbläsaren.This ability to upload files and request them by name provides all the building blocks you need to make web applications using files that are processed within the authenticated session of your browser. Med hjälp av kod på klientsidan och AJAX-tekniker kan du skapa omfattande program som kan köras i ett webbläsarfönster eller i en IFrame i ett formulär eller en instrumentpanel.Using only client-side code with AJAX techniques, you can create rich applications that can run within a browser window or within an IFrame in a form or dashboard.

Oftast används JavaScript-webbresurser till att lägga till funktioner för händelsehanteraren i formulär och kommandon.Most commonly, you will use JavaScript web resources to add event handler functions to forms and commands.

Mer information:More information: